Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.10

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.1

В. Л. Смагін

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

О. М. Мартин

к. е. н., доцент, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

І. І. Руда

к. е. н., Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ: ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВІДПОВІДНО ПОТРЕБ РИНКУ В УМОВАХ COVID-19 ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ

V. Smagin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Ukraine, Starobilsk

O. Martyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Law and Management in the Field of Civil Defense, Lviv State University of Life Safety, Ukraine, Lviv

I. Ruda

PhD in Economics, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

STATE REGULATION OF BUSINESS ON AN INNOVATIVE BASIS: TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL RE-EQUIPMENT IN ACCORDANCE WITH MARKET NEEDS IN TERMS OF COVID-19 AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.2

М. М. Король

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Ужгородський національний університет

А. І. Кадар

Магістр, Ужгородський національний університет

АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

M. Korol

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor , Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

A. Kadar

Master's student, Uzhhorod National University

ANALYSIS OF EUROPEAN EXPERIENCE WITH RURAL TOURISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.3

Н. М. Андрєєва

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

Г. О. Тютюнник

к. е. н., науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

N. Andryeyeva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Senior Researcher of the Department of Economic and Ecological Problems of Coastal Regions, Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU

H. Tiutiunnyk

PhD in Economics, Researcher of the Department of Economic and Ecological Problems of Coastal Regions,Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU

INSTITUTIONAL AND INVESTMENT-INNOVATIVE PROVISION OF ECOLOGICALLY SAFE LAND USE IN UKRAINE: DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.4

Л. І. Калачевська

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

К. О. Найда

студентка ОП Адміністративний менеджмент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна та Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф, м. Тріздорф, Німеччина

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АГРОПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ

L. Kalachevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

K. Naida

Student of the Administrative management, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine and University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf, Triesdorf, Germany

THE EFFICIENCY OF AGRARIAN BUSINESS PERSONNEL MANAGEMENT IN A SYSTEM CRISIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.5

О. А. Темченко

д. т. н., професор, Навчально-науковий економічний інститут, кафедра економіки та підприємництва, Державний університет економіки і технологій

Н. А. Шевчук

к. т. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

І. І. Криштопа

професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

С. В. Салоїд

к. е. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

O. Temchenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Economics and entrepreneurship, Economics institute, State University of economics and technology, Kryvyi Rih, Ukraine

N. Shevchuk

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Economics and entrepreneurship, Economics institute, State University of economics and technology, Kryvyi Rih, Ukraine

I. Kryshtopa

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tax Management and Financial Monitoring, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor, Faculty of Management and Marketing, Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

STRATEGIC ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF LOGISTICS SOLUTIONS TO INCREASE THE COMPETITIVE POSITION OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.6

Г. О. Шамборовський

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин,Львівський національний університет імені Івана Франка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

G. Shamborovskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of the International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

THE INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONCEPTUAL FUNDAMENTALS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.7

К. О. Бояринова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

А. С. Панін

магістрант кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЕКОНОМІЧНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

K. Boiarynova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

A. Panin

Master's student of the Department of Management of Enterprises,,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ENERGY SECTOR ENTERPRISES MANAGEMENT INNOVATIVE APPROACH - ECONOMIC DIVERSIFICATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.8

І. Р. Тимечко

д. е. н., с. н. с., ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

М. В. Анісімова

к. е. н., асистент кафедри «Економіки підприємства та інвестицій» ІНЕМ,НУ "Львівська політехніка"

РОЗВИТОК ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

I. Tymechko

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher , State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of NAS of Ukraine»

M. Anisimova

PhD in Economics, National University «Lviv Polytechnic»

DEVELOPMENT OF BORDER AREAS OF UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.9

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент,професор кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Business Economics and Investment,Lviv Polytechnic National University

ECONOMIC EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.10

О. О. Плахотнік

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМІ ЛІЗИНГУ

O. Plakhotnik

Doctor of Economic Scinces, Professor, Professor of the Department of Organizational Management and Administration, Dniprovsk state technical university, Kamianske

PRIORITY AREAS AND ACTIVATION OF TECHNOLOGY TRANSFER IN THE FORM OF LEASING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.11

І. М. Труніна

д. е. н., професор, завідувач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

К. А. Пряхіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

М. С. Андрієнко

здобувач другого (магістерського рівня),Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

I. Trunina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Administration, Marketing and Tourism, Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

K. Pryakhina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business administration, marketing and tourism,Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

M. Andrienko

applicant of the second (master's level)Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

PRICING IN THE HIGHER EDUCATION MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.12

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України

Л. П. Миськів

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНЦЕПЦІЇ БІОЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

L. Myskiv

PhD in Economics, Senior Lecturer,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONAL IMPERATIVES OF ORGANIC PRODUCTION IN PROVIDING THE CONCEPT OF BIOECONOMIC ORIENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.13

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТАРИФОУТВОРЕННЯМ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

N. Bohomolova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

PECULIARITIES OF TARIFF-SETTING MANAGEMENT IN THE FIELD OF PASSENGER ROAD TRANSPORTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.14

М. О. Кужелєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування,ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

І. М. Сиволап

здобувач третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

МОНІТОРИНГ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ

M. Kuzheliev

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation, Private Higher Educational Institution “European University”, Kyiv

I. Syvolap

applicant of the third (educationl and scientific)level of higher education of the Department of Finance named after L.L. Tarangul, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

MONITORING OF CONTROLLED OPERATIONS AS AN ELEMENT OF CONTROL FOR TRANSFER PRICING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.15

С. В. Скрипник

д. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

І. В. Шепель

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Д. С. Степанова

к. е. н., викладач вищої категорії, Одеський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

ВПЛИВ НОВОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ НА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

S. Skrypnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

І. Shepel

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

D. Stepanova

PhD in Economics, Lecturer of the highest category, Odessa Trade and Economic Professional College of Kyiv National University of Trade and Economics

THE IMPACT OF THE NEW TAX REFORM ON THE PROSPECTS OF THE FUNCTIONING OF MEDIUM ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.16

І. В. Вороненко

д. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. А. Клименко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОПЕРАТОРІВ РУХОМОГО (МОБІЛЬНОГО) ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

I. Voronenko

Doctor of Economic Sciences, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Klymenko

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MONITORING THE FINANCIAL CONDITION OF MOBILE OPERATORS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.17

О. М. Москаленко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПОСТПАНДЕМІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Moskalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A NEW PARADIGM OF ECONOMIC POLICY FOR THE POST-PANDEMIC ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.18

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

К. В. Романенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ПРОЦЕСУ ТА МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

K. Romanenko

Master's student, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE ACCOUNTING PROCESS AND METHODS OF AUDITING THE DISPOSAL OF FIXED ASSETS IN THE ACCOUNTING OF SMALL BUSINESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.70

І. О. Тарлопов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА ПОСЛУГ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

І. Tarlopov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

SOCIAL STATISTICS OF THE HEALTH CARE SYSTEM SERVICES: CHALLENGES OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.71

Л. Г. Соляник

к. е. н., доцент, професор кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

І. М. Цуркан

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

І. Р. Сорокіна

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

L. Solianyk

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

I. Tsurkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

I. Sorikina

Master's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT POLICY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.72

С. М. Лихолат

к. е. н, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

М. Р. Верескля

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

Б. В. Ющак

Національний університет «Львівська політехніка»

PRODUCT PLACEMENT ЯК СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

S. Lykholat

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, National University «Lviv Polytechnic»

M. Veresklya

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management,Lviv State University of Internal Affairs Ukraine, Ukraine

B. Yushchak

National University «Lviv Polytechnic»

PRODUCT PLACEMENT AS A MODERN MARKETING TOOL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.73

Н. В. Германюк

к. е. н., старший викладач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

N. Germaniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Agrarian Management,National Agrarian University, Ukraine, Vinnytsia

THE ROLE OF COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.74

Н. А. Канцедал

к. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет

Ю. А. Канцедал

здобувач вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, Полтавський державний аграрний університет

ПАРАДОКСИ БОРОТЬБИ З ФІКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

N. A. Kantsedal

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian University

Y. A. Kantsedal

Higher education applicant, Educational program on specialty 071 “Accounting and Taxation”, Poltava State Agrarian University

PARADOXES OF FIGHTING AGAINST FICTITIOUS OPERATIONS IN UKRAINE’S ECONOMY AND WAYS TO OVERCOME THEM IN CRISIS PERIOD

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.75

Ю. А. Тарасова

к. е. н., викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ПРИ АНАЛІЗІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Yu. Tarasova

PhD in Economics, Lecturer of the Department of Business Economics and Business Organization, Odesa National Economic university, Ukraine, Odesa

USE OF THE MULTIPLICATIVE MODEL IN THE ANALYSIS OF THE RETURN ON ENTERPRISE'S EQUITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.76

Н. М. Богацька

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Bogatska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Relation, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ECONOMIC AND FINANCIAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.77

Г. В. Обруч

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

І. А. Калініна

магістр кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом,Український державний університет залізничного транспорту

С. О. Тюрін

магістр кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом,Український державний університет залізничного транспорту

ДОМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

H. V. Obruch

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

I. Kalinina

Master's student of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

S. Tiurin

Master's student of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

DOMINANTS OF ENSURING BALANCED DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.78

К. М. Крамаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

K. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

THE ROLE OF ACCOUNTING POLICY IN ENSURING EFFICIENT ACTIVITIES OF BUDGETARY INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.79

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціальної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Economy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Simon KuznetKharkiv National University of Economics, Kharkiv

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN PROVIDING SOCIAL BENEFITS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.80

Л. М. Крайнюк

к. т. н., професор, професор кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

І. В. Сегеда

к. е. н., доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

І. Л. Полчанінова

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ІМПРОВІЗАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ФАКТОР ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ СЕРВІСУ

L. Kraynyuk

PhD in Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

I. Segeda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

I. Polchaninova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

IMPROVISATION COMPETENCE OF STAFF IN TOURISM AND HOSPITALITY ENTERPRISES IN KHARKIV REGION AS A FACTOR OF SERVICE PERSONALISATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.81

Л. В. Коваль

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

А. М. Мазур

магістрант факультету обліку і аудитуВінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

L. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University

A. Mazur

Master's student of the Department of Accounting and Auditing,Vinnytsia National Agrarian University

FEATURES OF ANALYSIS OF REVENUE AND EXPENDITURE OF GOVERNORS OF BUDGET FUNDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.82

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, Херсон, Україна

НОВІ НІШІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

L. Boiko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

NEW NICHES OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE AGRARIAN SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.83

І. В. Новик

старший викладач кафедри фінансово – економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

I. Novyk

Senior Lecturer of the Department of Financial and Economic Security,Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

FINANCIAL REHABILITATION IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.84

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та економіки, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

Л. М. Алексеєва

заступник декана економічного факультету,Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

О. В. Павлова

к. е. н., завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та економіки, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

С. А. Фрунза

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Economics, Robert Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyy

L. Alekseieva

Deputy Dean of the Faculty of Economics,Robert Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyy

O. Pavlova

PhD in Economics, Head of the Department of Marketing, Management and Economics, Robert Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyy

S. Frunza

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finances and Accounting, Robert Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyy

THEORETICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE NEED TO MANAGE INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS IN THE FIELD OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.85

В. В. Покиньчереда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

К. В. Копняк

старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

V. Pokynchereda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

K. Kopniak

Senior Lecturer of the Department of Economic Cybernetics and Information Systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.86

В. І. Кифяк

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

В. М. Запухляк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІНСТРУМЕНТИ HR-ІНЖИНІРИНГУ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

V. Kyfyak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

V. Zapuhlyak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Management and Administration, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

HR-ENGINEERING TOOLS IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.87

А. Р. Дуб

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

A. Dub

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Research Fellow,State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

TYPOLOGY OF COASTAL AREAS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.88

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

І. Ю. Семенюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

М.А. Горшков

старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МСП ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Makhnachova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

I. Semeniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

M. Gorshkov

Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

EXPORT POTENTIAL OF SMES IN VINNYTSIA REGION: DEVELOPMENT PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.89

О. М. Стасюк

к. е. н., старший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

O. Stasiuk

PhD in Economics, Senior Researcher, State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

TARIFF REGULATION OF THE MARKET OF FREIGHT RAIL TRANSPORT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.90

І. І. Монтрін

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Київський національний торговельно-економічний університет

Л. В. Танська

ст. викладач кафеди туризму, документних та міжкультурних комунікацій, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

СТАРТАПИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

I. Montrin

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics

L. Tanska

Senior Lecturer of the Department of Tourism, Documentary and Intercultural Communications, Open International University of Human Development "Ukraine"

STARTUPS: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.91

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

І. А. Рябченко

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

I. Riabchenko

6th year Master's student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TERMS OF REGIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.92

Н. І. Дуляба

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

У. І. Когут

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

В. П. Далик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ЗЕД

N. Duliaba

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

U. Kohut

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

V. Dalyk

Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF THE ADMINISTRATION OF THE BUDGET PROCESS AT THE ENTERPRISES OF THE FEA SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.93

В. В. Зеліч

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту, Ужгородський національний університет

М. П. Матвеєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького

М. С. Гнилоскуренко

магістр кафедри менеджменту факультету менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

V. Zelich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Administration, Marketing and Management, Uzhhorod National University

M. Matveyeva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

M. Hnylokurenko

Master's student of the Department of Management, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

SYSTEM OF MARKETING STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE BUSINESS MANAGEMENT AND ANALYSIS OF ITS EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.94

Т. В. Косташ

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

М. Р. Смола

студентка кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

T. Kostash

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

M. Smola

Student of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN MANAGEMENT DECISIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.95

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

В. М. Сорокатий

здобувач вищої освіти СВО МагістрПолтавський державний аграрний університет, м. Полтава

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

О. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian University, Poltava

V. Sorokatyi

Master's student, Poltava State Agrarian University, Poltava

FINANCIAL PLANNING IN THE ENTERPRISE AS A METHOD OF MINIMIZING FINANCIAL RISKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.96

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

Я. В. Приймак

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

T. Voronkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Service Sphere, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

Ya. Pryimak

Master's student, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

TRANSFORMATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.200

А. В. Мазуров

студент магістратури, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕРЕЖЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ДОСВІДУ

A. Mazurov

Master’s student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

NETWORK ORGANISATIONS IN THE EXPERIENCE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.201

А. О. Гусєв

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

ЄДИНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ

A. Husiev

Master’s student, Odessa I.I. Mechnikov National University

UNIFIED TAX IN UKRAINE: ECONOMIC NATURE AND ACCOUNTING FEATURES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»