Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2010

М. Ю. Кісіль

аспірант, Класичний Приватний Університет

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Вахнюк

кандидат економічних наук, Українська академія банківської справи

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

І. В. Власова

аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ

А. В. Юр’єва-Юрій

аспірант, Хмельницький національний університет, старший викладач Вінницького факультету економіки та бізнесу КІК КНУКІМ

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Г. Стадник

ассистент кафедры «Менеджмент и маркетинг», Одесский национальный морской университет

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ

О. О. Лукашов

аспірант, Класичний Приватний Університет

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. І. Демчук

к.е.н., доцент Дніпропетровський державний агарний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. О. Ковшова

к.е.н., доц., Європейський університет

І. А. Гриджук

к.н.держ.упр., Державна академія житлово-комунального господарства

МЕДІА-ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

С. П. Медецька

аспірант, старший викладач кафедри менеджменту, Вінницький фінансово-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О. О. Смірнов

кандидат економічних наук, Кіровоградський інститут регіонального управління та  економіки

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Скидан

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

Т. О. Зінчук

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, Житомирський національний агроекологічний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

А. О. Длігач

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ МАРКЕТИНГ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Н. Є. Юрик

старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Т. І. Кужда

асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИБОРУ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Ю. В. Вдовиченко

викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університете імені Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

А. В. Магалецький

асистент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н. В. Іванова

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ІНФРАСТРУКТУРА» ТА ЇЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ

Я. С. Некрасов

аспірант, Відкритий  міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

І. І. Степаненко

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ МІСТ УКРАЇНИ

М. Е. Люзняк

старший викладач кафедри банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ(м. Київ)

В. Г. Костогриз

к.е.н., доцент кафедри банківської справи, Черкаський інституту банківської справи УБС НБУ(м. Київ)

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Д. О. Фаріон

аспірант кафедри банківських інвестицій, КНЕУ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Р. Ю. Тормосов

канд. екон. наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

О. В. Ярошенко

асистент кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

РОЗРАХУНОК ПОМИЛКИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

І. І. Гусєва

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТЕОРІЙ РИЗИКУ ТА НАДІЙНОСТІ

А. В. Ключевська

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України

АЛЬТЕРНАТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: СХІД ЧИ ЗАХІД

І. П. Шульга

доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПОРІВНЯННЯ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

О. М. Трубей

здобувач кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ТА СТРУКТУРИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

В. Є. Момот

д.е.н., проф., Дніпропетровський університет економіки та права

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Е. І. Шелудько

к.е.н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О. В. Ульянченко

д.е.н., професор, завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Н. Я. Спасів

к.е.н., доцент кафедри економіки і управління виробництвом, Тернопільський комерційний інститут

В. М. Хопчан

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

М. І. Хопчан

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

КЛАСТЕР ЯК ІМПЕРАТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

І. С. Земляков

здобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри маркетингу ПВНЗ „Галицька академія”

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. V. Bielenka

STRESS TESTING APPLICATION IN RISK-MANAGEMENT SYSTEMS OF UKRAINIAN BANKS

В. І. Куценко

д. е. н., проф.

О. В. Гаращук

к.е.н., доц.

МОДЕЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ – КЛЮЧОВОГО ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Є. М. Ахромкін

кандидат економічних наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

РЕСУРСИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

В. П. Приходько

професор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету , к.і.н.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМ

В. Г. Федоренко

доктор економічних наук, професор кафедри організації, планування та управління будівництвом, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики України

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»