EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2010

М. Ю. Кісіль

аспірант, Класичний Приватний Університет

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Вахнюк

кандидат економічних наук, Українська академія банківської справи

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

І. В. Власова

аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ

А. В. Юр’єва-Юрій

аспірант, Хмельницький національний університет, старший викладач Вінницького факультету економіки та бізнесу КІК КНУКІМ

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Г. Стадник

ассистент кафедры «Менеджмент и маркетинг», Одесский национальный морской университет

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ

О. О. Лукашов

аспірант, Класичний Приватний Університет

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. І. Демчук

к.е.н., доцент Дніпропетровський державний агарний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. О. Ковшова

к.е.н., доц., Європейський університет

І. А. Гриджук

к.н.держ.упр., Державна академія житлово-комунального господарства

МЕДІА-ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

С. П. Медецька

аспірант, старший викладач кафедри менеджменту, Вінницький фінансово-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О. О. Смірнов

кандидат економічних наук, Кіровоградський інститут регіонального управління та  економіки

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Скидан

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

Т. О. Зінчук

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, Житомирський національний агроекологічний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

А. О. Длігач

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ МАРКЕТИНГ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Н. Є. Юрик

старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Т. І. Кужда

асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИБОРУ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Ю. В. Вдовиченко

викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університете імені Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

А. В. Магалецький

асистент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н. В. Іванова

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ІНФРАСТРУКТУРА» ТА ЇЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ

Я. С. Некрасов

аспірант, Відкритий  міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

І. І. Степаненко

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ МІСТ УКРАЇНИ

М. Е. Люзняк

старший викладач кафедри банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ(м. Київ)

В. Г. Костогриз

к.е.н., доцент кафедри банківської справи, Черкаський інституту банківської справи УБС НБУ(м. Київ)

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Д. О. Фаріон

аспірант кафедри банківських інвестицій, КНЕУ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Р. Ю. Тормосов

канд. екон. наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

О. В. Ярошенко

асистент кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

РОЗРАХУНОК ПОМИЛКИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

І. І. Гусєва

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТЕОРІЙ РИЗИКУ ТА НАДІЙНОСТІ

А. В. Ключевська

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України

АЛЬТЕРНАТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: СХІД ЧИ ЗАХІД

І. П. Шульга

доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПОРІВНЯННЯ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

О. М. Трубей

здобувач кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ТА СТРУКТУРИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

В. Є. Момот

д.е.н., проф., Дніпропетровський університет економіки та права

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Е. І. Шелудько

к.е.н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О. В. Ульянченко

д.е.н., професор, завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Н. Я. Спасів

к.е.н., доцент кафедри економіки і управління виробництвом, Тернопільський комерційний інститут

В. М. Хопчан

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

М. І. Хопчан

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

КЛАСТЕР ЯК ІМПЕРАТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

І. С. Земляков

здобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри маркетингу ПВНЗ „Галицька академія”

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. V. Bielenka

STRESS TESTING APPLICATION IN RISK-MANAGEMENT SYSTEMS OF UKRAINIAN BANKS

В. І. Куценко

д. е. н., проф.

О. В. Гаращук

к.е.н., доц.

МОДЕЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ – КЛЮЧОВОГО ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Є. М. Ахромкін

кандидат економічних наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

РЕСУРСИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

В. П. Приходько

професор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету , к.і.н.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМ

В. Г. Федоренко

доктор економічних наук, професор кафедри організації, планування та управління будівництвом, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики України

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця