Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2011

Н. І. Богомолова

доктор економічних наук,  Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

С. О. Корецька

доктор економічних наук, професор

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Р. Г. Дубас

кандидат економічних наук, доцент, декан обліково-економічного факультету, Державна академія житлово-комунального господарства

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Н. В. Архірейська

к.е.н., доц. каф. фінансів і кредиту, Академія митної служби України

РЕАЛІЗАЦІЯ НОВАЦІЙ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. М. Дученко

кандидат економічних наук, доцент

С. В. Денисенко

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

АДАПТИВНА МОДЕЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЧЕРЕЗ РЕІНЖИНІРИНГ СПІЛЬНИХ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, кандидат економічних наук, начальник Головного управління економіки, Житомирська облдержадміністрація

ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. С. Донець

кандидат економічних наук, Донецький національний технічний університет

РЕІНЖИНІРИНГ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Х. С. Передало

старший викладач

Л. В. Іванець

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська політехніка"

ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

І. С. Гуцал

д.е.н., професор, Тернопільський національний економічний університет

І. В. Струтинська

аспірант, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СТВОРЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

С. М. Новак

декан факультету економіки та банківського права, кандидат технічних наук, доцент, Севастопольський інститут банківської справи Української  академії банківської справи НБУ

С. О. Хайлук

завідувач кафедри фінансів та кредиту,   кандидат економічних наук, доцент, Севастопольський інститут банківської справи Української  академії банківської справи НБУ

ОПТИМІЗАЦІЯ МАСШТАБУ ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ МАКСИМІЗАЦІЇ ЙОГО РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

А. М. Якимова

кандидат економічних наук, доцент кафедри "Фінанси та банківська справа"

В. А. Горб

кандидат економічних наук, доцент кафедри "Фінанси та банківська справа" Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

БЮДЖЕТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ШЛЯХУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Т. В. Кондратьєва

кандидат економічних наук, асистент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАТИСТИЧНЕ ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ФІРМИ ЯК КОАЛІЦІЇ АГЕНТІВ

Сейфоллахи Моджтаба

магистр МБА, аспирант кафедры международной экономики,  Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

СПЕЦИФИКА ПРОДУКТОВ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА

О. М. Колеснікова

кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

О. М. Щербатюк

кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

ДЕФІНІЦІЯ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»: СУТНІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ

О. І. Бабчинська

к.геогр.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

А. Г. Балдинюк

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. К. Береговий

кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСНОВИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

К. М. Дідур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ

Р. І. Олексенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичної індустрії

І. О. Краскова

студент економічного факультету

М. М. Поліщук

студент економічного факультету, МДПУ ім. Богдана Хмельницького м. Мелітополь

ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Є. І. Бєседін

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ БІРЖОВОГО МЕХАНІЗМУ УКРАЇНИ

Б. І. Сюркало

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Я. В. Мельник

аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПІДТРИМКА УРЯДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ

В. М. Нагаєв

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту організацій, Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаєва

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

С. В. Євтушенко

старший викладач, Університет економіки та права «КРОК»

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ КНИЖКОВИХ ДРУКАРЕНЬ УКРАЇНИ

Н. В. Сошка

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Митяй

здобувач кафедри фінансів і кредиту, УНУС

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. В. Христофорова

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік і аудит», Донецький інститут залізничного транспорту

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. В. Сидоренко

кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОНСОЛІДАЦІЯ БІРЖОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

О. В. Немцов

викладач, Харківський інститут бізнесу і менеджменту

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНИХ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЛАНІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Л. І. Катан

кандидат технічних наук, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

К. С. Хорішко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

С. С. Залюбовська

доцент

Л. А. Новікова

старший викладач, Київський університет управління та підприємництва

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

О. О. Томілін

кандидат сільсько-господарських наук, доцент, директор, Полтавська філія Європейського університету

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Г. А. Жовтяк

аспірант,  Харківська національна академія міського господарства

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА РЕГІОНУ»

Ю. В. Подмешальська

кандидат економічних наук, доцент, Запорізька державна інженернва академія

УДОСКОНАЛЕННЯ  АУДИТУ  УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

К. В. Лозінська

викладач,Вінницький кооперативний інститут

ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРІЇВ

П. К. Бечко

кандидат економічних наук

І. В. Осокін

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Ю. С. Наумко

кандидат економічних наук,, доцент кафедри економіки і контролінгу, Сумський національний аграрний університет

АНАЛІЗ СУЧАНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

А. М. Дишлева

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, КНУ ім. Т. Шевченка

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Ю. В. Сусіденко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПК УКРАЇНИ

О. Н. Шабельникова

преподаватель кафедры экономики и управления, Донбасский государственный технический университет, Краснодонский филиал

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ СТАРОГО ДОНБАССА

Я. В. Книш

аспірант, Класичний Приватний Університет

ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН»  ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

О. В. Степанова

к.е.н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Т. Д. Гром'як

асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СЕЛА

О. В. Дикий

кандидат економічних наук., доцент,   Інститут міжнародних відносин  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Ю. А. Плугіна

аспірант, Українська державна академія залізничного транспорту

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Н. Я. Марченко

аспірант кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільськй національний технічний університет ім. І.Пулюя

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

С. М. Лаптєв

к.е.н., доцент, ректор ПВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Н. В. Зачосова

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ю. А. Пасенченко

к. ф.-м. наук, доцент

О. І. Назаренко

аспірантка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ ТОВАРІВ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ІЄРАРХІЧНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Г. О. Ус

к.т.н., доцент, директор Інституту економіки, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

М. Ф. Ус

д.т.н., доцент, директор Інституту інформаційних та інноваційних технологій в освіті, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АРХІТЕКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Будько

к.е.н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЗГІДНО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

І. О. Драган

д.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку»

МЕТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ВДOСКOНАЛЕННЯ МЕХАНIЗМIВ IННOВАЦIЙНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПPOЦЕСIВ МOДЕPНIЗАЦIЇ ЖИТЛOВO-КOМУНАЛЬНOГO ГОСПОДАРСТВА

Й. М. Дорош

Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЗАЛЕЖНО ВІД ЗМІНИ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

О. О. Болдирєв

службовець, Національний банк України

ОЦІНКА ВИКОРИСТОВУВАНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В БАНКАХ

В. Є. Реутов

доктор економічних наук, доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

ГЛОБАЛЬНА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Л. Ю. Матвійчук

к.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

М. С. Онуфрик

вчений секретар НДІ фінансового права, Національний університет ДПС України

ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

М. Г. Судоргін

аспірант, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

І. М. Грищенко

д.е.н., проф., член-кореспондент НАПН України, Київський національний університет технологій та дизайну

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Т. В. Заварзіна

аспірант, Київський національний торгівельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА» ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ТОРГІВЛІ

О. Б. Бутнік-Сіверський

д.е.н., професор, Інститут післядипломної освіти НУХТ МОНМС України, м. Київ

ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ДОХОДУ

П. М. Кричун

аспірант кафедри аудиту,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

В. Є. Бурда

аспірант кафедри фінансів Донецького державного університету управління

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

О. Ю. Івченкова

асистент кафедри „Інтелектуальні системи прийняття рішень” Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ)

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА КАРТКОВІ ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

И. А. Кабо

аспирант Донецкого государственного университета управления

СУЩНОСТЬ ЭВОЛЮЦИОННОГО ЦИКЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

О. О. Стичинська

здобувач кафедри оподаткування Донецького державного  університету управління

ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Кошевий

пошукач, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА НАУКОЄМНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

О. І. Футерко

ОПТИМІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

С. О. Тульчинська

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

В. С. Белозубенко

к.э.н., доц, Донецкий национальный  университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

І. Г. Снітівкер

аспірант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

КЛАCТЕРІЗАЦІЯ ЦЕНТРІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

В. І. Саричев

к.і.н., доц., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІМПЕРАТИВИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. В. Ходарев

здобувач кафедри фінансів Донецького державного університету управління

ПЕРЕРОБКА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В. В. Микитенко

д.е.н., проф., головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

В. Ю. Худолей

к.е.н, доц., віце-президент з навчально-методичної роботи Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Ю. Л. Петрушевський

к.е.н., доц., професор кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ В УКРАЇНІ

І. В. Шкрабак

к. держ. упр., доцент

СИНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ

В. Ю. Божанова

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА ЗМІНУ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Ревякін

ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Євтушенко

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту, заступник декана з науково-педагогічної роботи, Нікопольська філія Запорізького Національного Університету, м. Нікополь

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

T. V. Koniakhina

Candidate of Science in Economics, Associate Professor Associate Professor of Department of Management of International Economic Activity Donetsk State University of Management

PRACTICE USE OF ECONOMIC METHODS OF NATURE MANAGEMENT IN FOREIGN COUNTRIES

В. Г. Купченко

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

А. В. Кучмійов

Здобувач кафедри фінанси Донецького державного університету управління

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ДОБРОЧИННІСТЬ ТА БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

І. М. Червяков

доцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ПРОМИСЛОВИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»