EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2012

І. Я. Погрібний

д. е. н., доцент, зав. кафедрою обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університету

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ УМОВ ПЕРЕРОБКИ

І. Ю. Бережна

к. е. н., адміністратор програм МВА, Міжнародний інститут менеджменту, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД

Ю. М. Маковецька

к. е. н., м. н. с. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА МІНІМІЗАЦІЮ ВІДХОДІВ

О. В. Макарова

к. э. н., доцент кафедры «Учет и аудит» Керченского государственного морского технологического университета

Т. Г. Князева

старший преподаватель кафедры «Учет и аудит» Керченского государственного морского технологического университета

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В. В. Чорний

к. е. н., Державний економіко-технологічний університет транспорту

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ НА РИНКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

В. В. Жильченкова

к. э. н., доц.

И. И. Карнаухова

ГВНЗ «Донецкий национальный технический университет»

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

К. Э. Шурда

к. геогр. н., с. н. с., ведущ. науч. сотруд., Украинский научный центр экологии моря (г. Одесса)

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОДЕССКОГО ППК)

С. В. Зеленко

к. е. н., доц. кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. А. Оченаш

старший викладач Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА ЦУКРУ В УКРАЇНІ

М. О. Устенко

аспірант, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ РЕГІОНУ

І. О. Ляшенко

аспірант, НТУУ «Київський політехнічний інститут»

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

І. І. Мироненко

аспірант кафедри економіки та маркетингу, Харківський національний економічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРИ УПРАВЛІННІ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СПОЖИВАЧАМИ

О. А. Зубенко

здобувач Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України м. Луганськ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

О. М. Олійник

здобувач, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

І. О. Банєва

д. е. н., доцент, професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА АДАПТИВНОГО МЕХАНІЗМУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

О. М. Молодецька

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

К. О. Пономаренко

директор департаменту інвестиційних проектів, Компанія з управління активами "Прімоколлект", м. Київ.

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ

О. М. Зборовська

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,  Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. А. Мартинюк

ст. викладач кафедри менеджменту,  Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ «ВИРОБНИЧИЙ БІЗНЕС-ПОТОК»

О. М. Тимощук

доцент, завідуюча кафедри кафедри Перевезень і маркетингу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

О. В. Мельник

старший викладач кафедри Перевезень і маркетингу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

РОЛЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В СУЧАСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ТРАНСПОРТУВАННЯ

К. О. Богатирьов

к. п. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут», м. Херсон

РИНОК ПРАЦІ ТА СТРАТЕГІЯ ЗАЙНЯТОСТІ В ЄС

І. О. Піюренко

к. е. н., доцент, докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. В. Бреус

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

К. В. Галабурда

магістрант Миколаївського національного аграрного університету

ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

О. Г. Домбровський

канд. екон. наук, заст. директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА У ЧАСОПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

І. В. Новикова

викладач кафедри економіки підприємств,  Шосткинський інститут Сумського державного університету, м. Шостка

ВАРТІСНІ ТА ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

К. О. Бояринова

канд. екон. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

І. В. Степанюк

студентка ФММ 6 курсу, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Похилько

асистент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ В СИСТЕМІ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

В. Я. Швець

д. е. н., професор, заслужений економіст України, зав. кафедри менеджменту виробничої сфери, Національний гірничий університету, м. Дніпропетровськ

В. А. Грекова

асистент кафедри “Облік і аудит”,  Дніпродзержинський державний технічний університет, м . Дніпродзержинськ

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

О. О. Коковіхіна

к. е. н., доцент кафедри фінансів Української державної академії залізничного транспорту

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІКСОВАНОГО ТА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ

М. Ф. Аверкина

кандидат економічних наук, докторант, Луцький національний технічний університет

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ

А. О. Дергоусова

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Є. Ю. Пащенко

молодший науковий співробітник Інституту  телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

«СТАРАТЕЛЬСТВО» В УКРАЇНІ – ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Л. Г. Харсун

кандидат економічних наук,  доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Київський економічний інститут менеджменту, м. Київ

МІЖНАРОДНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇНИ

Л. О. Денисенко

к. т. н, доц., проф. кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. Є. Шацька

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

І. Д. Чуліпа

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

О. О. Ляхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

А. В. Майстер

студентка 5 курсу магістерської програми “Фінансування інвестиційних проектів”, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент кафедри „Фінанси і кредит” Вінницького інституту економіки ТНЕУ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

О. В. Захарова

д. е. н., завідувач кафедрою менеджменту і господарського права, ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”, м. Донецьк

Т. Г. Карабут

магістрант кафедри управління персоналом і економіки праці, ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”, м. Донецьк

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Лазоренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

М. В. Кулькова

магістр менеджменту організацій та адміністрування, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» , м. Київ

МЕТОД ОЦІНКИ КPI – ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. С. Пристемський

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. А. Саричева

студентка, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Донецьк

О. В. Чумаченко

к. е. н,. доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Донецьк

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ НЕЗАДОВІЛЬНИХ УМОВ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Л. І. Стешенко

аспірант кафедри менеджменту ЗЕД Національного університету харчових технологій

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Н. В. Хвищун

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИКА»: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

О. В. Сотула

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РЕГІОНІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Т. Ю. Огаренко

к. е. н., б/з, доцент кафедри системного аналізу та програмної інженерії,  Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЗРОСТАННЯ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

С. Р. Пасєка

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси

НЕБЕЗПЕКА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПАСТОК У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

О. О. Федяєва

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного авіаційного університету, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ

А. А. Орлова

асистент кафедри економіки та організації виробництва, Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ

В. В. Барабанова

к. е. н, доцент, Криворізький факультет Запорізький національний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРОГНОЗУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Є. Ю. Данилюк

аспірант, асистент кафедри банківської справи,  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

І. О. Башинська

асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту  Одеського національного політехнічного університету

ВІДМІННОСТІ ПРОМИСЛОВОГО РИНКУ ВІД СПОЖИВЧОГО З ТОЧКИ ЗОРУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Д. В. Горобченко

к. э. н., старший преподаватель кафедры экономики и бизнес-администрирования, Сумский государственный университет, г. Сумы

Ю. С. Шипулина

к. э. н., доцент, доцент кафедры маркетинга и управления инновационной деятельностью, Сумский государственный университет, г. Сумы

ЭФФЕКТ РИКОШЕТА В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

С. В. Петруха

в. о. доц., радник першого проректора Університету “КРОК”, м. Київ

Т. В. Саєнко

магістр, Університет “КРОК”, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІАЛЬНО-ПОКАЗНИКОВОЇ БАЗИ ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА МАТЕРІАЛАХ ПУАТ “ЛАНТМАННЕН АКСА”)

Л. М. Саприкіна

к. е. н. доцент, докторант кафедри економіки підприємства,  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К. І. Шипіл

магістр, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

С. О. Стрельник

к. е. н., науковий співробітник Інституту вищої освіти, ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана», м. Київ

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Н. Л. Савицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. Харків

АРХІТЕКТОНІКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

А. С. Максимов

зав. отделом учебно-научно производственного центра при Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова

Ю. А. Максимова

аспирантка, Одеського национального университета имени И. И. Мечникова

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

О. А. Сарапіна

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту,  Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Перевозчикова

к. э. н., доцент кафедри Менеджменту і Господарського права, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

В. В. Москова

студент, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ю. О. Літковець

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДООВОЧЕКОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. І. Виклюк

канд. екон. наук.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Ю. С. Конопліна

к. е. н., доц. кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ І ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

І. І. Давидова

аспірантка кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МОДЕЛЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ПРОСТОРОВИХ КОНЦЕПЦІЙ

М. В. Верескун

к. е. н., доцент, декан факультету інформаційних технологій, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

АЛГОРИТМ ЗАХИСТУ ВІД РЕЙДЕРСТВА, ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВЕЛИКИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Колеснікова

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОБЛІК ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СВІТЛІ АКТУАЛЬНИХ ЗМІН

Д. О. Пілевич

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Національного університету державної податкової служби України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. Л. Федун

к. е. н, доц.. кафедри податків і фіксальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ВНЗ США ЯК  ПРИСКОРЮВАЧІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Т. А. Бурова

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ

С. І. Гречана

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

О. С. Харитонова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

І. В. Клюс

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

І. Г. Ханін

к. т. н., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара м. Дніпропетровськ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЗИЦІЇ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ЕКСПОРТУ ІНСТИТУТІВ

І. В. Полякова

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, НАН України, м. Одеса

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

А. В. Яцков

здобувач Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, НАН України, м. Одеса

КЛЮЧОВІ ВЕКТОРИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Д. О. Палант

аспірант кафедри "Економіки підприємства" Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, менеджер проектів ТОВ «Беніш GPS»

КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ – НОВЕ ДЖЕРЕЛО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, кафедра економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ

М. В. Жикаляк

к. геол. н., генеральный директор, Державне регіональне геологічне підприємство "Донецькгеологія", м. Артемівськ

КЛАСИФІКАЦІЯ РОЯЛТІ ЯК ШЛЯХ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

О. Ю. Чубукова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технології і дизайну, м. Київ

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, с. н. с., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Г. С. Стоянов

аспірант, Дніпропетровський національній університет ім. О. Гончара

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Л. О. Шпак

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

О. Л. Суюсанова

викладач, кафедри господарського та економічного права Донецького юридичного інституту МВС України

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

М. Й. Гедз

к. е. н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

М. А. Волков

викладач кафедри  менеджменту та права Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України, «Кримський агротехнологічний університет»

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Е. Г. Карташов

здобувач Академії муніципального управління, кандидат философских наук

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Д. О. Остапчук

аспірант, Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ

СИНЕГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В. О. Однолько

старший лаборант кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця