Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2013

М. Г. Бойко

д. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ РЕНТИ В ТУРИЗМІ

M. Boyko

Doctor economic sciences, professor of Department hotel-restaurant and tourism business, Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF FORMATION RENTS IN TOURISM

Г. Г. Старостенко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

А. В. Сурженко

студент, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

H. Starostenko

Doctor of economics, Professor, Professor of Economics, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

A. Surzhenko

student, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

TAX REGULATION OF BANKS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY

Г. Л. Ступнікер

к. е. н., доцент, доцент кафедри экономической подготовки и переподготовки, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

В. Ю. Божанова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

G. L. Stupniker

PhD, Associate Prof., PhD, Associate Prof. of Department of economic education and retraining, Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

V. Yu. Bozhanova

PhD, Prof., Department of Management, Project Management and Logistics Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

STRATEGIC APPROACHES TO INNOVATION DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISE

В. Г. Потапенко

к. г. н., ст. н. с., Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

Р. З. Подолець

к. е. н., ст.н.с. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

В. В. Мухін

здобувач, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

V. Potapenko

candidate of the geographical sciences, senior scientist, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

R. Podolets

Ph.D., senior scientist «Institute of Economics and Forecasting, NAS of Ukraine", Kyiv

V. Mukhin

researcher, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF BALANCE OF INTERESTS IN THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

Н. І. Антощишина

к. е. н., доц. каф. Економіки, обліку та аудиту ПВНЗ «Европейський університет»

ЦІННІСТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ АВІАКОМПАНІЙ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

N. I. Antoschyshyna

Ph.D., associate professor of the economics, accounting and audit department of European University

VALUE-BASED APPROACH TO MANAGE THE DEVELOPMENT OF THE AIRLINES IN CONDITIONS OF STRENGTHENING THE INTEGRATION PROCESSES IN THE ECONOMY OF UKRAINE

В. Б. Васюта

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. В. Мормуль

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

V. B. Vasyuta

Ph.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

V. V. Mormul

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTENSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

О. О. Піддубна

к. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики Обласного комунального вищого навчального закладу «Інститут підприємництва «Стратегія»

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Piddubna

Candidate of Economic Scienc, head of Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

OPTIMIZING OF THE USING OF PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE

Я. В. Ромусік

к. е. н., ст. н. с. відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

I. Romusik

Ph.D., senior research officer, department of economic growth and structural changes in the economy, Institute for economics and forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine

THE TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF THE ECONOMY: DOMESTIC AND GLOBAL TRENDS

В. Я. Чевганова

к. е. н., професор кафедри, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім.. Юрія Кондратюка

А. С. Скрильник

асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом., Полтавський національний технічний університет ім.. Юрія Кондратюка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНСОТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. Chevganova

Professor, PhD, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

A. Skrylnikov

assistant, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE IMPACT CONTROLLING SYSTEM FOR ENERGY EFFICIENCY ENTERPRISES

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри «Менеджмент організацій» ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

G. T. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry «Menedzhment orhanizatsij» PVNZ «Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut»

IDENTIFYING INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY REGION

Н. І. Верхоглядова

д. е. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпропетровськ

І. О. Каширнікова

аспірант, асистент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

N. I. Verhoglyadova

Dr. Sc. (Econ.), Prof., the provost on scientific and pedagogical work of Prydniprovs’k State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk city

I. O. Kashyrnikova

postgraduate student, an assistant of Department of accounting, economics and human resources management of enterprise, Prydniprovs’k State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk city

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DEFINITION OF INNOVATIVE CAPACITY OF ENTERPRISE

Н. Б. Андрейшина

старший викладач кафедри «Економічна кібернетика», Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ РІВНОВАГИ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ МЕТОДАМИ ДИНАМІКИ

N. B. Andreishina

regional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM MODELING BY DYNAMIC METHOD

Т. Л. Боднарчук

аспірант, молодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

T. L. Bodnarchuk

Postgraduate student, Junior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

EFFECT OF THE PROTECTION POLICY ON THE FORMATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF UKRAINIAN LANDS (ХІХ – EARLY ХХ CENTURIES)

О. М. Згурська

здобувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. М. Zhurska

Postgraduate of Department of marketing and international trade, National University of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

LOGISTIC ASPECTS OF PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES ARE ON PROCESSING OF MILK OF UKRAINE

Н. В. Мартинюк

асистент кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Martyniuk

assistant of department of management, Lviv national agrarian university, Lviv

THE FACTORS OF PERSONAL COMPETITIVENESS DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. С. Карнаушенко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЛІЗИНГУ ЯК ВИДУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Alla S. Karnaushenko

graduate Department of Accounting and Auditing and Finance DVNZ "Kherson State Agrarian University"

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LEASING AS A FORM OF FINANCING INNOVATION FARMS

О. П. Динька

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ „ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

O. Dynka

Aspirant at the Department of management and foreign economic activity Ukraine National Forestry University, Lviv

IMPLEMENTATION OF THE “GREEN” ECONOMY PRINCIPLES WITH REGARD TO THE ENERGY EFFICIENT EXPLOITATION OF FOREST RESOURCES

Ю. О. Лещенко

магістрант Національного університету харчових технологій, м. Київ

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК БОРОШНА – ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ? СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

I. A. Leshchenko

undergraduate of The national university of food technologies, Kiev

UKRAINIAN MARKET OF FLOUR - WHAT HAPPENS NOW? STATUS AND TRENDS IN THE MILLING INDUSTRY

В. В. Голік

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

V. V. Holik

post-graduate student, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF STRATEGIC PROVIDING SYSTEM FOR MANAGEMENT OF ENTERPRISES COMPETITIVENESS

С. В. Грибан

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

S. V. Gryban

graduate student, Zhytomyr national agroecological university

SYSTEM OF ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT BY THE ENTITY

Н. В. Сакір-Молочко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

N. V. Sakir-Molochko

postgraduate student of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

PRINCIPLES AND TASKS OF REGIONAL ECONOMIC COOPERATION

Т. А. Заец

к. э. н., старший преподаватель кафедры менеджмента, Киевский Национальный Университет технологий и дизайна

КОРПОРАTИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СОВОКУПНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

T. A. Zaiets

Ph.D., senior lecturer, Department of management, Kyiv national University of technologies and design

CORPORATE MANAGEMENT AS TOTALITY OF INTERACTIVE INGREDIENTS

С. М. Колач

кандидат економічних наук, в. о. доцента, Львівський національний аграрний університет

МОЖЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

S. M. Kolach

candidate of economic sciences, associate professor, Lviv national agrarian university

POSSIBILITIES OF ADJUSTING OF INFLATIONARYPROCESS IN ECONOMIC SPHERE

І. В. Маркова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту на транспорті, Українська державна академія залізничного транспорту, м Харків

РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

I. V. Markova

Candidate of economic sciences, associate professor department of management on the transport of the Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

THE RISKS AND CHALLENGES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS ON THE RAILWAY TRANSPORT

Ю. В. Лазар

асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Iu. V. Lazar

Professor’s assistant of management department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

PROGNOSTICATION FOR CHANGE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COAL ENTERPRISES ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Л. М. Кобрин

асистент кафедри фінансів і кредиту, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІД КОМПЛЕКСІ АПК

L. M. Kobryn

Assistant of the Department of Finance and Credit, Lviv National Agrarian University, Dubliany

IMPROVEMENT OF INTERACTIONS AMONG ENTERPRISES IN MILKPROCESSING SUBCOMPLEX OF AIC

М. В. Масловська

студентка, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

Н. О. Перевозчикова

к. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Maryna Maslovska

student, Donetsk National Technical University, Donetsk

Natalia Perevozchikova

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Donetsk National Technical University, Donetsk

FEATURES OF THE PROCESS OF BUSINESS PLANNING UNDER CURRENT CONDITIONS DEVELOPMENT OF UKRAINE

А. В. Емец

д. геол. н., ведущий научный сотрудник, Институт геохимии, минералогии и рудообразования Национальной Академии наук Украины, г. Киев

Н. В. Жикаляк

к. геол.-мин. н., генеральный директор, государственное региональное геологическое предприятие «Донецкгеология», г. Артёмовск

ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НЕДР И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДОТАЦИОННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

A. V. Emetz

DrSc, Leading Researcher, Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of National Academy of Science of Ukraine, Kiev

M. V. Zhykalyak

PhD, Director General, State Regional Enterprise “Donetskgeologiya”, Artemivsk

QUESTIONS OF PRICING OF EARTH INTERIOR AND REASONABILITY OF SUBSIDIZING STIMULATION OF MINING INDUSTRY

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

R. B. Vilhutska

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

Y. S. Bohiv

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TRADE ENTERPRISES

О. М. Лук’янова

к. е. н., доцент кафедри менеджмент на транспорті, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

О. M. Luk'yanova

candidate of economic Sciences, assistant professor of management on a transport department, Ukrainian academy of railway transport, Kharkov

WAYS OF DEVELOPMENT OF LEASING ARE ON A RAILWAY TRANSPORT

С. Б. Іваницька

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

М. Р. Клітна

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

І. М. Валько

студентка групи 4-го курсу, Вінницький національний аграрний університет

МОТИВАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Shamanska

Cand. of Econ. Vinnitsa National Agrarian University

I. Valko

the student of 4th course

MOTIVATION IN MANAGEMENT OF ENTERPRISE INNOVATIVE ACTIVITY

М. С. Молодоженя

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Т. В. Жук

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

M. S. Molodozhenia

сandidate of economic sciences, senior teacher of economics and finance companies department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

T. V. Zhuk

teachert of economics and finance companies department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ECONOMIC MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITIES IN COMPANIES

Я. В. Щетинська

к. е. н. доцент кафедри економіка підприємства, Донецький національний університет, м. Донецьк

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА РІВНІ РЕГІОНІВ

Y. V. Shchetinskaya

Candidate of economic sciences, associate professor department of economics the enterprise, Donetsk national university, c. Donetsk

THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ECONOMY AT THE LEVEL OF THE REGIONS

Н. В. Бугас

доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. О. Панченко

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ

N. V. Bugas

associate professor of management department, Kyiv National University of Technologies and Design

Y. O. Panchenko

master, Kyiv National University of Technologies and Design

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF ASSORTMENT

Л. І. Нейкова

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

І. В. Круценко

магістр кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ПРОДУКЦІЇ АГРОПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. I. Neykova

Doctor of Economic, Professor, Head of the Department of Foreign Economic Activity, Kiev National University of Food Technologies

I. V. Krutsenko

Master of Management of Foreign Economic Activity, Kiev National University of Food Technologies

SALES MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ENGAGED IN FOREIGN TRADE

Н. О. Бабіна

старший викладач кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київський національний університет технологій та дизайну, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ

N. O. Babina

Sr. Instructor of Economics Department, Kyiv National University of Technologies and Design, School of Market, Information and Innovative Technologies at Cherkassy

ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE UNDER THE CHALLENGES IN POST- CRISIS PERFORMANCE

Ю. А. Сидорук

студентка магістратури, факультету економіки та управління , інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м.Київ

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

J. A, Sidoruk

magіstraturi student, faculty ekonomіki that upravlіnnya, іnstitut pіdgotovki kadrіv Derzhavnoї zaynyatostі the Service of Ukraine, m. Kiїv

MARKETING MANAGEMENT AT PІDPRIЄMSTVІ: TEORETICHNІ AMBUSH

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України, професор кафедри економіки, обліку та аудиту, м. Київ, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

M. P. Denisenko

doctor of Economics, Professor, Kyiv national University of technologies and design Ministry of education of Ukraine, Professor Department of Economics, accounting and auditing, Kiev, Ukraine

ORGANIZATIONAL - ECONOMIC MECHANISM OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISES OF TOURIST INDUSTRY

В. В. Комірна

д. е. н., професор кафедри маркетингу, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

М. О. Бабаєва

магістрант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

ВИБІР ПРІОРИТЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА «АПК-ІНВЕСТ»

V. V. Komirna

PhD, professor of marketing, Donetsk State University of Management

M. O. Babaevа

magisrt, Donetsk State University of Management

CHOOSING THE PREFERRED STRATEGY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT "APK- INVEST"

О. В. Григор’єва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФАКТОРИ ВІДТВОРЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

O. Hryhorieva

Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

FACTORS OF RECREATION OF SKILLED POTENTIAL OF REGION

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЛІМЕНТАРНОСТІ

K. E. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE ACTUAL ASPECTS OF ECONOMICAL BENEVOLENCE PHENOMENON

В. П. Пшенична

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

V. P. Pshenichna

PhD in economy, associate professor of department of finances, Donetsk state University of managemen, Donetsk

STRATEGIC DIRECTIONS OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN COAL INDUSTRY

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту , Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. В. Хоменко

Магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ТА ОБЛІК КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ КРЕДИТІВ АТ «МЕТАБАНК» ЗА 2011-2012 РР.

O. P. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

О. V. Khomenko

master, the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

АNALYSIS AND АCCOUNT THE CREDIT QUALITY OF LOANS OF BANK

I. V. Tkachenko

The Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine”, Sumy

DIRECTIONS OF FORMATION OF INDIVIDUAL HEALTH CAPITAL

І. В. Ткаченко

к. і. н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я

Л. О. Коковський

к. г. н., завідувач НДЛ «Регіональних проблем економіки та політики» географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

КОНЦЕПЦІЯ «ДЕКАПЛІНГУ»: РОЗМЕЖУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ ТА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ

L. O. Kokovskyy

PhD, Head of the research laboratory of "Regional problems of economics and politics" of geography faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv

DECOUPLING ECONOMIC GROWTH, NATURAL RESOURCES USING AND IMPACT ON THE ENVIRONMENT IN UKRAINE

Н. В. Короленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних наук, Одеська філія Європейського університету

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ІНТЕГРАЛЬНА ПАРАДИГМА

N. V. Korolenko

Doctor of Philosophy (PhD) in Еconomics, Associate Professor of Department of Management, Social and Humanity Sciences of Odessa branch of European University

MANAGEMENT OF LOGISTIC PROCESS QUALITY AT ENTERPRISES: INTEGRATED PARADIGM

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕЗОЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. Stetsenko

Ph. D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

LEVEL OF ECONOMIC SECURITY

Ж. В. Семчук

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”, м. Львів

Т. Б. Процюк

кандидат економічних наук, член-кореспондент Української академії наук, доцент кафедри економіко-правових дисциплін, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ

О. С. Процевят

студентка, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Z. V. Semchuk

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

T. B. Protsiuk

Ph.D in Economics, member of the Ukrainian Academy of Sciences, Associate Professor, Department economic and legal disciplines, National Academy of Internal Affairs, Kiev

O. S. Protseviat

student at the National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

DEPRECIATION METHODS IN THE ENTERPRISE

А. М. Лялюк

к. е. н, доц. кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦІВ

Alla Lialiuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Security of Enterprise, Lesia Ukrainka East European National University

SUBJECT AREA OF MARKETING RESEARCH OF CUSTOMERS’ BEHAVIOUR

А. В. Троян

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВОМ

A. V. Troyan

PhD, Associate Professor,Department of Management named after Prof. J.S. Zavadskiy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

СLASSIFICATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES AND COMPANY’S OPPORTUNITIES FOR THEIR ACHIEVEMENT

Н. М. Ткачук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

N. M. Tkachuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Assistant Professor of Ternopil National Economic University Financial Department, Ternopil

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF VALUE-BASED APPROACH IMPLEMENTING TO MANAGEMENT OF BANKS OF UKRAINE

І. П. Васильчук

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КРАУДФАНДІНГ ЯК ФЕНОМЕН ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. P. Vasylchuk

Ph. D., associate Professor, post-doctoral fellow at the department of banking management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

СROWDFUNDING AS A PHENOMENON OF POSTINDUSTRIAL ECONOMICS

Ю. Б. Забалдіна

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського торговельно-економічного університету

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ: АПРІОРНИЙ ТА АПОСТЕРІОРНИЙ ПІДХОДИ

Y. Zabaldina

PhD, Kyiv national trade-economic University

MARKET SEGMENTATION OF THE TOURIST DESTINATIONS: A PRIORI AND A POSTERIORI APPROACHES

Н. О. Шира

к. е. н., доцент кафедри фінансів

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРАКТИКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. O. Shira

PhD in economy, associate professor of department of finances

A. I. Ivashchenko

PhD in economy, associate professor of department of finances Donetsk state University of management, Donetsk

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE PRACTICE OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. А. Свічкарь

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК БРЕНДІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

CREATION AND DEVELOPMENT OF BRANDS AS A NECESSARY CONDITION TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF COMPANIES IN THE GLOBAL ECONOMY

Н. В. Левошко

старший преподаватель кафедры экономики предприятия и управления персоналом, Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, г. Полтава

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО – ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

N. V. Levoshko

senior lecturer department of business economics and human resource management, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuka, Poltava

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF INTELLECTUAL - INNOVATION COMPANIES

Д. С. Ліфінцев

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

D. S. Lifintsev

PhD, associate professor of the department of management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman – self governing (autonomous) research university, Kyiv

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS ORGANIZATION CULTURE COMPONENT: ECONOMIC MEANING

Н. Г. Пігуль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

N. G. Pihul

Ph.D, Associate Professor of Finance department, State Higher Education Institution “Ukrainian academy of banking of the National Bank of Ukraine”

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL SPHERE IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Г. А. Отливанская

к. э. н., доц., доцент кафедры экономики предприятий и корпоративного управления Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова

Р. А. Бабашов

аспирант кафедры экономики предприятий и корпоративного управления Одесской национальной академии связи А. С. Попова

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

G. A. Otlivanskaya

сandidate of economic sciences, associate professor department of enterprises economy and corporate management of the Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popova

R. A. Babashov

postgraduate student department of enterprises economy and corporate management of the Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popova

FINANCIAL PLANNING IN THE MODERN ECONOMIC

А. О. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. О. Музиченко

магістр, спеціальність «Облік і аудит», Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. A. Muzichenko

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. O. Muzichenko

master, in "Accounting and Auditing", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SPECIFICS INVENTORY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. Л. Омельяненко

к. е. н., м. н. с., Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ 2006/21/ЄС ПРО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

T. L. Omelyanenko

PhD Economics, junior research assistant, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

IMPLEMENTATION FEATURES OF THE DIRECTIVE 2006/21/EC ON THE MANAGEMENT OF WASTE FROM EXTRACTIVE INDUSTRIES IN UKRAINE

І. Д. П’ятничук

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ»

I. D. Piatnychuk

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galician

FORMATION OF THE MODERN CONCEPTUAL APPROACH TO DEFINITION OF «BUDGETING SYSTEM»

Г. М. Чепелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

АНАЛІЗ ПРИБУТКУ БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИГІД І ВИТРАТ

G. M. Chepelyuk

PhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

ANALYSIS OF THE BANK’S PROFIT WITH USING THE METHODS OF RESEARCH OF BENEFITS AND COSTS

А. М. Горський

кандидат економічних наук, науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В ДИСКУРСІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

A. M. Gorskyy

candidate of economic sciences, research officer of State organization “Institute of environmental economics and sustainable development” of the National Academy of Sciences of Ukraine

RESEARCH OF DISPARITY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE WITHIN THE DISCOURSE OF ENVIRONMENTAL SAFETY

О. І. Мілашовська

д. е. н., професор, завідуючий кафедри готельно-ресторанної справи, Мукачівський державний університет

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

O. I. Milashovska

PhD, professor, Head of Hospitality Chair, Mukachevo State University

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS

К. В. Поліщук

викладач економічних дисциплін Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

М. І. Уланівська

студентка Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО КП «МІСЬКТЕПЛОВОДОЕНРГІЯ» В РАМКАХ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

E. V. Polishchuk

lecturer of economic sciences of Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

M. I. Ulanivska

Kamyanets-Podilsky student branch of Kiev Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

MODERNIZATION OF STATE TAX SERVICE OF UKRAINE AND KAMYANETS-PODILSKY ME "MISKTEPLOVODOENERGIYA" IN COOPERATION WITH INTERNATIONAL FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS OF UKRAINE

В. А. Оченаш

старший викладач Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

V. A. Оchenash

senior lecturer of Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk

ASSESSMENT OF THE COST EFFECTIVENESS IN THE PRODUCTION OF CERTAIN TYPES OF PRODUCTS THE AGRICULTURAL ENTER­PRISES OF UKRAINE

М. В. Костромський

старший викладач кафедри фінансів і кредиту ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Maxim V. Kostromskyi

senior lecturer in finance and credit at Private Higher Educational Establishments "Institute of Business Administration", Kryvyi Rih

MECHANISM OF INNOVATION AND INVESTMENT POLICY IN AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

С. Ю. Кулакова

старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

Д. М. Лозовський

студент, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА

S. Y. Kulakova

senior lecturer department of business economics and human resource management, Poltava national technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

D. M. Lozovsky

student, Poltava national technical University Yuri Kondratyuk, Poltava

METHODOLOGICAL ASPECTS MANAGING CIRCULATING ASSETS OF THE ENTERPRISE

Г. А. Жучкова

старший викладач Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

G. A. Zhuchkova

senior lecturer Poltava national technical University named Yuri Kondratyuk

EFFECTIVENESS OF ACTIVITY OF ENTERPRISE: RESEARCH AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ITS DEFINITION

І. В. Міняйленко

старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, здобувач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ЩОДО СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ

I. V. Minylenko

senior lecturer department of business economics and human resource management Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

SPATIAL DEVELOPMENT: INTERPRETATION OF CATEGORY

І. В. Карпенко

асистент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

I. V. Karpenko

assistant of finance and credit, Sumy State University, Sumy

IMPROVING FINANCIAL MECHANISM OF ENVIRONMENTALLY-ORIENTED REGIONAL DEVELOPMENT

Л. І. Данчак

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФІНАНСУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ

L. І. Danchak

assistant professor of economics and enterprise investment, Lviv Polytechnic National University

GENERAL FUNCTIONS OF MANAGING FINANCE OF HOUSES FUND FORMATION: THE NATURE AND CLASSIFICATION

О. А. Материнська

асистент кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. A. Materynska

assistant professor of accounting and analysis, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CROPS IN FARMS

М. М. Гузь

асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

M. Guz

Assistant, Accounting, Analysis and Audit department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

EFFECTIVENESS EVALUATION METHODS FOR ORGANIC FARMING

В. В. Жильченкова

доцент, к. э. н., Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

А. В. Чебышева

магистр, Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

V. V. Zhylchenkova

Associate Professor, Ph.D., Donetsk National Technical University, Donetsk

A. V. Chebysheva

Master of Donetsk National Technical University, Donetsk

THE ROLE OF INVESTMENT IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES OF DONETSK REGION

Н. О. Вацик

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ

N. O. Vatsyk

postgraduate student of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

PLANNING COSTS OF EXPORT ACTIVITY: THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS, PRINCIPLES AND METHODS

М. I. Олексюк

аспiрант кафедри економiки пiдприємства, Львiвська комерцiйна академiя, м. Львiв

АДАПТИВНИЙ ПІДХIД ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Oleksiuk

postgraduate student of the department of business economics, Lviv Academy of Commerce, Lviv

ADAPTIVE APPROACH TO TRADE ENTERPRISES RISK MANAGEMENT

Д. С. Савков

студент, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

D. S. Savkov

student, DVNZ «Donetsk natsіonalny tehnіchny unіversitet»

FORMATION OF THE WAGES IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Д. В. Колєсніков

аспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СТРУКТУРИ ПРИ ПРИДБАННІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВИПУСКАЮТЬ КІНЦЕВУ ПРОДУКЦІЮ

D. V. Kolesnikov

Postgraduate, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

SYNERGETIC EFFECT ACTIVITY EVALUATION OF VERTICALLY-INTEGRATED STRUCTURE AT PURCHASING THE ENTERPRISES RELEASING FINAL PRODUCT

К. К. Писанець

аспірант, кафедра економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЧАСОВИЙ ПАРАМЕТР У МОДЕЛЯХ КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ

K. K. Pysanets

postgraduate, economic cybernetics department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TIME PARAMETER IN CREDIT SCORING MODELS AS FACTOR OF BANKS COMPETITIVENESS

І. А. Кабанець

аспірант Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. А. Kabanec

graduate student the National technical university the "Kharkiv polytechnic institute", Kharkiv

DETERMINATION OF THE BASIC LOGISTIC GOING NEAR A MANAGEMENT INNOVATIVE PROCESSES BY A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

Д. В. Воловик

асистент кафедри экономической теории и экономики сельского хозяйства Днепропетровского государственного аграрного университета

Н. И. Демчук

к. э. н., доцент кафедры финансов Днепропетровского государственного аграрного университета

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

D. V. Volovyk

assistant of Department of Economic Theory and Agricultural Economics Dnepropetrovsk State Agrarian University

N. I. Demchuk

Ph.D., assistant professor of finance Dnepropetrovsk State Agrarian University

INVESTMENT POTENTIAL OF INNOVATION IN ENTERPRISES

Э. А. Рачковский

ведущий специалист ООО “РЭЙЛТРАНСХОЛДИНГ“, г. Мариуполь

М. А. Козырь-Чепурная

экономист, ООО “НИЦ УК“РЭЙЛТРАНСХОЛДИНГ“, г. Мариуполь

ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНОВ В СИСТЕМЕ ИЕРАРХИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

E. Rachkovskyi

top specialist, LLC “REYLTRANSKHOLDING”

M. Kozyr-Chepurna

economist, LLC “SEC MC “REYLTRANSKHOLDING”

THE PROBLEM OF RECONCILING THE PLANS IN A HIERARCHICAL SYSTEM OF PLANNING RESTRUCTURING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. М. Гончаренко

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Goncharenko

Ph.D., professor assistant at corporate department of accounting, Kyiv national University of trade and Economics, Kyiv

IMPROVEMENT OF METHODOLOGY FOR BUDGETING EXPENSES TOURIST COMPANY

А. А. Гребеннікова

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. A. Grebennikova

Candidate of economic sciences, senior lecturer of department «Economy of Enterprise», National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATION AND INVESTMENT PROVIDE PRODUCTIVE ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Х. І. Березовська

аспірантка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

ГРАНИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОДИН З ЕТАПІВ БЮДЖЕТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Hristina Beresovs`ka

graduate student of Department finances, money circulation and credit, Economy Faculty, Lviv National University

MARGINAL ANALYSIS AS ONE OF THE STAGES OF BUDGETING IN THE PROCESS OF OPTIMIZATION PROFITS AT DOMESTIC ENTERPRISES

О. М. Смірнова

к. е. н., доцент, завідувач науково-дослідного відділу вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграції Науково-дослідного інституту фінансового права, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА СУЧАСНИЙ СТАН

O. М. Smirnova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of department of Research of International Experience and European Integration, Research Institute of Financial Law, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

HISTORICAL OVERVIEW AND CURRENT STATUS OF TAXATION OF MULTINATIONALS IN THE EUROPEAN UNION

А. Г. Жарінова

к. е. н, доцент, докторант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

A. G. Gharinova

Ph.D. in Economics, associate professor, doctoral, Kiev National University of Technologies and Design, Kiev

THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY IN THE CONTEXT OF HUMAN CAPITAL

І. В. Котькалова-Литвин

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ КОРПОРАЦІЇ

I. V. Kotkalova-Litvin

Candidate of Economic Sciences, docent, finance and financial security sub-faculty

THEORETICAL MODEL FOR MANAGING CORPORATION’S FINANCIAL FLOWS

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

А. В. Коваленко

магістрант Київського національного університету технологій та дизайну

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

G. Kostiuk

candidate of economic Sciences, assistant professor of management on a Kyiv National University of Technologies and Design

A.Kovalenko

master on a Kyiv National University of Technologies and Design

UKRAINE COMPETITIVENESS  PHARMACEUTICAL INDUSTRY

О. С. Бондаренко

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЛОГІСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, associate professor department of accounting and audit Kyiv national University of technologies and design

LOGISTICS CONTROL IN COST MANAGEMENT CORPORATE STRUCTURES

М. В. Мельникова

доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк

М. М. Кошевий

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ І НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ

M. V. Melnikova

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Senior Researcher of Department of Economic and Legal Problems of City-study, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Donetsk

M. М. Koshevoy

Postgraduate student, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine

ASPECTS OF SECTOR HIGH-TECH AND KNOWLEDGE-INTENSIVE PRODUCTION IN UKRAINE

Т. М. Ярчук

аспірантка, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ТА МЕТОДИЧНІ ІНСТРУМЕНТАРІЇ ЇХ ОЦІНКИ

T. M. Yarchuk

Рostgraduate, Kyiv national university of economics named after Vadym Getman, Kyiv

FOREIGN TRADE INTEREST AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THEIR EVALUATION

О. В. Ольшанська

к. е. н., доц., зав. кафедри Регіональної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ОЦІНКА АГРОСОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

O. V. Olshanska

PhD in Economics, associate professor, head of department of the Regional economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

ECONOMIC-MATHEMATICAL EVALUATION OF SOCIAL

Ю. В. Вдовиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет

М. М. Лещенко

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ПОЗИЦІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Y. V. Vdovychenko

Ph.D., assistant professor of International Economics, Cherkasy State Technological University

M. M. Leshenko

Ph.D., senior lecturer, Department of International Economics, Cherkasy State Technological University

TRANSFORMATION OF GEO-ECONOMIC POSITIONS OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE GLOBAL ECONOMY

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ВСЕРЕДИНІ ПІДПРИЄМСТВА

A. Cherevko

Ph.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

PROVIDING THE TRADE SECRETS WITHIN THE COMPANY

О. М. Сазонець

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

O. M. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Head of International Economics Department of National university of water management and nature resourses use

ТHE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONCEPT OF GLOBAL MARKETING

О. В. Пиріков

к. т. н., доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ІНДИКАТОРИ ТА СИСТЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

O. V. Pyrikov

Ph.D., Associate Professor, Donetsk National University of Economics and Trade Mykhaylo Tugan-Baranovsky

INDICATORS AND SISTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ТHEORY AND PRACTICE

М. В. Кирику

асистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

M. V. Kyryku

Teaching Assistant Marketing Department, SHEE “Kryvyi Rih National University”

STATE MANAGEMENT STRATEGY OF INVESTMENT - INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF IRON-ORE INDUSTRY IN UKRAINE

Ю. О. Волотковська

асистент кафедри прикладної економіки, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ

Yu. O. Volotkovs’ka

Assistant Lecturer, SHEI «National Mining University», Dnepropetrovsk

THE MECHANISM OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC ESTIMATION OF THE ANTHROPOGENIC DEPOSITS

О. В. Швець

викладач кафедри економіки та підприємництва, ПВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»

ВИСОКОЛІКВІДНІ АКТИВИ У ОБОРОТНОМУ КАПІТАЛІ ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Alexander V. Shvets

lecturer in economics and Entrepreneurship of PHEI "International Technological University "Mykolaiv Polytechnic"

LIQUID ASSETS IN WORKING CAPITAL ENTERPRISE AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

А. В. Кулінська

к. держ. упр., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Anzhela Kulinska

PhD, assistant professor of marketing and management department, Donetsk National University of Economics and Trade  named after M. Tugan-Baranovsky

THE FORMATION OF AN EFFECTIVE MECHANISM TO ENSURE THE FINANCIAL COMPONENT OF AN ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»