Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2014

М. В. Мних

доктор економічних наук, професор, академік УАН, заслужений економіст України, Інститут економіки та  прогнозування НАН України

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ, А ТАКОЖ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

M. V. Mnykh

Doctor of Economic Sciences, professor, academician of the UAS, Honored Economist of Ukraine, State Organization “Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences”

FISCAL DECENTRALIZATION AND PUBLIC PARTICIPATION, AS WELL AS LOCAL COUNCILORS IN THE BUDGET PROCESS DURING THE FORMATION OF LOCAL BUDGETS

І. П. Садловська

д. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту м. Київ

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

I. P. Sadlovska

d. e. n., an associate professor, professor of department of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport, Kyiv

CAPITAL INVESTMENT AS A COMPONENT OF THE RATING OF ENTERPRISES OF WATER TRANSPORT

Н. О. Лоханова

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

N. O. Lokhanova

doctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University, Odessa

THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES AS THE IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING SYSTEM IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES

А. О. Касич

д. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

A. O. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ROLE OF INTERNAL AUDIT IN RISK MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE

Н. В. Бурєннікова

д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

О. О. Мороз

д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. В. Романець

аспірантка кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ

Natalia V. Burennikova

Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Chair of International Economics, Vinnitsia National Agrarian University

Olena O. Moroz

Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Chair of Manager Training, Vinnitsia State Technical University

Irina V. Romanets

Ph. D. postgraduate student of the Chair of Manager Training, Vinnitsia State Technical University

MEASURING THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY PARKS’ ACTIVITY

Н. В. Буренникова

д-р. экон. наук, профессор, заведующая кафедры международной экономики, Винницкий национальный аграрный университет, Винница

Е. Е. Мороз

д-р. экон. наук, профессор, заведующая кафедры подготовки менеджеров, Винницкий государственный технический университет, Винница

И. В. Романец

аспирантка кафедры подготовки менеджеров, Винницкий государственный технический университет, Винница

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ

Г. М. Чорний

д. е. н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. М. Файчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ В РЕСУРСНУ ПОЛІТИКУ МІЖНАРОДНИХ ФІРМ

G. M. Chorniy

Doctor of sciences, professor, professor of administrative management and foreign economic activity department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

O. M. FAichuk

PhD, Associate professor, Associate professor of administrative management and foreign economic activity department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

I. A. Mishchenko

PhD, Associate professor of administrative management and foreign economic activity department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

TRANSFORMING THE SPECIAL MANAGEMENT FUNCTIONS IN RESOURCE POLICY OF INTERNATIONAL ENTERPRISES

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет  водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. В. Покуль

аспірантка, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

I. L. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Professor of international economy department, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

O. V. Pokul

post-graduate, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF WATER MANAGEMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE

Л. В. Лисяк

д. е. н., професор, зав. кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

О. В. Дубовська

здобувач кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

L. V. Lysiak

Doktor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Finances, Dnipropetrovs’k State Financial Academy, Dnipropetrovsk

О. V. Dubovs’ka

Post-graduate student of the Department of finances, Dnipropetrovs’k State Financial Academy, Dnipropetrovsk

IMPROVING THE FINANCIAL PROVISION MECHANISM OF THE SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN UKRAINE

Т. А. Бурова

д. е. н., професор кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

В. В. Волошина

викладач кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ , НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Т. A. Burova

the Dr. of Economics, the Professor of Accounting and Economic Analysis, Mykolaiv National University V. Sukhomlynsky, Mykolaiv

V. V. Voloshinа

Lecturer, Department of Accounting and Economic Analysis, Mykolaiv National University of Nicholas V. Sukhomlynsky, Mykolaiv

THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL RECEIVABLE: THE PROBLEM AREAS OF IMPROVEMENT

М. С. Пашкевич

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

А. А. Макурін

асистент кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ ОБЛІКУ

M. S. Pashkevych

Doctor of Sciences (Economics), associated professor, professor at the Economy of enterprise department, the State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’k

A. A. Makurin

Аssistant at the Accounting and Auditing department, the State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’k

IMPROVING THE ALLOCATION OF OVERHEADS BETWEEN ACCOUNTING OBJECTS

В. А. Ковальчук

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Є. В. Васильцов

аспірант кафедри економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. A. Kovalchuk

PhD, Professor, Head of Economics and Business, State University «Krivoy Rog National University», Krivoy Rog

E. V. Vasyltsov

PhD student of Economics and Business, State University «Krivoy Rog national university», Krivoy Rog

SYSTEMATIZATION AND IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS ENTERPRISE PERFORMANCE EVALUATION

Ю. Б. Іванов

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

Ю. В. Бережна

аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Yuriy B. Ivanov

Doctor of Science (Economics), Professor, Deputy Director, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

Beregna Yulia

Post-graduater, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

THE FEATURES OF THE FINANCIAL PROVIDING OF THE HEALTHCARE SPHERE IN UKRAINE

А. В. Сомик

к. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин Центру наукових досліджень Національного банку України

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Anzhelika Somyk

Ph.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy and International Foreign Exchange Relationship Research Division,Head of Division

PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF CENTRAL BANK’S INTEREST RATE POLICY IN UKRAINE

С. Б. Алєксєєв

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. B. Alekseev

C. Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of department of economy of enterprise, Donetsk national university of economy and trade named after Michael Tugan-Baranovsky, Donetsk

MECHANISM OF THE FORMING A FUNCTIONAL STRATEGIES OF ELEMENTS OF INTERNAL STRATEGIC POTENTIAL OF TRADE ENTERPRISE

О. В. Євтушевська

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСНОВНІ ВИДИ СПОЖИВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

O. V. Yevtushevska

candidate of economic science, assistant of  thе Department of Enterprise, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

MAIN TYPES OF CONSUMPTION AND ITS IMPACT ON AN ECOLOGICAL POTENTIAL

І. Є. Чуркіна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Одеса, Україна

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНА: ТРАНСФОРМАЦІЯ СУТНОСТІ ТА ОЦІНКА СТУПЕНЯ КОНВЕРГЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Iryna Churkina

Candidate of Sciences, Associate Professor of Finance and Monetary Department, Odessa institute of finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade, Ukraine, Odessa

BUDGET SYSTEM OF UKRAINE: TRANSFORMATION OF THE NATURE AND ASSESSMENT OF CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. Ю. Антоненко

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ В ВИРОБНИЦТВІ І ПРОСУВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ)

N. V. Buhas

Doctor of Economics., associate professor, assistant professor of management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

O. U. Antonenko

student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

MARKETING STRATEGY IN THE PRODUCTION AND PROMOTION OF BAKERY PRODUCTS (THE EXAMPLE OF THE KYIV REGIONAL MARKET)

Н. В. Кармазіна

к. н. д. у., доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНАХ

N. V. Karmazina

а candidate of sciences is from state administration associate professor of department of account and audit Academy of municipal management

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS CLEARER REGULATION AND RELIABILITY OF THE INDUSTRY IN THE REGIONS

І. О. Федуняк

кандидат економічних наук, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Т. В. Федуняк

асистент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З ВРАХУВАННЯМ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ

І. Feduniak

candidate of economic sciences SS of NULES of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

T. Feduniak

assistant SS of NULES of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

COST-EFFECTIVENESS OF GROSS AGRICULTURAL OUTPUT IN VIEW OF THE MAIN AREAS OF PROCESSING

М. М. Тимошенко

кандидат економічних наук, в. о. доцента Житомирського національного агроекологічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

M. Tymoshenko

PhD, Acting Associate Professor Zhytomyr National Agroecological University

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS

С. Ю. Кулакова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

Є. І. Журавель

магістрант, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

S. Kulakovа

Ph.D., senior lecturer of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

E. Juravel

MA student, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

THEORETICAL ASPECTS OF BUILDING  THE OPTIMAL ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE

В. Ф. Грищенко

к. е. н., доцент, заступник завідувача кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

І. В. Грищенко

к. е. н., асистент кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. F. Gryshchenko

Ph.D., Associate Prof., Deputy Chief of Management Department Sumy State University, Sumy

I. V. Gryshchenko

Ph.D. Lecturer of Management Department Sumy State University, Sumy

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROVIDING THE FULFILLMENT OF THE ECOLOGICAL-ECONOMICAL SECURITY REQUIREMENTS IN MANAGEMENT OF EXPORT-IMPORT POTENTIAL'S USE AT THE REGIONAL LEVEL

В. В. Железняк

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ЇХ ЗАХИСТУ ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

V. V. Zheleznyak

Ph.D., assistant professor of finance and economic security, Dnipropetrovs`k National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnepropetrovs`k

FORMING THE INSURANCE FUNDS OF THE ENTERPRISES AS A MATERIAL BASIS OF THEIR PROTECTION FROM ENTERPRISE RISKS

І. В. Лозинська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СКОТАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Lozynska

PhD in economic, associate professor of economic department, Sumy national agrarian university, Sumy

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL MODEL CATTLE BREEDING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. П. Вусятицька

викладач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВИ В СТИМУЛЮВАННІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

M. Vusyatytska

assistant of finance department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

ANALYSIS OF THE FINANCIAL LEVERS OF THE STATE IN PROMOTING REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

С. О. Роговський

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИЧНИХ МАТРИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ БАНКУ

S. O. Rogovskiy

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

THE USAGE OF CLASSIC MATRIX MARKETING INSTRUMENTS FOR BANK STRATEGY FORMATION

О. В. Мажула

аспірант, Академія митної служби України

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. V. Mazhula

Postgraduate, Customs Academy of Ukraine, Kyiv City Customs

THE ISTITUNALIZATION OF CUSTOMS SECURITY AS AN IMPORTANT COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY

В. П. Братюк

к. е. н., доцент кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет,  м. Мукачево

Я. Ю. Гудачок

магістр спеціальності фінанси і кредит, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВИКА НА ПРИКЛАДІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

V. P. Bratyuk

рh.D., assistant professor of accounting and finance, Mukachevo State University, Mukachevo

Ya. Yu. Hudachok

masters in finance and credit, Mukachevo State University, Mukachevo

RESEARCH MANAGEMENT FINANCIAL SOUNDNESS OF THE INSURER BY THE EXAMPLE OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE

О. С. Вдовенко

аспірант ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

O. S. Vdovenko

postgraduate student ‘Institute of Agrarian Economics’ National Scientific Centre, Kyiv

CONTEMPORARY REALITIES OF FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES IN AGRICULTURE

И. Б. Золотых

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономической теории и общественных наук, Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: ОСОБЕННОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ

I. B. Zolotych

PhD, kdotsent, associate professor of economics and social sciences, Mykolayiv State Agrarian University, Nikolaev

KNOWLEDGE ECONOMY: FEATURES, PARAMETERS OF DEVELOPMENT

А. К. Мідляр

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

A. K. Midlyar

Ph.D., Associate professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economics Kiev National Trade and Economic University, Vinnitsa

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY

С. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ПДВ: ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

S. O. Shevchenko

PhD (Economics), Associate, Kyiv National University of Trade and Economics University

VAT COLLECTION PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS

О. А. Мартинюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет м. Одеса, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ ІТ-СИСТЕМАХ

E. Martunyuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, International Humanitarian University (Odessa)

FEATURES DESCRIPTION OF BUSINESS PROCESSES IN MODERN IT SYSTEMS

О. Ю. Чуріканова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ СЕРЕД ОБ’ЄКТІВ КОГНІТИВНОЇ НАУКИ

O. Y. Churikanova

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Information Technologies State Universities' National Mining University»

PLACE OF REGIONAL ECONOMY AMONG THE OBJECTS OF COGNITIVE SCIENCE

Л. О. Вдовенко

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРІЇВ

L. A. Vdovenko

k. e. n., associate Professor Vinnytsia national agrarian University

THE MECHANISM OF BANK LENDING TO FARMERS

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Т. А. Мельник

студентка економічного факультету, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

S. J. Kovalchuk

c. e. s., associate Professor of the Department of International Economics , Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

T. A. Melnik

student  at the Faculty of Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

FUNCTIONAL-STRUCTURAL DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTS IN INTERNATIONAL MARKET

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. Ю. Терещук

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

G. Kostiuk

associate professor of management, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

A. Tereshchuk

magister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

INNOVATION MANAGEMENT ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY

Т. В. Хворост

к. е .н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

РОЗВИТОК СВІТОВОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

T. V. Khvorost

Ph.D., assistant professor of the Foreign Economic Activities Management and Eurointegration Chair, Sumy National Agrarian University, Sumy

THE DEVELOPMENT OF GLOBAL AND NATIONAL MARKETS DAIRY PRODUCTS

А. В. Максимова

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ БАНКУ

A. V. Maksymova

Associate Professor of the Department of Accounting and Audit of Business Activities, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE(State Higher Educational Establishment) “Kryvyi Rih National University”

ACTUAL PROBLEMS OF ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL OF OPERATIONS, DEALING WITH FORMATION AND DIVISION OF BANK`S PROFIT

В. В. Скриль

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ (НА ПРИКЛАДІ СП «ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ»)

V. V. Skril

PhD (Econ.), Docent  department of enterprise economics and personnel management, Poltava National Technical Yuriy Kondratuk University

AN ASSESSMENT OF JOINT VENTURES ACTIVITY OF THE DOMESTIC ECONOMY (EXEMPLIFIED BY JV POLTAVA PETROLEUM COMPANY")

Т. Ф. Рябоволик

ассистент кафедры экономики труда и менеджмента, Кировоградский национальный технический университет

БИФУРКАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ И СТРАН МИРА

T. F. Ryabovolik

teacher, Kirovograd National Technical University

BIFURCATION OF EMPLOYMENT IN INNOVATIVE SECTOR OF ECONOMY IN UKRAINE AND THE WORLD

С. Б. Іваницька

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

М. О. Беніна

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ҐЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

S. B. Ivanytska

PhD in Economics, Associate Professor, Enterprise Economy and Human Resource Management Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

M. О. Benina

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ANALYSIS OF GENDER INEQUALITY CURRENT STATE IN THE LABOR MARKET OF UKRAINE

Л. Г. Медвідь

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівська комерційна академія, м. Львів

Д. О. Харинович-Яворська

здобувач кафедри бухгалтерського обліку,  Львівська комерційна академія, м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

L. Medvid

PhD (Есon.), Docent, assistant professor of accounting, Lviv Academy of Commerce, Lviv

D. Kharynovych-Yaworska

Researcher of the Department of Accounting, Lviv Academy of Commerce, Lviv

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL ASPECTS OF INTERNAL CONTROL OF TRADE ENTERPRISES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT

А. Ю. Панкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізькій національний технічний університет

В. В. Тесленко

Магістрант кафедри менеджменту, Запорізькій національний технічний університет

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ МІСТО ЯК ПЕРВИННОГО ЕЛЕМЕНТУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Yu. Pankova

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorDepartment of Management, Zaporizhzhya national technical university

V. V. Teslenko

Master student, Department of Management, Zaporizhzhya national technical university

THE GENESIS OF THE CONCEPT OF THE CITY AS THE PRIMARY ELEMENT OF THE REGIONAL ECONOMY

В. В. Дубовая

к. е. н, доцент кафедри обліку і аудиту, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВИЗНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

V. V. Dubovaya

Ph.D. (Economics), docent of accounting and auditing, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

RECOGNITION OF THE ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS

Т. В. Герасименко

канд. геол. наук., доцент кафедри економіки підприємства Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна

ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ТЕРИТОРІЙ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ЗОН ВІДЧУЖЕННЯ

Т. V. Herasymenko

Cand. Sci. (Geol.), assoc. prof. department of economy of enterprises State Higher Educational Institution “National Mining University”, Dnipropetrovsk, Ukrainе

PRACTICAL RESEARCH, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF REDEFINING THE TOTAL AREA OF THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONES

О. О. Бондаренко

к. т. н., доцент, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

І. О. Юрчик

магістр кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

O. O. Bondarenko

Cand.Tech.Sci., Assistant professor, Professor of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and Design

I. O. Yurchik

Master of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and Design

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MODERN APPROACHES TO DEFINITION OF "ECONOMIC CRIME"

Є. С. Полякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, ВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв

ОЦІНКА СТРУКТУРИ РЕСУРСНОЇ БАЗИ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

E. S. Polyakovа

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Universities' International Technological University "Nicholas Polytechnic", Mykolaiv

АSSESSMENT OF THE RESOURCE BASE UKRAINIAN BANK

Ю. Ю. Сус

к. е. н., доцент кафедри фінансів і аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА АГРОПІДПРИЄМСТВ

Yu.Yu. Sus

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance and Audit, Zhytomyr National Agroecological University

SUBSTANTIATION OF RESERVES TO INCREASE THE PROFITABILITY OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. В. Черних

аспірантка кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Veronika Chernykh

PhD student, Department of Еuropean Іntegration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE PROSPECTS OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN ECONOMIC RELATIONS: INTERACTION IN THE TOTAL UNCERTAINTY

Р. С. Зубков

к. е. н., інженер ІІ категорії відділу маркетингових досліджень та підготовки конкурсних торгів Державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект”, м. Миколаїв

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

R. S. Zubkov

PhD in Economics, II category engineer of the Department of marketing research and public procurement preparing State-owned Gas Turbine Research & Production Complex “Zorya”-“Mashproekt”, Mykolayiv

GENERAL DESCRIPTION AND PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE MAIN STAGES OF INNOVATION THEORY

О. С. Березовчук

магістрант, кафедра математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

O. Berezovchuk

undergraduate, Department of mathematical modeling of economic systems, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

CONCEPTUAL DIAGRAM OF FUNCTIONING OF THE INSURANCE COMPANY AS AN OBJECT OF CONTROL

Є. О. Черняк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЗРОСТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ

Y. O. Chernyak

post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE INCREASE OF INTERNAL MIGRATION IN UKRAINE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES FOR NATIONAL ENTERPRISES, INFLUENCE ON COUNTRY’S COMPETITIVENESS

М. О. Кравченко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ АНТИКРИЗОВОГО СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

M. O. Kravchenko

PhD, Docent, Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

ACTUALS PRECONDITIONS OF THE ANTI-CRISIS SYSTEM MANAGEMENT

І. Є. Андрющенко

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м.Запоріжжя

А. В. Палько

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Iryna E. Andryushchenko

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

Andrіі V. Palko

Master, Zaporizhzhya National Technical University

MANAGEMENT COST BY SEKTOR OF ACTIVITY

К. В. Чичуліна

к. т. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

М. В. Ковалець

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

К. І. Кравченко

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОСНОВІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

K. V. Chichulina

Ph.D., lecturer of department of Business Economics and Management Personnel, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

M. V. Коvalets

student, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

K. I. Kravchenko

student, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERNIZING THE STATE SYSTEM OF REGULATION PRICING OF AGRICULTURAL PRODUCTS BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Я. В. Кучер

Магістр спеціальності «Економіка підприємства» фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. V. Romanova

PhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Y. V. Kucher

Masters degree in "Business Economics" at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

DIRECTIONS OF INCREASE THE INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

О. М. Корнієнко

к. е. н., доцент кафедри міжнародного туризму, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

O. M. Kornienko

candidate of economic sciences, associate professor Department of international tourism, Zaporizhzhya national technical university, Zaporizhzhya

REGIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM

О. І. Орел

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЦІНИ НА ЕКОЛОГІЧНУ ПОСЛУГУ «ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Oleksandra Orel

postgraduate, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE CALCULATING METHODOLOGY OF THE PRICE ON THE ECOLOGICAL SERVICE “WASTE MANAGEMENT” FOR RURAL AREAS

О. О. Канцуров

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОЦІНКА РІВНЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ЕКОНОМІКИ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

O. Kantsurov

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESSING THE LEVEL OF TRANSACTION COSTS IN THE ECONOMY ACCORDING TO ACCOUNTING DATA

О. В. Григор’єва

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Т. О. Галайда

старший  викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. В. Іскрук

магістрант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Hrihorieva

Poltava National Technical University name after Yuri Kondratyuk, Poltava

T. Galayda

Poltava National Technical University name after Yuri Kondratyuk, Poltava

A. Iskruk

Undergraduate, Poltava National Technical University name after Yuri Kondratyuk, Poltava

FORMING OF THE EFFECTIVE SYSTEM OF PERSONNEL’S EVALUATION  AT THE ENTERPRISE

Т. П. Фурса

к. е. н., доцент кафедри обліку та фінансів, Івано – Франківський навчально- науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ

T. P. Fursa

PhD, Associate Professor of Accounting and Finance, Ivano - Frankivsk Training and Scientific Institute of Management Ternopil National Economic University, Ivano – Frankivsk

OPTIMIZATION OF ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISEIS WITH THE USE OF THE INTEGRATED APPROACH

Н. В. Савчук

кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економіний університет ім Вадима Гетьмана

CОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТУ В КЕЙНСІАНСЬКІЙ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Nataliia Savchuk

сandidate of economic science (Ph.D), associate professor, Vadym Getman Kyiv National Economic University

SOCIAL EFFECTIVENESS OF BUDGET IN THE KEYNES ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL

В. Я. Чевганова

Кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. О. Петрова

Магістрант кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СХЕМ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

V. Ya. Chevhanova

PhD in Economics, Professor, Head  of the business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

A. O. Petrova

magister, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

PROJECT FUNDING OF THE ENERGY SAVING BY USING LEASING SCHEMES, DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

О. А. Баталова

старший викладач кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. С. Дружиніна

магістрант кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

О. Batalova

Senior lecturer Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

O. Druzhynina

Undergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

PLACE OF UKRAINE IN THE WORLD MARKET OF MINERAL FERTILIZERS

В. П. Загарій

здобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ МОНЕТАРНИХ ПАРАМЕТРІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

V. P. Zagarii

PhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

MODELING OF MONETARY PARAMETERS OF FINANCIAL SECURITY

Ю. М. Скосир

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СОБІВАРТОСТІ В КАРТОПЛЯРСТВІ

Y. M. Skosyr

PhD, аssociate professor of the Department of accounting and taxation Chernigiv National Technological University, Chernigiv

FORMATION OF TAX AND ACCOUNTING COST IN POTATO

А. А. Меліхов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ АУТСОРСИНГУ РЕМОНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

А. А. Melikhov

c. е. s., associate professor, associate professor of department of economy of enterprises,  Pryazovsky state technical university, Mariupol

REALIZATION OF STRATEGY OF REPAIR ACTIVITY OUTSOURCING IN THE UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Г. Ю. Шпортько

к. т. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

Н. П. Козенкова

старший викладач кафедри фінансів, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

В. Д. Козенкова

студент, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

H. Shportko

Ph.D., Associate Professor of Management, National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovs'k

N. P. Kozenkova

Senior Lecturer, Department of Finance, National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovs'k

V. D. Kozenkova

Student, National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovs'k

EVALUATION OF INVESTMENT APPEAL OF PRODUCTION ENTERPRISE

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

A. Ramskyi

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

FORMING OF ORGWARE LEADTHROUGH OF RATINGS ESTIMATES OF SUBJECTS MARKET OF INVESTMENTS

А. В. Стукало

к. е. н., старший викладач кафедри «Вагони і вагонне господарство», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКА «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ» У ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ГАЛУЗЕВИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

Alina Stukalo

PhD, senior lecturer at Cars and Carriage Facilities Department, State Economics and Technology University of Transport, Kyiv

CALCULATION OF THE «LABOR PRODUCTIVITY» IN THE INTERDEPENDENCE OF THE AVERAGE WAGE IN THE SECTOR OF THE RAILROAD UKRAINE

В. В. Покиньчереда

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. V. Pokynchereda

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

ACCOUNTING SOFTWARE PERSONNEL MANAGEMENT OIL AND FAT COMPANIES

В. В. Угрин

аспірант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ДИСБАЛАНСІВ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В УКРАЇНІ

Volodymyr Uhryn

Graduate Student of Department of Taxes and Fiscal Policy of Ternopil National Economic University

COMPREHENSIVE ASSESSMENT IMBALANSE TAX DEBT IN UKRAINE

Чень Цзюнь

аспірантка кафедри міжнародних фінансів, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА КИТАЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Chen Jun

Ph.D. candidate in the department of international finance, Institute international relations, National Taras Shevchenko University of Kyiv

CHINA'S FOREIGN TRADE POLICY IN GLOBALIZATION

П. М. Купчак

науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

P. М. Кupchak

researcher, State organization «Institute for economy and forecasting NAS of Ukraine»

WOOD INDUSTRY’S DEVELOPMENT PROSPECTS IN UKRAINE

А. М. Дерун

аспірант Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ТЕНДЕНЦІЇ ОБ'ЄДНАННЬ ПІДПРИЄМСТВ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

A. M. Derun

Postgraduate Student, Personnel Training Institute of State of Employment Service of Ukraine

TENDENCIES OF AMALGAMATION OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS OF UKRAINE

І. Б. Шафранська

аспірант, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль

СТАТИСТИКА, ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

I. B. Shafranska

PhD student by Ternopil National Technical University named after I. Pulyui

STATISTICS, FINANCE AND BUDGET AS A SUBJECT OF STUDY IN ECONOMIC THOUGHT OF WESTERN UKRAINE IN THE LAST THIRD OF THE XIX - THE FIRST THIRD OF THE XX CENTURY

І. В. Грицюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

I. V. Hrytsyuk

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Chernivtsi Trade and Economic Institute KNTEU, Chernivtsi

MONETARY INSTRUMENTS AND THEIR INFLUENCE ON ECONOMIC GROWTH

О. О. Солодовнік

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

О. О. Solodovnik

PhD (Econ.), docent, Associate Professor of the department of Finance and Credit, Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv

THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

О. І. Сідляр

асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СКЛАДОВІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

O. I. Sidliar

Assistant, Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

СOMPONENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Ю. Г. Полюсевич

аспірантка кафедри історії та теорії господарства, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЬ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ ЩОДО ЕВОЛЮЦІЇ ГОСПОДАРСТВА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

Y. G. Polyusevych

postgraduate student of economic history and theory department SHEE «Kyiv Vadym Hetman National Economic University»

METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH PAPERS UKRAINIAN FOREIGN ECONOMISTS REGARDING THE EVOLUTION OF THE ECONOMY OF THE SOVIET UKRAINE

Л. В. Семенюк

аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МЕРЕЖ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, ЩО РОЗТАШОВАНІ НА АВТОШЛЯХАХ УКРАЇНИ

L. V. Semeniuk

postgraduate Ivan Franko National University of Lviv

MAJOR TRENDS IN THE MARKET NETWORK OF RESTAURANTS THAT ARE LOCATED ON ROADS UKRAINE

Г. М. Терен

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ДО ПИТАННЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Galina Teren

postgraduate, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

TO THE QUESTION OF FACTORIAL ANALYSIS OF THE ENTERPRISE LIQUIDITY

І. В. Шостак

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ: ВІД КЛАСИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДО СУЧАСНОГО ОСМИСЛЕННЯ

I. V. Shostak

postgraduate student of economics and finance companies, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

EVOLUTION OF THE METHODS AND METHODS OF FORMATION AND USE OF LABOR BUILDING FROM CLASSICAL PARADIGM TO MODERN THOUGHT

Ю. В. Махнарилов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. Р. Едель

магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. О. Олійник

магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КОМПЕНСАЦІЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ

Yurii Makhnarylov

PhD, Associated Professor of Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

Serhii Edel

master student,Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

Olha Oliinyk

master student,Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

COMPENSATION FOR CURRENCY RISK

Р. М. Скриньковський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

R. M. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

MARKETING SUPPORT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE OF LVIV REGION)

Б. І. Ковалюк

к. е. н., в.о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

B. I. Kovaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Department of Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

IMPROVING COST EFFECTIVENESS OF THE MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES IN RURAL AREAS

М. В. Анісімова

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

МОДЕЛЮВАННЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО, ДОВГОСТРОКОВОГО І КІНЦЕВОГО ЦИКЛІВ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

M. Anisimova

aspirant, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

MODELING SHORT-TERM, LONG-TERM AND FINAL CYCLES OF WORK AT THE ENTERPRISE

В. Ю. Єдинак

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Н. М. Плєшкова

магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

С. П. Ніжніченко

магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

V. Iu. Iedynak

Associate Professor, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

N. M. Pleshkova

Graduate Student, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

S. P. Nizhnichenko

Graduate Student, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

EFFECT OF CUSTOMS POLICY IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Д. В. Грибова

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ

D. V. Gribova

teacher of faculty of economy, Melitopol state pedagogical university of Bogdan Khmelnitskiy, Melitopol

THE DEVELOPMENT OF BOOK KEEPING AS TOOL OF SUPPLY WITH INFORMATION OF SYSTEM OF CONTROLLING

С. В. Чередніченко

аспірант, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. V. Cherednichenko

postgraduate, Classic Private University, (Zaporizhzhya)

IMPROVEMENT OF FINANCIAL ENSURING MECHANISM OF DEVELOPMENT OF UKRAINE`S METALLURGY

M. В. Ковальчук

аспірант, аспірант кафедри міжнародної економіки Академії митної служби України

ІМПЕРАТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

M. V. Kovalchuk

postgraduate, postgraduate of international economics department of Ukrainian Academy of Customs

THE IMPERATIVE OF STATE ECONOMIC SAFETY: INSTITUTIONAL APPROACH

І. М. Пальчик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. M. Palchyk

Ph.D., associate professor of department of management and right, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university, Dnipropetrovsk

THE FORMATION OF THE LOGISTICS STRATEGY OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING

З. М. Герасимів

к. геогр. н., доцент кафедри економіки підприємства,  Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Тернопільська обл.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Z. Gerasymiv

Candidate of geographical science, associated professor of department of economy of enterprise, separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", m. of  Berezhani, Ternopil area

THE EFFICIENCY OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF REGION

Н. М. Тимченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія (м. Херсон)

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

N. M. Tymchenko

Ph.D. Associate Professor of Subdepartment for Economics and Maritime Law Kherson State Maritime Academy

IMPROVEMENT OF PROCEDURE FOR COMPETITIVENESS EVALUATION OF ENTERPRISES UNDER RISK MANAGEMENT

С. М. Валявський

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Є. А. Прудка

студентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ

S. N. Valyvskiy

candidate of economic sciences, senior teacher of department of economy of enterprise and management of the personnel of the Poltava national technical university of the name of Yuriy Kondratuka

Y. A. Prudka

Student of the Poltava national technical university of the name of Yuriy Kondratuka

WORLD MARKET OF SUGAR AND PROSPEKT OF EXPANSION OF EXPORT CAPACITIS OF UKRAINE TENDENCSIES

І. В. Міняйленко

старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Ю. І. Позняк

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ РОЛЬ У СТВОРЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

I. V. Minyaylenko

Senior Lecturer, Department of business economics and human resource management, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

Y. I. Pozniak

student, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

ENERGY PRODUCTION AND ITS ROLE IN CREATING A COMPETITIVE REGIONAL ECONOMY OF UKRAINE

І. М. Зеліско

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України,  м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ

I. M. Zelisko

Doctor of Economic Science, Professor Department of Finance and Credit , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

FEATURES OF FORMATION AND USING OF FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL HOLDINGS

С. Ю. Дьяконова

аспірант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

ПРОГНОЗ ПОТРЕБИ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ДЛЯ СКОТАРСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

S. Dyakonova

Рhd student, ‘Institute of Agrarian Economics’ National Scientific Centre

FORECAST NECESSARY INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT FORAGE PRODUCTION FOR LIVESTOCK UKRAINE

О. М. Сазонець

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРІОРИТЕТИ У РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ НА УКРАЇНІ

O. M. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Head of International Economics Department of National university of water management and nature resourses use

EUROPEAN PRIORITIES IN THE REFORM OF THE PENSION SYSTEM IN UKRAINE

Е. Ю. Лукьянова

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и туристического бизнеса, заместитель заведующей кафедрой по науке, Институт экономики и управления Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет», г. Ялта

Н. В. Регрут

магистрант, Институт экономики и управления Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет», г. Ялта

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ЭНТРОПИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

О. Д. Штанько

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. D. Shtanko

candidate of economic sciences, associate professor of international economics and world finances Dnipropetrovsk national university O. Gonchar, Dnepropetrovsk city

TRENDS AND PROSPECTS OF INSTITUTIONAL REGULATION OF STOCK MARKETS IN UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION ECONOMY

Я. А. Касянов

аспірант кафедри маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ І МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. A. Kasyanov

Postgraduate Department of Marketing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

NEW MARKET TRENDS AND MARKETING INNOVATION ASSOCIATIONS OF PHARMACEUTICAL COMPANIES

А. А. Орлова

к. е. н., доцент ДВНЗ «Кіровоградський національний технічний університет»

ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНО - ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. A. Orlova

Ph.D., associate professor SHEE «Kirovograd National Technical University»

STATE INVESTMENT - INNOVATIVE POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

М. М. Бабич

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна"

ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАПОРУКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

N. N. Babich

PhD, assistant professor of business economics, Nicholas Interregional Institute of Human Development University "University" Ukraine"

OF SUSTAINABLE FINANCIAL SYSTEM AS THE KEY TO FOOD SECURITY

Н. Н. Бабич

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий, Николаевский межрегиональный институт развития человека ВУЗ "Университет" Украина"

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАК ЗАЛОГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

О. В. Пиріков

к. т. н., доцент кафедри товарознавства та експертизи у митній справі, Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ. ЕКОЛОГІЧНА ОРІЄНТАЦІЯ

O. V. Pyrikov

Ph.D., assistant professor of Commodity and expertise in customs, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky

MODERN MANAGEMENT. ECOLOGICAL ORIENTATION

С. О. Єрмак

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ТОРГІВЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

S. O. Yermak

Ph.D, Associate Professor of the Department of the economics of enterprise, Donetsk national University of Economics and trade named after Mychaylo Tugan-Baranovsky, Kryviy Rig

TRADE AND TECHNOLOGICAL INNOVATION IN TRADE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF UKRAINE

Л. М Варава

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

А. А. Варава

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В НАПРЯМІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

L. M. Varava

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, SHEI “Kryviy Rih National University”, city of Kryviy Rih

A. A. Varava

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer in Management and Administration, SHEI “Kryviy Rih National University”, city of Kryviy Rih

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF LABOUR REMUNERATION OF ENTERPRISE MANAGERS IN DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF STRATEGIC MANAGEMENT DECISIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»