Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

К. С. Жадько

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств Університету митної справи та фінансів

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

K. S. Zhadko

PhD, Professor, Head Department of Economics University of Customs and Finance

BUSINESS ACTIVITIES AND PUBLIC AUTHORITIES: PRACTICAL ASPECTS OF INFORMATION EXCHANGE

О. М. Денисюк

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового контролю і аналізу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Вінниця

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОТЕНЦІЙНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

O. M. Denysyuk

Ph.D., associate professor, head of of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

FOREIGN TRADE OF VINNYTSIA REGION: CURRENT STATUS AND POTENTIAL DEVELOPMENT PATHS

І. В. Черниш

д. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

І. О. Городницька

магістрант, Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ КОНТРАКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Chernysh

Doctor of economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Administration, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

I. O. Horodnytska

Master’s degree student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MANAGEMENT OF EXTERNAL ECONOMIC CONTRACTS OF ENTERPRISE

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Tkachuk

Ph.D., professor, head of the department economics of enterprise, Zhytomir National Agroecological University, Zhytomir

THE EFFICIENCY OF ORGANIC PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Доровський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри промислової фармації та економіки, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Dorovskii

D.Sc. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Industrial Pharmacy and Economics,  Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement, Kharkiv

THEORETICAL BASIS OF DETERMINING THE SUSTAINABILITY OF THE LOGISTICS SYSTEM OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISE

А. А. Теребух

д. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму, НУ «Львівська політехніка»

ІННОВАЦІЙНИЙ ІМПЕРАТИВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

A. A. Terebuh

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the department of Tourism NU «Lviv Polytechnic»

IMPERATION INNOVATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. Ю. Подольчак

д. е. н, проф., завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Г. Р. Ковальчук

аспірант кафедри АФМ, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

М. І. Диба

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і налізу, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНФЛІКТІВ

N. Yu. Podolchak

doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of administrative and financial management, NU "Lviv Polytechnic", Lviv

G. G. Kovalchuk

graduate student, Department of AFM, NU "Lviv Polytechnic", Lviv

M. I. Duba

candidate of economic Sciences, associate Professor of accounting and neoprene, NU "Lviv Polytechnic", Lviv

DEVELOPMENT OF INSTRUMENTS FOR PREVENTION AND REDUCTION OF NEGATIVE CONSEQUENCES OF MANAGERIAL CONFLICTS

М. І. Скрипник

професор, д. е. н, завідувач кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

А. М. Галатенко

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

M. I. Skrypnyk

Professor, doctor of Economics, Head of the Department of  Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and Design

A. M. Galatenko

Student, of Kyiv National University of Technology and Design

MODERN APPROACH OF ACCOUNTING RESERVES THE ENTERPRISE

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний аграрний університет

ВИБІР СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. L. Polyova

Doctor of Economics , Associate professor, Vinnitsa National Agrarian University

SELECTION STRATEGY NOW ANTICRISIS MANAGEMENT AT ENTERPRISES

Т. Г. Камінська

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

T. G. Kaminska

Doctor in Economics, Professor, Acting Head of Department of Accounting and Audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC APPROACHES TO STATEMENTS RELIABILITY IMPROVING ACCORDING TO IFRS

Н. П. Карачина

д. е. н., професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Л. Ю. Сорока

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

N. P. Karachyna

Ph.D., professor of management and economic modeling, Vinnytsia National Technical University. Vinnitsa

L. Y. Soroka

Master, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR IDENTIFYING AND ASSESSING THE ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISES

М. І. Крупка

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредитку, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. Б. Баран

аспрірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОЦІНКА ОБСЯГІВ ТА ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

M. I. Krupka

Doctor of Economics, professor of department of finance, money turnover and credit, National Ivan Franko University of Lviv

O. B. Baran

post-graduate student, National Ivan Franko University of Lviv

THE ASSESSMENT OF VOLUME AND QUALITY OF LOANS PORTFOLIO OF BANKS OF UKRAINE

В. П. Задорожний

доктор наук з державного управління, доцент кафедри фінансів та банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. P. Zadorozhnyy

Doctor of Public Administration, associate Professor of Finance and Baking Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

PECULIARITIES AND PERSPECTIVES ACCESS PUBLIC TO PUBLIC INFORMATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF REFORMING THE ECONOMY OF UKRAINE

Д. А. Горовий

д. е. н, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

П. Г. Поясник

аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

МАТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

D. A. Gorovyi

PhD in Economics, associate professor, head of international economics department, Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv

P. G. Poyasnyk

Postgraduate student, Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv

MATRIX METHOD OF ASSESSING THE INFORMATIONAL RESOURCES AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. О. Романовський

доктор економічних і педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. O. Romanovskyi

Doctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

DEVELOPMENT OF ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURIAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

А. Г. Бабенко

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, доктор  економічних наук, професор, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

А. С. Холодна

магістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Anatoliy Babenko

Head of the Department of Personnel Management and Labour Economics, Doctor of Economics, professor, University of customs and finance, Dnipropetrovsk

Alina Kholodna

master, University of customs and finance, Dnipropetrovsk

AN ANALYSIS OF THE SOCIAL POLICY OF THE ENTERPRISE AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

О. В. Зибарева

д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

О. О. Петращак

к. е. н., доцент кафедри туризму та економічної теорії, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ ТРЕНДУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. V. Zybareva

Doctor of Economics, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Education, Bukovyna State University of Finance and Economics, Chernivtsi

O. Petrashchak

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Tourism and Economic Theory, Bukovyna State University of Finance and Economics, Chernivtsi

INTENSIFICATION OF REPRODUCTION PROCESSES IN THE CONTEXT OF SOCIALIZATION TREND OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. А. Кухарская

доцент, доктор экономических наук, профессор, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

N.A. Kuharskaya

assistant professor, doctor of economic science, professor, Odessa National Economic University

IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

Н. О. Лоханова

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

N. O. Lokhanova

doctor of Economics, Professor, Head of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University, Odessa

THE USE OF A BALANCED SCORECARD IN THE STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF RESTAURANT BUSINESS

О. Ю. Гусєва

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та права, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Gusyeva

doctor of science, associate professor, professor of the Department of economics, business and law, State University of telecommunications, Kiev

JUSTIFICATION OF MAIN AREAS OF TRANSFORMATION OF TELECOMMUNICATION AND INFORMATION INDUSRY OF UKRAINE

М. С. Габрель

к. е. н., старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ

M. S. Habrel

Ph.D., senior researcher of the department of regional economic policy, SI «Іnstitute of Regіonal Research n.a. M.І. Dolіshniy of the NAS of Ukraine», Lviv

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE ECONOMY OF REGIONS IN THE CONTEXT OF BUSINESS AND GOVERNMENT ACTIVIZATION

Є. І. Богуславський

к. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

М. В. Мироненко

cтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,  м. Харків

РОЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

E. I. Bohuslavskiy

Ph.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, Kharkiv

M. V. Myronenko

student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE ROLE OF DIVERSIFICATION IN THE FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO

О. В. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та прикладної статистики Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ

O. V. Illiashenko

PhD on economy, assistant professor, assistant professor at department of enterprise economy and applied statistics of Institute of chemical technologies of Volodimir Dahl East-Ukrainian national university, Severodonetsk

BUILDING OF A SYSTEM OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY: PRINCIPALS

І. М. Палка

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки  та маркетингу, Тернопільський інститут соціальних  та інформаційних технологій, м. Тернопіль

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. Palka

Ph.D. in Economics, assistant professor at the Department of International Economics and Marketing, Ternopil Institute of Social and Information Technologies, Ternopil

IMPROVING THE SYSTEM OF MARKETING ACTIVITIES MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE

Г. М. Шамота

к. е. н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Української академії банківської справи

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

H. M. Shamota

Ph.D., assistant professor of theoretical and applied economics Ukrainian Academy of Banking

FEATURES OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINE ON THE MODERN STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРИ РОЗКРИТТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

A. A. Zhigir

USE OF HUMAN CAPITAL THEORY IN DISCLOSING ENTREPRENEURIAL POTENTIAL IN RURAL AREAS

Ю. В. Сибірянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПРИНЦИП РІВНОСТІ ПЛАТНИКА ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ ОПОДАТКУВАННЯ ГРОМАДЯН ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Y. V. Sуbirіаnska

Ph.D in economic sciences, Docent, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

THE PRINCIPLE OF TAXPAYER’S EQUALITY AND ITS IMPLEMENTATION THROUGH TAXATION BY THE PERSONAL INCOME TAX

Е. А. Лихолобов

к. е. н., доцент, завідувач кафедри загальнонаукових і економічних дисциплін ІПОДН Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

М. П. Ночка

асистент кафедри загальнонаукових і економічних дисциплін ІПОДН Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

E. A. Likholobov

PhD on economy, head of chair of common-science and economical disciplines of IAEDE of Volodimir Dahl East Ukrainian national university, Severodonetsk

M. P. Nochka

assistant at the chair of common-science and economical disciplines of IAEDE of Volodimir Dahl East Ukrainian national university, Severodonetsk

EVOLUTION OF VIEWS ABOUT ROLE OF PERSONNEL IN ENTERPRISE ACTIVITY

Н. В. Бугас

к. е. н, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

О. В. Босецька

студентка Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

N. Buhas

Ph.D. in Economics, associate professor Department of Management at the Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

О. Bosetska

student at Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT COMPETITIVENESS IN A VOLATILE MARKET ENVIRONMENT

Н. В. Бугас

к. э. н, доцент кафедры менеджмента Киевского национального университета технологий и дизайна, г. Киев

А.В. Босецкая

студентка Киевского национального университета технологий и дизайна, г. Киев

УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В НЕСТАБИЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ

А. П. Колесніков

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. Kolesnikov

PhD, associate professor of the department of finance and economic security, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ECONOMIC FOUNDATION SOFSOCIAL SAFETY OF UKRAINE

Л. Ю. Патраманська

асистент кафедри фінансового контролю і аналізу, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

L. Yu. Patramanska

Assistant of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

E-COMMERCE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Г. М. Брусільцева

к. е. н., доцент кафедри туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Hanna Brusiltseva

PhD in Economics, associate professor of Department of Tourism, Simon Kuznets KharkivNational University of Economics, Kharkiv

THE PECULIARITIES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF HEALTH TOURISM DEVELOPMENT AT REGIONAL LEVEL

Х. Я. Яремик

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Українська академія друкарства, м. Львів

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Kh. Ya. Yaremyk

PhD (Economics), assistant professor of financial and economic security, accounting and audit, Ukrainian Academy of printing

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF SOLVENCY OF ENTERPRISE

Д. С. Давидов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬТНОСТІ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО ПОСТЕКОНОМІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НОВОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ

D. S. Davydov

PhD in Economics, associated professor of the Department of Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

FEATURES OF ACTUALIZATION OF CRETIVE ACTIVITY IN THE TRASITION TO THE POSTECONOMIC SOCIETY AS A NEW STAGE OF DEVELOPMENT

Н. М. Терещенко

к. п. н., доцент кафедри адміністративного та медичного менеджменту, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗДІЙСНЕННІ АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. M. Tereshchenko

candidate of pedagogical science, assistant professor of Department of Administrative and Medical management, Interregional Academy of Personnel Management

PROBLEMS OF LEGISLATIVE AND REGULATORY SUPPORT IMPLEMENTATION OF AUDIT MANAGEMENT ACTIVITIES

І. М. Поляруш

к. е. н., в.о.доцента кафедри фінансів і кредиту, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

СКОРИНГ, ЯК ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКОМ – ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДАНИХ

I. M. Polyarush

Ph.D. in economic sciences, v.o.dotsenta Department of Finance and credit Podilsky state agrarian and technical university. Kamjanets-Podilsky

SCORING AS AN IMPROVED MECHANISM TO EVALUATE THE POTENTIAL BORROWER BANK - DEMONSTRATION OF PROCESSING DATA

Л. К. Яцишина

к. т. н. зі спец. 08.00.04, професор, професор кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету , Україна

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДИНГУ

L. К. Yatsyshyna

Candidate of Sciences, professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

PERFORMANCE EVALUATION METHODOLOGY OF BRANDING

С. А. Лебедко

здобувач кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

S. A. Lebedko

Applicant Of Economics And Management Department, Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny

SYSTEMATIZATION OF THEORETICAL APPROACHES TO CONCEPT DEFINITION «ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE»

І. Ю. Шмичкова

викладач кафедри обліку, аудиту та інформаційних технологій, Вінницький кооперативний інститут

КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АУДИТУ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ В УКРАЇНІ

Inna Shmichkova

lecturer of department of account, audit but information technologies Vinnytsya co-operative institute

THE CONCEPT OF IMPROVING AUDIT SYSTEM OF PROFIT TAXATION IN UKRAINE

І. Є. Андрющенко

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Ю. В. Гринь

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Iryna E. Andryushchenko

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

Yuliia V. Hryn

Master, Zaporizhzhya National Technical University

FOREIGN EXPERIENCE INORGANIZATION OF TAX ADMINISTRATION

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА

A. A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

INNOVATIONS IMPACT IN LIFE CYCLE OF ENTERPRISES

Л. В. Бірдус

кандидат сільськогосподарських наук, професор МКА кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

М. А. Бірдус

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ

L. V. Birdus

сandidate of Agricultural Sciences, Professor ICA Department of Personnel Management and Labour Economics, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

M. A. Birdus

graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ELECTRICAL EQUIPMENT NEGATIVE IMPACT ON THE PERFORMANCE OF STAFF AND ACTIVITIES COUNTERACTION

В. В. Демиденко

к. е. н., доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Viktor Demidenko

Ph.D., associate professor of the department of economics and public administration Cherkasy State Technological University, Cherkasy

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AS A COMPONENT OF PROCESS APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT

І. В. Радзівіло

к. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя, Україна

І. В. Сіліна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. V. Radzivilo

Ph.D. in Economics, assistant professor  of Finance and credit of Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies, Zaporizhzhya

I. V. Silina

PhD in Economics, assistant professor of Finance, Banking and Accounting Department, Zaporizhzhia Engineer Academy, Zaporizhzhуa

CONCEPTIONAL BASIS OF FINANCIAL CONTROLLING AT THE ENTERPRISE

Л. Г. Богуш

к. е. н., с. н. с., пр. н. с. Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Т. М. Котенко

голов. екон. Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

РОЗВИТОК ДОСТУПНОГО МАСОВОГО І СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ В КОНТЕКСТІ НАПОВНЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ

L. Bogush

Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

T. Kotenko

Chief Economist, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF AFFORDABLE MASS AND SPECIALIZED TOURISM: OPPORTUNITIES AND PRIORITIES IN THE CONTEXT OF FILLING OF REGIONAL AND MUNICIPAL BUDGETS

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

О. А. Чепіга

магістр, кафедра фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ

ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТ

L. I. Brovko

PHD, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine

O. A. Chеpiga

master's degree, Department of Finance and banking, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine

FINANCIAL FORECASTING IN THE SYSTEM OF FINANCIAL PROVISION THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

Т. М. Старицький

к. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, ПВНЗ  «Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

T. M. Starytskyі

PhD, associate professor of International Economics and Marketing, Private higher educational establishment "Ternopil Institute of Social and Information Technologies"

EVALUATION OF THE USE OF MARKETING PURCHASE MODELS IN THE INDUSTRIAL MARKET

Н. П. Рябоконь

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КОМПАНІЇ

N. P. Riabokon

Assistant professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

ON THE ISSUE OF FORMATION CUSTOMER RELATIONSHIP AS A KEY COMPETENCE OF THE COMPANY

М. Б. Гупаловська

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Miroslava Hupalovska

Ternopil National Economic University, Ternopil

NEW APPROACHES FOR THE CLASSIFICATION OF FINANCIAL CONTROL

О. П. Клок

аспірант, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

O. P. Klok

graduate student, Department of Tourism, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF EDUCATIONAL TOURISM IN UKRAINE

Ю. В. Ніколаєнко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ

Yu .V. Nikolaenko

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Banking, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

WORLD EXPERIENCE AND MODERN TENDENCIES IN THE FIELD OF A CREDIT RISK MANAGEMENT

А. В. Гейлик

к. пед. н., доцент кафедри математики Київської державної академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙ

A. V. Geilyk

Ph.D., Associate Professor, Department of Mathematics, Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMAL INVESTMENT MANAGEMENT DIVISION

Т. Л. Білик

асистент кафедри економіки підприємства, Подільський державний аграрно-технічний університет

ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

T. L. Bilyk

Assistant of Department of Enterprise Economics, Podilskyi State Agricultural and Technical University

FORMING OF PERSONNEL OF SMALL BUSSINESS STRUCTURES OF AGRO INDUSTRIAL PRODUCTING

Н. Т. Шадура-Никипорець

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОЦІНКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

N. T. Shadura-Nykyporets

PhD in Economics, an associate professor, associate Professor of theoretical and applied Economics, Chernihiv National University of Technology, Chernihi

ASSESSMENT OF RATIONALITY INVOLVEMENT OF SMALL BUSINESS TO THE AREAS OF FOOD PRODUCTION

Г. С. Бовсуновська

асистент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

H. S. Bovsunovska

assistant of department of finances, Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar, Dnipropetrovsk

THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF STRUCTURAL ORGANIZATION MECHANISM OF INSURANCE IN UKRAINE

Ю. П. Байрактар

здобувач кафедри економіки і менеджменту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича - Сагайдачного

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. P. Bayraktar

The applicant of the Department of Economics and management, Kyiv State Maritime Academy after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

DIRECTIONS OF REALIZATION OF THE ECONOMIC ACTIVATION MECHANISM OF SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITIES OF TRANSPORT ENTERPRISES

В. В. Передерій

к. е. н., Національний авіаційний університет

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ВИКУПУ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЯК  ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В УКРАЇНІ

V. Perederii

ph. d. in Economics, National aviation university

FOREIGN EXPERIENCE OF BUYBACKS OPERATIONS AS WAY TO EFFECTIVE CORPORATION MANAGEMENT IN UKRAINE

В. І. Радько

к. е. н., доцент НУБіП України м. Київ

Н. М. Коробова

к. е. н., доцент НУБіП України м. Київ

РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. Radko

candidate of economic sciences, docent of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

N. Korobova

candidate of economic sciences, docent of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

DEVELOPMENT OF MILK PRODUCTION UNDER GLOBALIZATION CONDITIONS

Т. Є. Моісеєнко

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

ПОБУДОВА ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЯК ЕЛЕМЕНТУ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

T. E. Moiseenko

Ph.D., senior lector of international economic department, National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev

CONSTRUCTION PROCESS-ORIENTED ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM, AS PART OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

О. М. Тимощук

доцент кафедри Транспортних технологій і логістики Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

О. В. Мельник

доцент кафедри Транспортних технологій і логістики Київської державної академій водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

РОЛЬ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

O. M. Timoshuk

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Transport technologies and logistic of  Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich -Sagaidachniy

O. V. Melnik

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Transport technologies and logistic of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich –Sagaidachniy

THE ROLE OF CONTAINER TRANSPORTATION IN THE ORGANIZATION OF PRODUCTION ON WATER TRANSPORT

В. М. Антоненко

к. е. н., доцент, кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ

А. І. Лифенко

магістрант кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ

С. С. Пєвтієва

магістрант кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ СЕКТОРУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

V. M. Antonenko

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, Krasnoarmejsk

A. I. Lyfenko

Master of the Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, Krasnoarmejsk

A. I. Pеvtieva

Master of the Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, Krasnoarmejsk

FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES OF SMALL BUSINESS UNDER REGULATION BUSINESS IN UKRAINE

С. В. Шарова

к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РИНКУ ПЕРВИННОГО ЖИТЛА

S. V. Sharovа

Ph.D., assistant professor of "Finance and Credit", Zaporizhzhya National Technical University

ECONOMIC ESSENCE AND FEATURES OF THE MARKET INVESTMENT  PRIMARY RESIDENCE

І. В. Юрченко

провідний фахівець відділу економічного аналізу, бухгалтерського обліку та звітності, Інститут свинарства і АПВ НААН, м. Полтава

ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

I. V. Yurchenko

leading expert of department of economic analysis, accounting and reporting, Institute of pig breeding and AIP, NAAS, Poltava

TAXATION OF AGRICULTURAL LAND IN POLTAVA REGION

С. С. Чолач

магістр кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет,  Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

S. S. Cholach

master the Department of finance, money circulation and credit, faculty of Economy, Ivan Franko National University, Lviv

IMPROVING THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE FUNDS OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE UNDER DECENTRALIZATION AUTHORITY

Т. А. Бутенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

Ю. В. Синявіна

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. A. Butenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of department of economic cybernetics, Kharkiv National agrarian University after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

Ju. V. Synyavina

PhD in Economics, Aassistant Professor of department of economic cybernetics, Kharkiv National agrarian University after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

RATIONAL USE OF RESOURCE POTENTIAL AGRIBUSINESSES THROUGH IMPROVED INFORMATION PROVISION

С. В. Никоненко

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного туризму, Запорізький національний технічний  університет, м. Запоріжжя

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІСТА, ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

S. V. Nykonenko

PhD., the senior professor, Zaporozhye National Technical University

CREATING A POSITIVE IMAGE OF THE CITY AS A NECESSARY COMPONENT OF THE TOURIST ATTRACTION

О. В. Новицька

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

O. V. Novitska

PhD, Associate Professor of Finance, National universystet State Tax Service of Ukraine, Irpin

ALTERNATIVE SOURCES OF FUNDING THE STATE ENVIRONMENTAL PROGRAMS IN UKRAINE

О. В. Годованець

к. е. н., доцент кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

A. V. Godovanets

PhD in economics, associate professor of the Department of tax and fiscal policy, Ternopil national economic university, Ternopil

FISCAL POTENTIAL OF UKRAINIAN CUSTOMS SYSTEM

І. Р. Безпалько

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу у ВПК, Українська академія друкарства, м. Львів

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ  ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. R. Bezpal’ko

Ph. D. (Econ.), assistant professor of the Department of Enterprise Economics and Marketing, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TAX ADVISING IN UKRAINE

І. Є. Равікович

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Маркетинг», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Y. Ravikovich

PhD in Economics, Associate professor of Marketing Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

USING THE INTERNET MARKETING INSTRUMENTS IN THE MACHINE BUILDING ENTERPRISE ACTIVITIES

І. В. Тюха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, Київ

В. А. Кузнєцова

Студентка, Національний університет харчових технологій, Київ

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. V. Tyuha

Candidate of economic sciences, Docent of Management of international activities and Logistic Department, National University of Food Technologies, Kyiv

V. A. Kyznietsova

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE AND AT THE NATIONAL ENTERPRISES

Л. В. Недеря

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРОЗОРІСТЬ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ

L. B. Nederya

Ph.D., associate professor, assistant professor of banking, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE TRANSPARENCY OF THE DEPOSIT GUARANTEE SYSTEM IN UKRAINE

М. М. Матюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

А. І. Ткачова

магістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

M. Matyukha

c. e. s., assistant professor Kiev National University of Technology and Design, Kiev

A. Tkachova

master, Kiev National University of Technology and Design, Kiev

WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING CALCULATIONS COSTS OF THE COMPANY

Н. Й. Радіонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Л. М. Ременюк

магістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

N. Radionova

c. e. s., assistant professor Kiev National University of Technology and Design, Kiev

L. Remenyuk

master, Kiev National University of Technology and Design, Kiev

WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING CALCULATIONS OFWAGES CONTROL FIXED ASSETS

Н. П. Москалюк

к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана,  м. Київ

МОНЕТАРНІ ВАЖЕЛІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

Nataliya Moskalyuk

PhD in Economics, Associate Professor of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv city

MONETARY LEVERS OF EXCHANGE RATE STABILIZATION IN UKRAINE

Д. В. Біла

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

D. V. Bila

PhD student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF INSURANCE COMPANIES

І. О. Кондратюк

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОБЛІКОВИЙ СУПРОВІД

I. O. Kondratiuk

REVALUATION OF NON-CURRENT ASSETS IN TRANSITION PERIOD OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING: PROCEDURES AND ACCOUNTING

Л. І. Лук’яненко

кандидат економічних наук, доцент, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

В. О. Кабай

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Lukianenko

Candidate of Economics, Associate Professor, professor, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

V. Kabai

post-graduate student, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DOMESTIC ENTERPRISES SANATION

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Е. В. Глуховеря

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР У РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. S. Ryneyskaya

PhD, Аssociate Professor of International Economics  and marketing Poltava National Technical University  named Yuri Kondratyuka

E. V. Glukhoverya

THE HUMAN FACTOR IN THE INNOVATIVE GLOBAL ECONOMY DEVELOPMENT

THE HUMAN FACTOR IN THE INNOVATIVE GLOBAL ECONOMY DEVELOPMENT

О. А. Ткачова

молодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

O. Tkachova

Junior Research, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL NANOTECHNOLOGY AREA: METHODOLOGICAL ASPECTS

Ю. М. Гальчинська

к. е. н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ТА МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Julia Galchynska

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and International Trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ANALYSIS TOOLS AND TECHNIQUES BIOENERGY STRATEGIC PLANNING IN UKRAINE

О. М. Замора

к. е. н., доцент кафедри МЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

O. M. Zamora

PhD in economics, associate professor of the FEA and Eurointegration Department, Sumy National Agrarian University

CONCEPTUAL FUNAMENTALS OF THE ECONOMIC DEMOCRACY UNDER THE CONTEXT OF CONTEMPORARY STATE ADMINISTRATION IN UKRAINE

Н. В. Корень

к. е. н., Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ

Natalya Koren

PhD, The National Institute for Strategic Studies, Kiyv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF MODERNISATION OF FISCAL POLICY ARE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION CHANGES

Т. С. Мішустіна

к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля,, м. Дніпропетровськ

МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. S. Mishustina

PhD, Senior Lecturer, Department of International marketing, Dnepropetrovsk Alfred Nobel University, Dnepropetrovsk

MARKETING CONCEPT SUPPORTING COMPETITIVENESS TRADEMARK ENGINEERING ENTERPRISE

А. В. Дзюбіна

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»

Н. В. Єпур

студентка кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

A. V. Dzyubina

Ph.D., Associate Professor of Department of Organisations Management, National University «Lviv polytechnic»

N. V. Iepur

Student of Department of Management of Organisations, National University «Lviv polytechnic»

IMPLEMENTATION OF MODERN INFORMATION SUPPORT IN THE ENTERPRISE OPERATING ACTIVITY MANAGEMENT

Р. М. Крамаренко

к. е. н., професор кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

О. Ю. Кардаков

здобувач, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СУЧАСНІ МОДЕЛІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДОБУТКІВ КРАЇН СВІТУ

R. M. Kramarenko

PhD in economics, Professor of the Department of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Yu. Kardakov

researcher of the Department of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODERN MODELS OF WORLD INTELLECTUAL ACHIEVEMENTS COMMERCIALIZATION

Є. А. Поліщук

докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ У МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

Ye. A. Polishchuk

doctoral of chair of banking investment, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INSTITUTIONAL ASPECTS IN METHODOLOGY OF RESEARCH OF INVESTMENT MARKET

Ю. А. Овчаренко

к. е. н., доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

J. A. Ovcharenko

Ph.D., Associate Professor, Kharkiv National University of Construction and Architecture

DIAGNOSIS ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISE

О. Ю. Лебідь

к. фіз.-мат. н., доцент кафедри вищої математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ПОБУДОВА КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ МАГАЗИНІВ

О. U. Lebid'

Ph.D., Associate Professor, Department of Mathematics and Computer Science, University of Customs and Finance

BUILDING A COGNITIVE MODEL FOR THE ANALYSIS OF THE ELECTRONIC STORES

Ю. В. Мігущенко

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Y. V. Migushchenko

pHd, Senior Research Fellow, Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Lviv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT OF LVIV REGION

І. І. Безверха

аспірант кафедри економіки підприємств, Запорізька державна інженерна академія

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

I. Bezverkha

postgraduate student of business economics, Zaporozhye State Engineering Akademy

STRATEGIC PRIORITIES OF INCREASING  COMPETITIVENESS OF  METALLURGICAL ENTERPRISES BASED ON LOGISTIC APPROACH

Д. А. Глухова

к .е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІСТОРИЧНА ГЕНЕНЗА АГАРАНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄС

D. A. Glukhovа

Ph.D., Associate Professor of International Business Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

HISTORICAL GENESIS OF AGRICULTURAL POLICY IN THE EU

О. Ю. Панасюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Panasiuk

PhD student  Vinnytsia National Technical University, Vinnitsya

FINANCIAL STABILITY ASSESSMENT OF LOCAL BUDGETS FOR SOCIAL AND ECONOMIC RURAL AREAS DEVELOPMENT

Н. В. Попик

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет, м. Київ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ НЕАВІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРОПОРТУ

N. V. Popyk

Ph.D., Associate Professor economic Cybernetics National Aviation University

KEY ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT IS NOT AVIATION BUSINESS AIRPORT

Д. О. Дуюн

аспірант, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ – СТАБІЛЬНО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕГМЕНТ ЕКОНОМІКИ

D. O. Duyun

PhD student, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv

PRODUCTION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS - HIGH-TECH SEGMENT OF THE ECONOMY IS STABLE

О. Я. Бардин

молодший науковий співробітник відділу інвестицій Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

О. Ya. Bardyn

a junior research worker of investment department of National Scientific Center «Institute of agrarian economy», Kyiv

FORMATION OF CASH FLOWS IN SUGAR PRODUCTION

О. В. Люта

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Українська академія банківської справи

Н. Г. Пігуль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Українська академія банківської справи

САМОДОСТАТНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: ЇЇ СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. V. Liuta

Ph.D, Associate Professor of Finance department, Ukrainian academy of banking

N. G. Pihul

Ph.D, Associate Professor of Finance department, Ukrainian academy of banking

SELF-SUFFICIENCY OF TERRITORIAL COMMUNITY: ITS ESSENCE, COMPOSITION AND DIRECTION OF PROVIDING

К. А. Полторак

аспірант кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

K. Poltorak

graduate student of department of industrial Marketing National Technical University of Ukraine KPI, Kiev

ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR FEATURES ON THE INTERNET

М. М. Левко

аспірант кафедри економіки та економічної безпеки, Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

НАУКОВА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У МИТНІЙ СФЕРІ

M. M. Levko

postgraduate student of economics and economic security department, the Lviv State University of Internal Affairs

SCIENTIFIC SYSTEMATIZATION OF INTERNAL AND EXTERNAL THREATS TO NATIONAL SECURITY IN THE CUSTOMS SPHERE

Н. Б. Юрченко

к. е. н., доцент, кафедри економіки природокористування і організації виробництва, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА НЕОБХІДНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

N. B. Yurchenko

PhD in Economics, associate professor of the department of environmental economics and production organization, Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

MARKETING FEATURES UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND ENERGY SAVING

А. А. Турило

к. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

A. A. Turylo

Ph. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University

IMPROVEMENT OF THEORETICAL AND METHODIC APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF ENTERPRISE INTERNAL COMPETITION

С. А. Мазуров

аспірант Інституту підготовки  кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

МАКРОЕКОНОМІЧНІІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

S. А. Mazurov

graduate student of State Employment Service training Institute, Kyiv

MACROECONOMIC ASPECTS OF CREATING HIGH-PERFORMANCE INDUSTRY JOBS IN UKRAINE

Б. С. Стеценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри Фінансові ринки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Я. М. Остапчук

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ДО ПИТАННЯ ФУНКЦІЙ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ

B. S. Stetsenko

PhD, Associated Professor, Associated Professor Department of financial market SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

Y. M. Ostapchuk

PhD, Associated Professor Department of Corporate Finance and Controlling SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

TO THE ISSUE OF FUNCTIONS OF CORPORATION’S CAPITAL

О. В. Степанова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ОБОВ’ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ФАКТОР ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

O. V. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of public finance department, «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences»

SOCIAL HEALTH INSURANCE AS A FACTOR OF FISCAL SUSTAINABILITY OF HEALTH CARE SYSTEMS IN UKRAINE

М. С. Данилишин

аспірант, Національний Науковий Центр "Інститут аграрної економіки"

СТАН БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

M. S. Danylyshyn

postgraduate, National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economy»

STATE OF SUGAR-BEET INDUSTRY OF UKRAINE AND WAYS OF IT’S IMPROVEMENT

І. В. Корогод

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Iryna Korohod

applicant, Chernihiv national university of technology

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF BUSINESS ACTIVITY IN TERMS OF POWERS DECENTRALIZATION

Т. В. Мокієнко

кандидат економічних наук., доцент кафедри бухгалтерського облік, Полтавська державна аграрна академія

ПРИДБАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. V. Mokienko

Candidate of Economic Science, Associate Professor of Accounting Poltava State Agrarian Academy

THE PROCESS OF ACQUIRING VALUES: ACCOUNTING TASKS AND DOCUMENTING

І. В. Патока

к. е. н., провідний  науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

I. V. Patoka

Cand.Sc. (Economics), Senior Researcher of the Department of environmental policy economic problems andf sustainable development, Public Institution «Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

FINANCIAL SUPPORT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE UNITED LOCAL COMMUNITIES AS A CONSTITUENT OF THE EFFECTIVE POWER DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Г. О. Соколюк

кандидат економічних наук,доцент кафедри менеджменту, Хмельницький національний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ

G. O. Sokoliuk

cand.sc.(econ.), assistant professor of management department Khmelnytskyi National University

INSTITUTIONAL ASPECTS OF KNOWLEDGES AND TECHNOLOGIES INTERNATIONAL TRANSFER IN UKRAINE: IMPLEMENTATION OF COMPREHENSIVE APPROACH

А. С. Гавриленко

к. е. н., Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

А. Gavrylenko

Ph.D., Central Research Institute of weapons and military equipment of the Armed Forces of Ukraine

METHOD OF ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION

К. І. Данилова

к. е. н., науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

K. I. Danylova

PhD, Research Fellow of Economic Theory Department, SI “Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine”, Kyiv

INSTITUTIONAL TRAPS OF EXPORT-LED ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE UNDER IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE

М. Б. Янчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КВАЗІІНТЕГРАТИВНОЇ АВІАБУДІВНОЇ СТРУКТУРИ ЯК НОВІТНЬОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ МОДЕЛІ АВІАБУДІВНИЦТВА

M. B. Ianchuk

PhD in Economics, Associate professor, National Aviation University, Ukraine

СONCEPTUAL BASIS FOR CREATION OF QUASIINTEGRATIVE AIRCRAFT CONSTRUCTION STRUCTURE AS THE LATEST OPERATION UNIT IN THE TERMS OF AN OPEN MODEL OF AIRCRAFT CONSTRUCTION

А. Б. Мокрицька

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІНФОРМАЦІЙНІ АСИМЕТРІЇ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Anna Mokrytska

candidate of economic sciences, Associate Professor of S.I. Yuriy Finance Departments, Ternopil National Economic University

INFORMATION ASYMMETRIES IN HEALTH SERVICES

С. М. Дідух

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА НАПОЇВ

S. M. Didukh

Candidate of Economic Sciences, Department of Industrial Economics, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

THE STRATEGY OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION FOOD AND BEVERAGES

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ[||PhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

І. О. Дубровська

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ

G. Kostiuk

I. Dubrovska

magister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

CURRENT RESEARCH COMPETITIVE STRATEGIES

В. В. Бабіченко

к. е. н., Заступник Голови Правління начальник фінансово-економічного управління, ПАТ «Укртатнафта», м. Кременчук

ДИВІДЕНДИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

V. V. Babichenko

PhD, Deputy Chairman of the Board, Head of Finance and Economics Department PJSC "UKRTATNAFTA"

DIVIDENDS IN THE INFORMATION MODEL OF DOMESTIC STOCK MARKET

Д. О. Сікорський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИКА ВИБОРУ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

D. O. Sikorkyi

PhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

HOW TO CHOOSE INFORMATION RISKS MANAGEMENT TECHNIQUES

К. О. Братковська

к. е. н., доцент кафедри електротехніки та енергетичного менеджменту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

K. O. Bratkovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of hair of electrical engineering and energy management, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

ABOUT THE ENERGY MODEL OF SUSTAINABLE HEAT CONSUMPTION

О. Ю. Клементьєва

кандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

СТАНОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЯК НАЙБІЛЬШ РОЗВИНУТОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

O. Yu. Klementieva

Ph.D., associate Professor of Department of corporate finance and controlling, SHEI "Kiev National Economic University named after Vadym Hetman"

INCIPIENCE JOINT STOCK COMPANY AS THE MOST DEVELOPED FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. О. Молодід

к. е. н., провідний науковий співробітник відділу економіки, організації та управління будівництвом, ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», м. Київ

ПРОЕКТИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ: ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. O. Molodid

Ph.d., Senior Research Fellow of economics, organization and construction management, THE STATE «Research institute of building production», Kyiv

PROJECTS TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY OBJECTS: FEATURES FINANCE IN UKRAINE

Я. В. Поплюйко

к. е. н., доцент кафедри статистик, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ В УКРАЇНІ

Yaroslava Popliuiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistic, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetan

REGULARITIES OF FORMATION OF DEMAND FOR MONEY IN UKRAINE

О. В. Ситник

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів»

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. V. Sitnik

senior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment «International University of Finance»

ANALYSIS OF THE MAIN COMPONENTS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE MACHINE-BUILDING COMPLEX

О. С. Дмитрова

здобувач, кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

КЛАССИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

Olga Dmytrova

Applicant of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

CLASSIFICATION OF RISKS AND THREATS OF ECONOMIC SECURITY BANK

L. Sukhomlyn

Ph. D. (Eng.), associate professor, Department of Management and Tourism Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

STRATEGY FOR FOOD INDUSTRY ENTERPRISES DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

Л. В. Сухомлин

к. т. н., доцент кафедри менеджменту и туризму, Кременчуцький національний університет імени Михайла Остроградского

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

К. Г. Гончарова

аспірант Черкаського Національного Університету імені Богдана Хмельницького, Начальника служби комплаєнс ПАТ «КБ «Глобус»

КАДРОВА БЕЗПЕКА, ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Kristina Honcharova

aspirant of The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Head of Compliance in PJSC Commercial Bank “Globus”

PERSONNEL SECURITY, AS ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF BANK

О. В. Войтко

здобувач, ДВНЗ "Київський національний економічний імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОСНОВНІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ВІД ПРИРОДНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

O. V. Voytko

postgraduate, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE BASIC STATISTICAL INDICATORS OF EVALUATION OF ECONOMIC LOSSES FROM NATURAL EMERGENCIES

Д. В. Гризоглазов

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

D. Grizoglazov

Ph.D., senior lecturer department of finances State university “KNEU named after Vadym Hetman”

MODERN ASPECTS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF LOCAL BUDGETS

О. В. Небильцова

канд. екон. наук, доцент, професор, заступник завідувача кафедри міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

НОВА МОДЕЛЬ ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ У МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ

O. V. Nebyltsova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy chief of International Accounting and Audit Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE NEW FINANCIAL INSTRUMENTS IMPAIRMENT MODEL IN INTERNATIONAL STANDARDS

С. В. Позняк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

S. V. Pozniak

Ph.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

PROVIDING COMPETITIVE ADVANTAGE OF DOMESTIC ENTERPRISES TO INTERNATIONAL MARKETS

О. М. Диба

к. е. н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”

В. В. Крук

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”

Ю. О. Гернего

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”

МОДЕЛЬ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

О. М. Dyba

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of investment activity department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. V. Kruk

PhD (Economics), Associate Professor of investment activity department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Iu. О. Gernego

PhD (Economics), Associate Professor of investment activity department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODEL OF STATE FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE PROJECTS’ ACTIVATION IN UKRAINE

С. М. Валявський

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄС

S. N. Valyvskiy

candidate of economic sciences, senior teacher of department of economy of enterprise and management of the personnel of the Poltava national technical university of the name of  Yuriy Kondratuka

QUALITY MANAGEMENT PRODUCTION AT THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF UKRAINE'S ACCESSION TO THE EU

Т. М. Червінська

к. е. н. доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, ДВНЗ «Інститут кримінально-виконавчої служби України»

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АПК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГАЛУЗІ

T. Chervinska

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of socialhumanitarian disciplines, State higher educational establishment is the "Institute criminally executive services of Ukraine" Kyiv

RISK-MANAGEMENT IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY AS PRE-CONDITION OF ІT'S FIRMNESS DEVELOPMENT

Є. В. Алімпієв

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, Університет економіки та права „КРОК”

К. Ф. Захарова

старший викладач кафедри економічної теорії, Університет економіки та права „КРОК”

ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ПРОТИДІЇ КАРТЕЛЬНИМ УГОДАМ У ПРАКТИЦІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

I. V. Alimpiiev

Doctor of Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University

K. F. Zakharova

Senior Lecturer of Economic Theory Department, "КRОК" University

ECONOMIC APPROACHES IN PREVENTION OF CARTEL AGREEMENTS IN THE PRACTICE OF ANTIMONOPOLY REGULATION

О. А. Шлапак

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

O. Shlapak

PhD, assistant professor of marketing and advertising, Vinnitsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

INFORMATION AND COMMUNICATIONS MARKETING MEDIUM ENTERPRISES

В. В. Шкромида

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

Н. А. Даляк

асистент кафедри маркетингу і контролінгу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ

V. Shkromyda

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor of accounting and auditing, Carpathian National University named after V. Stefanik, Ivano-Frankivsk

N. Dalyak

Assistant Professor of Marketing and Controlling, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

REGIONAL MARKET ASSESSMENT ENTERPRISES CONSTRUCTION INDUSTRY

Н. В. Куряча

Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

N. V. Kuryacha

National University of Water Management and Natural Resources Use

DEVELOPMENT OF BUSINESS AND DIRECTIONS OF ITS LIBERALIZATION

О. Л. Фещенко

кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, декан факультету Інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Св. Великої княгині Ольги ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Н. В. Каменева

здобувач, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

O. L. Feshсhenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy Director,  Dean of the Faculty of St. Grand Duchess Olga International Economics and Finance Institute at Private JSC “Higher educational establishment ”Interregional Academy of Personnel Management”

N. V. Kamenevа

Applicant at Private JSC “Higher educational establishment “Interregional Academy of Personnel Management”

THE TECHNIQUE OF EVALUATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SAFETY AT THE ENTERPRISE LEVEL

О. Г. Дерев’янко

к. е. н., доцент, докторант Національного університету харчових технологій, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ АКТИВНОСТІ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. H. Derevianko

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

EVALUATING THE ACTIVNESS OF REPUTATION MANAGEMENT OF FOOD INDUSTRY COMPANIES IN UKRAINE

Є. Б. Хаустова

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В РАМКАХ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Y. B. Khaustova

Y. B. Khaustova

THE CONCEPT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE UNIVERSITY UNDER THE SOCIOLOGICAL CONCEPT

В. М. Диба

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Vyacheslav Mykhajlovych Dyba

Candidat of Sciences (Ph. D.) in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

FINANCIAL ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS OF THE COMPANY

Г. О. Швіндіна

кандидат, екон. наук, доцент кафедри управління Сумського державного університету, Україна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Hanna Shvindina

Ph.D., Associate Professor of the Department of Management, Sumy State University, Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT MODELS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»