Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2016

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Крівий Ріг

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

А. E. Bavyko

doctor of economic sciences, аssociate рrofessor, head of department of business and trade, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranowski, Kryvyi Rih

THE TRENDS OF MARKET KNITWEAR IN UKRAINE

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Н. О. Шура

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Д. В. Чубаров

Магістрант кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ

Vladimir Ja. Nusinov

doctor of economic sciences, manager of department of account and taxation, public management and administration SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

Natalia O. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor of department of account and taxation, public management and administration SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

D. V. Chubarov

Magistrant of department of account and taxation, public management and administration SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

A ROLE OF ECONOMIC POTENTIAL IS IN THE INCREASE OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF CORPORATE TYPE AN ENTERPRISE

В. Ф. Залунін

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро

І. В. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро

СУТНІСТЬ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. F. Zalunin

Doctor of Economics, Professor, Professor of accounting, economics and human Resources management of enterprise department, Prydniprovs’ka state academy of civil engineering and architecture, Dnipro

I. V. Kononova

PhD in Economic Science, docent, docent of accounting, economics and human Resources management of enterprise department, Prydniprovs’ka state academy of civil engineering and architecture, Dnipro

THE ESSENCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND ITS ROLE IN BUSINESS MANAGEMENT

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

К. І. Сєрєбряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля,  м. Сєвєродонецьк

ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ У МЕЖАХ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

I. V. Zablodska

docent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

K. I. Sieriebriak

PhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city Severodonetsk

EVALUATION OF ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY WITHIN THE REGION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: SOCIO-ECONOMIC ASPECT

Т. М. Болгар

д. е .н., професор кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

О. М. Мельник

магістр спеціальності «Фінанси і кредит», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ВПЛИВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

T. M. Bolgar

Doctor of Economics, Professor, Poltava national technical name of Yurij Kondratyuk university

O. M. Melnyk

master, Poltava national technical name of Yurij Kondratyuk university

THE IMPACT OF THE BUSINESS ACTIVITY OF DOMESTIC AGRICULTURAL COMPANIES ON THEIR COMPETITIVENESS

М. В. Корягін

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельний-економічний університет

ОЦІНКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. V. Koryagin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor Department of Accounting Lviv Trade and Economic University

EVALUATION AS A METHODOLOGICAL COMPONENT ACCOUNTING SYSTEM OF SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISES

А. О. Касич

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Н. М. Яценко

к. е. н., доцент, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

Є. В. Калько

магістрант Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

A. O. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

N. M. Yacenko

PhD (Economics), Candidate on Doctor Degree, Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Y. V. Kalko

Master of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

MODERN APPROACHES TO THE METHODS OF ANALYSIS OF MATERIAL RESOURCES

Н. В. Бондарчук

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

М. Гуменчук

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

N. V. Bondarchuk

The Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

M. Gumenchuk

master, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE ESSENCE OF THE FINANCIAL-ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AND THE NEED TO PROVIDE IT

В. В. Євдокимов

д. е. н., проф. Житомирського державного технологічного університету

М. Ю. Самчик

Здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирського державного технологічного університету

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА РЕМОНТ ВЛАСНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

V. V. Evdokimov

Doctor of Economics, professor, Zhytomyr State Technological University

M. Yu. Samchyk

Competitor of accounting and auditing, Zhytomyr State Technological University

ACCOUNTING REPAIR COSTS OF OWN FIXED ASSETS

Я. Р. Ярема

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

М. В. Ярош

аспірант кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

Ya. R. Yarema

Doctor of Science (Economics), Ivan Franko Lviv National University, Lviv

M. V. Yarosh

postgraduate student, Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine

TRENDS IN THE SYSTEM OF INDIRECT TAXATION IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

І. В. Шкрабак

д. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет (м. Покровськ)

О. С. Харченко

к. е. н., Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ

I. V. Shkrabak

Doctor of Economics, docent, Donetsk National Technical University (Pokrovsk)

O. S. Kharchenko

Ph.D., Donbass State Engineering Academy (Kramatorsk)

ECONOMIC MEANS TO PROMOTE DIVERSIFICATION OF ENERGY SOURCES IN THE INDUSTRY

Н. Г. Міценко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

І. П. Міщук

к. е. н., доцент, професор кафедри комерійної діяльності і підприємництва, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

В. А. Боднарюк

к. е. н., м. Льві

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. G. Mitsenko

Doctor of  Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv

I. P. Mishchuk

PhD (Economics), Professor of the Commercial Activity and Enterprise Department, Lviv University of Trade and Economics, Lviv

V. A. Bodnaryuk

PhD (Economics), Lviv

OUTLAY MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE VALUE MANAGEMENT SYSTEM

Т. В. Демкура

аспірант, Тернопільський національний економічний університет, віце-президент з питань регіонального співробітництва, Міжнародна торгово-промислова палата, м. Тернопіль

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

T. V. Demkura

Vice-Chairman on Regional Cooperation, ICC, Ternopil, PhD student, Ternopil National Economic University, Ternopil

FORMATION OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE CONTEXT OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGES

О. В. Баженова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ МАЛОЇ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗБУРЕННЯ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ

Olena V. Bazhenova

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ANALYSIS OF THE SMALL OPEN ECONOMY REACTION TO EXTERNAL DISTURBANCES BASED ON DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODEL

В. Г. Грановська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

ГЕОМАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Victoriya Hranovska

Assistant professor, SHEE «Kherson State Agricultural University»

GEOMARKETING AS COMPONENT OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. С. Чан-хі

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київського кооперативного інституту бізнесу і права, м. Київ

Н. О. Мосійчук

аспірант, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. S. Chan-khi

PhD in Economics, Associate Professor of Enterprise, Trade and Exchange Activity Department, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv

N. O. Mosiichuk

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN PRACTICE OF TAXATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Г. В. Іванченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ОБҐРУНТУВАННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ В РЕГІОНІ

Н. V. Ivanchenko

PhD, Associated Professor of Departmen of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

RATIONALE OF ALGORITHM OF FORMATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN THE REGION

В. Р. Чаплінський

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

О. К. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

СУЧАСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ

V. R. Chaplinskiy

PhD in Economics, st. lecturer in business economics. Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University

O. K. Kushnir

PhD in Economics, assistant professor of business economics. Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University

MODERN POTENTIAL OF KHMELNITSKY REGION RETAILERS, KEY ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THEIR COMPETITIVENESS AND OPTIMIZATION OF MANAGEMENT STRATEGIES

В. М. Булавинець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. П. Сидор

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МІСЦЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Viktoria Bulavynets

PhD, docent, Associate Professor of Finance named S.I. Yuriya Ternopil National Economic University, Ternopil

Iryna Sydor

PhD, docent, Associate Professor of Finance named S.I. Yuriya Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  IN THE DEVELOPMENT OF MODERN LOCAL INFRASTRUCTURE

О. М. Карапетян

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

А. В. Філімонова

магістр, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ТА ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

O. Karapetian

Associate professor, Chair of Financial and Economic Security and Intellectual Property Ternopil National Economic University, Ternopil

A. Filimonova

magister Ternopil National Economic University, Ternopil

FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF UKRAINE'S DEBT AND LEGAL CONFLICTS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT

С. В. Мамалига

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. С. Гловюк

студент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

S. V. Mamaliga

senior lecture, Agricultural Managemen Departmentt, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

A. S. Glovyuk

student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

MARKET DEVELOPMENT ORGANIC PRODUCT IN UKRAINE

Н. В. Бугас

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Г. М. Гладка

студентка магістрант кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ФАКТОРУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

N. Buhas

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

G. Hladka

Ph.D student of Kyiv National University of Technologies and Design of Technologies and Design

ROLE INNOVATIVE FACTOR IN ENSURING SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Ю. В. Калько

студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ДП "АНТОНОВ"

N. Ye. Skorobogatova

PhD, Associate Professor of Department of International Economic FMM, National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Y. V. Kalko

Student, National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DEVELOPMENT OF STRATEGY FORMATION EXPORT POTENTIAL OF AVIATION COMPANIES IN UKRAINE ON THE EXAMPLE OF SE "ANTONOV"

А. М. Орел

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, м. Миколаїв

І. В. Терлецька

викладач кафедри обліку та оподаткування, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ГЕНЕРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА РІШЕНЬ В ОБЛІКОВОМУ ПРОЦЕСІ

A. M. Orel

candidate of economic science, senior lecturer in accounting and taxation, Mykolaiv  national university V.O.Suhomlynskoho, Mykolaiv

I. V. Terletska

lecturer in accounting and taxation,  Mykolaiv national university V.O. Suhomlynskoho, Mykolaiv

GENERATION OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND SOLUTIONS IN ACCOUNTING PROCESS

С. С. Брехов

к. е. н., завідувач науково-дослідної лабораторії наукових експертиз Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України

В. І. Коротун

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії дослідження проблем трансфертного ціноутворення Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ АГРЕСИВНОМУ ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННЮ В УКРАЇНІ

S. Brekhov

Ph.D., head of the research laboratory of scientific expertise of the Research Institute of fiscal policy, University of State Fiscal Service of Ukraine

V. Korotun

Ph.D., senior researcher, head of the laboratory of research into the problems of transfer pricing of the Research Institute of fiscal policy, University of State Fiscal Service of Ukraine

CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT COUNTERACTION SYSTEM OF AGGRESSIVE TAX PLANNING IN UKRAINE

М. Г. Михайлов

кандидат технічних наук, ТОВ „Хопштайнер Україна”

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, LTD "candidate of engineering sciences, LTD "Hopsteiner Ukraine"

THE INNOVATIVE-INVESTMENT GOING IS NEAR DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

В. М. Хопчан

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

V. M. Кhopchan

Ph.D., Associate Professor of Economics, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE THEORETICAL BASICS OF THE INVESTMENT ANALYSIS IN ASSESSING OF THE COMPANY’S STOCK VALUE

А. В. Петриків

к. н. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

A. V. Petrykiv

Сandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE WAYS TO IMPROVE THE CREDITWORTHINESS OF THE LOCAL GOVERNMENTS

Т. О. Харченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

Р. Л. Куфрик

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Tetiana Aleksandrovna Kharchenko

Ph.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

Roman Leonidovich Kufruk

undergraduate, Kyiv national University of technologies and design

INNOVATIVE MAINTENANCE OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

О. В. Іванюта

к. е. н., заступник начальника комерційного управління ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

К. І. Самчук

Здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирський державний технологічний університет

ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Oleksiy Volodymyrovych Ivaniuta

Ph.D., deputy head of commercial management of JSC "Machine Building Plant Novokramatorsky"

Katerina Ivanivna Samchuk

Competitor Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University

EVALUATION OF CONDUCT OVERHEAD COSTS PRODUCTION ENTERPRISE

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: НА ШЛЯХУ ДО РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Roman D. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE EVOLUTION OF MIGRATION POLICY: TOWARDS REGIONALIZATION OF LABOUR MIGRATION REGULATION

Д. П. Дубицький

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

А. В. Желякова

магістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОДЕРЖАННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА

D. P. Dubitskiy

PhD Candidate in Economics, associate professor, assistant professor of accounting, auditing and economic analysis, University of customs and finance, Dnipro

A. V. Zhelyakova

Master, University of customs and finance, Dnipro

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF OBTAINING THE STATUS OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕТИКИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Liudmyla Sergiivna Ryneyska

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University  named Yuri Kondratyuka

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A PART OF INTERNATIONAL BUSINESS ETHICS UNDER GLOBALIZATION

О. Я. Лотиш

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ГАЛУЗІ

O. Y. Lotysh

Ph.D., the associate Professor of Ternopil National Economy University, c. Ternopil

FEATURES STRATEGIC ANALYSIS OF SECTOR

И. Б. Золотых

к. э. н., доцент, докторант, Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

I. B. Zolotych

PhD, dotsent, doctoral student Mykolayiv State Agrarian University, Nikolaev

INNOVATIVE MODEL OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY

А. О. Пелехатий

кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

A. O. Pelekhatyy

Cand. of Econ. Sci., Sci. Researcher Department of regional financial policy SI “Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS Ukraine»

FINANCIAL CAPACITY UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES UNDER DECENTRALIZATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

О. В. Лапін

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

К. М. Горицька

студентка, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. V. Lapin

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of management of foreign trade and innovation, Odessa National Polytechnic University, Odessa

K. M. Gorizkaya

student, Odessa National Polytechnic University, Odessa

WAYS TO IMPROVE THE EXPORT POTENTIAL OF THE FOOD INDUSTRY

О. І. Драч

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

ПІДХОДИ ТА ФАКТОРИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

О. I. Drach

Ph.D., Associate Professor, Doctoral Candidate, of the International Economic Relations Department, Khmelnytsky National University

APPROACHES AND FACTORS FOR THE FORMATION OF COMPETITIVE CAPACITY ENGINEERING

К. М. Суторміна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Є. С. Осадчий

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

K. M. Sutormina

Ph.D., Associate Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", Kyiv

E. S. Osadchy

Ph.D., associate professor, Associate Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", Kyiv

THE EFFECTIVENESS OF FUNDING INNOVATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЗЕДЕНТІВ УКРАЇНИ

V. Yu. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor Kyiv national university of trade and economics

CURRENT STATUS OF FOREIGN RESIDENT UKRAINE

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. К. Даніленко

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОЦЕС ДОСЯГНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

A. K. Danilenko

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE PROCESS OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGES OF AN ENTERPRISE

Д. І. Коваленко

к. е. н., доцент, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Т. Ю. Москаленко

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ДІАГНОСТИКА ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

D. I. Kovalenko

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor, Kyiv National University of Technology and Design, Kiev

T. Y. Moskalenko

Student, Kyiv National University of Technology and Design, Kiev

DIAGNOSIS AND NEUTRALIZATION FINANCIAL AND ECONOMIC RISKS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

А. В. Рачинська

аспірант, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

A. Rachynska

Postgraduate, State Economic and Technological University of Transport

NATURE AND CLASSIFICATION OF RISKS IN RAILWAY TRANSPORT

В. О. Дорощук

аспірант, старший викладач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАДАЧ В ЕКОНОМІЦІ ТРАНСПОРТУ

V. О. Doroshchuk

graduate student, senior lecturer in Department of Transport Technology and Technical Service National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

MODERN APPROACHES TO SOLVE THIS PROBLEM TRANSPORT IN ECONOMICS

М. А. Шалаєнко

аспірантка кафедри статистики, асистент кафедри економіки підприємств Національна академія статистики, обліку та аудиту

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

M. A. Shalaienko

postgraduate department of Statistics assistant department of Economics enterprises National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

MODELING AND PROGNOSTICATION OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

C. C. Кислинський

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

S. S. Kyslynskyi

post-graduate student, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

CONDITION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC COMPONENTS OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF UKRAINE'S REGIONS

П. А. Дадашова

аспірантка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

М. П. Кладова

магістр, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

P. A. Dadashova

PhD student, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv

M. P. Kladova

M. P. Kladova, MA student, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv

  SHADOW ECONOMY IMPACT ON ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

М. І. Чернишова

студент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

С. О. Тульчинська

д. е. н., проф., професор кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ “РОЗУМНІ МЕРЕЖІ” В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

M. Chernyshova

Student of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kiev

S. Tulchynska

Doctor of Economics, professor of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kiev

IMPLEMENTATION OF “SMART GRID” PROJECT IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE

О. Є. Джур

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туриcтичного бізнесу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ІЄРАРХІЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

O. Y. Dzhur

PhD, associate professor, assistant professor of management and tourism business, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

THE HIERARCHY OF STRATEGIC INTENTIONS IN MANAGING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE OF SPACE INDUSTRY

О. О. Волошенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМТВА

O. O. Voloshenko

Candidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO FORMATION OF ECOLOGICALLY ORIENTED DEVELOPMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE

Л. Б. Круп’як

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. Й. Круп’як

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

L. B. Krupiak

PhD in Economics, docent, lecturer of the chair for Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

І. Y. Krupiak

PhD in Economics, Senior lecturer of the chair for Finances after S.І.Iurii, Ternopil National Economic University, Ternopil

PROBLEMS OF FUNDING THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE

О. В. Степанова

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

СВІТОВІ МОДЕЛІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я: РОЗВИТОК МІЖ БЮДЖЕТНОЮ КОНСОЛІДАЦІЄЮ ТА РИНКОМ

O. V. Stepanova

Ph.D. in Economics,  senior researcher of public finance department, «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences»

FOREIGN MODELS OF FISCAL DECENTRALIZATION IN HEALTH CARE: DEVELOPMENT BETWEEN FISCAL CONSOLIDATION AND MARKETS

В. П. Гмиря

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

V. P. Hmyrya

PhD, associate professor, assistant professor of banking Cherkasy research institute State higher educational institution "University of Banking"

STATE REGULATION OF BANK LENDING INVESTMENT PROJECTS IN AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

О. В. П`янкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ

O. Piankova

Ph.D. (in Economics), Associate Professor of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

CURRENCY REGULATION OF EXPORT AND IMPORT OPERATIONS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AGENTS IN THE CONTEXT OF ANTI-CRISIS MEASURES

О. А. Горлачук

к. е. н., старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

М. А. Горлачук

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

А. І. Машко

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

O. A. Gorlachuk

PhD in Economics,  sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

M. A. Gorlachuk

PhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

A. I. Mashko

PhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

CONCEPTUAL DETERMINANTS OF MARKET MECHANISM OF THE REGIONAL PRICE FORMATION ON AGRICULTURAL PRODUCTION IN MODERN DEVELOPMENT CONDITIONS

Ю. В. Ніколаєнко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Т. А. Шишлов

аспірант кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu .V. Nikolaenko

Candidate of Science in Economics, Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

Т. А. Shyshlov

Postgraduate Student of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC MECHANISM OF ADJUSTING OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

О. Д. Ладюк

кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, директор Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Рівне

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА: ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНИКІВ

O. D. Ladyuk

Phd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI “Open International University of Human Development “Ukraine”, Rivne

FINANCIAL SECURITY: THE DESCRIPTION OF COMPONENTS

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

I. A. Sevidova

PhD in Economics, Assistant professor of  Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V.Dokuchajev

THE THEORETICAL ASPECTS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN A GLOBALIZED ECONOMY

Г. О. Король

к. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

Т. В. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

G. O. Korol

candidate of economical science, professor of the Accounting and Audit Department, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

T. V. Akimova

Ph.D., candidate of economical science, assistant professor of the Accounting and Audit Department, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

THEORETICAL FOUNDATIONS OF INFORMATION SUPPORT OF INTERNAL CONTROL AT AN ENTERPRISE

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

О. В. Онищенко

канд. екон. наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

Л. М. Хоменко

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

R. M. Tsyhan

Senior Lecturer of the department of accounting, audit and analysis, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

O. V. Onyshchenko

Candidate of Economics, Associate Professor of the department of accounting, audit and analysis, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

L. M. Homenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the department of accounting, audit and analysis, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

STUDYING THE TASKS OF MANAGEMENT ACCOUNTS WITH TAKING INTO CONSIDERATION MODERN MANAGEMENT REQUIREMENTS

Л. А. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

L. A. Bondarenko

PhD, Associate Professor of Department of Economics, State University "National Mining University", Dnipro

THE INTERNATIONAL TOURISM IN UKRAINE: REALITY AND PROSPECTS

Т. М. Семененко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

T. M. Semenenko

the doctoral student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

FINANCIAL INSTABILITY OF CORPORATIONS IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT

О. М. Дзюбенко

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. M. Dzyubenko

Candidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University

ANALYTICAL INDICATORS OF ASSESSMENT OF FINANCIAL POTENTIAL FOR AGRICULTURAL ENTERPRISE

А. А. Макурін

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ СЛУЖБИ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Andrii Makurin

Assistantof the department"Accounting andAuditing" National Mining University, Dnepropetrovsk, Ukraine

IMPLEMENTATION SERVICE FOR INTERNAL AUDITS AT IN COAL MINING INDUSTRY

М. С. Бардаш

студентка кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

О. І. Хоменко

к. е. н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

M. S. Bardash

student of the Department of Economic Cybernetics and Marketing of Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

O. I. Khomenko

D. E., associate professor.  professor of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ENTERPRISE PRODUCT POLICY AND WAYS TO IMPROVE IT

В. В. Гарнага

аспірант, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Vladyslav Harnaha

Postgraduate student, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, Kiev

STRATEGIC PLANNING AS BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

О. О. Попова

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

О. О. Popova

Candidate to Ph.D. position Vinnytsia National Agrarian University

ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF MILK AND MILK PRODUCTS IN VINNYTSIA REGION

О. П. Яремко

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

O. P. Yaremko

aspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF FORESTRY IN UKRAINE

Ю. І. Самойленко

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОМАДСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Yu. Samoilenko

aspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

DEVELOPMENT TRENDS OF ORGANIZATIONAL ECONOMIC INSTRUMENTS OF PUBLIC ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»