Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2018

DOI: 10.32702/2307-2105.2018.11

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.1

Ю. М. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

О. В. Чвартацька

студентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Yu. M. Velikiy

doctor of economics, professor, professor of the Department of Finance and Credit,Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

O. V. Chvartaskay

Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING ON THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.3

Т. А. Заяць

д. е. н., проф., завідувач відділу проблем формування соціального капіталу,Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

Г. О. Краєвська

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем формування соціального капіталу,Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

Т. Г. Кравцова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем формування соціального капіталу,Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ПОСЕЛЕНСЬКИХ СТРУКТУР: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ

T. A. Zaiats

doctor of economic sciences, professor Head of the Department of Institute of Demography and Social Studies by M.V. Ptukha of the NAS of Ukraine

G. O. Kraevska

Ph.D., research scientist of Institute of Demography and Social Studies by M.V. Ptukha of the NAS of Ukraine

T. G. Kravtsova

Ph.D., research scientist of Institute of Demography and Social Studies by M.V. Ptukha of the NAS of Ukraine

SPATIAL DEVELOPMENT OF REGIONS AND SETTLEMENT STRUCTURES: SECURITY ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.4

В. М. Марченко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського», м. Київ

А. І. Бондар

магістрант, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

V. М. Marchenko

Doctor of Science in Economics, Professor, Department of Economics and Business,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

A. I. Bonda

Masters, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MANAGING FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.5

Н. П. Мешко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

А. Є. Гвоздєва

студент спеціальності 242 ТуризмДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

N. P. Mieszko

doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of management and tourism business of the Dnipro national University named after Oles Gonchar,Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

A. E. Gvozdeva

student of the Tourism specialty 242, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

FEATURES OF PROVIDING THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TOURISM BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.6

С. О. Тульчинська

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

О. І. Скоробогатий

магістрант кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Svetlana Tulchinskaya

doctor of economic, professorprofessor of the department of economics and entrepreneurshipNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Aleksandr Skorobogatui

master's student of the Department of Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

THE MAIN FACTORS AFFECTING THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.7

В. В. Рисін

доктор економічних наук, доцент,заступник директора Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

М. В. Рисін

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

І. В. Федюк

студентка Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

ПРАВОВИЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

V. Rysin

Doctor of economic sciences, associate professor, deputy director,Lviv Institute of Banking University

M. Rysin

PhD, associate professor of the Department of finance, banking and insurance,Lviv Institute of Banking University

I. Fedyuk

Student, Lviv Institute of Banking University

LEGAL STATUS OF CRYPTOCURRENCY AS A FINANCIAL INSTRUMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.8

В. Г. Прушківський

перший проректор ЗНТУ доктор економічних наук, професор,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

М. О. Тарасова

магістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. G. Prushkivsky

First Vice-rector of ZNTU doctor of economic sciences, professor,Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

M. O. Tarasova

Master of Finance, Banking and Insurance,Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

BUDGETING AS AN EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT TOOL

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.9

І. А. Брижань

д. е. н., доцент, керівник проектного офісу німецького товаристваміжнародного співробітництва GIZ у м. Полтаві

І. В. Міняйленко

старший викладач кафедри економіки підприємствата управління персоналом,Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Ю. С. Ушакова

студентка, Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗА МЕТОДОМ «360 ГРАДУСІВ»

I. A. Brizhjan’

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Project OfficeGerman Society for International Cooperation GIZ in Poltava

I. V. Minyalenko

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics and personnel management,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Yu. S. Ushakova

a student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MODERN APPROACHES TO ASSESS OF THE MODEL FORMING THE COMPETENCY OF ENTREPRENEURIAL OF PERSONNEL USING THE "360 DEGREES" METHOD

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.10

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. В. Бреус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Є. Б. Хаустова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПЕРЕМІЩЕНИХ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

А. O. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Management Department,Kyiv National University of Technologies and Design

S. V. Breus

Ph.D (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Management Department,Kyiv National University of Technologies and Design

М. Р. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of Department of the Business Economics and Tourism,Kyiv National University of Technologies and Design

Y. В. Khaustova

Associate Professor of the Department of Accounting and Audit,Kyiv National University of Technologies and Design

FORECASTING OF ECONOMIC SECURITY LEVEL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS DISPLACED FROM TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.11

О. О. Прутська

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет

О. Ю. Неголюк

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. O. Prutska

Doctor of Economics, Professor,The Head of the Department of Finance, Banking and Insurance,Vinnytsia National Agrarian University

O. Y. Negolyuk

student, master, department of finances, banking and insurance,Vinnytsia National Agrarian University

PROBLEMS OF BECOMING OF MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.12

Т. В. Романова

д. е. н., доцент, Міжнародний центр сучасної освіти, м. Прага, Чехія

Л. П. Давиденко

к. х. н., доцент, доцент кафедри фізики,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИСЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

T. V. Romanova

D. Sc., Associate professorInternational center of modern education, Prague, Czech Republic

L. P. Davydenko

PhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of physics,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MATHEMATICAL MODELING OF THREE-SECTORAL MODEL OF UKRAINE’S ECONOMIC GROWTH

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.13

Л. І. Катан

д. е. н., професор, завідувач кафедри,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

В. В. Острініна

магістр, студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

L. Katan

Doctor of Economics, Professor, Head the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

V. Ostrinina

master's degree, student, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

FORMATION OF THE FINANCIAL ECOSYSTEM OF CASHLESS PAYMENTS IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.14

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

Н. М. Рилач

кандидат економічних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of the Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business of the Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

N. Rylach

PhD (Econ.), Research Fellow of the Institute of Internationalrelations of Kyiv Taras Shevchenko National University

INSTITUTIONAL LEVERS OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM: THE PROBLEM OF SELECTING THE INSTRUMENTS FOR STIMULATION OF INNOVATING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.15

С. В. Князь

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

І. А. Красілич

к. е. н., асистент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

В. П. Прохоренко

аспірант, Університет банківської справи, м. Київ

В. М. Мацук

аспірант, Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

КРИТЕРІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University, Lviv

I. A. Krasilych

Ph.D., assistant, Lviv Polytechnic National University, Lviv

V. P. Prokhorenko

postgraduate, Banking University

V. М. Matsuk

postgraduate, Lviv Polytechnic National University, Lviv

CRITERIA OF BALANCED EVALUATION OF EFFICIENCY OF FINANCIAL ENTERPRISE STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.16

Т. Л. Мостенська

д. е. н., професор, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту,Національний університет біоресурсів і природокористування України

А. В. Сова

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

БРЕНД ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

T. L. Mostenskaya

doctor of sciences, professor, рrofessor of the Department of Production and Investment Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

A. V. Sova

postgraduate student, National University of Food Technologies, Kyiv

BRAND AS AN ELEMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.17

А. А. Пилипенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Халліфах Ахмед Мохаммед Саєд

аспірант кафедри бухгалтерського обліку,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

A. Pylypenko

Doctor of Economics Science, Professor, Head of Accounting Department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

Khalleefah Ahmed Mohammed Saed

Postgraduate student, Accounting departmentSimon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

THE ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT ORGANIZING FOR THE INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.18

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Житомирський державний технологічний університет

С. В. Свірко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

І. М. Яремчук

Здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

АРХІТЕКТОНИКА АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr state technological university

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr state technological university

I. Yaremchuk

Applicant of the Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr state technological university

ARCHITECTONICS OF THE ADAPTIVE MODEL OF ACTIVITY OF THE ACCOUNTING CHAMBER OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.50

М. І. Іоргачова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

M. I. Iorgachova

Candidate of Economic Sciences, Senior lecturer of the Financial Management and Stock Market Department, Odessa National Economics University, Odessa

PROBLEMS OF CORPORATE GOVERNANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.51

О. Г. Лищенко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Є. М. Сердюк

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. G. Lyshchenko

k. e. n., associate professor of department of account and taxation,Zaporozhia national tekhnightly university, Zaporizhzhya

Ye. M. Serduk

master's degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

INVENTORY MANAGEMENT: ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPLY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.52

А. В. Гречко

к. е. н., доцент

О. О. Волок

студент кафедри економіки і підприємництва,КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет менеджменту та маркетингу

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТДВ «СК «СПЕЙР»

Alla Grechko

Ph.D., Assistant Professo

Alexander Volok

Student of economy and business department Igor Sykorsky Kyiv Polytechnic Institute

MANAGING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT POLICY OF «SPARE» INSURANCE COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.53

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації "Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств "Ортонет""

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

G. G. Kazarian

Candidate of Economic Sciences, Director of the Association "All-Ukrainian Union of Prosthetic and Orthopedic Enterprises "Ortonet""

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.54

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ДИНАМІКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ

O. B. Pelekh

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Rivne State Humanitarian University

MICROECONOMIC CHANGES DYNAMICS IN THE UKRAINIAN GDP STRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.55

З. А. Мацук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖ ПРАВОВОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Z. А. Matsuk

PhD, Associate Professor, Department of Finance,Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk

RESEARCH THEORETICAL ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION FRAMEWORKS OF THE SECURITIES MARKET ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.56

С. О. Лебеденко

к. т. н, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу,Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Н. К. Мороз

студент, Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АНТОНОВ»

S. O. Lebedenko

Ph.D., Associated professor of Industrial marketing department, Department of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

N. K. Moroz

Student, Department of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

APLICATION OF THE MARKETING INTERNET TOOLS ON THE EXAMPLE OF THE STATE ENTERPRISE «ANTONOV»

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.57

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

В. М. Нечипорук

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ В УКРАЇНІ

O. V. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

V. M. Nechiporuk

Master, department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.58

C. І. Сергійчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

К. І. Ковальова

магістрант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

СТАН І НАПРЯМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

S. I. Sergiychuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

K. I. Kovalev

Graduate Student, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

STATUS AND DIRECTIONS OF REGIONAL POLICY OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.59

С. А. Мазур

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,готельно-ресторанної справи та туризму,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

S. Mazur

Ph. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities,hotel and restaurant business and tourism,Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

AGRICULTURAL GREEN TOURISM AS A DIRECTION OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL ECONOMY AND FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.60

О. І. Данилюк

кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психологіїКам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка,м. Кам’янець-Подільський

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

O. I. Daniluk

PhD in Economics, senior professor of social pedagogy and social work, faculty of correctional and social pedagogy and psychology, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky

RESEARCH OF FINANCIAL PROVISION OF DEVELOPMENT OF SUBURBAN TERRITORIES: SOCIO-ECONOMIC ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.61

В. В. Бугас

к. е. н. професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

В. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну

А. О. Саричев

магістр кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Valery Buhas

Candidate of Economics Professor,Professor of the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and Design

Vasyl Buhas

Candidate of Economic Sciences, docent docent the Department of ManagementKyiv National University of Technology and Design

Andriy Sarichev

Master the Department of Management ofKyiv National University of Technology and Design

MANAGEMENT OF EXHIBITION ACTIVITIES AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.62

Н. І. Болквадзе

к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ БІРЖОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

N. Bolkvadze

PhD, Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations,Ternopil National Economic University, Ternopil

THE WAYS OF FORMATION OF THE ELECTRICITY EXCHANGE MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.63

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Maryna A. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE NECESSITY TO PROVIDE THE INVIROMENTAL SECURITY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.64

В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесуДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

С. В. Ваніна

студентка спеціальності 242 ТуризмДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЯКІСТЬ ГОТЕЛЬНОГО СЕРВІСУ

Viktoriia Y. Redko

Candidate of Economic Science, Associate Professor,Associate Professor of Management and Tourist Business Department,Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Svitlana V. Vanina

student of the Tourism specialty 242,Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

INFLUENCE OF CORPORATE CULTURE ON THE QUALITY OF HOTEL SERVICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.65

Н. Г. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом,Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

АНТИКРИЗОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

N. G. Panchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor,Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkov

CRISIS MANAGEMENT APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.66

Н. І. Шевченко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри фінансів субєктів господарювання та страхування

Т. А. Костенко

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

В. В. Стоколюк

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ І ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

N. Shevchenko

PhD in State Management, Assistant Professor of the Department of Finance of Business and Insurance

T. Kostenko

student, University of Customs and Finance, Dnipro

V. Stokolyuk

student, University of Customs and Finance, Dnipro

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF FINANCES SOCIETIES WITH LIMITED RESPONSIBILITY AND SOCIETIES WITH EXTRAORDINARY RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.67

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. А. Андрушко

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

A. A. Andrushko

master’s degree, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE BASES OF STRATEGIC PLANNING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.68

Н. П. Юрчук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетикиВінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК В СИСТЕМІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Natalia Yurchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

MODELING ASSESSMENT THE OF BIOGAS PLANTS COMPETITIVENESS IN THE ENERGY SUPPLY SYSTEM OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.69

О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і державного управління,Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

К. О. Криворучко

магістрант, кафедра менеджменту і державного управління,Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Mizina

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management and public administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

K. O. Kryvoruchko

Master’s degree student, department of management and public administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

ANTICRISIS MANAGEMENT IN THE MODERN MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.70

А. В. Дзюбіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Ю. С. Боцман

магістр кафедри менеджменту організацій,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦВА

A. V. Dzyubina

PhD, associate professor, associate professor of the Department of Organizational Management,Lviv Polytechnic National University, Lviv

Yu. S. Botsman

graduate student of the Department of Organizational Management,Lviv Polytechnic National University, Lviv

DIRECTIONS OF CONSTRUCTION RISKS MINIMIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.71

О. В. Насібова

к. е. н. доцент кафедри фінансів і кредиту,Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Я. О. Бовкун

студентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

O. V. Niasibova

Ph.D. Associate Professor of Finance and Credit DepartmentKharkiv Institute of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv

Ya. O. Bovkun

student, Kharkiv Institute of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv

PROFIT OF AN ENTERPRISE AS AN OBJECT OF MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.72

Н. А. Клименко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОБЛЕМА ІНКЛЮЗИВНОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

N. Klymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE PROBLEM OF INCLUSIVE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.73

С. В. Шарова

кандидат економічних наук, доцент

Г. О. Кузьменко

магістрант гр. ФЕУ-113мЗапорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

S. V. Sharova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professo

H. O. Kuzmenko

Master's Degree Student, Faculty of Economics and Management,group 113m Zaporizhzhia National Technical University, Zaporizhzhia, Ukraine

INSURANCE MARKET IN UKRAINE FOR TOURISM SERVICES: ANALYSIS OF THE CURRENT STATE, ITS PROBLEMS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.74

О. В. Люта

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняНавчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

Ю. Є. Адаменко

магістр, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Olga Liuta

PhD, associated professor of finance,banking and insurance departmentAcademic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University

Yuliia Adamenko

master, Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”,Sumy State University

ACTUAL ASPECTS OF COMPANY’S PROFIT MANAGEMENT SYSTEM FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.75

О. П. Красняк

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

Н. Ф. Курило

магістр, факультету Менеджменту та права,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. P. Krasnyak

Сandidate of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

N. F. Kurylo

Master's Degree, Faculty of Management and Law,Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN VINNYTSK REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.76

Ю. О. Набатова

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредитЗапорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

О. С. Чорненко

магістрант кафедри фінанси і кредитЗапорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Iu. A. Nabatova

Ph.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit,Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

O. S. Chornenko

Magistrate of the Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

WAYS AND DIRECTIONS FOR IMPROVING FINANCIAL ACTIVITIES OF SUBSIDIARY BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.77

В. С. Решетніков

Магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. S. Reshetnikov

Master student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

THE ROLE OF THE STATE IN THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.78

О. І. Андрусь

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

М. Ю. Вовк

магістрант кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Olga Andrus

Ph.D., Associate professor of theDepartment of Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

M. Y. Wovk

Masters of National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE AS AN OBJECT OF RESEARCH

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.79

Н. О. Дорошенко

к. е. н. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Харківський Національний університет імені В.Н. Каразіна

В. В. Романів

студентка 3 курсу, Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна м. Харків

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

N. O. Doroshenko

Condidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKharkiv National University of V.N. Karazin, Kharkiv

V. V. Romaniv

Student of Kharkiv National University of V.N. Karazin, Kharkiv

FINANCIAL LITERATURE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.80

І. Є. Бараняк

провідний інженер відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонуДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України», м. Львів

ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

І. Е. Baranyak

Senior Engineer of Department of Social and Humanitarian Development of the Region,State Institution ‘Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine’

THE REGIONAL LABOUR MARKETS FUNCTIONING IN THE CONDITIONS OF THE UKRAINIAN-GERMAN TERRITORIAL MIGRATION SYSTEM FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.81

Н. М. Коломийчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

N. Kolomyychuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of S. Yurii Finance Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF THE STATE DOMESTIC FINANCIAL CONTROL IN THE BUDGET PLANNING PROCESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.82

Я. М. Гринчишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. В. Богуцька

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РОЛЬ КРЕДИТУ В АНТИКРИЗОВОМУ ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ

Y. M. Grynchyshyn

PhD in Economics, associate professor of the Department of state and local finances,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

O. V. Bogutska

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

ROLE OF CREDIT IN ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.83

О. В. Корнух

к. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

Ю. А. Донських

магістрант,ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. V. Kornuch

Ph. D. ineconomics, associate professor,Kryvyi Rih National University

Yu. A. Dons'kykh

Master student, Kryvyi Rih National University

CROUDFUNDING AS AN INNOVATIVE SOURCES OF FINANCING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.84

Т. О. Кричевська

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу економічної теорії,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ: ТЕОРЕТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ, ПОТЕНЦІАЛ, ФАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

T. O. Krychevska

Leading Researcher, PhD in Economics, Senior Research Fellow in Economic Theory,Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY: THEORETICAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS, POTENTIAL, ACTUAL ACHIEVEMENTS, AND SOCIO-ECONOMIC ROLE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.85

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ПІДХОДІВ ПОБУДОВИ ІНДЕКСІВ ЯКОСТІ РОБОТИ

Iuliia O. Lazebnyk

PhD, Associate Professor,Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department,V.N. Karazіn Kharkiv National University

FEATURES OF INTERNATIONAL APPROACHES TO BUILDING QUALITY WORK INDEXES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.86

Ю. М. Маковецька

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Т. Л. Омельяненко

к. е. н., координатор представництва групи молодих фахівців ISWA в Україні, Київ

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Y. М. Makovetska

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

T. L. Omelianenko

Candidate of Economic Sciences, Coordinator of the ISWA Young Professionals Group in Ukraine, Kyiv

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.87

І. О. Мельник

к. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

О. М. Власенко

Магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Е. В. Черевчук

Магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

I. O. Melnik

Candidate of Sciences (Economics), associate professor, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

O. M. Vlasenko

Master student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

E. V. Cherevchuk

Master student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

PRICING IN LOGISTIC SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.88

Г. В. Мозгова

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

А. О. Смоляга

магістрант кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ІННОВАЦІЙНИЙ ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ГАЛУЗЕВИХ ВИСТАВОК НА РОЗВИТОК РИНКУ ГНУЧКОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ

G. V. Mozgova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity,V. N. Karazin Kharkiv National University

A. O. Smolyaga

Magistrate of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University

INNOVATIVE IMPACT OF INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE FLEXIBLE PACKAGING MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. М. Карамушка

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

І. І. Шрамко

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

S. I. Moroz

PhD in Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

О. M. Karamushka

PhD in Economic Sciences,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

І. І. Shramko

Senior Lecturer of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

USING OF NETWORK TECHNOLOGIES IN AGRARIAN BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.90

О. І. Олійничук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПОНЕНТА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

O. I. Oliynychuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial Investigations, Ternopil National Economic University, Ternopil

INNOVATIVE AND INTELLECTUAL COMPONENT OF THE STATE ECONOMIC SECURITY SYSTEM IN THE CONTEXT OF EUROPEAN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.91

О. М. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

А. В. Пересипкіна

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

Olga Panchenko

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation,Zaporozhye National Technical University

Anna Peresypkina

Master, Department of Accounting and Taxation, Zaporozhye National Technical University

ASSESSMENT OF CREDITWORTHINESS IN THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.92

А. В. Рябчик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМІ

A. V. Riabchyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and International Trade,National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv

PSYCHOLOGICAL INFLUENCING METHODS IN ADVERTISING

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.93

О. В. Ярмоліцька

к. е. н, доцент кафедри обліку і оподаткування,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

Н. Г. Македон

магістр, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ЯКІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Yarmolitska

PhD, associate professor of the Department of accounting and taxation,State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

N. G. Makedon

Masters of State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

QUALITY OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION ABOUT CAPITAL INVESTMENTS IN THE FORM OF REPORTS OF BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.94

М. М. Танасієва

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

В. В. Бонарев

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

M. M. Tanasiieva

Candidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

V. V. Bonarev

Candidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

FEATURES OF THE METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR CURRENT ENVIRONMENTAL COSTS IN FORESTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.95

Ю. О. Ночовна

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Y. Nochovna

PhD, associate Professor of Accounting, Poltava University of Economics and Tradе

PRESENTING THE INFORMATION ABOUT FINANCIAL RESULTS IN FINANCIALSTATEMENTS ACCORDING TO NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.96

Т. Л. Мітяєва

к. е. н., доцент, зав.кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Ю. Ю. Скліфос

студент-магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

T. L. Mitiaieva

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Business Security, Kharkiv Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv

Y. Y. Sklifos

undergraduate student, Kharkiv Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv

OPTIMIZATION OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.97

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Ю. В. Кошелева

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

О. О. Лазаренко

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Blahorazumova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security,Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

Yu. Kosheleva

Graduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

O. Lazarenko

Graduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

PRODUCTION QUALITY AS A CRUCIAL FACTOR OF PROVIDING ENTERPRISE COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.98

М. В. Замроз

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

M. Zamroz

PhD in Economics, Associate Professor of Management DepartmentIvan Franko National University of Lviv

FEATURES OF FORMING THE EXPORT POTENTIAL OF THE UKRAINIAN FOOD INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.99

О. А. Сич

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансівЛьвівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Х. П. Павлосюк

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

O. A. Sych

Ph.D., Associate Professor,Associate Professor of the Department of State and Local FinancesIvan Franko National University of Lviv

Kh. P. Pavlosyuk

Master's degree, Ivan Franko National University of Lviv

ESTIMATION OF FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.100

В. А. Сливенко

к. іст. н., доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

А. О. Єрмакова

магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ БІЗНЕС СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Slyvenko

Candidate of Historical Sciences, docent of the Department of Management and Travel Business, Oles Honchar Dnipro National University

A. Yermakova

Magistry of the Department of Management and Travel Business,Oles Honchar Dnipro National University

CLASSIC AND MODERN BUSINESS STRATEGIES FOR TOURISM COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.101

Р. М. Циган

ст. викладач кафедри обліку та фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

С. В. Дідур

професор кафедри обліку та фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

К. І. Назаренко

Магістр кафедри обліку та фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м . Кременчук

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЇХ ОЦІНКА В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

R. M. Tsygan

Elder lecturer in accounting and finance,Kremenchug National University named after M. Ostrogradskyi, the town of Kremenchuk

S. V. Didu

Professor in accounting and finance,Kremenchug National University named after M. Ostrogradskyi, the town of Kremenchuk

K. I. Nazarenko

Master’s degree in accounting and finance,Kremenchug National University named after M.Ostrogradskyi, the town of Kremenchuk

FEATURES OF ORGANIZING THE INVENTORY ACCOUNTING AND THEIR ASSESSING IN THE ACCOUNTING SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.102

А. Г. Корбутяк

к. е. н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Н. Я. Сокровольська

к. е. н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФІНАНСУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. G. Korbutiak

PhD in Economics, Associate ProfessorChernivtsi National University of the Yuriy Fedkovich

N. Y. Sokrovolska

PhD in Economics, Associate ProfessorChernivtsi National University of the Yuriy Fedkovich

FINANCING THE POWERS OF LOCAL GOVERNMENT IN A DECENTRALIZED ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.103

У. І. Моторнюк

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету ”Львівська політехніка”, м. Львів

М. І. Теребух

к. е. н., доцент кафедри економіки УкраїниЛьвівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Н. Р. Стасюк

асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету ”Львівська політехніка”, м. Львів

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

U. I. Motorniuk

PhD, Assosiate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity,Lviv Polytechnic National University, Lviv

M. I. Terebukh

PhD, Assosiate Professor of Department of Economy of UkraineIvan Franko National University of Lviv, Lviv

N. R. Stasyuk

Assistant of Department of Foreign Economic and Customs Activity,Lviv Polytechnic National University, Lviv

TRANSNATIONALIZATION AS FACTOR OF THE WORLD ECONOMY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.104

Л. С. Гангал

к. е. н., асистент, асистент кафедри фінансів, підприємництва та обліку,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Я. С. Статна

магістрант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

L. S. Hanhal

PhD, assistant professor of department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Y. S. Statna

Master student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

IDENTIFICATION OF THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT ACCOUNTING ENSURING OF IMPLEMENTATION ECOLOGICAL OBLIGATIONS IN ENTERPRISE’S TAX CALCULATIONS CONTROL SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.105

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

І. І. Дзіргун

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Sitkovska

Ph.D., assistantе professor, Dnepro State Agrarian and Economic University

I. Dzirgun

master student, Dnepro State Agrarian and Economic University

PROVISION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.106

В. Ю. Гордополов

кандидат економічних наук, доцентКиївського національного торговельно-економічного університету

ТОЛІНГОВІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. Gordopolov

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKyiv National University of Trade and Economics

TOLLING OPERATIONS AS OBJECT ACCOUNTING ECONOMIC CONTENT AND SIGNIFICANCE IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.107

К. В. Зеленський

Кандидат технічних наук, доцент, директорГусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятин

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Kostyantyn Zelenskyy

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, DirectorHusyatyn College of the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Husyatyn

EFFECTIVENESS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.108

Е. А. Танащук

кандидат экономических наук, доцент,кафедра менеджмента внешнеэкономической и инновационной деятельности,Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

Ф. А. Джафаров

соискатель кафедры менеджмента внешнеэкономической и инновационной деятельности, Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИКТ

K. O. Tanashchuk

PhD, Associate professor, Department of Management Foreign Economic and Innovation,Odessa National Polytechnic University, Odessa

F. A. Jafarov

Applicant of the Department of Management Foreign Economic and Innovation,Odessa National Polytechnic University, Odessa

EVOLUTIONARY APPROACH TO RESEARCH THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT IN THE ICT SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.109

Г. І. Грещук

кандидат економічних наук, завідувач кафедри права,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

H. I. Hreshchuk

Ph.D. in Economics, Head of the Department of LawLviv National Agrarian University, Dubliany

IMPROVING THE FINANCING SYSTEM FOR THE LAND MANAGEMENT MECHANISM FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.110

С. І. Мельник

кандидат економічних наук, доцент,заступник декана факультету №2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції)Львівського державного університету внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Stepan Melnyk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Dean of the Faculty No. 2 (training specialists for criminal police units)Lviv State University of Internal Affairs

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.111

Н. І. Луцька

кандидат економічних наук, доцент,проректор з фінансово-економічної діяльності,Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ)

НАЛАГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. I. Lutsʹka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-Rector for Financial and Economic Activities,King Danylo University (Ivano-Frankivsk)

ESTABLISHMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION LINKS BETWEEN THE SUBJECTS OF ECONOMIC ANALYSIS OF FORMATION AND REALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.112

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

V. Dmytrenko

PhD (Еconomics), professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy, Ukraine

INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE OF REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF ACTIVITIES OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.200

С. Г. Мамедов

аспірант, ДВНЗ “Університет банківської справи”

S. G. Mamedov

doctoral student of Banking University

METHODICAL PRINCIPLES OF RESTRUCTURING IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE BANK

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.201

М. С. Садовяк

аспірант, ДВНЗ “Університет банківської справи”

РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА БАЗІ СОЦІОТЕХНОПОЛІСНОЇ МОДЕЛІ

M. S. Sadovyak

doctoral student of Banking University

DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION ON THE BASIS OF SOCIOTECHNOLOGY-BASED MODEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.203

Ж. Г. Токарева

магістр спеціальності «Вартісний інжиніринг в будівництві»,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Ю. О. Запечна

доктор філософії, доцент кафедри Економіка будівництва,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Т. М. Салата

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ОСОБЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ОБСЯГ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ» ПРИ БУДІВНИЦТВІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ

Zh. G. Tokareva

master of specialty "Cost Engineering in Construction",Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

Yu. O. Zapechnaya

Ph.D., Associate Professor, Department of Construction Economics,Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

T. M. Salata

graduate student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

THE PECULIARITY OF DEFINING THE CHARACTERISTICS"AMOUNT OF ECONOMIC DAMAGES" IN THE ADMINISTRATIVE BUILDINGCONSTRUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.204

М. І. Насонов

аспірант кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів,ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Maxim I. Nasonov

graduate student of economics and business process modeling,Universities "University of Alfred Nobel", Dnipro

METHOD OF EVALUATION OF EFFICIENCY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.205

О. Г. Павленко

магістр, Київський національній торговельно –економічний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Olga Pavlenko

Master, Kyiv National University of Trade and Economics

THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO IMPROVE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF METALLURGICAL BRANCH IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.206

М. А. Афанасьєва

аспірант кафедри економічного аналізу та облікуНаціональний технологічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ КОРИСНІСТЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Maryna Afanasieva

postgraduate, National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT AND ITS USEFULNESS FOR DEVELOPMENT OF ECONOMIC CONTROL MECHANISM IN MANAGEMENT OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.207

В. О. Вітюк

магістрант кафедри економіки та підприємництва,Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Н. Л. Овандер

к. е. н., доц., доцент кафедри економіки та підприємництваЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир

К. Є. Орлова

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництваЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

V. O. Vitiuk

master student of the department of economics and entrepreneurship,Zhytomyr State Technological University, Zhytomy

N. L. Ovander

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, Zhytomy

K. Ye. Orlova

PhD in Economics, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, Zhytomy

ECONOMETRIC MODEL OF THE ENTERPRISE’S FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.208

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Y. V. Baharevа

assistant, Cybernetics Department,Vinnytsia National Agrarian University

AREAS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF ACCOUNTING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.209

Б. Б. Бец

аспірант Подільського державного аграрно-технічного університету,м. Камянець-Подільський

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

B. B. Bets

postgraduate of State agrarian and engineering university in Podillia,Kamianets-Podilskyi

FORMATION OF THE UNITED TERRITORIAL SOCIETIES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»