Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.11

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.1

І. Л. Сазонець

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

В. В. Джинджоян

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

I. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Public Administration, documentation and information activity, National University of Water and Environmental Engineering

V. Dzhyndzhoian

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE FUNCTIONS OF TOURIST ENTERPRISES AND THE DIRECTIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THEIR SOCIAL COMPOSITION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.2

А. П. Дука

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

Г. В. Старченко

кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Anastasiia Duka

Doctor of Economics, Associate Professor,Professor of Department of Public Administration and Organizations’ Management,Chernihiv National University of Technology

Grygoriy Starchenko

Candidate Of Technical Sciences, Associate Professor,Doctoral Student of Department of Public Administration and Organizations’ Management,Chernihiv National University of Technology

PROJECT-ORIENTED APPROACH IN THE SYSTEM OF IMPLEMENTING TOOLS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.3

І. В. Одотюк

д. е. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, НЕДОЛІКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

I. Odotiuk

Doctor of Economic Sciences, Senior Research Officer, Chief Researcher of the Department of Innovation Policy, Economics and Organization of High Technologies, State Organization Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF UKRAINE: STRUCTURE, DISADVANTAGES OF INNOVATIVE SPECIALIZATION AND WAYS TO ADDRESS THEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.4

А. Ю. Могилова

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

М. Л. Шарафост

магістрант кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСТОРАНУ

A. Y. Mohylova

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of Department of Marketing and International Managments, Oles Honchar Dnipro National University

M. L. Sharafost

master-student of of Department of Marketing and International Managments, Oles Honchar Dnipro National University

IMPROVING THE ASSORTMENT POLICY OF THE RESTAURANT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.5

Л. В. Соколова

доктор економічних наук, професор,Харківський національний університет радіоелектроніки

О. В. Стойка

магістрант, Харківський національний університет радіоелектроніки

СУЧАСНИЙ СТАН МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ ЗА УМОВ НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. Sokolova

Doctor of Economics, Professor,Kharkiv National University of Radio Electronics

O. Stoyka

Undergraduate,Kharkiv National University of Radio Electronics

THE CURRENT STATE OF MACHINE-BUILDING IN UKRAINE AND THE TENDENCY OF ITS DEVELOPMENT UNDER CONDITIONS OF UNBALANCED ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.6

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

А. О. Костюк

студент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИСТЕМА ГРЕЙДУВАННЯ - УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

A. O. Kostiuk

student of economics faculty,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

GRADING SYSTEM - MANAGEMENT MECHANISM OF LABOR MOTIVATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.7

В. В. Байдала

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії,Національний університет природокористування і біоресурсів України

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК БІОЕКОНОМІКИ

V. V. Baidala

Doctor of Science, associate Professor, Professor of the department of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE BIOECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.8

Г. О. Горіна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму та країнозавства,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДІАГНОСТИКА ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Ganna Gorina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of tourism and country studies departmentDonetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

DIAGNOSTICS OF REGIONAL HOTEL SERVICES MARKETS INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.9

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

А. В. Гирянська

магістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

N. Bohomolova

Doctor of Sciences in Economic, Professor, Head of Departmentof Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

A. Hyrianska

Master of Finance and Credit Department,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

FEATURES OF MECHANISM FORMATION BANKING SECURITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.10

К. О. Бояринова

д. е. н., доц. доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Г. В. Ступак

магістрант,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Kateryna Boiarynova

D.Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Management Department, \National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Hanna Stupak

Undergraduate,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

APPLICATION OF INTERNET MARKETING TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT PROJECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.11

М. П. Денисенко

д. е. н., проф. Київський національний університет технологій та дизайну

А. О. Мельник

д. е. н., доц. Київський національний університет технологій та дизайну

Л. В. Зінорук

аспірант Київський національний університет технологій та дизайну

БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

M. Denysenko

Doctor of Economic Science, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

Alona Melnik

Doctor of Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technology and Design

Lidia Zinoruk

Postgraduate student, Kyiv National University of Technology and Design

BRANDING AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE'S ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.12

В. В. Божкова

д. е. н., проф. каф. бізнес-економіки та адміністрування,СДПУ імені А.С. Макаренка, Україна

І. А. Малюта

к. е. н., доц. каф. міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризмуУніверситету митної справи та фінансів, Україна

М. Є. Трудова

к. е. н., доц. каф. міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризмуУніверситету митної справи та фінансів, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

V. V. Bozhkova

Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University, Ukraine

І. А. Мaluta

University of Customs and Finance, Ukraine

M. Y. Тrudova

University of Customs and Finance, Ukraine

IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL BASES OF MANAGING THE SUSTAINABLE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.13

В. Г. Панченко

директор Агентства розвитку Дніпра

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ

V. Panchenko

Director of Dnypro Development Agency

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THEORETICAL APPROACHES TO IDENTIFYING EFFECTS FROM MILITARY SPENDING: A CRITICAL REVIEW

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.14

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. М. Міх

к. е. н, викладач коледжу мистецтв та дизайнуКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

L. S. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

О. М. Mih

Ph.D., Lecturer at the College of Art and Design,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ENTERPRISE INVESTMENT POLICY IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.15

В. О. Шпильова

д. е .н., професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту ЧФ ПВНЗ «Європейський університет»

В. В. Білик

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. Shpileva

Doctor of Economics, Professor, Head of the Chair of Economics, Finance, Accounting and Auditing

V. Bilyk

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor, Department of Management, Cherkasy National University B. Khmelnitsky

COMPETITIVE ADVANTAGES OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.16

С. І. Дробязко

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та облікуВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ОБЛІК ВИТРАТ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ НА АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Svetlana Drobyazko

Doctor of Economics, Associate Professor,Associate Professor Department of Finance and Accounting,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

ACCOUNTING OF COSTS OF COSTS OF SERVICES ON AIR TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.17

Р. І. Жовновач

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

С. А. Романчук

к. т. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

М. О. Шевчук

аспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

R. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

S. Romanchuk

Associate Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

M. Shevchuk

postgraduate student of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

INVESTMENT MARKETING OF DIVERSIFIED ENTERPRISES’RISK MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.18

О. В. Олійник

д. е. н., професор, перший проректор, Державний університет “Житомирська політехніка”

ІННОВАЦІЙНО-ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

O. V. Oliinyk

Doctor of Economics, Professor, Vice-rector, Zhytomyr Polytechnic State University

INNOVATIVE-PROFESSIONAL EDUCATION AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.40

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

В. О. Мицик

агістр, факультету менеджменту та права,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

O. P. Krasnyak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business of Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

V. O. Mytsyk

Master's Degree, Faculty of Management and Law,Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.41

С. М. Валявський

к. е. н, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анна Валявська

доктор філософії факультету комунікації, УніверситетП’юджет-Саунд: Такомуа, Вашингтон, США

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

Sergey Valyavsky

Candidate of Science (Economics), Senior Lecturer in the Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuri Kondratyuk National Technical University

Anna Valyavska

Doctor of Philosophy Faculty of Communication, University of Puget Sound: Tacoma, WA, US

APPRAISAL OF WORKPLACES ON WORKING CONDITIONS AT THE ENTERPRISE AND DIRECTIONS FOR IMPROVING ITS IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.42

І. М. Антохова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Л. А Сибирка

к. е. н., в.о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Iryna Antokhova

Ph.D. in Economic Sciences, docent,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Liubov Vodianka

Ph.D. in Economic Sciences, associate professor,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Liudmyla Sybyrka

Ph.D. in Economic Sciences, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CORPORATE CULTURE AS AN EFFECTIVE TOOL HR

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.43

О. М. Згурська

кандидат економічних наук,доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Zgurska

PhD in Economics,Associate Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT THE DIVERSIFICATION PROCESSES OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.44

В. І. Ганін

кандидат економічних наук, професор МОН, дійсний член АЕН України

Г. П. Попова

магістрант Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПРОГРЕСИВНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

V. I. Hanin

Candidate of Economic Sciences, Professor of the Ministry of Education and Science,full member of the Academy of Economic Science of Ukraine

H. P. Popova

Master’s student of Kharkiv Institute of Trade and Economicsof Kyiv National University of Trade and Economics

THE METHODOLOGICAL ASPECTS IN ANALYSING THE PROGRESSIVENESS OF THE PAYROLL SYSTEM AT COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.45

Ю. О. Гернего

е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгуДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ

Iuliia Gernego

Iuliia, GernegoPh. D., Associate Professor of corporate finance and controlling department,SHEE “Kyiv national economic university named after V. Hetmana”

THE PROSPECTS OF FINANCIAL CONSALTING DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.46

Я. М. Кривич

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

Ю. А. Мартьянова

магістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

КРИЗА ДОВІРИ ДО БАНКІВ: ЗМІСТ, ФОРМИ ПРОЯВУ ТА НАСЛІДКИ

Y. Kryvych

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UAB» of Sumy State University

Y. Martyanova

Undergraduate Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UAB» of Sumy State University

CRISIS OF TRUST IN BANKS: CONTENT, FORMS OF MANIFESTATION AND CONSEQUENCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.47

О. В. Зелінська

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетикиВінницький національний аграрний університет

В. Р. Говоруха

магістр, Вінницький національний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АПК

Oksana Zelinska

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Computer Science Department and economic cyberneticsVinnytsia National agrarian university

Volodymyr Hovorukha

Master's, Vinnitsa National agrarian university

IMPROVING THE EFFICIENCY OF INFORMATION SYSTEMS IN AGRIBUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.48

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»

Ю. Ю. Романова

магістрантка кафедри обліку та оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»

ПРОБЛЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Larisa Ocheretko

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair National University “Zaporozhye Polytechnic”

Yuliia Romanova

Master’s degree speciality “Accounting and Taxation”, National University “Zaporozhye Polytechnic”

PROBLEMS AND IMPROVEMENTS OF PRODUCTION ACCOUNTING ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.49

Ю. І. Сологуб

к. геогр. н., доцент, Національний університет харчових технологій

О. В. Безпала

к. геогр. н., ст. викладач, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

ПОРІВНЯЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Yurij Sologub

PhD (Geographical), Associate professor, National University of Food Technologies

Olha Bezpala

PhD (Geographical), Separated subdivision of NULES of Ukraine «Nizhin Agrotechnical Institute»

THE COMPARATIVE-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.50

Л. О. Волонтир

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетикиВінницького національного аграрного університету

М. Ю. Бендас

Магістр Вінницького національного аграрного університету

МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. O. Volontir

candidate of technical sciences, associate professor of computer science and economic cyberneticsVinnytsia national agrarian University

M. Y. Bendas

Master’s Vinnytsia national agrarian University

METHODS OF MATHEMATICAL MODELING OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.51

І. М. Ушкаленко

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Ю. С. Зелінська

магістр, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ШЛЯХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ

I. M. Ushalenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Y. S. Zelinska

Master's, Vinnitsa National agrarian university, Vinnytsia

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PATH OF DIGITAL TRANSFORMATION AND REFORM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.52

Ю. Б. Забалдіна

к. е. н., доц., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

Т. П. Дупляк

к. е. н., доц., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

А. М. Клімова

к. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

Н. О. Роскладка

д. е. н., доц., професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ

Y. B. Zabaldina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

T. P. Dupliak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

A. M. Klimova

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

N. O. Roskladka

Doctor of Science, Associate Professor, Professor of Tourism and Recreation Department,Kyiv National University of Trade and Economics

FORMATION OF CONSUMER LOYALTY PROGRAMS IN TOURISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.53

Х. О. Патицька

к. е. н., науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН Україна»

СТРАТЕГІЯ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Khrystyna Patytska

PhD, Research AssociateState institution «Institute of regional researchnamed after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

SMART SPECIALIZATION STRATEGY IN THE CONTEXT OF REGIONAL COMPETITIVENESS: THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.54

О. М. Густера

к. е. н., асистент кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

O. M. Gustera

PhD (Economics), Assistant of the Department of Economic Cybernetics,National Aviation University

BANKRUPTCY RISK ASSESSMENT MODELING OF UKRAINIAN AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.55

Л. О. Зайцева

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку та банківської справи,ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганська обл., м. Старобільск

СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

L. О. Zaitseva

PhD in Economics, Senior lecturer Department of Finance, Accounting and Banking,Luhansk national University. Taras Shevchenko, Starobelsk, Ukraine

CONSTITUENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.56

О. С. Подскребко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет, м. Київ

О. В. Гарнаженко

студент кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет, м. Київ

Д. А. Курочкін

студент кафедра економічної кібернетики та маркетингу,Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, Київ

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Podskrebko

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics,National Aviation University, Kyiv

O. Garnazhenko

student of the Department of Economic Cybernetics,National Aviation University, Kyiv

D. Kurochkin

student of the Department of Economic Cybernetics and MarketingKiev National University of Technology and Design, Kyiv

MODELING OF THE SYSTEM FUNCTIONING OF A TRADING COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.57

О. П. Мельничук

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносинВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ У ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК

Oksana Melnychuk

Candidate of Economics Science, Senior Lecturer, Department of Economics and International Relations, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

PROBLEMATIC ASPECTS OF INTERNATIONAL TRADE IN GLOBAL SUPPLY NETWORKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.58

О. І. Мельник

к. е. н, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

І. М. Капітан

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. I. Melnyk

PhD, assistant, Economy facultyYurii Fedkovich Chernivtsi National University

I. M. Kapitan

Researcher, Economy facultyYurii Fedkovich Chernivtsi National University

MODERN TRENDS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.59

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики,Вінницький національний аграрний університет

Н. В. Ващілова

магістр факультету обліку та аудитуВінницький національний аграрний університет

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

T. Mulyk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Head. departments of analysis and statistics, VinnytisaNational Agrarian University, Vinnitsia

N. Vascshilova

Master's deggre of the Accounting Departament,Vinnitsia National Agrarian University, Vinnitsia

INTEGRATED SOUNDNESS OF THE ENTERPRISE AND PROSPECT OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.60

О. Л. Шелест

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів,Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

О. О. Завадська

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів,Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

O. Shelest

PhD in Economics, associate professor, Associate Professor of the Department of InternationalEconomic Relations and Finance, Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

O. Zavadska

Master’s Degree Student of the Department of International Economic Relations and Finance, Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

STRENGTHENING THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN THE PROCESS OF COMPILING AND EXECUTING ESTIMATES OF BUDGETARY INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.61

І. В. Нагорна

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та обліку Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

О. І. Морозов

студент 2 курсу магістратури за спеціальністю «Облік та оподаткування»Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Nagornaya

candidate of economic sciences, senior lecturer at the Department of Economics and Accounting of Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEU

O. I. Morozov

student of the 2nd courses of master’s degree in specialty “Accounting and Taxation”,Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEU

RESERVES FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE INCOME MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.62

Н. В. Аністратенко

к. е. н., доцент,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

А. В. Мальченко

старший викладач,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

РОЛЬ СОТ В РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КРАЇНАМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Natalia Anistratenko

PhD, (Economics), Assistant Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Anna Malchenko

Senior Lecturer,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE ROLE OF THE WTO IN THE DEVELOPMENT OF TRADE COMMUNICATIONS BETWEEN COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.63

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент,Професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

А. С. Несенюк

Магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЦИКЛІЧНІСТЬ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

T. Voronkova

Candidate of Sciences,Associate Professor of Department of Business Economics andtourism,Kyiv National Univercity of Technologies and Design

А. Nesenyuk

Master, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

RECURRENCE OF WORLD DEVELOPMENT AND CONFORMITY TO LAW OF ORIGIN OF ECONOMIC CRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.64

О. В. Корват

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи і фінансових послуг,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Н. К. Мамедов

магістрант фінансового факультету,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

O. V. Korvat

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Banking and Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

N. K. Mamedov

Master student of Finance Department,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

INCOME MANAGEMENT FOR INSURANCE COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.65

Н. А. Потапова

кандидат економічних наук,доцент кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

Д. Д. Лавринчук

магістрант, Вінницький національний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Nadezhda Potapova

Candidate of Еconomical Science,Associate Professor of Department of Computer Science and Economic Cybernetics,Vinnytsia National Agrarian University

Dmitry Lavrynchuk

Master’s Vinnytsia National Agrarian University

INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF LAND RESOURCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.66

О. П. Мульска

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

І. Є. Бараняк

провідний інженер відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН

У. В. Іванюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом» Львівський інститут

М. І. Колосінська

к. е. н., доцент, асистент кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

O. P. Mulska

PhD in Economics, a Research Fellow at the Department of Social and Humanitarian Development of the Regions, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine

I. Ye. Baraniak

Senior Engineer at the Department of Social and Humanitarian Development of the Regions, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine

U. V. Ivaniuk

PhD in Economics, Assistant professor of the Department of management organizations, Lviv Institute of Interregional Academy of Personnel Management

M. I. Kolosinska

PhD in Economics, Assistant professor of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS AND MIGRATION PROCESSES OF THE POPULATION IN THE CARPATHIAN REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.67

Iryna V. Farynovych

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Finanсe, Account and Analysis Department«Lviv Polytechnic» National University, Lviv, Ukraine

Khrystyna P. Danylkiv

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Finanсe, Account and Analysis Department«Lviv Polytechnic» National University, Lviv, Ukraine

Nataliia Y. Hembarska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Finanсe, Account and Analysis Department«Lviv Polytechnic» National University, Lviv, Ukraine

FACTORS INFLUENCE ON THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF THE MUNICIPAL ENTERPRISES

І. В. Фаринович

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізуНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

Х. П. Данилків

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізуНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

Н. Є Гембарська

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізуНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.68

І. М. Кирилюк

кандидат економічних наук,доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Iryna Kyryliuk

PhD in Economics,Associate Professor of the Management and Economic Security Department,Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

MANAGEMENT OF THE LIVESTOCK PRODUCTS SAFETY IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.69

Л. П. Давидюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносинВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ludmila Davidyuk

PhD of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Economics and International Relations, Vinnitsa Trade and Economic Institute, KNTEU

INTELLECTUAL MIGRATION OF LABOR RESOURCES IN GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.70

С. А. Бурлан

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

І. М. Панченко

магістрант, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

S. A. Burlan

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and AuditingPetro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

I. M. Panchenko

Student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

ACCOUNTING SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF INVENTORIES IN WHOLESALE TRADING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.71

К. О. Литвиненко

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адмініструванняОдеського національного університету імені І. І. Мечникова

А. І. Донецька

студентка, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

Kateryna Lytvynenko

PhD (Economics), Associate professor, of the Odesa National I. I. Mechnikov University

Anna Donetska

student, Odesa National I. I. Mechnikov University

SOCIAL MEDIA IMPACT ON HRM DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.72

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ

O. O. Liubar

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATORY SUPPORT OF ACCOUNTING OF TRANSACTIONS ON OFF-BALANCE SHEET ACCOUNTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.73

М. І. Тарнавський

кандидат економічних наук, викладач кафедри тактики Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

Р. Д. Бала

кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. І. Бала

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

САМОМЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

M. I. Tarnavskyi

Candidate of Economics Science, Lecturer at the Department of Tactics, Hetman Petro Sahaydachnyi National Army Academy, Lviv

R. D. Bala

Candidate of Economics Science, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and customs activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. I. Bala

Candidate of Economics Science, Associate Professor of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

SELF-MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT DEVELOPMENT AT ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.74

І. М. Тесленок

к. е. н., доц. каф. менедж.,Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Н. В. Пeрeтокіна-Пічхая

магістр, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВО СФЕРИ ПОСЛУГ З ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОШИТТЯ ОДЯГУ

I. M. Teslenok

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management,Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

N. V. Peretokina-Pichkhaia

master student,Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BUSINESS ENVIRONMENT FACTORS ON THE COMPANY THAT PROVIDES INDIVIDUAL CLOTHES TAILORING SERVICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.75

Л. В. Яловега

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролюПолтавська державна аграрна академія

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

L. V. Yloveha

Candidate of Economics,Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy

PROBLEMS OF COSTS ACCOUNTING AND CALCULATING THE COST OF DAIRY BREEDING PRODUCTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.76

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Г. М. Когут

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. О. Didenko

Ph.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

G. М. Kogut

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

STRATEGIC ASPECT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.77

Л. В. Єлісєєва

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу економічної історіїДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

L. Yelisieieva

PhD, Associate Professor,Senior Research Associate at the Institute of Economics and Forecasting of National Academy of Science of Ukraine

THE IMPACT OF INFORMATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY ON THE TRANSFORMATION OF SOCIAL CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.78

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

Д. Є. Солодков

студент 3-го курсуКременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ В ОБЛІКОВИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ І США

R. Tsygan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and FinanceKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

D. Solodkov

Student of the third courseKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

COMPARING OF FEATURES OF INVENTORY COUNTING IN UKRAINE’S AND UNITED STATES’ ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.79

Л. В. Аніпко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та облікуХарківського торговельно-економічного інститутуКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ У РАЗІ НЕОТРИМАННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ВІДПОВІДНО ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ

L. Anipko

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

METHODOLOGY OF DETERMINATION FINANCIAL CHARGES FOR THE UNRECEPT OF SCIENTIFIC RANK ACCORDANCE SCIENTIFIC AND TEACHING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.80

В. І. Усик

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Т. В. Семілетко

експерт з управління, орієнтованого на результат проекту “Супровід урядових реформ в Україні”, магістр з європейських студій (Польща)

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ, ОРІЄНТОВАНА НА РЕЗУЛЬТАТ: ЛОГІКА ІНТЕРВЕНЦІЇ І ПОКАЗНИКИ ДЛЯ УРЯДУ УКРАЇНИ

V. Usyk

PhD in Economics, Associate Professor, Departmentof National Economy and Public Administration

T. Semiletko

results-based management expert, “Support to Ukraine’s Reforms for Governance Project” project,MA in European Studies (Poland)

RESULTS-BASED STRATEGY ON EDUCATION FUNDING: THE INTERVENTION LOGIC AND INDICATORS FOR THE GOVERNMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.81

Р. А. Федоряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. М. Крат

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ[||]Master, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

R. M Fedoriak

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor, Department of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

А. М. Крат

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ[||]Master, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

APPROACHES TO DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.82

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ПРОПОЗИЦІЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У ЗВЕДЕНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

O. B. Pelekh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY: PROPOSAL AND USE OF RESOURCES IN CONSOLIDATED ACCOUNTS OF UKRAINE AND POLAND

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.83

Ю. В. Махнарилов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпекиКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Б. А. Якубівський

магістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Yu. V. Makhnarylov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Financial and Economic Security,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

B. A. Yakubivs'ky

Master's degree,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

AUDIT OF USE OF BUDGETARY FUNDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.84

Я. М. Гринчишин

к. е. н, доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Т. В. Грищук

магістр, Львівський національний університет ім. Івана Франка м. Львів

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Y. M. Grynchyshyn

PhD in Economics, associate professor of the Department of state and local finances,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

T. V. Gryshchuk

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

LIFE INSURANCE AS AN INNOVATIVE PRODUCT IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.85

С. Л. Литвиненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університет

К. В. Банар

студентка, Національний авіаційний університет

Ю. М. Попова

к. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій,Державний університет інфраструктури та технологій

В. В. Косюк

студент, Національний авіаційний університет

ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНТЕГРУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ У ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК

Sergiy Lytvynenko

Ph.D (Economics), Associate Professor, Department of Air International Economics, National Aviation University

Kateryna Banar

student, National Aviation University

Yuliia Popova

Associate Professor of the Department of Business Logistics and Transportation Technologies, State University of Infrastructure and Technology

Viacheslav Kosiuk

EVALUATING MARKETING EFFECT OF DOMESTIC LOGISTIC OPERATORS’ INTEGRATION INTO THE GLOBAL MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.86

Ю. О. Силкіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет

І. М. Мазур

магістр 2-го року навчання,Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Y. O. Sylkina

PhD of Economics, Associate Professor of the Department of Management,Kyiv National University of Trade and Economics

І. М. Mazur

Master of 2 years of study,Kyiv National University of Trade and Economics

PECULIARITIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN BANKING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.87

М. Л. Швайко

кандидат економічних наук, доцентХарківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

M. L. Shvayko

Ph. D. (Economics), Associate ProfessorV. N. Karazin Kharkiv National University

СURRENT DEVELOPMENT OF PUBLIC FINANCE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.88

А. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу,Університет державної фіскальної служби України

М. С. Олянецька

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, Університет державної фіскальної служби України

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА»

Alla Savchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis,University of the State Fiscal Service of Ukraine

Maryna Olianetska

second-level (master's) higher education applicant, University of the State Fiscal Service of Ukraine

FEATURES OF ANALYSIS OF NON-CURRENT ASSETS AT THE EXAMPLE OF COMPANY PJSC "KHARKIV BISCUIT FACTORY"

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.89

Т. В. Польова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та обліку Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

А. В. Дружина

магістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. V. Poleva

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Economics and Accounting, Kharkiv Trade and Economic Institute, KNTEU

A. V. Druguna

Master of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

FINANCIAL STATEMENTS AS AN ELEMENT OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.90

А. М. Прилуцький

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Л. В. Пахалюк

магістр, Вінницький національний аграрний університет

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

А. Prylutskyi

Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance, Vinnitsa National Agrarian University, city of Vinnitsa

L. Pakhaliuk

master's student of the department of finance, banking and insurance,Vinnitsa National Agrarian University

CONSUMER LENDING IN UKRAINE AND ITS FEATURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.91

Л. А. Буркова

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Liudmyla Burkova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

DETERMINATION OF MAXIMUM PERMISSIBLE RISKS IN THE EXPORT OF PRODUCTS BY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.170

С. С. Кіпоренко

асистент кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

Р. П. Топіна

магістрант,Вінницький національний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Svitlana Kiporenko

assistant of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics,Vinnytsia National Agrarian University

Ruslana Topina

Master’s, Vinnytsia National Agrarian University

THE USE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.171

Т. О. Бережецька

студентка,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ТА ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

T. O. Berezhetska

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

ANALYSIS OF INDICATORS AND ASSESSMENT OF THE SOCIAL SECURITY SITUATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.172

А. В. Гуща

магістр, Сумський державний університет

В. Г. Боронос

професор, д. е. н., Сумський державний університет

Ю. Ю. Романова

магістр, Сумський державний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. Huscha

master student, Sumy State University

V. Boronos

Dr. Sc. (Economics), Professor, Sumy State University

Yu. Romanova

master student, Sumy State University

FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.173

V. I. Troian

Phd student of the Department of Enterprise and Business AdministrationO.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

DEFINING THE BRAND OF CONSTRUCTION COMPANIES AND FACTORS THAT INFLUENCE ITS FORMATION AND USE

В. І. Троян

аспірантка кафедри «Підприємництва та бізнес-адміністрування»Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

ВИЗНАЧЕННЯ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.174

V. Diachenko

Student of Economic Sciences Faculty, Petro Mohyla Black Sea National University

K. Netudyhata

Candidate of Economic Science, Associate Professor of Management Cathedra, Petro Mohyla Black Sea National University

FINANCIAL STATE COMPARATIVE DIAGNOSTICS OF THE CONFECTIONERY INDUSTRY ENTERPRISES

В. С. Дяченко

студент факультету економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.175

А. О. Андреєва

магістр 2 року навчання,Київський національний університет технологій та дизайну

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ТА ФІНАНСОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

А. O. Andreeva

Master of 2 years of study,Kyiv National University of Technology and Design

APPROACHES TO MANAGING THE BUSINESS ACTIVITY AND FINANCIAL COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.176

Т. Б. Середюк

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ У СЕКТОРІ ІКТ

T. Seredyuk

graduate student of the Department of International Economic Relations,National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT OF DIFFUSION OF INNOVATIONS IN THE ICT SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.177

М. М. Тарашевський

аспірант кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

M. Tarashevskyi

Postgraduate Student of Department of Business-logistic and Transport Technologies,State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

KEY INDICATORS OF TRANSPORT ACTIVITIES AS A COMPONENT OF AN EFFECTIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.178

М. М. Надейко

аспірант, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

M. M. Nadeiko

Postgraduate Student, Lesia Ukrainka Eastern European National University

THE ENTERPRISE SYSTEM CORPORATE CULTURE THEORETICAL FOUNDATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.179

І. А. Чіков

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»

I. A. Chikov

post-graduate student, Vinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE CONCEPT OF "INNOVATION"

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.180

Н. В. Василечко

аспірант Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ, Україна

Т. Г. Васильців

д. е. н., проф., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. ДолішньогоНАН України, м. Львів, Україна

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ВНАСЛІДОК УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЗОН

N. V. Vasylechko

postgraduate at the National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine

T. G. Vasyltsiv

Institute of Regional Researchnamed after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine

ESSENTIAL CHARACTERISTICS, RISKS AND THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE AS A RESULT OF TAX EVASION THROUGH OFFSHORE ZONES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.181

А. Ю. Новік

асистент кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ В УКРАЇНУ

A. Novik

assistant of the Department of Finance,National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

THE ANALYSIS OF MIGRANTS’ MONEY TRANSFERS DYNAMICS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.182

Л. О. Єгупова

магістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

L. O. Yegupova

Master of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

ANALYTICAL PROVISION OF FORMATION AND COMPLIANCE OF HEALTH ESTABLISHMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.183

О. Ю. Куцоконь

магістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Kutsokon

Мaster of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

FORMATION OF ACCOUNTING TECHNOLOGY AND ANALYSIS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.184

Т. А. Пенделя

магістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ССТ «БЕРЕСТОК»

T. A. Pendelia

a magister of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

THE METHODICAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE LABOR PAYMENT FUND ON THE BASIS OF THE EARNING OF THE EARNINGS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.185

А. О. Черепова

магістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ОБЛІК ДОХОДІВ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ

A. О. Cherepova

Master of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

ACCOUNTING OF MEDICAL CENTER INCOME IN THE CONDITIONS OF PROVIDING MANAGEMENT AND ANALYSIS NEEDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.186

Д. І. Шипенко

магістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

D. I. Shipenko

Master of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

FINANCIAL SUSTAINABILITY ANALYSIS AS A COMPONENT OF AN ACCOUNTING AND ANALYTICAL ENTERPRISE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.187

А. А. Машевська

асистент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Anzhelika Mashevska

assistant of the department of accountingVinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL BACKGROUND OF THE ORGANIZATION OF THE PAYMENT OF LABOR SUBJECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»