Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.11

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.1

І. Є. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

С. Г. Потась

студентка магістратури, Національний університет «Запорізька політехніка»

МЕТОДИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Andryushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

S. Potas

Master's student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

MODERN METHODS OF ASSESSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.2

R. Sahaidak-Nikitiuk

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Economics of Enterprise, National University of Pharmacy

S. Barnatovych

PhD of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Drug Technology, Organization and Economics of Pharmacy, PP «Lugansk State Medical University»

N. Demchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Organization and Economics of Pharmacy, National University of Pharmacy

RESEARCH OF BIOPHARMACEUTICAL CLUSTERS DEVELOPMENT IN EU COUNTRIES

Р. В. Сагайдак-Нікітюк

д. ф. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Національний фармацевтичний університет

С. В. Барнатович

к. ф. н., доцент, доцент кафедри технології ліків, організації та економіки фармації, ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Н. В. Демченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації і економіки фармації, Національний фармацевтичний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В КРАЇНАХ ЄС

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.3

З. П. Двуліт

д. е. н., професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

А. О. Романюк

магістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

A. Romaniuk

Master's student of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

TRENDS AND PROSPECTS FOR IMPROVING INFORMATION TECHNOLOGY TAXATION SYSTEMS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.4

Л. О. Українська

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

М. А. Мащенко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ІННОВАЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ ЯК ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

L. Ukrainska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Theory and Economic Policy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

M. Mashchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economic Policy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

INNOVATIVE FINANCIAL PRODUCTS AS DIGITAL TOOLS FOR OPTIMIZATION OF TURNOVER OF GOODS AND SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.5

А. О. Мельник

д. е. н., професор , завідувачка кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

І. С. Вабищевіч

Магістр 051 Економіка, Київський національний університет технологій та дизайну

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

A. Melnik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department Business Economics and turizm, Kyiv national university of technologies and design

I. Vabyshchevich

Master’s degree 051 Economist, Kyiv national university of technologies and design

ORGANIZATION OF EFFECTIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.6

Г. С. Лопушняк

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

G. Lopushniak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Personnel Management and of Labor Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FINANCIAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE PENSION FUND OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.7

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ПОСЛІДОВНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕШКОДИ НА ЙОГО ШЛЯХУ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES: ESSENCE, SEQUENCE OF EVALUATION AND OBSTACLES ON ITS WAY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.8

І. І. Д’яконова

д. е. н., професор, директор ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету, Сумський державний університет, м. Суми

Ю. В. Cіняговський

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

РОЛЬ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКОГО РИНКА В АНТИКРИЗОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

I. D'yakonova

Doctor of Economic Sciences, Professor, director of the Institute of Business Technology Studies "Ukrainian Academy of Banking", Sumy State University, Sumy State University, Sumy

Yu. Sinyagovskiy

Postgraduate student, Sumy State University, Sumy

ROLE OF TRANSPARENCY OF THE BANK MARKET PARTICIPANTS IN ANTI-CRISIS REGULATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.9

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. О. Градобік

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

A. Hradobik

Master student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING DOCUMENTATION OF INVENTORY ACCOUNTING AND AUDITING AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.10

І. В. Одотюк

д. е. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м.Київ

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ: ПІДСУМКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИСКОРЕНОГО СЦЕНАРІЮ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАХОДИ РОЗБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

I. Odotiuk

Doctor of Economic Sciences, Senior Research Officer, Chief Researcher of the Department of Economic Theory, State Organization Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE: RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE ACCELERATED SCENARIO AND PROMISING MEASURES FOR THE FORMATION OF THE INNOVATION INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.11

Н. В. Попрозман

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

А. О. Коробська

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

N. Poprozman

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Information and Distance Technologies, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

A. Korobska

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PECULIARITIES OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF AGRICULTURAL LAND REGULATION OF AGRICULTURAL LAND AND THEIR ADAPTATION TO UKRAINIAN REALITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.12

Х. М. Притула

д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Я. Я. Калат

молодший науковий співробітник сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

І. М. Кирик

аспірант, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

ЗОНИ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЯК НОВИЙ ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Kh. Prytula

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Head of cross-border cooperation sector, SI “Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of NAS of Ukraine”

Ya. Kalat

Junior Research Fellow of cross-border cooperation sector, SI “Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of NAS of Ukraine”

I. Kyryk

Postgraduate student, SI “Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of NAS of Ukraine”

AREAS OF INFLUENCE OF INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS AS A NEW OBJECT OF THE STATE REGIONAL POLICY OF UKRAINE FOR THE PERIOD UP TO 2027

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.13

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, завідувач Центру досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. М. Ємельяненко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АДАПТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС В СТРАТЕГІЧНОМУ КУРСІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

L. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Centre of Economic Policy Research, Institute of Analytical and Scientific Research, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

L. Yemelianenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of National Economics and Public Administration, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

ADAPTATION OF NEW REGIONAL POLICY PRINCIPLES OF EU IN STRATEGIC COURSE OF REGIONAL DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.14

М. І. Скрипник

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

Л. В. Шевченко

магістрант кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

M. Skrypnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Audit, Kyiv National University of Technology and Design

L. Shevchenko

Master student of the Department of Accounting and Audit, Kyiv National University of Technology and Design

FEATURES AND PROBLEMATIC ASPECTS OF THE AUDIT OF NON-CASH PAYMENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.15

А. В. Сірко

д. е. н., професор,професор кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

РЕАЛІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

A. Sirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Law and Humanities, Vinnitsa training and research institute of economics, West Ukrainian National University

THE REALITIES OF DIGITAL ECONOMY: NEW OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SOCIETY AND THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.16

А. Ю. Рамський

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

Ю. М. Соболєв

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

М. О. Жильцов

аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКЛЕКТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ДАННІНГА ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

A. Ramskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

Yu. Soboliev

Postgraduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics, Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

M. Zhiltsov

Postgraduate student of the Department of Finance and Economics, Boris Grinchenko Kyiv University

APPLICATION OF THE ECLECTIC DANNING PARADIGM IN FOREIGN DIRECT INVESTMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.17

О. В. Гончаренко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ю. В. Теслюк

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФУНКЦІОНАЛ БАЗИСНИХ ІНСТИТУТІВ ЕКОНОМІКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Honcharenko

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Рrofessor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

Yu. Teslyuk

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

FUNCTIONAL OF BASIC INSTITUTIONS IN PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.18

О. С. Корепанов

д. е. н., доцент, професор кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

О. О. Богомаз

магістрант кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

O. Korepanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Statistics, Accounting and Auditing, V.N. Karazin Kharkiv National University

O. Bogomaz

Master student of the Department of Statistics, Accounting and Auditing, V.N. Karazin Kharkiv National University

STATISTICAL ANALYSIS OF NATURAL RESOURCES COSTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.19

O. Plakhotnik

Doctor of Economic Scinces, Professor, Head of the Department of Economics and Industry engineering, Dniprovsk state technical university, Kamianske

D. Pereviazko

applicant for higher education of the second (master's) level in the specialty 073 Management, Dniprovsk state technical university, Kamianske

АPPLICATION OF MARKETING APPROACH TO LABOR MARKET RESEARCH IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

О. О. Плахотнік

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

Д. О. Перевязко

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.20

І. І. Кравчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Поліський національний університет

Є. В. Кравчинська

магістрант спеціальності ″Менеджмент″, Поліський національний університет

ІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОМИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

I. Kravchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissya National University

E. Kravchynska

Master student, Polissya National University

INTEGRATION ASPECTS OF ECOLOGICAL MANAGEMENT OF FORESTRY FARMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.21

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Агентство розвитку Дніпра

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ГЛОБАЛЬНА КРИЗА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ТРИГЕР ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ: ВИКЛИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ТА СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Chair of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director, Dnipro Development Agency

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE GLOBAL CRISIS IN THE HEALTH CARE AS TRIGGER OF ECONOMIC RECESSION: CHALLENGES TO THE REGULATION OF PHARMACEUTICAL SECTOR AND STABILIZATION EFFECTS FOR THE INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.22

Л. В. Фролова

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

О. Є. Бавико

д. е. н., професор, кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

L. Frolova

Doctor of Economic Sciences,Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odesa National Polytechnic University

O. Bavyko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odesa National Polytechnic University

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF NETWORK BUSINESS STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.23

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

К. Andriushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Economics and Entrepreneurship, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CROSS-BORDER COOPERATION IN THE TERRITORIES OF THE CARPATHIAN EUROREGION IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GLOBALIZATION

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна академія управління персоналом

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА ТЕРИТОРІЯХ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.24

В. А. Верба

д. е. н., професор кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ю. М. Гайдамака

магістрантка ОПП «Менеджмент проєктів і консалтинг», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОСИЛЕННЯ РЕПУТАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

V. A. Verba

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National Economics University named after V.P. Hetman

Y. M. Haidamaka

Master's student, Kyiv National Economics University named after V.P. Hetman

MARKETING TOOLS TO STRENGTHEN THE REPUTATION OF PHARMACEUTICAL COMPANIES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.50

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрно-економічний університет»

МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

YOUTH ENTREPRENEURSHIP: PROBLEMS AND SOLUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.51

А. В. Лесь

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет, Житомир, Україна

А. В. Ращенко

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет, Житомир, Україна

О. О. Боримська

студентка ОС Магістр спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», Поліський національний університет, Житомир, Україна

В. С. Дейчук

студентка ОС Магістр спеціальності 101 «Екологія», Поліський національний університет, Житомир, Україна

СТАЛЕ СПОЖИВАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

A. Les

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Environmental Safety and Natural Resources Management, Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

A. Rashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Natural Resources Management, Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

O. Borymska

Master's degree student in 183 "Environmental Technologies" Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

V. Deichuk

Master's degree student in 101 "Ecology" Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

SUSTAINABLE CONSUMPTION AS A WAY TO SOLVE THE PROBLEM OF SOLID WASTE ACCUMULATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.52

І. В. Новойтенко

к. е. н., доцент, заступник директора ННІ економіки и управління,Національний університет харчових технологій

В. В. Малиновський

старший викладач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, Національний університет харчових технологій

СТАН ТА ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

I. Novoitenko

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director of Educational and Research Institute of Economics and Management, National University of Food Technology

V. Malinovskiy

Senior Lecturer of the Department of Bakery and Confectionary Goods Technology, National University of Food Technology

STATE AND MAIN TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF THE BREAD BAKERY INDUSTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.53

В. В. Лакіза

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

Р. Д. Бала

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Lakiza

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and International Business, Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University

R. Bala

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and customs activities, Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University

PECULIARITIES OF USAGE OF ELECTRONIC COMMERCE BY BUSINESS ENTITIES IN CONDITIONS OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.54

В. В. Коненко

к. е. н., старший викладач кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

V. Konenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

METHODOLOGY OF ORGANIZATION AND DESIGN OF BUSINESS PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.55

В. В. Макарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

І. О. Толкачов

магістрант, Сумський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and logistics, Sumy National Agrarian University

І. Тolkachov

Master’s student, Sumy National Agrarian University

ANALYSIS OF THE PROVISIONS OF CONSTRAINTS THEORY IN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATION OF THE SUSTAINABLE SYSTEM OF LAND USE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.57

О. А. Криклій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

А. О. Москаленко

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

ВПЛИВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

O. Kryklii

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

A. Moskalenko

Master student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

THE INFLUENCE OF UNCERTAINTY ON THE LIQUIDITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.58

В. М. Собчишин

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавський державний аграрний університет

С. О. Драчук

аспірант, Полтавський державний аграрний університет

О. Г. Джангіров

магістрант, Полтавський державний аграрний університет

А. Ю. Домбровський

магістрант, Полтавський державний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ КРИЗИ НЕПЛАТЕЖІВ

V. Sobchyshyn

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian University

S. Drachuk

Postgraduate student, Poltava State Agrarian University

O. Dzhanhirov

Master’s student, Poltava State Agrarian University

A. Dombrovskyi

Master’s student, Poltava State Agrarian University

MANAGEMENT OF ENTERPRISE’S ACCOUNTS RECEIVABLE WITH THE AIM OF AVOIDING NON-PAYMENT CRISIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.59

О. М. Лобода

к. т. н. доцент, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

O. Loboda

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management and information technology, Kherson state agrarian university

APPLICATION OF SIMULATION MODELING AND SOFTWARE SYSTEMS IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECTS IN ECONOMIC SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.60

Л. Ю. Семенова

к. е. н., доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів

В. В. Даценко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, маркетингу та економіки підприємства, Університет митної справи та фінансів

В. Д. Хурдей

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Університет митної справи та фінансів

МАРКЕТИНГ 4.0

L. Semenova

PhD in Economics, University of Customs and Finance

V. Dacenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Industry, Marketing and Economy of Industry, University of Customs and Finance

V. Khurdei

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

MARKETING 4.0

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.61

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

Л. С. Борданова

к. е. н., старший викладач, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

Л. В. Хома

студентка гр. ФІ-73, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

N. Roshchina

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

L. Bordanova

PhD in Economics, Senior Lecturer, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

L. Homa

student gr. ФІ-73, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PROBLEMS OF LEASING MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.62

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

О. А. Тертиця

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of finances, banking and insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

O. Tertytsia

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

THE PRESENT SITUATION OF LOCAL BUDGET AND PROSPECTS IN THE CURRENT CONTEXT OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.63

І. М. Манаєнко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д. С. Шевченко

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІМПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

І. Manaienko

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

D. Shevchenko

Master student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

CONCEPTUAL BASES OF SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING AT THE ENTERPRISES WITH IMPORT ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.64

М. В. Тимошенко

к. т .н., доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

РОЛЬ ПОДАТКІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

M. Tymoshenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, University of Customs and Finance, Dnipro

THE ROLE OF TAXES IN THE PROCESS OF BUDGETING AND THE STATE BUDGET EXECUTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.65

О. М. Кульганік

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ

O. Kulhanik

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Economics and International Relation, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF STATE EXPORT INCENTIVES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.66

В. Ю. Святненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

V. Sviatnenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MARKET RESEARCH MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.67

О. Ю. Мелих

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. Melykh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, West Ukrainian National University, Ternopil

HOUSEHOLD SAVINGS: SOCIO-ECONOMIC ROLE AND TRENDS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.68

В. О. Денисенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ

V. Denysenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Economic Relations, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

THE FOREIGN EXPERIENCE OF STIMULATING THE DEVELOPMENT OF BIOENERGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.69

В. В. Корольков

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та управління,Національний університет “Запорізька політехніка”

Д. О. Бабенко

магістрант, Національний університет “Запорізька політехніка”

УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

V. Korolkov

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Economics and Management Faculty, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

D. Babenko

Master student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

IMPROVING THE MOTIVATIONAL MECHANISM OF ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.70

О. Є. Сушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри митної справи, Університет державної фіскальної служби України

Є. С. Осадчий

к. е. н., старший науковий співробітник НДІ економічного розвитку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РОЛЬ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. Sushkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Customs, University of the State Fiscal Service of Ukraine

I. Osadchyi

PhD in Economics, Senior researcher of the Research Institute of Economic Development, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

THE ROLE OF SINGLE TAXPAYERS IN FORMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF REGIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.71

К. Л. Железняк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет

М. В. Отрок

бакалавр, Національний транспортний університет

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

K. Zhelezniak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

M. Otrok

Bachelor, National Transport University

DIRECTIONS FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.72

Л. О. Зайцева

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганська обл., м. Старобільск

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

L. Zaitseva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk national University. Taras Shevchenko, Starobelsk, Ukraine

INNOVATIVE POTENTIAL IN ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.73

І. С. Луценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

В. В. Гогулінський

магістрант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

МОНІТОРИНГ ФІСКАЛЬНОЇ РОЛІ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

І. Lutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

V. Hohulinskyi

Master student, Odessa National Economic University, Odessa

MONITORING OF THE FISCAL ROLE OF PROPERTY TAXATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.74

В. А. Омельяненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Г. І. Ковтун

старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Д. В. Володін

PhD (Eng.), FARADI SRL, Італія

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИБОРУ ФОРМ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Omelyanenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Administration, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

G. Kovtun

Senior Lecturer of the Department of Business Economics and Administration, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

D. Volodin

PhD (Eng.), FARADI SRL, Italy

ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE CHOICE OF FORMS OF JOINT ACTIVITY IN THE CONTEXT OF INNOVATION POLICY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.75

В. С. Коверза

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського м. Кривий Ріг

О. В. Нєізвєстна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського м. Кривий Ріг

М. Т. Шендригоренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського м. Кривий Ріг

Н. С. Іванова

д. е. н., доцент,професор кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського м. Кривий Ріг

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС

V. Koverza

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky of Kryvyi Rih

O. Nieizviestna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky of Kryvyi Rih

М. Shendryhorenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky of Kryvyi Rih

N. Ivanova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing, Management and Public administration, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky of Kryvyi Rih

WAYS TO INCREASE BANK COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF EU INTEGRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.76

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, кафедра економіки підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

А. О. Косенко

магістр факультету економіки, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

T. Oliynyk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Business Economics and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

А. Kosenko

Master student of the Department of Economics, Oles Honchar Dnipro National University

MANUFACTURING CAPACITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.77

І. І. Благун

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

С. Я. Шурпа

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

С. П. Надіївська

магістр кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ЛІЙКА ПРОДАЖІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОСУВАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ

I. Blahun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Marketing, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

S. Shurpa

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Marketing, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

S. Nadiivska

Master student of the Department of Management and Marketing,Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

SALES FUNNEL AS AN ELEMENT OF PROMOTION FOR BUSINESSES IN THE REGION DURING A PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.78

А. Р. Дуб

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

НЕРУХОМІСТЬ ЯК АКТИВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

A. Dub

PhD in Economics, Associate professor, Senior Research Fellow, State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

REAL ESTATE AS AN ASSET OF THE TERRITORIAL COMMUNITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.79

О. Г. Яворська

к. б. н., доцент кафедри туризму, Київський національний лінгвістичний університет

ЗЕЛЕНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: УПРАВЛІННЯ ЗЕЛЕНИМ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Yavorska

PhD in Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism, Kyiv National Linguistic University

GREEN ENTERPRISE:MANAGEMENT OF GREEN HUMAN CAPITAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.80

І. В. Нагорна

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

О. О. Степанчук

магістр, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. Nagorna

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of International Business, Finance and Accounting, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

O. Stepanchuk

Mаstеr's dеgrее, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

STRATEGIC ANALYSIS OF FINANCIALS STABILITY OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.81

Є. В. Воронюк

викладач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна, Харків

О. В. Ярмош

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнеса та економічного аналіза, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна, Харків

М. Б. Айорінде

викладач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна, Харків

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ КРАЇН СВІТУ

I. Voroniuk

Lecturer of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine, Kharkiv

O. Iarmosh

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine, Kharkiv

M. Aiorinde

Lecturer of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine, Kharkiv

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ON THE ECONOMIC POLICY OF THE COUNTRIES ALL OVER THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.82

Н. І. Дуляба

к .е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

В. П. Далик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

N. Duliaba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship, Lviv Polytechnic National University

V. Dalyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship, Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT OF UKRAINE'S FOREIGN TRADE IN CONDITIONS OF GLOBAL INSTABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.83

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

А. В. Притуленко

магістр, Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ І ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

T. Voronkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Service Sphere, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

А. Prytulenko

Mаstеr's dеgrее, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

INTERNATIONAL TOURISM AND ITS IMPACT ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.84

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка»

М. С. Драгниш

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

O. Zorya

PhD in Sociology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University «Zaporozhye Polytechnic»

M. Dragnish

2–th year master student, National University «Zaporozhye Polytechnic»

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CASHLESS OPERATIONS OF THE BANKING INSTITUTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.85

А. В. Нечипоренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

А. О. Рибалкіна

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

A. Nechyporenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance named after L. L. Tarangul, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

A. Rybalkina

second-level (master's) higher education applicant, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.86

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate,Private Higher Educational Institution “European University”

METHODOLOGICAL BASIS OF EVALUATION OF EFFICIENCY OF FINANCIAL POLICY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.87

М. О. Чупріна

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Г. П. Жалдак

к. е. н., старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СВІТОВІ ТРЕНДИ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

M. Chuprina

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

H. Zhaldak

PhD in Economics, Senior Lecturer, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

NEW TRENDS IN THE SPHERE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.88

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University

INNOVATIVE AND INVESTMENT MECHANISMS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE FORESTRY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.89

О. А. Коваль

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

І. Р. Прищенко

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ

O. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

I. Pryshchenko

Master student, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

BANK'S OWN CAPITAL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.90

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка»

Е. В. Шутак

магістрант кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка»

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-СТРУКТУР: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University «Zaporizhzhye Polytechnic»

E. Shutak

Master student 6th year of the Department of Accounting and Taxation, National University «Zaporizhzhye Polytechnic»

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF BUSINESS STRUCTURES: FEATURES OF ACCOUNTING FOR THE PURCHASE OF FIXED ASSETS FOR FOREIGN CURRENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.91

К. С. Дяченко

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

А. Ю. Хорєва

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ

K. Dіachenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of International Business, Finance and Accounting, Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEU

A. Khorieva

Master student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEU

METHODOLOGICAL APPROACHES IN ASSESSING THE FINANCIAL AND PROPERTY CONDITION OF BUSINESS-STRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.92

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

А. А. Антоненко

магістрант спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

А. М. Колос

магістрант спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

V. Svichkar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

A. Antonenko

Master student of International Economic Relations, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

A. Kolos

Master student of International Economic Relations, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

FEATURES OF NEW ZEALAND'S ECONOMIC DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF ITS ECONOMIC COOPERATION WITH UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.93

Л. А. Свистун

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Ю. М. Попова

к. е. н., директор, Комунальна установа «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району»

К. П. Штепенко

старший викладач кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

L. Svystun

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Banking business and Taxation Department, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

Y. Popova

PhD in Economics, Local Development Agency of Poltava District Local Communities

K. Shtepenko

Senior Lecturer of Finance, Banking business and Taxation Department, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.94

В. Г. Бaбeнкo-Лeвaдa

к. e. н., дoцeнт кaфeдри фінaнсів, бaнківськoї спрaви тa стрaхувaння,Нaціoнaльний унівeрситeт «Зaпoрізькa пoлітeхнікa»

В. В. Чeрвякoвa

мaгістрaнт, Нaціoнaльний унівeрситeт «Зaпoрізькa пoлітeхнікa»

УПРAВЛІННЯ ДOХOДAМИ І ВИТРAТAМИ БAНКУ

V. Babenko-Levada

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

V. Cherviakova

Master student, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

BANK INCOME AND EXPENSES MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.95

Г. М. Дергачева

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

К. С. Бушило

магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПОРІВНЯННЯ РИНКІВ ГАЗОВИДОБУВАННЯ ЄВРОПИ ТА АФРИКИ

G. Derhachev

PhD in Economics, Senior Lecturer, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

K. Bushylo

Master student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

COMPARISON OF EUROPE AND AFRICA GAS MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.96

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

ДІАГНОСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

O. Havrysh

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

DIAGNOSTICS AND DEVELOPMENT TRENDS OF INTERNATIONAL TRADE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.97

Ж. М. Жигалкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Р. О. Залуцький

магістрант кафедри менеджменту,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Zh. Zhygalkevych

PhD in Economics, Аssociate professor, Associate Professor of the Department of Management, National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

R. Zalutskiy

Master student of the Department of Management, National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

DIGITALIZATION AS THE MAIN FACTOR OF BUSINESS STRUCTURES DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.98

О. В. Крухмаль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

В. В. Сухонос

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Krukhmal

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance, «Sumy State University», Sumy

V. Sukhonos

Master student of the Department of finance, banking and insurance, «Sumy State University», Sumy

DEVELOPMENT OF BANKING BUSINESS IN THE CONDITION OF DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.99

Є. В. Дергачов

к. філос. н., старший викладач кафедри теорії та практики управління, начальник юридичного управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»

К. О. Фіщук

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Y. Dergachov

PhD in Philosophy, Senior Lecturer of the Department of Management theory and practice, head of legal department, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

K. Fishchuk

Master student, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.100

І. В. Міняйленко

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

В. В. Биба

к. т. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

А. А. Кулябка

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

I. Miniailenko

PhD in Economics, Associate Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

V. Byba

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

A. Kuliabka

Student, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

FOREIGN MODELS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.101

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Н. В. Можайкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

N. Mozhaikina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

DIGITAL PLATFORMS IN INTERNATIONAL TRADE: PROBLEMS OF ANTITRUST REGULATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.102

О. В. Руденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний університет економіки та технологій

О. М. Кондратюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний університет економіки та технологій

А. С. Горєва

студентка магістратури спеціальності «Облік і оподаткування», Державний університет економіки та технологій

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ, ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ТА НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

O. Rudenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, State university of economics and technology

O. Kondratiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, State university of economics and technology

A. Horieva

Master student of the Department of Accounting and Taxation, State university of economics and technology

BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY: ESSENCE, ACCOUNTING ASPECT AND NON-FINANCIAL STATEMENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.103

С. Г. Хоружий

к. е. н. доцент, ДВНЗ “Університет банківської справи”

РОЗВИТОК РЕГУЛЯТОРНИХ НОВАЦІЙ ЩОДО РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

S. Khoruzhyi

PhD in Economics, Associate Professor, SHEI "Banking University"

DEVELOPMENT REGULATORY INNOVATIONS OF FINANCIAL INSTRUMENT MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.104

Ю. П. Тадеєв

к. е. н., доцент, доцент кафедри математичних моделей економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

М. В. Шкробот

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В НЕОКЛАСИЧНІЙ ТЕОРІЇ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Y. Tadeyev

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer at Department of Mathematical Models of Economical Systems, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

M. Shkrobot

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer at Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

INTELLECTUAL CAPITAL IN THE NEOCLASSICAL MODELS OF ECONOMIC GROWTH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.105

Н. В. Рагуліна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Донбаська державна машинобудівна академія

М. С. Каракай

к. держ. упр., доцент кафедри екології та економіки довкілля,ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

N. Ragulina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Donbass State Engineering Academy

M. Karakay

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Ecology and Environmental Economics, LLC TECHNICAL UNIVERSITY "METINVEST POLYTECHNICS"

FEATURES AND TRENDS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.199

Лі Гуаньнань

аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

СУТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Li Guannan

Postgraduate student, Dnipro University of Technology

ENTERPRISES’ SUSTAINABLE DEVELOPMENT ESSENCE IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.200

О. С. Черенкевич

аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ

O. Cherenkevych

Postgraduate student, Vasyl` Stus Donetsk National University

STATISTICAL EVALUATION OF EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL MEASURES FINANCING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.202

Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФУНДАМЕНТ РОЗВИНЕНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

L. Aleschenko

Assistant of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian University

YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS THE FOUNDATION OF A DEVELOPED ECONOMIC INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.203

Ю. А. Маковська

магістр, ДП ДерждорНДІ, Київ, Україна

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Makovska

Master's degree in Economics, State Enterprise “State Highway Research Institute”, Kyiv, Ukraine

MECHANISM TO ENSURE STRATEGIC DEVELOPMENT OF ROAD OPERATING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.204

В. В. Телегін

ад’юнкт кафедри економіки та фінансового забезпечення Інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУЛЮВАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

V. Telehin

adjunct of the Department of economics and financial support, Institute of providing troops (forces) and information technologies, National defense university of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

EVOLUTION OF FORMULATION OF ESSENTIALITY OF FINANCIAL RESOURCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.205

І. І. Чизмар

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

ҐЕНЕЗИС ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВОЇ ІГРОВОЇ ІНДУСТРІЇ

I. Chyzmar

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

THE GENESIS OF ECONOMIC TRANSFORMATION THROUGH THE DIGITAL GAMING INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.206

С. В. Чорна

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет

А. В. Татарко

аспірант кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ УЧАСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТІНЬОВИХ ОПЕРАЦІЯХ

S. Chorna

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University

A. Tatarko

Postgraduate student of the Department of Accounting and Taxation, Sumy State University

INDICATORS OF THE PROBABILITY OF FINANCIAL INTERMEDIARIES PARTICIPATION IN SHADOW TRANSACTIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»