Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.11

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.1

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

І. А. Маслєннікова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИ-ТУ ТОВАРІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific, Institute of Zaporizhzhya National University

I. Maslennikova

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING THE ACCOUNTING, TAXATION AND AUDIT OF GOODS IN THE IMPLEMENTATION OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS FOR EFFECTIVE TAX PLANNING IN COMMERCIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.2

В. В. Бoкoвeць

д. e. н., прoфeсoр, прoфeсoр кафeдри мeнеджмeнту та адмiнiстрування,Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ

Л. П. Давидюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносин,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Т. В. Нечитайло

здобувач вищої освіти,Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ

ПІДРИВНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ

V. Bokovets

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Budget and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

L. Davidyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Relations, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

Т. Nechitaylo

Applicant for higher education, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

SUBSTANTIVE INNOVATIONS AS TECHNOLOGICAL INNOVATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.3

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Український інститут експертизи сортів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

Г. В. Шевчук

старший викладач,Вінницький національний аграрний університет

Г. В. Трофімова

к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

Є. М. Стариченко

к. е. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

H. Shevchuk

Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University

Н. Trofimova

PhD in Agricultural Sciences, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Y. Starychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

FORMATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INVESTMENT STRATEGY IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN THE COUNTRY'S ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.4

З. П. Двуліт

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Д. М. Спорняк

студент ОКР «Магістр», спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АВСТРІЇ ЩОДО ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

D. Sporniak

Master's student of specialty «Management of foreign economic activity», Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

RESEARCH OF AUSTRIAN MARKET ON EXPORTS OF UKRAINIAN PULP AND PAPER INDUSTRY GOODS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.5

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

М. І. Дем’янчук

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

М. Demianchuk

Master's student of the Department of Economics,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF THE BALANCE SHEET IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.6

Г. І. Матукова

д. пед. н., професор, професор кафедри менеджменту охорони здоров’я, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольца, м. Київ, Україна

Н. В. Багашова

к. геол. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

Д. Г. Матукова-Ярига

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольца

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Н. Matukova

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine

N. Bahashova

PhD in Geology, Associate Professor, State University Economics of Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

D. Matukova-Yaryha

PhD in Economics, Associate Professor, National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine

MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF A MODERN ENTERPRISE: PRINCIPLES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT STRATEGY IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.7

І. Є. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Націанальний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

А. О. Сидоренко

магістр, Націанальний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. Andryushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance., National University “Zaporizhzhia polytechnic”, Zaporizhzhia

A. Sidorenko

Master's student, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

PROBLEMS OF COST OPTIMIZATION AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.8

І. В. Одотюк

д. е. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЛОКАЛІЗАЦІЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

I. Odotiuk

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Chief Researcher of the Department of Economic Theory, State Organization Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

GLOBALIZATION AND LOCALIZATION: FROM THEORY TO PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.9

С. В. Васильчак

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту,Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів, Україна

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

Т. О. Дяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Л. В. Мартинова

к. е. н., доцент кафедри господарського права, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. Vasylchak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Lviv, Ukraine

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

T. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Ukraine, Kiev

L. Martynova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Law, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

STATE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CHANGING COMMUNICATION STRATEGIES OF LOCAL AUTHORITIES AND DECENTRALIZATION IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC, DIGITALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.10

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, Поліський національний університет

М. І. Яремова

к. е. н., доцент, Поліський національний університет

Н. М. Горкуша

магістрант, Поліський національний університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Polissia National University

M. Yaremova

PhD in Economics, Associate Professor, Polissia National University

N. Gorkusha

Master's student, Polissia National University

FORMATION OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.11

К. А. Фісун

д. е. н., професор кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

K. Fisun

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine

EVALUATION OF THE EFFICIENCY THE TRANSPORT LOGISTICS SYSTEM OF THE MILITARY UNITS THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.12

Н. В. Кузьминчук

д. е. н., професор,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Т. М. Куценко

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

О. Ю. Терованесова

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Д. А. Сипало

студентка 4 курсу,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

N. Kuzmynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

O. Terovanesova

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

D. Sypalo

4th year student,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

TRANSFORMATION OF TRADE IN THE STOCK MARKET OF UKRAINE UNDER THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL FACTORS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.13

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет «Львівська політехніка»

О. Л. Мищишин

доктор філософії в галузі економіки,асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет «Львівська політехніка»

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Business Economics and Investment,Lviv Polytechnic National University

O. Myshchyshyn

PhD in Economics, Assistant of the Department of Business Economics and Investment,Lviv Polytechnic National University

FORMATION AND DEVELOPMENT FACTORS OF CROSS-BORDER CLUSTER STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.14

В. С. Петренко

д. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва,Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

А. С. Карнаушенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

Л. В. Боровік

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів ,Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

ФАКТОРИНГ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ЙОГО ПЕРЕВАГИ В ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Finance and Entrepreneurship, Kherson State University

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance,Kherson State agrarian and economic University

L. Borovik

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance,Kherson State agrarian and economic University

FACTORING: ESSENCE, TYPES AND ITS BENEFITS IN FINANCIAL ACTIVITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.15

С. В. Войтко

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

С. Г. Корольова

магістр, студентка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ COVID-19

S. Voitko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

S. Korolova

Mаstеr's dеgrее, student of the Department of International Economics, National Technical National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ECONOMIC OVERVIEW OF THE SITUATION ON THE WORLD PHARMACEUTICAL MARKET UNDER THE INFLUENCE OF COVID-19

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.16

Х. М. Притула

д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач сектору транскордонного співробітництва,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Я. Я. Калат

к. е. н., молодший науковий співробітник сектору транскордонного співробітництва,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

І. М. Кирик

аспірант, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА ПРИЛЕГЛІ ТЕРИТОРІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Kh. Prytula

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Head of the Sector of Cross-Border Cooperation, SI “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine”

Ya. Kalat

PhD in Economics, Junior Researcher of the Sector of Cross-Border Cooperation, SI “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine”

I. Kyryk

Postgraduate student, SI “Institute of Regional Research named after M.I.Dolishniy of NAS of Ukraine”

POSTGRADUATE STUDENT, SI “INSTITUTE OF REGIONAL RESEARCH NAMED AFTER M.I.DOLISHNIY OF NAS OF UKRAINE”

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.17

М. В. Тарасюк

д. е. н., професор кафедри менеджменту і маркетингу,Київський національний лінгвістичний університет

В. В. Миханів

магістрант кафедри менеджменту і маркетингу,Київський національний лінгвістичний університет

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

M. Tarasyuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Marketing, Kyiv National Linguistic University

V. Mikhaniv

Master's student of the Department of Management and Marketing,Kyiv National Linguistic University

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF IMAGE FORMATION OF A TOURISM ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.18

К. О. Бояринова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

А. Л. Дем’ян

магістрант кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Т. В. Лазоренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

K. Boiarynova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management of enterprises, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

А. Demian

Master's student of the Department of Management of enterprises,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

T. Lazorenko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management of enterprises,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

COMPETENCE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING PERSONNEL OF ENTERPRISES OF AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.19

І. М. Гринчишин

д. е. н., старший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Л. А. Перетятко

к. е. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту,Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ

I. Hrynchyshyn

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher,SI «M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine»

L. Peretyatko

PhD in Economics, Associate Professor, Lviv State University of Life Safety

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENTS: TRENDS AND CHALLENGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.20

І. В. Крючкова

д. е. н., головний науковий співробітник,Інститут економіки та прогнозування НАН України

ФОРСАЙТ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

I. Kriuchkova

Doctor of Economic Sciences, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

FORESIGHT AS A TOOL FOR DETERMING THE PRIORITIES OF LONG-TERM DEVELOPMENT OF A COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.21

Г. О. Шамборовський

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин,Львівський національний університет імені Івана Франка

ВИДИ І ФУНКЦІЇ БІЗНЕС-СХЕМ ТА БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ

G. Shamborovskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

TYPES AND FUNCTIONS OF BUSINESS SCHEMES AND BANKING OPERATIONS IN OFFSHORE JURISDICTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.22

О. І. Ковалів

д. е. н., головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН, м. Київ, Україна

ЗВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА КОГНІТИВНИМ ПРИНЦИПОМ ПОЗИТИВНОЇ ЧАСОВОЇ ПРЕФЕРЕНЦІЇ

O. Kovaliv

Doctor of Economic Sciences, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

ACCOMPLISHMENT OF LAND REFORM IN UKRAINE ACCORDING TO THE COGNITIVE PRINCIPLE OF POSITIVE TIME PREFERENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.23

Г. М. Коломієць

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

В. В. Глушенко

магістрант кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

H. Kolomiyets

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory and Economic Methods of Management, V.N. Karazin Kharkiv National University

V. Hlushchenko

Master's student of the Department of Economic Theory and Economic Methods of Management, V.N. Karazin Kharkiv National University

WAYS TO IMPROVE STATE REGULATION OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.24

Л. А. Сиволап

д. е. н., професор, Донецький державний університет управління

А. О. Галіцина

магістр, Донецький державний університет управління

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ

L. Syvolap

Doctor of Economic Sciences, Professor, Donetsk State University of Management

A. Halitsyna

Master's degree, Donetsk State University of Management

RESEARCH OF MODERN METHODS OF PERSONNEL ASSESSMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.25

О. В. Добровольська

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ю. М. Якимчук

студентка гр. МгФБС-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Dobrovolska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance and Banking, Dnipro State Agrarian and Economics University

Yu. Yakymchuk

Student of the gr. MGFBS-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.26

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. Ю. Будякова

к. е. н., доцент кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

O. Budіakova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

SPECIALTIES OF A LOCAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONAL SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.70

Л. В. Шульга

к. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

І. О. Терещенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Т. В. Боровик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

О. С. Чухліб

здобувач вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. Shulha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

T. Borovyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

O. Chukhlib

Applicant, Poltava State Agrarian University, Poltava

MARKETING COMMUNICATIONS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71

В. В. Корольков

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та управління,Національний університет “Запорізька політехніка”

О. О. Соріна

старший викладач, Національний університет “Запорізька політехніка”

Е. А. Тельчаров

магістрант, Національний університет “Запорізька політехніка”

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

V. Korolkov

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Department of Economics and Management, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

O. Sorina

Senior Lecturer, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

E. Telcharov

Master's student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF THE ENTERPRISE INNOVATIVE RENEWAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.72

І. О. Коростова

к. е. н., асистент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, Україна

BIG DATA В МАРКЕТИНГУ

I. Korostova

PhD in Economics, Assistant, Priazovsky State Technical University, Mariupol, Ukraine

BIG DATA IN MARKETING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.73

Н. Я. Михаліцька

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

М. Р. Верескля

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ

О. Т. Бойко

старший викладач кафедри іноземних мов та культури професійного мовлення, Львівський державний університет внутрішніх справ

ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ У СВІТЛІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

N. Mykhalitska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

M. Veresklia

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

O. Boyko

Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Speech, Lviv State University of Internal Affairs

TAX AMNESTY IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.74

С. П. Стасевич

к. т. н., доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

О. В. Недзвецька

старший викладач кафедри туризму,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

О. І. Гомзяк

студент групи ТЗ-41, Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

S. Stasevych

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Nature Protection Activity, Lviv Polytechnic National University

O. Nedzvetska

Senior Lecturer of the Departments of Tourism, Lviv Polytechnic National University

O. Homziak

Student of group TZ-41, Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development,Lviv Polytechnic National University

ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF A PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.75

Н. М. Богацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕШКОДИ ЕФЕКТИВНОЇ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Bogatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and International Relation, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

PROBLEMS AND OBSTACLES OF EFFECTIVE ECONOMIC AND FINANCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.76

Н. М. Штефан

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Р. В. Котлярук

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ БАНКУ

N. Shtefan

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

R. Kotliaruk

Master's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE BANK'S CREDIT POLICY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.77

О. Б. Гамкало

к. е. н, доцент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Х. С. Демків

к. е. н, доцент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Hamkalo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, Ivan Franko National University of Lviv

Kh. Demkiv

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, Ivan Franko National University of Lviv

METHODS AND TECHNIQUES OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.78

З. В. Григорова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

М. А. Лисенко

магістр кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАСТОСУВАННЯ КОНТЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Z. Grygorova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Management,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

M. Lysenko

Master's student of the Department of Enterprise Management,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE USE OF CONTENT MANAGEMENT IN THE MANAGEMENT OF SALES ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.79

І. І. Білик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

М. В. Кіндій

cтарший викладач кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

В. Р. Подарин

Магістр кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СВІДОМА МОДА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ, ЇЇ УКРАЇНСЬКА ТА СВІТОВА ПРАКТИКА

I. Bilyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

Kindii M.

Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

A. Podaryn

Master's student of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY: SUSTAINABLE FASHION IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL TREND, ITS UKRAINIAN AND WORLDWIDE PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.80

Н. О. Держак

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту і маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Т. Ю. Зінченко

магістрант кафедри публічного управління, менеджменту і маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ПРОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

N. Derzhak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

T. Zinchenko

Master's student of the Department of Public Administration, Management and Marketing Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

PROMOTION OF ONLINE MARKETING SERVICES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.81

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Д. Д. Карпова

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

L. Brovko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

D. Karpova

Applicant for higher education specialty Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CREDIT CAPACITY MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.82

З. В. Бойко

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій, Університет митної справи та фінансів

Н. А. Горожанкіна

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій, Університет митної справи та фінансів

В. В. Безуглий

к. пед. н., доцент кафедри географії, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ ТА СПОРИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ

Z. Boyko

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Regional Studies, University of Customs and Finance

N. Horozhankina

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Regional Studies, University of Customs and Finance

V. Bezugly

PhD (Pedagogi), Associate Professor of the Department of Geography, Oles Honchar Dnipro National University

TERRITORIAL CLAIMS AND DISPUTES AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE POLITICAL MAP OF THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.83

Ю. Т. Савченко

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ

Yu. Savchenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University Ukraine, Lviv

FEATURES OF THE MARKETING MEASURES USE FOR THE DIFFERENTIATION OF LEGAL BUSINESS ENTERPRISES IN THE MARKETING MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.84

Т. Г. Мостенська

к. е. н., докторант, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльностї підприємств, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Т. Л. Мостенська

д. е. н., професор, декан факультету транспорту, менеджменту і логістики,Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

В. О. Новак

к. е. н., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Е. І. Данілова

д. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

ПОЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА, ПІДПРИЄМСТВ ТА СПОЖИВАЧА ЯК РЕЗУЛЬТАТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. Mostenska

PhD in Economics, Doctoral candidate, National Aviation University, Ukraine, Kyiv

T. Mostenska

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Aviation University, Ukraine, Kyiv

V. Novak

PhD in Economics, Professor, National Aviation University, Ukraine, Kyiv

E. Danilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Assistant Professor,National Aviation University, Ukraine, Kyiv

ASSOCIATION INTERESTS OF SOCIETY, BUSINESSES AND CONSUMERS AS THE RESULT OF SOCIALIZATION MARKETING ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.85

L. Lytvynenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

A. Overchuk

2nd year Master’s student, National Aviation University

M. Yesin

2nd year Master’s student, National Aviation University

Y. Tselitan

2nd year Master’s student, National Aviation University

N. Skalatskyi

2nd year Master’s student, National Aviation University

EXPLORING WAYS TO INCREASE PROFITABILITY OF AIRPORTS AFTER THE PANDEMIC CONSIDERING EU AND WORLD PRACTICES

Л. Л. Литвиненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

А. О. Оверчук

магістрант 2 року, Національний авіаційний університет

М. Д. Єсін

магістрант 2 року, Національний авіаційний університет

Я. М. Целітан

магістрант 2 року, Національний авіаційний університет

Н. С. Скалацький

магістрант 2 року, Національний авіаційний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ АЕРОПОРТІВ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА СВІТОВИХ ПРАКТИК

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.86

О. М. Піхоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Національного університету «Львівська політехніка»

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

O. Pikhotska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

USE OF STATE FUND FOR REGIONAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.87

М. О. Мельничук

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку, Харківський торгівельно-економічний інститут УІПА, м. Харків

О. О. Грінько

магістр кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку,Харківський торгівельно-економічний інститут УІПА, м. Харків

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

M. Melnychuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of International Business, Finance and Accounting, Kharkiv Institute of trade and economic YEPA

O. Grinko

Master’s student of the Department of International Business, Finance and Accounting, Kharkiv Institute of trade and economic YEPA

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF COST MANAGEMENT IN THE FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.88

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation National University «Zaporizhzhye Polytechnic»

T. Verkholapova

Master's student 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University «Zaporizhzhye Polytechnic»

PECULIARITIES OF ACCOUNTING REPRESENTATION AND WAYS OF IMPROVEMENT OF INVENTORIES IN MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»

Т. Г. Верхолапова

магістрант кафедри обліку та оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.89

О. Л. Руда

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

O. Ruda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF BANK SECRECY SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.90

Л. О. Петик

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Ю. В. Янісів

Магістр 6-го курсу, кафедра фінансового менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ

L. Petyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

Y. Yanisiv

Master's student of the Department of Financial Management,Ivan Franko National University of Lviv

ANALYSIS OF BANKING RISKS ON THE RESULTS OF ECONOMIC STANDARDS OF THE NBU

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.91

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

О. М. Лобода

к. т. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ЗВАЖЕНИХ ДАНИХ У ПРОЦЕДУРІ БАГАТОВИМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

О. Loboda

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS FOR WEIGHTED DATA IN THE PROCEDURE OF MULTIDIMENSIONAL STATISTICAL FORECASTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.92

Х. О. Патицька

к. е. н., старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

ЗАКОНОМІРНОСТІ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Kh. Patytska

PhD in Economics, Senior Researcher, State institution «Institute of regional researchnamed after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

REGULARITIES OF USE OF SERVICES IN TERRITORIAL COMMUNITIES IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.93

A. Dzyubina

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management of Organizations,Institute of Economics and Management, Lviv Polytechnic National University

K. Yanko

Student, Institute of Economics and Management,Lviv Polytechnic National University

THE ROLE OF E-COMMERCE IN OVERCOMING BUSINESS CRISIS IN A COVID-19 PANDEMIC

А. В. Дзюбіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

К. В. Янко

студентка, Інститут економіки і менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.94

Kh. Danylkiv

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv

O. Serheiev

Senior Lecturer of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv

T. Havryliak

Lecturer of the Highest Category of the Department of Accounting and Economic Disciplines, Stryi Vocational College of Lviv National University of Nature Management, Ukraine, Stryi

FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP STRUCTURES IN FOREIGN COUNTRIES AND ITS USE IN UKRAINE

Х. П. Данилків

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

О. М. Сергеєв

старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Т. С. Гавриляк

к. е. н., викладач вищої категорії циклової комісії обліково-економічних дисциплін, Стрийський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування, м. Стрий, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.95

З. Я. Шацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну

А. А. Хлистун

магістрант кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ SMART-ЕКОНОМІКИ

Z. Shatska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Smart-economy,Kyiv National University Technologies and Design

A. Hlistun

Master's student of the Department of Smart-economy, Kyiv National University Technologies and Design

PRODUCT QUALITY IN THE CONDITIONS OF SMART-ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.96

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН

V. Holomovzyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

N. Kalynovska

Senior Lecturer of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF PROBLEMS AND DIRECTIONS OF SOLVING THE IMPACT OF TECHNICAL CONTROL ON EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF FACTORY MACHINE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.97

М. Ю. Білінець

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів,ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ФОРМУЛОЮ ТА ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТАМИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

M. Bilinets

PhD in Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FOREIGN EXPERIENCE OF FUNDING HIGHER EDUCATION BY FORMULA AND PERFORMANCE CONTRACTS IN THE CONTEXT OF ITS USE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.98

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет

Г. І. Волкова

магістрант, Криворізький національний університет

В. М. Дашкевич

магістрант, Криворізький національний університет

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ

M. Adamenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of Business Entities and Innovative Development, Kryvyi Rih National University

A. Volkova

Master's student, Kryvyi Rih National University

V. Dashkevich

Master's student, Kryvyi Rih National University

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BANKING SERVICES ON LENDING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.99

О. В. Антонова

к. н. із соц. ком., доцент кафедри маркетингу,Національного університету харчових технологій, Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АСМР-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ

O. Antonova

PhD in Social Communications, Associate Professor of the Department of Marketing, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

PARTICULARITIES OF THE ASMR TECHNOLOGIES APPLICATION IN THE UKRAINIAN COMMERCIAL ADVERTISING IN THE CONTEXT OF GLOBAL MARKETING DEVELOPMENT TRENDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.100

Є. С. Палійчук

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород, Україна

Р. К. Федоров

аспірант, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород, Україна

ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ УКРАЇНИ

E. Palyjchuk

PhD in Economics, Uzhgorod National university, Uzhgorod, Ukraine

R. Fedorov

Postgraduate student, Uzhgorod National university, Uzhgorod, Ukraine

THE MAIN OBSTACLES TO THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S STARTUPS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.101

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологійХерсонський державний аграрно-економічний університет

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІ СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ АГРОБІЗНЕСУ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences,Associate Professor of the Department of Management and Information technologies,Kherson State Agrarian and Economic University

N. Kyrychenko

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Management and Information technologies,Kherson State Agrarian and Economic University

CUSTOMER-ORIENTED STRATEGIC VECTORS OF AGROBUSINESS IN THE FOOD MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.102

В. М. Антоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління і фінансово-економічної безпеки,ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

О. М. Сухіна

к. е. н., старший науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання,Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України

Я. О. Ляшок

д. е. н., професор, ректор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

О. Ю. Попова

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління і фінансово-економічної безпеки,ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Я. Ю. Дьякова

аспірант кафедри управління і фінансово-економічної безпеки,ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;заступник директора департаменту - начальник управління економіки природокористування, поводження з відходами та оцінки впливу на довкілля, Донецької обласної державної адміністрації

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. Antonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University

O. Sukhina

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of Ecosystem Assessment Natural Resource Potential, Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ya. Liashok

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Donetsk National Technical University

O. Popova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University

Ya. Diakova

Postgraduate student, Donetsk National Technical University;Deputy Director of the Department of Ecology and Natural Resources of the Donetsk Regional State Administration - Head of the Department of Environmental Economics, Waste Management and Environmental Impact Assessment, Donetsk Regional State Administration

PRIORITY VECTORS FOR REFORMING THE ORDER OF ENVIRONMENTAL TAXATION OF ECONOMIC ENTITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.103

І. В. Нагорна

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку,Харківський торговельно-економічний інститут УІПА

В. О. Бондаренко

Студент кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку,Харківського торгово-економічного інституту УІПА

ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Nagorna

PhD in Economics, Kharkiv Trade and Economic Institute UIPAV. BondarenkoStudent, Kharkiv Trade and Economic Institute UIPA

V. Bondarenko

Student, Kharkiv Trade and Economic Institute UIPA

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULT IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.104

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

О. В. Романова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

L. Feofanov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

О. Romanova

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ACCOUNTING AND CONTROL OF ADMINISTRATIVE COSTS IN A TRADING COMPANY FOR MANAGEMENT DECISIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.105

О. М. Бабина

к. е. н., старший викладач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, Вінницький національний аграрний університет

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

O. Babyna

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Agrarian Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University

THE ESSENCE OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.106

Н. І. Дуляба

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

С. М. Ільчишин

к. е. н., асистент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

N. Duliaba

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship, Lviv Polytechnic National University

S. Ilchishyn

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management and International Entrepreneurship, Lviv Polytechnic National University

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RESTAURANT INDUSTRY IN THE TOURISM INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.107

О. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

В. С. Семенюк

старший викладач кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, Національна металургійна академія України

ВПЛИВ ЗМІНИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

O. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship named after T.G. Ben, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

V. Semeniuk

Senior Lecturer of the Department of Economics and Entrepreneurship named after T.G. Ben, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

THE INFLUENCE OF CHANGES IN ENERGY COSTS ON PRODUCTION EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.108

K. Lopukh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

K. Makukha

Student of the Department of Marketing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

UKRAINE’S CREATIVE INDUSTRIES DURING THE COVID-19 CRISIS

К. В. Лопух

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

К. С. Макуха

студентка 4 курсу факультету маркетингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ COVID-19

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.109

I. Farynovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finanсe, Account and Analysis,«Lviv Polytechnic» National University, Lviv, Ukraine

V. Paslavska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finanсe, Account and Analysis,«Lviv Polytechnic» National University, Lviv, Ukraine

L. Kvasniy

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic and Management,Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

STAKEHOLDER THEORY: THEORETICAL ASPECT

І. В. Фаринович

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

В. В. Паславська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Л. Г. Квасній

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту,Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ТЕОРІЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.110

О. В. Безпала

к. геогр. н., старший викладач,ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Ю. І. Сологуб

к. геогр. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Bezpala

PhD in Geography, Senior Lecturer, NULES of Ukraine «Nizhin Agrotechnical Institute»

Yu. Sologub

PhD in Geography, Associate Professor, National University of Food Technologies

DEMOGRAPHIC FACTOR IN THE FORMATION OF LABOR POTENTIAL OF CHERNIHIV REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.111

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE STRATEGY OF WASTE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AT THE MACRO AND MICRO-LEVEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.112

А. В. Шпаков

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ЗМІСТОВНО-ПРОЦЕСНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

А. Shpakov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

CONTENT-PROCESS STRUCTURE OF THE ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT SYSTEM AT THE CONSTRUCTION ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.200

С. О. Остапенко

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

S. Ostapenko

Postgraduate student of the Department of Global Economy,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO ECONOMIC PRINCIPLES FORMULATION REGARDING STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.201

К. Гасанова

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,Херсонський державний аграрно-економічний університет, Херсон, Україна

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, Херсон, Україна

ПОДАТКОВИЙ DUE DILIGENCE ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ УСУНЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ДОНАРАХУВАНЬ ТА СПОРІВ З ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ

К. Hasanova

Higher education degree seeker of the second (Master) level,Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

L. Boiko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

TAX DUE DILIGENCE AS AN EFFECTIVE METHOD FOR ELIMINATING OR REDUCING EXTRA TAX CHARGES AND DISPUTES WITH TAX AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.202

Ю. М. Середюк

студент факультету менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва,Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДОВГОСТРОКОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Y. Serediuk

Student of the Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

O. Khryniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ENTERPRISES MANAGEMENT BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ORDER TO ENSURE THEIR LONG-TERM COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.203

О. І. Дума

здобувач ступеня PhD, старший викладач кафедри АФМ, Національний університет «Львівська політехніка»

АКАДЕМІЧНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

O. Duma

Сandidate for a degree, Senior Lecturer of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ACADEMIC TECHNOLOGY TRANSFER: TOOLS OF IMPLEMENTATION AND EUROPEAN EXPERIENCE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»