Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2010

С. В. Приходько

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРОЦЕДУРИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНОГО НАБОРУ СТРАТЕГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

І. І. Туболець

к.е.н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ПОЛІТИКА СТЯГНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

М. А. Гнатишин

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАЛИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

В. М. Шаповал

доцент, Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет», г.Днепропетровск

Л. С. Головкова

професор, Класичний приватний університет

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

В. І. Воробйов

генеральний директор, ВАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку»

А. М. Штангрет

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Української академії друкарства

О. В. Мельников

кандидат технічних наук, директор, Української академії друкарства

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ)

І. А. Гриджук

кандидат наук з держ. управління, Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ

МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ДІАГНОСТИКА СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. М. Гребешков

аспірант, кафедра стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Н. Ю. Алексєєва

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

С. В. Запорожець

старший викладач, кафедра банківської справи, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КРЕДИТНІ ІПОТЕЧНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ

Ю. М. Лисенков

к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

С. О. Біда

к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОСНОВНІ НОВОВВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО СКЛАДУ ПОДАТКІВ

Г. І. Андрєєва

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ» м. Суми

ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ: СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ

М. В. Шаевская

магистрант, Одесский национальный политехнический университет

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

О. В. Прокопенко

д.е.н., завідувач кафедри економічної теорії,  в.о. декана факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет

Т. В. Касьяненко

старший викладач кафедри фінансів, Сумський державний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

І. П. Шульга

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

АНАЛІЗ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ

С. М. Козьменко

доктор економічних наук, професор, проректор, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

С. І. Колосок

асистент кафедри управління, Сумський державний університет МОН України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ

Ю. А. Томашевська

аспірант Хмельницького національного університету

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

І. С. Ткаченко

д. е. н., професор, професор кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці, Хмельницький Національний університет

Р. П. Терновий

аспірант, Хмельницький університет управління і права

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

О. В. Корнілова

доцент кафедри економіки підприємств, Донецький національний державний університет економіки торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО  ОСОБЛИВОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

В. Б. Родченко

к.е.н., доцент, Харківський національний університет ім. В.Н Каразіна

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

І. В. Антонова

викладач кафедри маркетингу Східноєвропейського університету економіки та менеджменту

РОЗВИТОК МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

О. В. Малій

здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАР’ЄРІВ ВХОДЖЕННЯ НА РИНКИ УКРАЇНИ

Є. Б. Ніколаєв

асистент, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Головня

к.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Гаращук

к.е.н., доцент

МІСЦЕ І РОЛЬ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

М. О. Дудник

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

Є. М. Ахромкін

кандидат економічних наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

О. В. Чук

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Р. М. Крамаренко

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

А. Ю. Палант

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ SWOT-АНАЛИЗА

О. О. Дорошко

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

О. І. Цимбал

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальної політики ім. В. М. Птухи НАН України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТАКТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

О. І. Щукін

докторант кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В. П. Приходько

професор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету , к.і.н.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

М. С. Пашкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ

Ю. В. Пинда

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права

ПРОЦЕСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МОЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»