EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2010

С. В. Приходько

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРОЦЕДУРИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНОГО НАБОРУ СТРАТЕГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

І. І. Туболець

к.е.н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ПОЛІТИКА СТЯГНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

М. А. Гнатишин

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАЛИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

В. М. Шаповал

доцент, Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет», г.Днепропетровск

Л. С. Головкова

професор, Класичний приватний університет

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

В. І. Воробйов

генеральний директор, ВАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку»

А. М. Штангрет

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Української академії друкарства

О. В. Мельников

кандидат технічних наук, директор, Української академії друкарства

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ)

І. А. Гриджук

кандидат наук з держ. управління, Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ

МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ДІАГНОСТИКА СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. М. Гребешков

аспірант, кафедра стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Н. Ю. Алексєєва

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

С. В. Запорожець

старший викладач, кафедра банківської справи, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КРЕДИТНІ ІПОТЕЧНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ

Ю. М. Лисенков

к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

С. О. Біда

к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОСНОВНІ НОВОВВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО СКЛАДУ ПОДАТКІВ

Г. І. Андрєєва

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ» м. Суми

ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ: СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ

М. В. Шаевская

магистрант, Одесский национальный политехнический университет

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

О. В. Прокопенко

д.е.н., завідувач кафедри економічної теорії,  в.о. декана факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет

Т. В. Касьяненко

старший викладач кафедри фінансів, Сумський державний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

І. П. Шульга

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

АНАЛІЗ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ

С. М. Козьменко

доктор економічних наук, професор, проректор, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

С. І. Колосок

асистент кафедри управління, Сумський державний університет МОН України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ

Ю. А. Томашевська

аспірант Хмельницького національного університету

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

І. С. Ткаченко

д. е. н., професор, професор кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці, Хмельницький Національний університет

Р. П. Терновий

аспірант, Хмельницький університет управління і права

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

О. В. Корнілова

доцент кафедри економіки підприємств, Донецький національний державний університет економіки торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО  ОСОБЛИВОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

В. Б. Родченко

к.е.н., доцент, Харківський національний університет ім. В.Н Каразіна

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

І. В. Антонова

викладач кафедри маркетингу Східноєвропейського університету економіки та менеджменту

РОЗВИТОК МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

О. В. Малій

здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАР’ЄРІВ ВХОДЖЕННЯ НА РИНКИ УКРАЇНИ

Є. Б. Ніколаєв

асистент, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Головня

к.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Гаращук

к.е.н., доцент

МІСЦЕ І РОЛЬ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

М. О. Дудник

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

Є. М. Ахромкін

кандидат економічних наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

О. В. Чук

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Р. М. Крамаренко

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

А. Ю. Палант

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ SWOT-АНАЛИЗА

О. О. Дорошко

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

О. І. Цимбал

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальної політики ім. В. М. Птухи НАН України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТАКТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

О. І. Щукін

докторант кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В. П. Приходько

професор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету , к.і.н.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

М. С. Пашкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ

Ю. В. Пинда

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права

ПРОЦЕСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МОЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця