Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2011

С. М. Фролов

д.е.н., професор кафедри фінансів, Сумський державний університет

М. А. Деркач

к.е.н., заступник, Сумська ОДА

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ МАКРОРЕГІОНІВ

И. Н. Карапейчик

к.э.н., Генеральный директор ОАО «Азовмаш»

ПОНЯТИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ЭКОНОМИКЕ: ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

І. П. Мігус

д.е.н., завідувач кафедри менеджменту Черкаський національний університет ім.. Б. Хмельницького

С. М. Лаптєв

к.е.н., доцент, ПВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЗАГРОЗА» ТА «РИЗИК» ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

А. М. Гізатулін

к.е.н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”

А. О. Коломицева

к.е.н., в.о. зав. кафедри економічної кібернетики ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”

АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПРОДАЖУ ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ НА МІКРОРІВНІ

Н. В. Бондарчук

к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Т. М. Кушнір

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної та маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка

Н. М. Харченко-Кушнір

аспірантка кафедри економічної теорії та маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ СОЦІАЛЬНИХ КЛАСІВ

Н. М. Бавровська

к.е.н., доцент кафедри земельного кадастру НУБіП України

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОЦІНКИ МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

О. П. Атамас

викладач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський університет економіки і права імені Альфреда Нобеля

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АПК

О. В. Будько

к.е.н., доцент

Г. В. Запорожець

к.е.н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Н. В. Гордополова

к.е.н., доцент, зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економіки ТАНГ

Н. М. Головай

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економіки ТАНГ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

О. В. Гончаренко

к.е.н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТИТУЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

І. О. Бузаджи

аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

В. М. Соченко

к.е.н., директор Кримського агропромислового коледжу НУБіП України

ОЦІНКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КРИМУ

Г. О. Панасенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Макіївського економіко-гуманітарного інституту

ФІНАНСОВА ІНЖЕНЕРІЯ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ

О. М. Шаповалова

к.е.н, доцент СНУ ім. В Даля

С. В. Тарабановська

здобувач ЛФ ІЕПД НАНУ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Н. О. Щербакова

аспірант, асистент кафедри «Менеджменту і туризму» Національного транспортного університету

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Г. Сокіл

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський державний агротехнологічний університет

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ТА КРИТЕРІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Р. Ю. Заглада

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент організацій» АДІ ДонНТУ

І. М. Іртлач

магістрант кафедри «Менеджмент організацій» АДІ ДонНТУ

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

М. Е. Люзняк

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

О. М. Бартош

старший викладач кафедри банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕПОЗИТНИЙ І КРЕДИТНИЙ РИНКИ

І. М. Салуквадзе

доцент кафедри загальнонаукових дисциплін Луганського державного інституту житлово-комунального господарства і будівництва

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА – ПОСЕРЕДНИКА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Т. В. Мазана

ст. викладач

В. П. Ткаченко

кан. екон. наук, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТРУДОВІ РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

О. В. Немцов

викладач кафедри економіки і фінансів та маркетингу, Харківський інститут бізнесу і менеджменту

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА СТАНУ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

А. Є. Чуєнков

директор Департаменту фінансів та внутрішнього аудиту ТОВ «Базісінвестоіл», аудитор

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА

Г. О. Ус

к.т.н., доцент, директор Інституту економіки, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

В. Ф. Світлоока

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя  

МІСЦЕ І РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. І. Адирова

асистент, Одеський національний політехнічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. Д. Борзенкова

здобувач, Європейський університет (м. Київ)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

О. Я. Доліновська

аспірант кафедри економічної теорії, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СВІТОВА ПРАКТИКА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Т. В. Бутенко

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права (м.Херсон)

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ З МЕТОЮ ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ

А. С. Донських

аспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ

Я. В. Остафійчук

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу суспільних проблем сталого розвитку, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ

О. І. Скоробогач

здобувач кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету, викладач кафедри фінансів та банківської справиЧортківського інституту підприємництва і бізнесу

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОЗИЦІЮВАННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

О. П. Гейд

аспірант, Таврійський державний агротехнічний університет, м. Мелітополь

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В РЕГІОНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Н. М. Проскуріна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту Запорізький національний університет

І. А. Платонова

асистент аудитора, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ

Д. В. Шараєвський

аспірант кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

В. А. Рысина

к.э.н., доцент кафедры учета и аудита Керченского государственного морского технологического университета

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ ЗА 2007-2010 ГГ.

О. В. Скрипюк

асистент кафедри маркетингу Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ  ПОБУДОВИ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

І. Г. Снітівкер

аспірант кафедри менеджменту і туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

РОЗВИТОК ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕЛЕЙ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМАЦІЙ

А. Ю. Гладченко

аспірант кафедри менеджменту і туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПУВАНЬ

О. О. Кущ

аспірант Київського національного економічного університу ім. Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

О. П. Кобиляцький

аспірант Луганської філії ІЕПД НАН України

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЇ

А. О. Золковер

асистент кафедри фінансів КНУТД

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

О. В. Ярошенко

здобувач, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Н. В. Ковальчук

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Радєва

к.е.н., доцент, Класичний приватний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ҐЕНЕЗА КОРПОРАТИВНОГО КАПІТАЛУ

А. П. Довгаль

аспірант Національного торговельно-економічного університету (м. Київ)

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

М. В. Корінь

аспірант Української державної академії залізничного транспорту

ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ФОРМА ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ

Г. О. Гавриш

аспірант кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. В. Панченко

аспірантка, ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана

PR У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Т. В. Проказа

к.е.н., доц. завідувач кафедри менеджменту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ

С. В. Чистякова

молодший науковий співробітник відділу економічної історії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Т. О. Суслова

здобувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ЦІНИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЇЇ СУЧАСНИХ ФУНКЦІЙ

П. М. Рубанов

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів

О. М. Маценко

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування

О. М. Грамма

здобувач кафедри фінансів

О. І. Маценко

аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИДОБУТКУ НАФТИ

Т. А. Бурова

к.е.н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

І. А. Абрамович

к.е.н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

А. А. Кузнецов

директор ЧП «МИНИМАКС»

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД И АССИМЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ

О. Г. Ларіна

асистент кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ В КРАЇНАХ ОЕСР

В. Є. Реутов

доктор економічних наук, доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

В. В. Силкін

здобувач кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

В. А. Верба

канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЧИСЛЕНЯ ВИТРАТ В КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНІЯХ

Л. Ю. Матвійчук

к.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

С. М. Ілляшенко

професор, д. е. н., професор кафедри маркетингу, Сумський державний університет (СумДУ)

КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ УСПІХУ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

О. Б. Бутнік-Сіверський

д.е.н., професор, Інститут післядипломної освіти НУХТ МОНМС України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНИЙ ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В. М. Зюбін

аспірант, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

С. О. Тульчинська

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ – ІМПЕРАТИВ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

В. С. Белозубенко

к.э.н., доц., Донецкий национальный  университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В. І. Саричев

к.і.н., доц., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТНК ЯК ЧИННИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

О. Г. Вагонова

доктор економічних наук, професор

РОЗВИТОК ПРИНЦИПОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ

Е. С. Гнатенко

аспирант, Донецкий государственный университет управления

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

О. Н. Масс

аспирантка, Донецкий государственный университет управления

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК СИСТЕМЫ

В. В. Лифар

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПОБУДОВА МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

О. В. Троханенко

аспірант, Донецький державний університет управління

АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ТА АЛКОГОЛЬНИХ ВИРОБІВ ЯК ЧИННИК РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

О. В. Рева

викладач кафедри менеджменту ЗЕД Донецького державного університету управління

Т. Г. Потоцька

асистент кафедри біржевої та банківської справи Донецького державного університету управління

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИХОДУ РИНКУ ПРАЦІ ЗІ СТРУКТУРНОЇ КРИЗИ

Н. Ю. Рекова

д. е. н, проф., професор кафедри фінансів Донецького державного університету управління

Г. В. Темченко

здобувач кафедри фінансів Донецького державного університету управління

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. В. Лисенок

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ – ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ

О. С. Бондаренко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Н. В. Суханова

аспірант кафедри фінансів, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ ТА НЕБЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ: СПІЛЬНІ РИСИ ТА ВІДМІННОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»