Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

І. Я. Погрібний

д. е. н., доцент, зав. кафедрою обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університету

ЕКОНОМІКА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ УМОВ ПЕРЕРОБКИ

Н. І. Демчук

к .е. н., доцент кафедри фінансів,  Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г. М. Шамота

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів,  ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

Т. В. Федірко

бакалавр,  ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

КРИЗА КЛАСИЧНОГО МАРКЕТИНГУ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЙ МІЖНАРОДНИМИ ФІРМАМИ

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА – СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ

К. О. Богатирьов

к. п. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут», м. Херсон

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Л. Г. Богуш

к. е. н., с. н. с., пр. н. с.,  Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

ПОТЕНЦІАЛ ТА СОЦІАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

В. В. Даценко

к. е. н, Дніпропетровська державна фінансова академія

Л. Є. Дейкало

Дніпропетровська державна фінансова академія

А. Ю. Чубак

Дніпропетровська державна фінансова академія

ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н. С. Прокопенко

д. е. н., зав. каф. фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»

Ю. І. Швабу

к. е. н., викладач, ПВНЗ «Буковинський університет»

Г. В. Долга

аспірантка, ПВНЗ «Європейський університет»

ЗАХОДИ ЕФЕКТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА МАКРОРІВНІ

А. М. Вдовиченко

к. е. н.,завідувач науково-дослідного відділу вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграції Науково-дослідного інституту фінансового права, м. Ірпінь

ДО ПРОБЛЕМ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЦИКЛІЧНО СКОРИГОВАНОГО БЮДЖЕТНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ

М. П. Калиниченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Донецький національний університет, м. Донецьк

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

О. В. Голуб

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. С. Балан

к. т. н., доц., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

С. В. Коляденко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

І. М. Мельник

к. е. н., доц., Львівська комерційна академія, м. Львів

Н. В. Василиха

викладач Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Ужгород

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

М. С. Пашкевич

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

Т. О. Паламарчук

магістрант кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

И. Б. Золотых

к. э. н.,  доцент кафедры экономической теории и общественных наук, Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК

О. Г. Диколенко

здобувач кафедри менеджменту на транспорті Української державної академії залізничного транспорту

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛІЗИНГУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

І. Д. П’ятничук

аспірант, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, м. Івано-Франківськ

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ВНЗ

Л. Г. Кемарська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАНТАЖОПЕРЕВІЗНИКІВ

Д. С. Безручко

аспірант кафедри політичної економії факультетів управління та маркетингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

І. С. Луценко

канд. екон. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

І. Г. Баськова

студентка, Національний технічний університет України «КПІ»

УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ – ЯК ОСНОВА ЯКІСНИХ ІННОВАЦІЙ

О. І. Шаманська

к. е. н., старший викладач кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Р. І. Олексенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туристичної індустрії, МДПУ ім. Б. Хмельницького

Ю. О. Лопушанська

ст. 5 курсу спец. «Менеджмент»

І. О. Краскова

ст. 5 курсу спец. «Менеджмент»

С. С. Снежко

ст. 5 курсу спец. «Менеджмент»

ЯКІСТЬ - ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

А. В. Лесь

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Р. М. Циган

ст. викладач, кафедра обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

О. С. Костюк

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

К. О. Басенко

аспірантка кафедри Економічної теорії, Чернігівський державний інститут економіки і управління

РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В БУДІВНИЦТВІ В КОНТЕКСТІ ВІДЧИЗНЯНОГО І СВІТОВОГО ДОСВІДУ

М. В. Правдюк

аспірантка ННЦ «Інститут аграрної економіки»

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. М. Черницька

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

РОЗКРИТТЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Р. А. Толпежников

к. э. н, доцент, ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»

Л. Ш. Маматова

соискатель, ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Т. Є. Шевченко

канд. техн. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

К. Ю. Удовіченко

студент ФММ 5 курсу, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ВПЛИВ ФАКТОРУ ЧАСУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

О. Б. Свірська

к. е. н., старший викладач кафедри технологій управління Національного університету «Львівська політехніка»

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

В. В. Трофимова

к. е. н, доцент, докторант, Кримський інститут бізнесу Університету економіки та управління, м. Сімферополь

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

А. В. Чухліб

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЬОНОСИРОВИНИ

О. І. Тимченко

старший викладач, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. О. Ілляшенко

к. е. н., науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

О. Ю. Леoсь

здoбувач, ст. викладач кафедри «Фінанси», ДoнДУУ

І. А. Климанська

студентка OКР «Бакалавр» кафедри «МНС», ДoнДУУ

ПРOБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛOГO БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Н. А. Лиско

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОД НАРАХУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

С. І. Оліферук

молодший науковий співробітник відділу просторового економічного розвитку та місцевого самоврядування, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ

Т. В. Сакалош

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, м. Київ

ГАЛУЗЬ КРАНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТИМУЛИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА  ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ

Г. В. Самородченко

старший викладач, ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг

ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

О. Д. Гнаткович

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

М. Г. Бойко

д. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

МОТИВАЦІЙНІ ЗАСАДИ УЗГОДЖЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ

Л. В. Забуранна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ ЗА РІЗНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

А. Ю. Безшкура

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

М. В. Страмцов

магістрант кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ОЦІНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Н. З. Мачуга

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ "ЛАНЦЮГА ЯКОСТІ" МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

М. М. Одінцов

д. е. н., професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

А. В. Хмелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку й аудиту, Дніпродзержинського державного технічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗГІДНО З ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

З. О. Скарбун

доцент кафедри економіки підприємств, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка, Україна

НАПРЯМКИ СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

О. В. Нєізвєстна

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ „Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

А. А. Гетьманенко

студентка 5 курсу спец. „Банківська справа”, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ „Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

ОЦІНКА ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Л. Г. Смоляр

к. е. н., професор, ректор ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», м. Київ

О. А. Котенко

студент, НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ

МЕРЕЖЕВІ СТРУКТУРИ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г. В. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЙНИЙ ФАКТОР В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В. О. Фастунова

старший викладач кафедри фінансів, Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СТРАХОВИКА

О. І. Балабанова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту готельного, курортного і туристичного сервісу, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Л. М. Ткачук

к. е. н., доцент, доцент кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Т. К. Калугаряну

студент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Ю. Ю. Філіпенко

аспірант кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Н. В. Винниченко

к .е. н, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

І. В. Іванець

асистент кафедри фінанси підприємств Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОЦІНКА КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

М. І. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ПОСТКРИЗОВА РЕІНКАРНАЦІЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

К. В. Ор’єва

ас. кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОЛІКОНТУРНОГО СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

О. В. Середa

aспірант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА

О. М. Тарканій

доктор філософії в галузі економіки, аудитор

ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ

Д. О. Толкачов

аспірант, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

І. О. Аракелова

ст. викладач кафедри маркетингу Донецького державного університету управління

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ БАГАТОФАКТОРНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Ю. В. Ігнатова

старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ КІНЦЕВИХ СПОЖИВАЧІВ

В. Л. Конащук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент Державного економіко-технологічного університету транспорту

О. В. Андрєєва

доцент Державного економіко-технологічного університету транспорту

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

О. В. Сотула

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

В. О. Ковтуненко

викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ СПРИЯННЯ СТАНОВЛЕННЮ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

О. В. Чала

к. е. н., доц., доцент кафедри Облік і аудит», Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ), м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Никитюк

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет , м. Дніпропетровськ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Л. О. Гаряга

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту,  Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, м. Севастополь

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТУВАННЯ У БАНКАХ УКРАЇНИ

О. В. Тодоров

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СТРОКОВИМИ КОНТРАКТАМИ З ВИКОНАННЯМ В СЕКТОРІ АГРАРНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

М. В. Гудзь

д. е. н., доц., професор кафедри фінансів, Запорізька державна інженерна академія

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Г. О. Башук

асистент кафедри розміщення продуктивних сил і технологій виробництва, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ І МЕТОДІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент кафедри фінансів і державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

ТЕНДЕНЦІЇ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

М. В. Калінчик

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії

К. О. Лисенко

асистент кафедри менеджменту Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

І. А. Брайловський

кандидат економічних наук, директор ДП «Наукова спілка Донбасу», м. Донецьк

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Т. В. Кухтик

доктор технічних наук, ректор Донбаського інституту техніки та менеджменту, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая»

Н. О. Образцова

аспірант Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

В. В. Підлісний

здобувач, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

КЛАСИФІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

М. Й. Малік

д. е. н., проф., акад., зав. відділу розвитку підприємництва і кооперації  НААНУ, ННЦ «ІАЕ»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Л. М. Пелиньо

аспірант Національного лісотехнічного університету України, м. Львів

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗОВНІШНІХ ЕФЕКТІВ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

І. А. Брайловський

кандидат економічних наук, директор ДП «Наукова спілка Донбасу», м. Донецьк

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

И. Е. Мельникова

к. э. н., доцент кафедры менеджмента и администрирования, ГВУЗ «Криворожский национальный университет»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗОРУДНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ С ЦЕЛЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПОРТНО -ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА СУЧАСНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ РІПАКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

С. М. Черненко

к. е. н., с. н. с., с. н. с. відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ РОБІТНИЧИМ ПРОФЕСІЯМ: ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О. В. Лисенок

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, с. н. с., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

СПЕЦИФІЧНІ ВИДИ ЗАГРОЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. В. Костромський

старший викладач кафедри фінансів і кредиту ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг

СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н. О. Іванченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. Г. Жарінова

к. е .н, доцент, докторант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВПЛИВ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

Л. О. Шпак

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

Ю. В. Тінтулов

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Одеського Державного Аграрного Університету

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЕМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. М. Орел

асистент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ, ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

В. В. Попович

к. е. н., доцент, Одеський державний аграрний університет

І. В. Колмогорова

к. е. н., асистент, Одеський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

О. М. Потишняк

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ У СВІТІ

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

НАПРАВЛЕНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»