Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Г. Й. Лучко

к.е.н, спеціаліст І категорії Інституту дистанційного навчання, Національний університет «Львівська політехніка»

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АКТИВІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of  Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

H. J. Luchko

PhD, specialist of I Category of the Institute of Distance Education, National University "Lviv Polytechnic"

Y. S. Bohiv

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

DEVELOPMENT STRATEGY OF COMMERCIAL COMPANIES IN THE ACTIVATION OF THE INVESTMENT ACTIVITIES

В. М. Колосок

д. е. н, доцент, професор кафедри «Економіки підприємств»,  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Я. С. Трусова

аспірант, асистент кафедри «Економіки підприємств», ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ЯКОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

V. M. Kolosok

d. e. n., prof., assistant professor of Enterprise Economy, DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», Mariupo

Ya. S. Trusova

postgraduate DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

FORMATION OF COMPETITIVE QUALITIES OF THE UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

М. М. Жибак

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ

M. Zhybak

PhD, professor of economy enterprise department at VP NUBiP in Ukraine  «Berezhany Agrotechnical Institute»

LABOUR MIGRATION AND HER INFLUENCE ON FORMATION AND EFFICIENCY OF THE USE OF LABOUR POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES IN THE REGION

П. М. Боровик

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Б. С. Гузар

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

О. О. Приблуда

студент, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

РОЛЬ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ДОХІДНОЇ БАЗИ ЛОКАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ

P. M. Borovik

Ph.D., associate professor,Uman National University of Horticulture, Uman

B. S. Huzar

O. O. Prybluda

Student,Uman National University of Horticulture, Uman

THE ROLE OF A LOCAL TAXATION IN THE FORMATION OF A REVENUE BASE OF LOCAL BUDGETS

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ОКРЕМОГО РЕГІОНУ (МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ)

S. Stetsenko

Ph.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

EVALUATION OF ECONOMIC SECURITY AT THE LEVEL OF A PARTICULAR REGION (MYKOLAIV REGION)

Н. О. Сімченко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

N. Simchenko

Doctor of sciences, PhD, professor of management department, National technical university of Ukraine “Kyiv polytechnic institute”

VALUE APPROACH TO DEVELOPING OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE TOURISM COMPANIES

Н. І. Коваль

к. е. н., доцент кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Koval

Candidate of economic sciences, assistant professor of accounting and analysis, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING POLICIES FOR DIFFERENT TYPES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. В. Сомик

к. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин Центру наукових досліджень Національного банку України

ВАЛЮТНИЙ КОШИК ЯК ОПЕРАЦІЙНИЙ ОРІЄНТИР КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

A. V. Somyk

Ph.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy Research Division, Head of Division

CURRENCY BASKET AS OPERATING REFERENCE-POINT OF EXCHANGE RATE POLICY: FOREIGN EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UKRAINE

Б. В. Вишнівська

к. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України

СВІТОВИЙ РИНОК ЦУКРУ

B.V. Vishnivska

k.e.n., associate professor of department of innovative activity in AIC of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

WORLD MARKET OF SUGAR

С. В. Матусяк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

S. Matusiak

Ph.D., assistant professor of management and administration, Vinnitsia Trade and Economic Institute KNTEU

FORMATION OF SOCIAL DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE REGION

Н. В. Бунтова

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи Київського університету туризму,економіки та права

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

N. Buntova

Candidate of economic sciences, docent of Department hotel-restaurant business, Kyiv University of Tourism, Economics and Law

STRATEGIC DIRECTIONS OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, Вінницький національний аграрний університет

В. П. Олійник

студентка 4-го курсу, Вінницький національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. Shamanska

Cand. of Econ. Vinnitsa National Agrarian University

V. Oliinyk

the student of 4th course

INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES UKRAINE: THE PRESENT PROBLEMS AND PROSPECTS

І. М. Бабак

к. соц. н., доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи, ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

ВПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ЯК УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ПЕРСОНАЛУ

Irina Baback

Candidate of Science in Sociology, Ass. Prof. of Management and Social Work, Regional Communal Higher Educational Institution «Іnstitut business «Strategy», city Zhovti Vody

IMPLEMENTATION MONITORING AS A MOTIVATIONAL USLOVMYA EFECYIVE IMPACT ON STAFF

А. Ф. Бондаренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

О. А. Розкошна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

В. В. Койло

слухач магістратури, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ БАНКУ

A. Bondarenko

Ph.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

H. Rozkoshnaya

Ph.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

V. Koylo

graduate student, Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

CREATION OF EFFECTIVE ADVERTISING IN THE BANK

Н. А. Перевозчикова

к. е. н., доцент, Донецкий национальний технический университет, г. Донецк

Р. Л. Финкельштейн

студентка, Донецкий национальний технический университет, г. Донецк

ПРОБЛЕМЫ АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНСКИХ КОРПОРАЦИЯХ

Natalia Perevozchikova

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Donetsk National Technical University, Donetsk

Rivekka  Finkelshtein

student, Donetsk National Technical University, Donetsk

THE PROBLEMS OF ESTABLISHMENT OF AGENCY RELATIONSHIP IN THE UKRAINIANS CORPORATE

Н. Ф. Яремчук

асистент  кафедри організації обліку та звітності, Вінницький  національний аграрний університет, м. Вінниця

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ: СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА

N. F. Yaremchuk

Assistant of the Department of Accounting and Reporting, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

INTERNAL CONTROL PROPERTIES: SUBJECT, OBJECT AND METHOD

А. В. Кравець

магістрант, Донецький національний технічний університет, Донецьк

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

A. Kravets

FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN UKRAINE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

О. І. Ратушенко

здобувач кафедри фінансів Інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету  розвитку людини «Україна»

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. I. Ratushenko

Researcher of the Department of Finance of the Institute of Economics and Management Open International University of Human Development "Ukraine"

EFFECTIVENESS OPERATION OF LABOUR POTENTIAL IN MODERN CONDITIONS

О. В. Малєй

здобувач кафедри економіки будівництва, Харківська національна академія міського господарства, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Olga Maley

Competitor of the Department of Construction Economics Kharkov National Academy of Municipal Economy, Kharkiv

IMPROVEMENT OF ECONOMIC INSTRUMENT OF MANAGEMENT BY THE SPHERE OF HANDLING MUNICIPAL BY WASTES IN A REGIONAL LEVEL

О. М. Гордуновський

д. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), м. Черкаси

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

O. M. Gordunovsky

Doctor of historical sciences, associate professor of economy and management department, Cherkasy institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine (Kyiv), Cherkassy

FEATURES OF DOMESTIC CONSUMER GOODS MARKET MAKING

Б. Б. Семак

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ – ГАРАНТ ЇЇ УСПІХУ НА РИНКУ

B. B. Semak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

ECOLOGICAL CERTIFICATION OF TEXTILE PRODUCTS - THE GUARANTOR OF ITS SUCCESS IN THE MARKET

О. В. Бакалінський

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій і логістики, Держаний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

АГРЕГОВАНЕ ВИМІРЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ

О. Bakalinsky

Doctor of Economics, Professor of Department of organization management and logistics, State Economy and Technology University of Transport, Kiev

AGGREGATED MEASURING OF PASSENGER’S TRANSPORTATION CUSTOMER VALUE

І.  П. Мігус

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

I. P. Mihus

PhD, Associate Professor, Head of Department of Management and Economic Security, Cherkasy National University of Bohdan Khmelnytsky

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SAFETY STOCK COMPANY

О. М. Ложачевська

д. е. н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

O. M. Lozhachevska

Doctor economic sciences, professor, head of Department of international Economics, National aviation university, Kiev

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT

О. І. Іляш

д. е. н, доцент, професор кафедри економіки підприємства, Львівська комерційна академія, м. Львів

І. Р. Набиванець

аспірант, Львівська комерційна академія, м. Львів

ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

O. I. Ilyash

Doctor of Science Economics, professor, Department of Enterprise Economics,Lviv Academy of Commerce, Lviv

I. R. Nabyvanec

a graduate student, Lviv Academy of Commerce, Lviv

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF RESEARCH OF ECONOMIC SECURITY IN THE SOCIAL SPHERE

О. В. Балуєва

к. держ. упр., доцент, докторант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

Н. М. Чинкуляк

к. ф.-м., доцент,  доцент кафедри вищої математики, Донецький державний університет управління м. Донецьк

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

O. V. Balueva

Candidate of Science on State management, Associate Professor, Associate Professor of Marketing, Donetsk State University of Management

N. M. Chynkulyak

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Mathematics Donetsk State University of Management

CLUSTER ANALYSES OF THE UKRAINIAN TERRITORIES ACCORDING TO THE INDICES OF THE ANTHROPOGENIC LOADS ON THE NATURAL ENVIRONMENT

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СУПЕРЕТНОСУ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТУВАННЯ

K. E. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

SUPER-ETHOS` ECONOMICAL MODEL: SUBSTANTIATION ACTUAL PROBLEMS

О. В. Богданюк

к. е. н., ст. викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Х. М. Бенайсса

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

O. V. Bogdaniuk

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

K. M. Benayssa

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DISCLOSURE OF INCOME IN AGRICULTURE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAWS

Ю. М. Маковецька

к. е. н., н. с. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ УПАКОВКИ

Yulija  Makovetska

PhD Economics, researcher of Public Institution «Institute of Economics of Natural Resources and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF PACKAGING WASTE MANAGEMENT

Г. Л. Красневич

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

G. L. Krasnevitch

PhD, senior lecturer of department of economy and finances, Kyiv national university of trade and economics

ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGEMENT AS A COMPONENT OF ECONOMIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОДАТКОВИХ ЗМІН

O. Y. Butska

PhD, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

TAXATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN TERMS OF TAX CHANGES

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

N. Chorna

Ph.D., assistant professor of management and administration Vinnitsia Trade and Economic Institute KNTEU 

SPECIFIC ACTIVITIES OF BANK HOLDING UKRAINE: MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

І. О. Давидова

к. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

I. O. Davydova

PhD, associate professor, professor of Economic Theory and Law Department, Khakiv State University of Food Technology and Management, Kharkiv city

EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN THE POST-INDUSTRIAL ECONOMY

З. Я. Шацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Київського національного університету технологій та дизайну

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Z. Y. Shatskaya

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor, Department of Economics Kyiv National University of Technologies and Design

CHARACTERIZATION AND CONSTRUCTION OF BASIC MODELS OF STRATEGIC MANAGEMENT AT DOMESTIC ENTERPRISES

О. В. Горобець

к.е.н., доцент кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВІДХОДІВ

O. V. Gorobets

candidate of economic sciences, associate professor of environmental economics and management chair of Zhytomyr national agrocultural university, Zhytomyr

CONCEPTUAL APPROACHES TO SOLVING WASTE PROBLEM

О. В. Люта

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

БЮДЖЕТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

O. Liuta

PhD, Associate Prof., PhD, Associate Prof. of  Department of Finance, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

BUDGET POTENTIAL AS A KEY FACTOR OF FINANCIAL PROVISION OF REGION DEVELOPMENT

Д. П. Єфремов

к. е. н., докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКРИЗОВОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ СИСТЕМ

D. Yefremov

doctorant, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

POST-CRISIS AUTOMATIC STABILIZATION FEATURES OF FISCAL SYSTEMS

Д. В. Шиян

асистент кафедри фінансів і кредиту, Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), м. Севастополь

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

D. Shyian

assistant lecturer of the Department of Finance and Credit, the Sevastopol Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kiev), Sevastopol

METHODS OF ESTIMATION OF THE BANKING SYSTEM SECURITY IN UKRAINE

А. О. Касич

д. е. н., професор, зав. каф. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

В. А. Циган

студентка, КрНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

A. O. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

V. A. Tsygan

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi Na­tional University

FEATURES OF FINANCING HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES

Ю. В. Грудцина

старший викладач кафедри менеджменту, Академія муніципального управління

ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧА ЯК КРИТЕРІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

J. Grudtsyna

Senior Lecturer, department of management Academy of municipal administration

CUSTOMER SATISFACTION AS A CRITERION OF QUALITY MANAGEMENT

Т. В. Коваленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

О. С. Тверська

студентка 1 курсу магістратури, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ В УКРАЇНІ

T. V. Kovalenko

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of human resources management and labor economics, Donetsk National Technical University, Donetsk

O. S. Tverska

master, Donetsk National Technical University, Donetsk

ANALYSIS OF PROFESSIONAL TRAINING AND SKILLS DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. В. Красношапка

кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Я. Р. Буданова

студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

КОРПОРАТИВНІ УНІВЕРСИТЕТИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

V. V. Krasnoshapka

Ph.D., Associate Professor of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Y. R. Budanova

Student, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

CORPORATE UNIVERSITIES IN THE SYSTEM OF TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Т. В. Сокіл

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛЯННІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

K. O. Boyarynova

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

T. V. Sokil

Master student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT BY INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY AS INSTRUMENT OF ENTERPRISES DEVELOPMENT

Л. М. Пархоменко

ст. н. с., ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН, м. Київ

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ ТА ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЦУКРУ УКРАЇНИ

L. Parkhomenko

senior scientific worker, NNC „Institute of agrarian economy” NAAN, Kyiv

PRICE SITUATION AND INFLUENCE OF THE STATE IS ON PRICING AT THE MARKET OF SUGAR OF UKRAINE

С. Г. Рудакова

канд. техн. наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

H. C. Данилевич

канд. техн. наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Л. В. Щетініна

канд. екон. наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

S. G. Rudakova

phd (tecnics), associate professor at the staff management and labour economics department, Vadim Getman Kyiv National Economic University

N. S. Danylevich

phd (tecnics), associate professor at the staff management and labour economics department, Vadim Getman Kyiv National Economic University

L. V. Shchetinina

phd (economics), associate professor at the staff management and labour economics department, Vadim Getman Kyiv National Economic University

THE INTRODUCTION OF FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN UKRAINE

В. М. Кочетков

д. е. н, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

І. М. Хоменко

асистент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. Kochetkov

professor of the international economics department National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

І. M. Khomenko

assistant of the international economics department National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

FEATURES OF UTILIZING LABOUR MOTIVATION INSTRUMENTS WITHIN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF A MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISE

В. І. Трохименко

к. е. н., асистент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУПЕРЕЧЛИВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

V. Trokhymenko

CONTRADICTORY TRENDS IN BANKING SERVICE MARKET DEVELOPMENT

О. В. Коваленко

к. е. н, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ

E. Kovalenko

c.e.s., Dniprodzerzhinsk state technical university, assistant professor

THE INNOVATION PROCESSES ARE THE KEY FACTOR OF THE ENERGETIC DEVELOPMENT

І. О. Дугушкін

магістр, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

СУЧАСНА МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

I. O. Duhushkin

MA, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

MODERN MEDICINE: PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS

О. С. Гуменюк

аспірантка Чернігівського державного інституту економіки і управління, Чернігів

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. S. Gumeniuk

graduate Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT CAPACITY OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Л. Г. Смоляр

к. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Л. А. Здрилюк

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. G. Smolyar

Cand. of Econ. Sciences, professor, professor of management department, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

L. A. Zdrylyuk

Master student, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL INNOVATION IN THE ENTERPRISE

Ю. О. Шевченко

аспірант кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВЕКТОРІВ В УКРАЇНІ

Iullia Shevchenko

Postgraduate of Department of International Economics and Economic Theory, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

SERVICES SPHERE DEVELOPMENT IN THE FORMATION OF INTEGRATION VECTORS IN UKRAINE

А. А. Гнатюк

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Рівне

ОЦІНКА, ЯК СПОСІБ ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЯВИЩ

А. А. Gnatyuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of finances, accounting and audit, Rivne Institute «Open International University of Human Development «Ukraine»

ASSESSMENT AS A WAY TO MEASURE THE VALUE OF THE PHENOMENA

М. М. Кальченко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

СУЧАСНИЙ СТАН ТА СПЕЦИФІКА ЗАЛУЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ АГРОХОЛДИНГАМИ КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ ФОНДОВУ БІРЖУ

M. M. Kalchenko

Postgraduate of Accounting, Auditing and Finance Department, SHEE "Kherson State Agrarian University"

CURRENT STATUS AND SPECIFIC INVOLVEMENT OF CAPITAL THROUGH THE STOCK EXCHANGE BY THE  NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS

Т. В. Кисіль

аспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

СТРАТЕГІЯ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

T. V. Kysil

postgraduate student of the Department of marketing and innovation management, Sumy State University, Sumy

IMPORT-SUBSTITUTION STRATEGY AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY

Т. Г. Кубах

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

T. Kubakh

doctor of philosophy (PhD) in Economics, associate Professor, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

INVESTMENT CLIMATE OF COUNTRY: THEORETIC AND PRACTICE

С. А. Бульба

здобувач, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МЕРЕЖАХ В ТОРГІВЛІ

S. А. Bulba

applicant, Kiev national university of trade and economics, Kiev

IMPROVING THE SYSTEM OF BUDGETING IN BUSINESS NETWORKS OF TRADE

І. І. Вініченко

проф., доктор економічних наук, Дніпропетровський Державний Аграрний Університет

Л. І. Рева

кандидат сільськогосподарських наук, Дніпропетровський Державний Аграрний Університет

ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ – ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

I. I. Vinichenko

Prof., Full Doctor, Dnipropetrovsk State Agrarian University

 L. I. Reva

Ph.D., Dnipropetrovsk State Agrarian University

FARM ENTERPRISES - STATE SUPPORT

О. В. Корнух

к. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Kornuch

Ph. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University

THE STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATION DEVELOPMENT OF COMPANY

Ю. Є. Кирилов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет

КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Y. E. Kirilov

cand. of econ. sciences, associate professor, associate professor of the department of management organizations, Kherson state agrarian university

CLUSTERING AS A TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMIES IN A GLOBALIZING

Ю. О. Літковець

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Yu. Litkovets

Associate Professor, Department of Economics enterprises and corporations, Ternopil National Economic University

PROBLEMS OF MODELLING OF INTEGRAL EFFICIENCY INDEX

Т. С. Гайдучок

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. А. Мостепанюк

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕФЕКТИВНЕ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

T. S. Gayduchok

Candidate of Economical Science, Associate Professor, Assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir

V. A. Mostepanyuk

Candidate of Sciences in Agriculture, Associate Professor, Assistant professor of forest inventory and forest management, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir

EFFICIENT AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY

Л. І. Нейкова

д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет харчових технологій, м. Київ

К. Р. Маноха

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ

L. I. Neykova

doctor of economic Sciences, Professor, Head of the  Department of management of foreign economic activity, National University of food technologies, Kyiv

K. R. Manokha

master, National University of food technologies, Kyiv

THE PROBLEMS OF ENTERING THE DOMESTIC ENTERPRISES OF MILK PROCESSING SUBCOMPLEX OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX ON THE FOREIGN MARKETS

А. В. Хмелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

A. V. Khmelyuk

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Dneprodzerzhinsk State Technical University

STATISTICAL EVALUATION OF SMALL BUSINESSES: THE PROBLEM OF INFORMATION PROVIDING

О. В. Мишко

к. е. н., Луцький кооперативний коледж Львівської комерційної академії

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Myshko

c. e. s., Lutsk cooperative college of the Lviv commercial academy

FINANCIAL PLANNING AS A MEANS OF MANAGING THE CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE

І. А. Крисоватий

здобувач Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Krysovatyy

researcher Kyiv National Economic University them. Vadym Hetman

THEORETICAL EXPLICATION OF THE MECHANISM OF TAX REGULATION OF INNOVATION

В. Ю. Єдинак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Т. С. Єдинак

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ : УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

V. Iu. Iedynak

Ph.D., Associate Professor, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

T. S. Iedynak

Ph.D., Associate Professor, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

THE FUNCTIONING OF THE CUSTOMS AUDIT IN UKRAINE : THE ADMINISTRATIVE ASPECT

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

Т. В. Малета

магістрант Київського національного університету технологій та дизайну

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ МЕБЛІВ УКРАЇНИ

G. Kostiuk

candidate of economic Sciences, assistant professor of management on a Kyiv National University of Technologies and Design

T. Maleta

master on a Kyiv National University of Technologies and Design

BUSINESS DEVELOPMENT IN THE FURNITURE UKRAINE

К. В. Крисовата

аспірант Тернопільського національного економічного університету

ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Kateryna Krysovata

postgraduate of Ternopil National Economy University

NATIONAL PRACTICE AND MANAGEMENT ISSUES OF FINANCIAL RISK CUSTOMS OF UKRAINE

О. В. Ольшанська

к. е. н., доц., зав. кафедри Регіональної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ АГРОСОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

O. V. Olshanska

PhD in Economics, associate professor, head of department of the Regional economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT ASSESSMENT OF AGROSOCIAL SYSTEM

Д. В. Стрoгаль

аспiрантка кафедри міжнарoднoгo менеджменту, ДВНЗ «Київський нацioнальний екoнoмiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана»

ТЕНДЕНЦІЇ ТА СХЕМИ НАКОПИЧЕННЯ КАПІТАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ В ОФШОРНИХ ЗОНАХ

Daryna Strogal

post-graduate student of the faculty "international management" of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

TENDENCIES AND SCHEMES OF CAPITAL WITHDRAWAL FROM DEVELOPING COUNTRIES TO THE DEVELOPED ONES WITH PARTICIPATION OF MNCS AND OFFSHORES

О. В. Смирна

асистент кафедри фінансів, КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

МІСЦЕ ЕМІСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ФІНАНСОВІЙ СТРАТЕГІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

О. V. Smyrna

assistant of the Department of Finance, Kryvyi Rih Economic Institute of the Kryvyi Rih National University

THE ROLE OF EMISSION POLICY IN THE FINANCIAL STRATEGY OF JOINT-STOCK COMPANY

В. Р. Крупа

к. е. н., в. о. доцента кафедри економічної теорії, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ

V. R. Krupa

PhD, acting associate professor of the department of economic theory, Lviv national agrarian university, Lviv

IMPROVEMENT OF THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTABLISHING OF THE STATE SOCIAL STANDARDS IN UKRAINE

К. Б. Латунова

аспірант, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

K. B. Latunova

post-graduate, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF MODELING AN EFFECTIVE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE BANK'S CREDIT RISK

А. І. Іванова

аспірант Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

A. I. Ivanova

post-graduate of Dnipropetrovsk National University Oles Honchar

SALES VOLUMES PLANNING AND ANALYSIS IN SERVICE ENTERPRISES:PARTICULARITIES, PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION

О. В. Котляревський

здобувач кафедри економічної теорії Донецького національного університету

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. V. Kotliarevsky

Postgraduate of Department of Economic theory, Donetck National University

PUBLIC MECHANISM OF MOTIVATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

С. В. Овчаренко

асистент кафедри фінансів ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

Т. О. Пожар

к. е. н., ст.-викл. кафедри фінансів ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРВИННОГО ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Svitlana V. Ovcharenko

assistant Department of Finance "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

Tetyana O. Pozhar

PhD, Senior Lecturer, Department of Finance "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT MEASURES IN THE AREA OF INITIAL PUBLIC OFFERINGS ON THE STOCK MARKET OF UKRAINE

М. В. Колесник

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, Національний авіаційний університет, м. Київ

І. О. Куцакова

асистент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, Національний авіаційний університет, м.Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ АУТСОРСИНГОВИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АВІАПІДПРИЄМСТВ

Maksym Kolesnyk

Ph.D., associate professor, associate professor of marketing and resourcing department, National Aviation University, Kyiv

Iryna  Kutsakova

assistant of marketing and resourcing department, National Aviation University, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO CREATING OUTSOURCING AND INTEGRATION BUSINESS MODELS OF AIRLINES

М. І. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

Т. О. Маринич

асистент кафедри моделювання складних систем, Сумський державний університет, м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

M. I. Makarenko

doctor of economics, professor, head of the International economics’ department, Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, Sumy

T. O. Marynych

assistant lecturer, Sumy State University, Sumy

FEATURES OF THE CURRENCY POLICY MECHANISM OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE UNDER FINANCIAL INSTABILITY

П. А. Мігун

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

P. A. Migun

Master student, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF PLANNING INNOVATION IN ENTERPRISES

А. В. Ситник

студентка магістратури, факультету економіки та управління, інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

A. V. Sitnik

Master's degree student of the faculty of Economics and management, Institute of staff training of State employment service of Ukraine, Kiev

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM

В. В. Матвєєв

асистент кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Matvieiev

Assistant of the Department of Department of International Management, National University of Food Technologies, Kyiv

METHODS FOR ASSESSING THE COMPETITIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES

Б. М. Короп

к. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ТРАНСКОРДОННИМИ ПАРТНЕРАМИ

B. Korop

PhD, Assistant of Department of international economics, Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Chernivtsi

FOREIGN TRADE OF UKRAINE WITH CROSS-BORDER PARTNERS

Н. В. Саприкіна

к. е. н., доцент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, Київський національний економічного університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Д. Г. Хохич

к. е. н., доцент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, Київський національний економічного університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. V. Saprykina

PhD., docent of political economy and economic accounting departments SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

D. H. Khokhych

PhD., docent of political economy and economic accounting departments SHEE " Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE PROCESS OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM WITHIN THE GLOBALIZATION TREND

Н. Л. Вільчинська

ННЦ Інститут аграрної економіки, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. L. Vilchunska

Education and scientific Institute of Agricultural Economic, Kyiv

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DAIRY ENTERPRISES IN UKRAINE

О. В. Савченко

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  м. Київ

В. П. Соловйов

доктор економ. наук, проф. Національній технічний університет Україні «КПІ», м. Київ

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Savchenko

Master, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

V. P. Solovyov

Doctor of Economics, Professor, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

THE ESSENCE AND COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF FOSTERING INNOVATION IN THE ENTERPRISE

Н. В. Яремчук

асистент кафедри організації агробізнесу Вінницького національного аграрного університету

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

N. V. Yaremchuk

assistant of department of agribusiness organization and hotel-restaurant business, Vinnytsa National Agrarian University

THE METHOD OF ESTIMATION OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY EFFICIENCY IN THE SYSTEM OF GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX

М. М. Гуменюк

аспірантка ННЦ „Інститут аграрної економіки”

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М.  Gumenyuk

postgraduate student, National Scientific Center „Institute of Agrarian Economics”

PERFECTION OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM TO ENSURE THE EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. В. Жильченкова

к. э. н., доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права, Донецкого национального технического университета, г. Донецк

Д. В. Калетник

магистр 2 курса, Донецкого национального университета, г. Донецк

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

V. V. Zhylchenkova

Candidate of economic sciences., assistant professor of management and business law, Donetsk National Technical University, Donetsk

D. V. Kaletnyk

Master 2 course, Donetsk National University, Donetsk

MANAGING THE COST OF UTILITIES IN UKRAINE

Ю. О. Каспришен

студент Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

УКРАЇНА ТА ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ

J. Kaspryshen

student, Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

UKRAINE AND THE EU : PROSPECTS AND RISKS FOR ENTERPRISES APK UKRAINE

В. О. Сподіна

студентка кредитно-економічного факультету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

V. O. Spodina

student, Credit and Economics faculty, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

INNOVATIONS AND INVESTMENTS: THE ESSENCE AND INTERRELATION

Д. О. Волкова

студентка, факультет соціології і права, Національний технічний університет “КПІ”, м. Київ

«БІЗНЕС В СТИЛІ ФАНК» В УПРАВЛІННІ УКРАЇНСЬКОЮ РЕКЛАМНОЮ АГЕНЦІЄЮ

D. O. Volkova

Student, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

«FUNKY BUSINESS» MANAGEMENT IN UKRAINIAN ADVERTISING AGENCIES

І. І. Ріжок

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури, м. Київ

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНО-АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. I. Ryzhok

postgraduate student of the department of management in construction, Kiev national University of construction and architecture, Kyiv

DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL AND ANALYTICAL TOOLS PREVENT BANKRUPTCIES OF BUILDING COMPANIES

В. В. Бусарев

аспирант кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

РЕЛЕВАНТНОСТЬ  КОНЦЕПЦИЙ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  В БИЗНЕС-ПРОЦЕССНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

V. V. Busarev

рostgraduate student in construction management, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

RELEVANCE OF THE CONCEPTS OF BUDGETING IN THE BUSINESS PROCESS ENTERPRISE MANAGEMENT

Н. В. Сторожук

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури, м. Київ

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ: АЛГОРИТМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУР АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНОЮ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

N. V. Storozhuk

postgraduate student of the department of management in construction, Kiev national University of construction and architecture, Kyiv

METHODS OF DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF RISKS: ALGORITHMS AND IMPLEMENTATION PROCEDURES FOR CRISIS MANAGEMENT THE INTEGRATED CONSTRUCTION COMPANY

О. П. Швидка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВИДИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

O. P. Shvydka

PhD, associate Professor of the Department of economy of enterprises State University «Kyiv national economic University named after Vadym Hetman», Kiev

TYPES OF CONTROLLING THE COMPANY AND THEIR RELATIONSHIP

К. В. Пиркова

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК УКРАЇНИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

K. V. Pyrkova

master, Kyiv National University of Technologies and Design

THE INTRODUCTION OF INNOVATION ON THE UKRAINIAN MARKET

О. В. Хадарцев

асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

O. V. Khadartsev

assistant of the Department of Business Economics and Management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

REGIONAL FACTORS OF DEVELOPMENT MARKET OF RESOURCES SAVING

А. О. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. A. Muzichenko

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ANALYSIS OF CROP PRODUCTION ON LEASED LAND OF DIFFERENT LEGAL TYPES OF ENTITIES

Л. Г. Богуш

к. е. н., с. н. с., пр. н. с. ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, м. Київ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ

L. Bogush

Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

SECTOR OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE: TRENDS AND CHALLENGES OF REFORMING AND DEVELOPMENT

О. І. Медяник

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури, м. Київ

МОДИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

E. I. Medyanik

postgraduate student of the department of management in construction, Kiev national University of construction and architecture, Kyiv

MODIFICATION OF ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL TOOLS EVALUATION OF ECONOMIC BEHAVIOR AND COMPETITIVENESS OF THE CONSTRUCTION COMPANY

В. В. Юрченко

к. е. н., директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів Державної податкової служби України, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ВЕКТОРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

V. V. Yurchenko

РhD, Director of the Center of training and retraining of the managerial personnel of the bodies of State tax service of Ukraine, Kiev

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND HARMONIZATION OF TAX SYSTEMS OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION. VECTORS FOR UKRAINE

М. В. Площик

здобувач, Національний університеті біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ КАВОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ДЛЯ ДОБРОБУТУ СУСПІЛЬСТВА ВІД ЗМІНИ КОН’ЮНКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КАВИ

M. Ploshchyk

researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FORECASTING OF CONSUMPTION VOLUME OF COFFEE PRODUCTS IN UKRAINE AND SIMULATION OF GENERAL ECONOMIC EFFECT TO THE WELFARE OF SOCIETY FROM CHANGES IN MARKET CONDITIONS OF COFFEE IN UKRAINE

І. В. Левицька

д. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

I. V. Levytska

PhD, Associate Professor, Head of Department of Tourism, hotel and restaurant business, Vinnitsa Trade and Economics Institute KNTEY

THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE VINNYTSA REGION IN THE CONTEXT OF THE CLUSTER APPROACH

О. К. Абесінова

ст. викладач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВИБУТТЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Abesinova

lecturer in accounting in the credit and fiscal institutions and economic analysis of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF MOTIVATIONAL STRUCTURE OF DISMISSAL OF STAFF AND ITS INFLUENCE ON MANAGEMENT OF PERSONNEL

Н. В. Семенченко

д. е. н., доц. Національного технічного університету України «КПІ»

О. С. Мороз

аспірант Національного технічного університету України «КПІ»

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. V. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, National Technical University of Ukraine “KPI”

O. S. Moroz

postgrad, National Technical University of Ukraine “KPI”

FORMATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Т. Є. Іваницька

асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, аспірантка, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. E. Ivanytska

the assistant, an aspirant, «Prydneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture» Dnepropetrovsk

ENVIRONMENTAL EFFECTS AT ENSURING MANAGEMENT EFFICIENCY CONSTRUCTION ENTERPRISES

К. С. Жадько

доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу, Дніпропетровської державної фінансової академії

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

K. S. Zhadko

PhD, Head of Accounting and Economic Analysis, Dnepropetrovsk State Finance Academy

THEORETICAL QUESTIONS OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING SYSTEMS AND MANAGEMENT AT ENTERPRISES

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

РЕЙДЕРСТВО ЯК ОДНА З СЕРЙОЗНИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

A. Cherevko

Ph.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

RAIDING AS ONE OF THE MAJOR THREATS TO ECONOMIC SECURITY COMPANY

Г. О. Березок

аспірант кафедри міжнародної економіки Національний університет водного господарства та природокористування

ПРІОРИТЕТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

A. Berezyuk

postgraduate student of the Department of international Economics National University of water management and nature resources use

PRIORITY SOCIAL INVESTMENT ENTERPRISES IN THE SERVICE SECTOR ON THE BASIS OF AN ASSESSMENT OF THEIR EFFECTIVENESS

А. В. Богославська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

A. Bogoslavska

PhD of economic sciences, assistant professor of іnternational еconomics, Mykolayiv National University VA Sukhomlynsky

EVALUATION OF THE ECONOMIC AREAS OF NATURAL RESERVE FUND UKRAINE

В. Я. Швець

докт. екон. наук, проф., Національний гірничий університет

Г. В. Бондаренко

аспирант, Національний гірничий університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗБИТКОВОСТІ ШАХТИ

V. Y. Shvets

Doctor of Technical Sciences, professor, National mining university

G. V. Bondarenko

aspirant, National mining university

EFFICIENCY EVALUATION OF LEVEL DECREASING OF MINES' LOSS

К. А. Ревіка

аспірант, Донецький державний університет управління МОН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗОВНІШНЬОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Christina A. Revika

graduate student, Donetsk State University of Management Education of Ukraine

CONCEPTUAL OF IMPROVEMENT MECHANISM OF STRUCTURAL POLICY FOR EXTERNAL SECTOR OF NATIONAL ECONOMY

В. О. Козлова

аспірант кафедри «Облік, аналіз і аудит» Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградского

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. A. Kozlova

postgraduate, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE DEPOSITARY SYSTEM OF UKRAINE

О. Є. Кузьмін

доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

А. М. Дідик

кандидат економічних наук, здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет «Львівська політехніка»

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Oleg Kuzmin

PhD (Economics), Professor, Director of Educational-scientific Institute of Economics and Management Lviv Polytechnic National University

Andrii Didyk

PhD (Economics), Searcher Lviv Polytechnic National University

METHODICAL FRAMEWORKS OF ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SOCIAL AND ECONOMIC LEVERAGES ON PROVIDING MULTI-VECTOR DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

О. Е. Кузьмин

доктор экономических наук, профессор, директор Учебно-научного института экономики и менеджмента предприятий, Национальный университет «Львовская политехника»

А. Н. Дидык

кандидат экономических наук, соискатель кафедры менеджмента и международного предпринимательства, Национальный университет «Львовская политехника»

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЫЧАГОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИВЕКТОРНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

А. В. Кулінська

к. держ. упр., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Anzhela Kulinska

PhD, assistant professor of marketing and management  department, Donetsk National University of Economics and Trade  named after M. Tugan-Baranovsky

THE PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF SUBJECTS NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

В. В. Ліщук

аспірант, Київський національний університет технологій і дизайну

МІСЦЕ КОНЦЕПЦІЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У ТЕОРІЇ КАПІТАЛУ

V. Lishchuk

a graduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

LOCATION CONCEPT OF THE FOREIGN CAPITAL IN THE THEORY OF THE CAPITAL

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Луганськ

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

I. V. Zablodska

Docent of e.s., professor, a director of Lugansk branch of the Institute of economic and legal researches of the NAS in Ukraine, city Luhansk

INFRASTRUCTURAL PROVIDING OF THE STATE ADMINISTRATION EMPLOYMENT POPULATION IN UKRAINE

П. В. Воронжак

асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

ТИПОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

P. V. Voronzak

Assistant, department of аccounting, analysis and audit Odessa National Polytechnic University, Odessa

TYPOLOGY OF ORGANIZATIONAL STRATEGY INNOVATIVE TOOLS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»