Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

Т. В. Гринько

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

С. О. Смирнов

доктор фізико-математичних наук, професор, декан економічного факультету, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

МЕТОДІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Теtiana Grynko

D-r of Economics, Professor, Head of the Chair of Economy and Enterprise Management Department of Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

Sergey Smyrnov

D-r of Physical and mathematical sciences, Professor, Dean of the Economic Faculty of Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE FINANCIAL- INVESTMENT POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Т. В. Паєнтко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України

МИТНИЙ КОНТРОЛІНГ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

T. V. Paientko

doctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

CUSTOM ACCOUNTANT MANAGEMENT IN FINANCIAL SERVICES: REALITIES AND PROSPECTS IN UKRAINE

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. I. Vinichenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics and Agricultural Economics, Dnipropetrovs’k State Agricultural Economics University

D. V. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs’k State Agricultural Economics University

DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES FOR PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

М. Г. Бойко

д. е. н.. проф., Київський національний торговельно-економічний університет

О. В. Бабенко

асистент, Київський національний торговельно-економічний університет

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ТУРИЗМІ: ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

M. G. Boyko

Doctor of the economic science, prof., Kyiv National University of Trade and Economics

O. V. Babenko

Assistant, Kyiv National University of Trade and Economics

CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM PRECONDITION OF FORMING AND REALISATION

О. Є. Бавико

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

М. П. Петренко

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон, Україна

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНОЮ ПЕРЕБУДОВОЮ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

О. Y. Bavyko

doctor of sciences (economics), professor of department of management, University of International Business and Law, Kherson

M. Р. Petrenko

PhD, doctoral student, University of International Business and Law, Kherson, Ukraine

MANAGEMENT OF RESTRUCTURING THE ECONOMY IN A  POST-INDUSTRIAL TRANSFORMATION

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

У. О. Марчук

к. е. н, старший викладач кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economic Science, Professor, Head of audit and state control department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

U. O. Marchuk

PhD, Senior lecture of the department of accounting and analysis, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnytsia

ACCOUNTING OF CURRENT LIABILITIES IN THE MANAGEMENT SYSTEM THE DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

Е. М. Забарна

доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічних систем і маркетингу, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

К. О. Ваннік

студентка, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

ФОРМУВАННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ СУЧАСНОСТІ

E. M. Zabarna

Doctor of Economics, Professor, Head of the cathedra of Economics and Marketing, Odessa National Polytechnic University, Odessa

K. O. Vannik

student, Odessa National Polytechnic University, Odessa

FORMATION OF THE PROBLEMS OF THE MODERN SOCIAL MARKETING

З. Б. Живко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

М. М. Павлів

магістр 2 курсу спец. «Менеджмент організацій і адміністрування», Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

М. В. Тишко

магістр 2 курсу спец. «Менеджмент організацій і адміністрування», Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Z. B. Zhyvko

doctor of economical science, Associate Professor, head of the chair "Management", Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

M. M. Pavliv

master 2 course special. "Management and Administration", Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

M. V. Tyshko

FINANCIAL SECURITY COUNTRIES AND UNDERTAKINGS

І. М. Зеліско

д. е. н. , професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

I. M. Zelisko

Doctor of Economic Science, Professor Department of Finance and Credit , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

RISKS AND THREATS OF BUSINESS AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

А. В. Сомик

к. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин Центру наукових досліджень Національного банку України

ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Anzhelika Somyk

Ph.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy and International Foreign Exchange Relationship Research Division,Head of Division

EFFICIENCY OF MONETARY POLICY OF NATIONAL BANK OF UKRAINE

О. С. Наконечна

к. е. н, доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. Nakonechnа

PhD of Economics, assistant of professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance

N. Roschina

Ph.D. of Economics, assistant professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

PARTICULAR QUALITIES OF UKRAINIAN STOCK MARKET OPERATION

К. В. Бажеріна

к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМІ

K. V. Bazherina

Candidate of economic sciences. associate professor of the industrial marketing department of the  National technical university of Ukraine «KPI»

USE OF MANIPULATIVE TECHNOLOGIES IN ADVERTISING

М. С. Лебеденко

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

M. S. Lebedenko

Cand.Econ.Sci., docent of industrial marketing department, National Technical University of Ukraine «Kyiv Politechnic Institute»

BASIC DEFINITIONS AND MODELS OF E-BUSINESS

Ю. М. Барський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри  прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Т. П. Панюк

старший викладач кафедри економічної теорії, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Y. Barskyyi

Doctor of Economics, Assistant Professor, the head of Department of Applied Statistics and Economics,  Lutsk National Techinacal University

Т. Panyuk

the lecturer of the Department of Economic Theory, Rivne State University of Humanitarian

THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY AS THE DEVELOPMENT OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES OF RIVNE REGION

І. Є. Андрущенко

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. С. Касьян

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

БЮДЖЕТУВАННЯ, ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

I. E. Andrushchenko

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

O. S. Kasyan

Master, Zaporizhzhya National Technical University

BUDGETING AS A TECHNOLOGY OF STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT

С. М. Демидюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

ШЛЯХИ РОЗПОДІЛУ КОНФЛІКТУЮЧИХ ФУНКЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

S. Demydyuk

Ph.D., Assistant Professor of Management, International University of Economics and Humanities named after Stepan Demianchuk, Rivne

WAYS TO ELIMINATE CONFLICT FUNCTIONS OF GOVERNMENT INSTITUTIONS IN FORESTRY UKRAINE

О. М. Волковицька

к. е. н., старший викладач кафедри облік та економічний аналіз, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

С. Ю. Болтач

магістр, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

O. M. Volkovytska

Ph.D., senior lecturer in accounting and economic analysis, Mykolaiv National University  V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

S. Y. Boltach

master, Mykolaiv National University V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

FORMATION OF INTERNAL CONTROL CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS

Д. Е. Пономарьов

аспірант кафедри фінансів та банківської справ, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Denys Ponomarov

postgraduate student of Finance and Banking Department of “European University”, Kyiv

THE CREDITWORTHINESS OF ENTERPRISES AND POLITICAL ENVIRONMENT: REALITIES

Ю. С. Табачок

аспірант відділу державних фінансів, ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, м. Київ

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ФОРМИ

Yu. S. Tabachok

a graduate student of the department of public finances, State educational and scientific institution «Academy of Financial Management» of the Ministry of Finance of Ukraine

GOVERNMENT GUARANTEES TO STIMULATE INVESTMENT AND INNOVATION AND THEIR FORM

Ш. А.- О. Омаров

к. е. н., доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

О. Ю. Полякова

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Sh. A. Omarov

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkiv

O. Yu. Poliakova

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Senior Research Fellow, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkiv

MODERN APPROACHES TO THE SIMULATION MODELING OF REGIONAL DEVELOPMENT

О. В. Полтавська

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

O. V. Poltavska

The assistant of  Kiev National University of Trade and Economics

ENSURING STAFF OF HOTEL UKRAINE

М. В. Мазур

канд. ек. наук, доцент кафедри статистики Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСТАЧАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ В УКРАЇНІ

M. V. Mazur

STATIATICAL ANALYSIS OF SUPPLY AND CONSUMPTION OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY IN UKRAINE

М. А. Гнатишин

к. е. н., доцент кафедри аналітичної економії і міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНО ЗБАЛАНСОВАНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

M. Hnatyshyn

Ph.D., associate professor of Analytical Economy and International Economics Department, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ECO-ECONOMICALLY BALANCED WORLD TRADE LIBERALIZATION FOR DEVELOPING COUNTRIES

Н. В. Трусова

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

N. V. Trusova

PhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University

PECULIARITIES OF PROVISION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES WITH FINANCIAL POTENTIAL

В. А. Свічкарь

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Л. Ф. Нелень

студентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ У РЕЙТИНГУВАННІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

L. F. Nelen

MARKETING APPROACH IN THE RANKING OF INSURANCE COMPANIES

І. А. Хмарська

здобувач, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО СУБМІКСУ В ЛІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

І. А. Khmarska

Khmelnitsky National University, Khmelnitsky

ROLE COMMUNICATIVE SUBMIKSU IN THE ENTERPRISE

В. В. Венгер

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

КОНКУРЕНЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ

V. V. Venger

Ph. D. Economics, Senior Research officer, Leading Research officer of sector forecasts and market conditions, State Organization "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine", Kyiv

COMPETITION IN MARKET ECONOMY: THE GENESIS OF THEORETICAL CONCEPTS

О. А. Ніколайчук

старший викладач кафедри економіки та стратегії підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ»

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВБАСУ

О. А. Nikolaichuk

senior teacher, Department of Economics and strategies companies, Kryvyi Rih Economic Institute,  State University DVNZ "KNU"

DIAGNOSIS OF EFFICIENCY FOR MANAGEMENT SYSTEM OF INTELLECTUAL CAPITAL OF КRYVBAS'S MINING COMPANIES

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Л. В. Тимченко

студентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. Полтава

БРЕНДИНГ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСІБ ГЛОБАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

L. V. Timchenko

Student Field of Study "Marketing" Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

BRANDING ON THE INTERNET AS A MEANS OF GLOBAL MARKETING COMMUNICATION

Р. М. Скриньковський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Ю. І. Цибульський

студент, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

R. M. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Y. І. Tsybulskyy

student, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF SOCIAL AND ETHICAL MARKETING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. О. Трофименко

кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємства, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ

O. Trofymenko

PhD (Econ.), Head of Economics of enterprise Department, International University of Finance, Kyiv

EVALUATION OF INDEXES CORRELATION OF SUSTAINBLE DEVELOPMENT AND ELECTRICITY CHARGES IN DIFFERENT COUNTRIES

C. Т. Слюсар

аспірантка кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. T. Slyusar

graduate student of department of economy of work and development of rural territories National university of bioresources and environmental management of Ukraine, Kiev

EVOLUTION OF DEVELOPMENT OF TOURIST BRANCH OF UKRAINE

Т. О. Галахова

аспірант кафедри міжнародного менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Т. О. Galakhova

postgraduate student of international management department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INNOVATION AND CREATIVE COMPONENT OF MANAGEMENT DEVELOPMENT

О. М. Клименюк

викладач, Академія муніципального управління, м. Київ

ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Oleksiy M. Klymenyuk

Lecturer, Academy of Municipal Management, Kyiv

INFLUENCE FACTORS OF PRODUCTION AND ECONOMIC RELATIONS ОN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. Г. Ревенко

к. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

А. С. Зєніна-Біліченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СКЛАДОВІ ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

N. G. Revenko

Ph.D., Professor, Head of  management of organizations and administration department, Dneprodzerzhinsk State Technical University. Dneprodzerzhinsk

A. S. Zyenina-Bilichenko

Ph.D., assistant professor of  management of organizations and administration department, Dneprodzerzhinsk State Technical University. Dneprodzerzhinsk

COMPONENT TOOLS OF INNOVATIVE MANAGEMENT IN ENTERPRISES  MANAGEMENT SYSTEM

М. І. Грицаєнко

аспірант, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

M. I. Grytsayenko

postgraduate student, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol

ENTREPRENEURSHIP AS A SOURCE OF INNOVATION IN AGRICULTURE

М. М. Піменова

асистент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДОЗБЕРЕЖЕННЯ

M. M. Pimenovа

assistant Finance Department of Dnipropetrovsk State Financial Academy

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF IMPROVING FINANCIAL PROVISION WATER CONSERVATION

В. Ю. Єдинак

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної cлужби України, м. Дніпропетровcьк

C. О. Катайцева

магіcтрант, Академія митної cлужби України, м. Дніпропетровcьк

А. В. Киcельова

магіcтрант, Академія митної cлужби України, м. Дніпропетровcьк

ОКРЕМІ АCПЕКТИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄC

V. Iu. Iedynak

Associate Professor, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

S. A. Kataitseva

Graduate Students, Customs Academy of Ukraine

A. V. Kyselova

Graduate Students, Customs Academy of Ukraine

SOME ASPECTS OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION OF UKRAINE IN TERMS OF ASSOCIATION WITH THE EU

І. В. Кузьменко

аспірант,  Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ГАЛУЗІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

I. V. Kuzmenko

graduate student, Uman National University of Horticulture, Uman

THE MECHANISM OF FORMATION OF COMPETITIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF GRAIN PRODUCTION

В. М. Харабара

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Чернівці

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

V. Kharabara

Ph.D., Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PROBLEMS OF THE STOCK MARKET FORMATION IN UKRAINE

О. М. Кульбака

здобувач,  Придніпровська державна академія  будівництва і архітектури

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

О. М. Кульбака

Приднепровская государственная академия  строительства и архитектуры

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

O. M. Kulbaka

applicant, Dnieper State Academy Engineering and Architecture

USING OF GEOINFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT OF NATURE RESERVE AREAS

Л. С. Голотюк

аспірант Вінницького національного аграрного університету

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

L. S. Golotyuk

post-graduate of Chair of Audit and State Control, The Vinnytsia National Agrarian University

THE PROBLEMS OF ASSESSMENT OF LIVESTOCK BIOLOGICAL ASSETS AT FAIR VALUE IN THE FARM ENTERPRISES

В. А. Чижов

аспірант, КНЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ КРИЗИ

V. A. Chyzhov

postgraduate student, Kyiv National Economic University

CRISIS MANAGEMENT OF IT-PROCESSES. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

С. С. Пахода

аспірант,  ПВНЗ «Європейський університет»

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Sergiy Pahoda

Postgraduate student,“European University”

ANALYSIS OF THE NON-STATE PENSION FUNDS ACTIVITY IN UKRAINE

О. М. Паливода

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну м. Київ

К. М. Криловська

бакалавр, Київський національний університет технологій та дизайну м. Київ

А. С. Ісай

Бакалавр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Olena Palyvoda

Ph.D, associate professor department of management services, Kyiv National Universityof Technology and Design, Kyiv

Kateryna Krylovska

Bachelor ofKyivNational University of Technologyand Design, Kyiv

Anna Isai

Bachelor ofKyivNational University of Technologyand Design, Kyiv

PROBLEMSREPUTATION MANAGEMENTOF INDUSTRIALENTERPRISESIN UKRAINE

І. Л. Мельник

старший викладач кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту Київського університету туризму, економіки і права

ІМАНЕНТНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ КРУЇЗНИХ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ

I. Melnyk

a senior lecturer in accounting and auditing, marketing and management of Kyiv University of Tourism, Economics and Law

THE INHERENT FEATURES OF MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES OF CRUISE SHIPPING COMPANIES

І. В. Пономаренко

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу макроекономічного регулювання та міжнародних економічних відносин, ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ

І. І. Віннікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИСЕНСОРНОГО БРЕНДІНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. V. Ponomarenko

PhD, Associate professor, Senior researcher of macroeconomic regulation and international economic relations, Academy of financial menegment, Kyiv

I. I. Vinnikova

PhD, Associate professor, Associate professor of management department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

USING MULTI-SENSORY BRANDING IN MODERN CONDITIONS

С. О. Хвалінський

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу макроекономічного регулювання та міжнародних економічних відносин, ДННУ “Академія фінансового управління”

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННИХ ДОХОДІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

S. Khvalinsky

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow of Macroeconomic Regulation and International Economic Relations Department SESE “The Academy of Financial Management”

THE EFFICIENCY OF MONEY LAUNDERING COUNTERACTION SYSTEM IN THE EUROINTEGRATION CONTEXT

О. В. Немировська

аспірант кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ

O. V. Nemyrovska

PhD student, Audit and Economic Analysis Department, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF TNCS IN UKRAINE

О. П. Хаєцька

асистент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВПЛИВ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. P. Khaetska

Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

INFLUENCE OF COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM ON EFFICIENCY OF SUGAR BEET PRODUCTION FUNCTIONING

О. А. Баталова

старший викладач кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. Ю. Шишо

магістрант кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ ЗЕД

О. А. Batalova

Senior lecturer, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

T. Y. Shysho

Undergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES-SUBJECTS OF FOREIGN TRADE

Н. В. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. V. Butenko

PhD, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department of Taras Shevchenko National University of Kyiv , Kyiv

INSTITUTIONAL SUPPORT OF PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN A CORPORATE SECTOR OF NATIONAL ECONOMY

О. В. Лапін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеській національній політехнічний університет, м. Одеса

Н. О. Марчук

бакалавр, студентка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеській національній політехнічний університет, м. Одеса

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В. П. Якобчук

к. е. н., професор кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Н. С. Пугачова

аспірантка кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Valentina P. Yakobchuk

Ph.D., professor, Head of the Chair of  economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

Nastasia S. Pugacheva

Ph.D. postgraduate student of the Chair of economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

REFORMATTING FUNDING MECHANISM AGRICULTURAL MARKET UNDER GLOBALIZATION

В. В. Скриль

кандидат економічних наук., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом

А. В. Шикіло

студент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

МЕТА ТА ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

V. V. Skryl

department of enterprise economics and personnel management

A. V. Shykilo

student of enterprise economics and personnel management Poltava National Technical Yuriy Kondratuk University

THE PURPOSE AND FEATURES OF CREATION OF ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT

С. П. Карпенко

аспірант Національного університету ДПС України

ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

S. P. Karpenko

PhD student of National University of state tax service of Ukraine

VALUE ADDED TAX: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

Л. Л. Литвиненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, м. Київ

Е. І. Данілова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, м. Київ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОСВІДУ ЄС

L. L. Lytvynenko

PhD, associate professor of the Management of foreign economic activity of enterprises department, National Aviation University, Kyiv

E. I. Danilova

PhD, associate professor of the Management of foreign economic activity of enterprises department, National Aviation University, Kyiv

MANAGING INNOVATION POTENTIAL OF REGION USING EU EXPERIENCE

В. Б. Дзьоба

старший викладач, кафедра фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛІНГУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Volodymyr B. Dzoba

Senior Lecturer, Department of Finance National University «Lviv Polytechnic», Lviv city

CONTROLLING SECURED INFORMATION OF FINANCIAL MANAGEMENT BANKING

Т. А. Лебедюк

магістрант, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

T. Lebeduk

MA student, State ekonomical technological university of transport, Kyiv

FEATURES OF DEVELOPMENT OF PASSENGER TRANSPORTATIONS ON A RAILWAY TRANSPORT

Н. В. Кириченко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Kyrychenko

a graduate student of department of account and audit and finances SHEE «Kherson State Agrarian University»

METHODOLOGY OF ASSESS THE FEASIBILITY  INNOVATION  IN ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

A. Ramskyi

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics,  Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

THE ROLE OF GOVERNMENT CONTROL OF MARKET OF INVESTMENTS IN UKRAINE

В. Г. Котлярова

к. е. н., доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. G. Kotlarova

candidate of economic sciences, associate professor of department of management and economy of enterprise of the National pharmaceutical university

ESTABLISHMENT OF ECONOMIC ORDER IS ON AN ENTERPRISE

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент,докторант, ПВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», м. Київ

АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. M. Andrienko

Ph.D., associate professor, doctoral PVNZ "University of Economics and Law "KROK ", Kyiv

THE ANALYSIS OF A WORK`S SAFETY IN THE ENTERPRISES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THEIR ECONOMIC SECURITY

Т. А. Бутенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

Н. М. Проценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

T. A. Butenko

Ph.D. in Economics, associate professor, manager of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkov

N. M. Protsenko

Ph.D. in Economics, assistant professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

PRESSING QUESTIONS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INFORMATIVE SYSTEMS OF AGRARIAN MANAGEMENT

Є. С. Полякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, ВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

E. S. Polyakovа

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Universities' International Technological University "Nicholas Polytechnic", Mykolaiv

CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF FINANCE AND CREDIT INSTITUTIONS UKRAINE

В. В. Струнін

старший викладач, кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. М. Філоненко

магістрант  кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. V. Strunin

Senior lecturer, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

T. M. Fіlonenko

Undergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

THE DOMESTIC MARKET OF BAKERY PRODUCTS: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

А. В. Шевченко

старший консультант, аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЦІ

A. V. Shevchenko

Senior Consultant, Post-Graduate Student, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND OF FORMING CLUSTER MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

В. Б. Васюта

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Т. В. Чечіль

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. Полтава

СУЧАСНА СИСТЕМА ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. B. Vasyuta

Ph.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

T. V. Chechіl

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE MODERN SYSTEM OF LABOR INDICATORS THE ENTERPRISE

Н. Б. Андрейшина

к. е. н., доцент кафедри «Економічна кібернетика», Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ РІВНОВАЖНОЇ ЦІНИ

N. Andreishina

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

THE METHODICAL APPROACH TO DECISION-MAKING ON IMPROVING PRICING, BASED ON MODELING AND ANALYSIS OF THE BALANCED PRICE

Б. І. Ковалюк

к. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

B. I. Kovaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Department of Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

IDENTIFICATION OF THE MAIN PARAMETERS OF FOOD SECURITY

І. В. Дьячук

аспірант, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

РЕФЛЕКСИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОМОЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. V. Dyachuk

postgraduate. East European University of Economics and Management, Cherkasy

REFLEXIVE MODELING PROMOTION ACTIVITY OF THE WINERIES

І. А. Бевз

аспірант, головний економіст, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

I. A. Bevz

Postgraduate, chief Economist, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC ASSESSMENT APPROACHES TO ECONOMIC DEVELOPMENT INTERREGIONAL DISPROPORTIONALITY

С. О. Коваленко

викладач, кафедра іноземних мов ФЕФ, ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

Я. Р. Коваленко

студент, магістратура, факультет МЕіМ, ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В УКРАЇНІ

S. O. Kovalenko

University Teacher, Foreign Language Department, Faculty of Finance, KNEU, Kyiv

Y. R. Kovalenko

Student, Master Program, Faculty of International Economics and Management, KNEU, Kyiv

THE PECULIARITIES OF FINANCING OF CAPITAL INVESTMENT IN UKRAINE

О. П. Петраш

аспірантка Київського Національного університету будівництва та архітектури

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ПРЕДИКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИ РОЗРОБЦІ БЮДЖЕТНО –КАЛЕНДАРНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

O. P. Petrash

postgraduate, Kiev National University Construction and Architecture

THE SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE SELECTION OF PREDICTIONS INVESTMENT PORTFOLIO CONSTRUCTION IN THE PROCESS OF DEVELOPING BUDGET – CALENDAR MODELS OF CONSTRUCTION MANAGEMENT

І. С. Сарафонова

аспірантка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

I. S. Sarafonova

postgraduate, Vinnitsia National Agrarian University, Vinnitsa

IMPROVEMENT OF MECHANISM OF EXPORT POTENTIAL REGULATION OF FAT-AND-OIL SUB-COMPLEX ENTERPRISES

О. О. Канцуров

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

O. Kantsurov

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INSTITUTIONAL LINKS IN THE FIELD OF FORMATION OF ECONOMIC INFORMATION

О. В. Щербина

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансі та кредиту, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ АКЦІЙ

O. V. Shcherbyna

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of Finance and Credit, «International University of Finance»

MODELING OPTIMIZATION OF INVESTMENT PORTFOLIO SHARES

О. В. Пунда

аспірантка  кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, Національний авіаційний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ АВІАПІДПРИЄМСТВ

Oksana Punda

postgraduate student of marketing and resourcing department, National Aviation University, Kyiv

MANAGEMENT FEATURES OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AIRCOMPANY

Д. М. Куніна

аспірант, Національної гірничої академії, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

D. M. Kunina

graduate student, State Higher Educational Institution “National Mining University”

ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

А. В. Задорожна

к. ф. - м. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Львівська державна фінансова академія, м. Львів

ДО ПИТАННЯ ПРО МОДЕЛЮВАННЯ СЕЗОННОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ

A. V. Zadorozhna

PhD in Physics and Mathematics, associate Professor of the Department of economic сybernetics, Lviv State Academy of Finance

TO THE QUESTION OF MODELING OF THE SEASONALITY OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA AND PROCESSES

І. А. Педько

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

I. Pedko

Ph.D., Associate professor, Assistant professor of economics enterprise, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

FINANCIAL RISKS ENTERPRISE CONSTRUCTION MATERIALS

М. М. Медвідь

к. е. н., с. н. с., докторант, Національна академія Національної гвардії України

ТЕОРІЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У СЛУЖБОВО-БОЙОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

М. М. Medvid

PHD, senior staff scientist, National academy of the National Guard of Ukraine

THEORY OF FORMING AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITALS FOR THE USE IN OFFICIAL-BATTLE ACTIVITY

О. І. Бібен

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

О. Bіben

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

INCREASED INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Ю. М. Маковецька

к. е. н., с. н. с. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

ПРАКТИКА МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ВІДХОДІВ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Yulija  Makovetska

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow of Public Institution «Institute of Economics of Natural Resources and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

THE PRACTICE OF INTER-COMMUNITIES COOPERATION FOR SOLVING OF THE WASTE PROBLEM IN THE RURAL AREAS

М. Е. Хуторна

к. е. н., доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

О. М. Бартош

старший викладач кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Myroslava Khutorna

PhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy Institute of Banking

Olga Bartosh

senior lecturer of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy Institute of Banking

TRANSFER PRICING AND ITS APPLICATION IN BANKS OF UKRAINE

Д. О. Нечепуренко

Викладач Машинобудівного коледжу Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ОТОЧЕННЯ ТРУБОПРОКАТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

D. A. Nechepurenko

LECTURER ENGINEERING COLLEGE OF OLES HONCHAR DNIPROPETROVSK NATIONAL UNIVERSITY

Т. І. Шутько

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. I. Shutko

PhD student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university, Dnipropetrovsk

THE ECONOMIC SUBSTANCE OF ENTERPRISE COST MANAGEMENT

С. В. Бреус

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЗАДЛЯ РОЗРОБКИ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ: ВНЗ – ДЕРЖАВА – РОБОТОДАВЦІ

S. V. Breus

PhD, Associate professor, Associate professor of Enterprise Economics department, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

USE OF EXPERIENCE LEADING EUROPEAN COUNTRIES TO DEVELOP MARKET MODEL OF: UNIVERSITIES – STATE – EMPLOYERS

Р. С. Зубков

к. е. н., інженер ІІ категорії відділу маркетингових досліджень та підготовки конкурсних торгів Державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект”, м. Миколаїв

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СУТНОСТІ ДИФЕНІЦІЇ “ІННОВАЦІЯ”

R. S. Zubkov

PhD in Economics, II category engineer of the Department of marketing research and public procurement preparing State-owned Gas Turbine Research & Production Complex “Zorya”-“Mashproekt”, Mykolayiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CONCEPTUAL COMPONENT OF THE ENTITY DEFINITION “INNOVATION”

М. П. Сагайдак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ТА ПСИХОФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

M. P. Sagaidak

Candidate of Economic Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

CROSS-CULTURAL AND PSYCHOPHYSICAL CONSUMER ANALYSIS IN IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL (ONE-TO-ONE) MARKETING

А. І. Біляр

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ОБЛІКОВОГО СЕГМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Bilyar

postgraduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CONCEPTUAL BASES OF ACCOUNTING SEGMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROPERTY’S STRATEGIC MANAGEMENT

А. В. Крушинська

старший викладач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ЇХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

A. V. Krushynska

Senior Lecturer, Department of Management, Economics and Finance, Khmelnitsky University of Management and Law, Khmelnitsky

FEATURES OF STIMULATION INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURIST COMPLEXES BASED ON THEIR CLUSTERING

А. Ю. Панкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет

А. М. Ярмачок

магiстрант кафедри менеджменту, Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет

ВПРОВАДЖЕННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛIННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦIОНУВАННЯ ОРГАНIЗАЦIЇ

A. Yu. Pankova

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorDepartment of Management, Zaporizhzhya national technical university

A. M. Yarmachyok

Master student, Department of Management, Zaporizhzhya national technical university

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AS A PREREQUISITE FOR THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE ORGANIZATION

О. В. Бокій

науковий співробітник, Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ

СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЛАНЦЮГУ «ЗЕРНО-БОРОШНО-ХЛІБ»

O. V. Bokiy

Research worker, Institute of Food Resources NAAS, Kyiv

GENERATING VALUE ADDED IN THE “GRAIN – FLOUR – BREAD” CHAIN

Д. І. Вайзер

студент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТІ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

D. Vaizer

post-baccalaureate student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE NATURE AND METHODS FOR EVALUATING FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES

І. В. Ховрак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

I. Khovrak

PhD (Econ.), docent, Associate Professor of the department of Finance and Credit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

TRANSACTION COSTS OF NATIONAL ECONOMY IN THE GLOBALIZED INFORMATION SPACE

І. В. Тимків

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана", Україна

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

I. Tymkiv

Ph.D, Associate Professor of International Management, SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

THE MODERN ASPECTS AND INDICATORS OF SOCIALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INTENSIFICATION OF GLOBALIZATION PROCESSES

Л. О. Сколотій

к. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

І. В. Горковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

І. В. Сколотій

к. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ОПОДАТКУВАННІ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

L. O. Skolotiy

Doctor of Economics., professor, professor at the Accounting and Auditing department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

I. V. Gorkovenko

Doctor of Economics., associate professor, assistant professor at the Accounting and Auditing department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

I. V. Skolotiy

Doctor of Economics., senior lecturer at the Accounting and Auditing department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN TAXATION, CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

М. В. Пшенична

к. е. н., Новокаховський гуманітарний інститут, ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ІННОВАТИЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ АПК

M. V. Pshenychna

candidate of economic Sciences, Novokackhovskyi gumanitarian institute, Open International University of the human development «Ukraine»

INNOVATIZATION OF MARKETING FOR PROCESSING ENTERPRISES OF AGRARIAN AND INDUSTRY COMPLEX AS THE MAIN FACTOR OF THEIR COMPETITIVENESS

В. В. Матвєєв

асистент кафедри фандрайзингу і логістики, Національний університет харчових технологій

Б. М. Поперечний

студент, Національний університет харчових технологій

СУТЬ, ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В МОЛОЧНІЙ ГАЛУЗІ

V. V. Matvieiev

Assistant of the Department of Fandraizing and Logistic, National University of Food Technologies, Kyiv

B. M. Poperechnyi

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

ESSENCE, THE MEANING AND BASIC PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT IN THE DAIRY INDUSTRY

О. В. Дармограй

здобувач кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МІСЦЕ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

O. V. Darmohrai

Head of the Department of International Economy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

POSITION OF HOUSEHOLDS ON FOOD MARKET OF UKRAINE

О. О. Савельєва

викладач Донецького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. O. Savelieva

Lecturer at Donetsk Institute of the Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF THE STRATEGY OF SOCIALLY ORIENTED MANAGEMENT OF A PHARMACEUTICAL ENTERPRISE

Н. А. Тарнапольська

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. «Менеджмент митної справи», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

А. О. Шаран

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. «Менеджмент митної справи», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

Ю. Л. Кулик

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА» ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. A. Tarnapolska

Master 2 course special. "Customs management", Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

A. Sharan

Master 2 course special. "Customs management", Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

Y. L. Kulik

Master 2 course special. "International Management", Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

PROBLEMS COMPETITIVENESS LTD "AGRANA FRUIT UKRAINE" AT INTERNATIONAL TRADE

Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ДО РЕСТОРАННОГО БРЕНДУ

E. V. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

THE PECULIARITIES OF THE FORMATION OF CUSTOMERS LOYALTY TOWARDS THE RESTAURANT BRAND

І. І. Гараніна

старший викладач кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Київ

Я. Ю. Цимбаленко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

МЕДІА АУДИТ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ

I. I. Garanina

senior lecturer at the Marketing department of Open International University of the human development «Ukraine», Kyiv

Y. Y. Tsymbalenko

PhD in Public Administration, Associate Professor at the department of International economics National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

MEDIA AUDIT: TRENDS AND PROSPECTS IN THE DOMESTIC ADVERTISING MARKET

В. В. Попова

к. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

О. І. Судакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ОБҐРУНТУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДИСКРЕТНИХ СТАНІВ

V. V. Popova

Ph.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

O. I. Sudakova

Ph.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

JUSTIFICATION RELIABILITY OF INVESTING ON THE BASIS OF DISCRETE STATES

Л. М. Соломчук

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. M. Solomchuk

professor’s assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies, Kyiv

REENGINEERING AS A METHOD OF EFFICIENCY INCREASING OF MEAT PROCESSING COMPANIES

Л. Н. Соломчук

старший преподаватель кафедры учёта и аудита, Национальный университет пищевых технологий

РЕИНЖИНИРИНГ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В. М. Кучеренко

Генеральний директор УКРВИНПРОМУ

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ

V. M. Kucherenko

General Director UKRVINPROM

DYNAMICS OF VITICULTURE AND WINEMAKING IN UKRAINE

В. І. Ємцев

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій, м. Київ

К. О. Верес

к. геогр. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, м. Київ

Д. І. Басюк

к. п. н., доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, м. Київ

КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА В МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ВИННОГО ТУРИЗМУ

V. Yemtsev

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, National University of Food Technologies, Kyiv

K. Veres

Ph.D., associate professor, the Department of Tourism and Hospitality, National University of Food Technologies, Kyiv

D. Basyuk

Ph.D., associate professor, Head of Tourism and Hospitality department, the National University of Food Technologies, Kyiv

CONTEXTUAL ADVERTISING IN MOBILE APPLICATIONS AS A TOOL FOR PROMOTION WINE TOURISM

В. В. Лагодієнко

д. е. н., професор кафедри маркетингу, підприємницької діяльності і торгівлі Одеської національної академії харчових технологій

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

V. V. Lahodiyenko

Ph.D., professor of marketing, business and trade Odessa National Academy of Food Technologies

CURRENT REGIONAL DEVELOPMENT ELECTRIC POWER SECTOR

О. Є. Бурцева

к. е. н., ст.викладач кафедри туризму та логістики, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

O. E. Burtseva

PhD, Senior Lecturer of the Department of Tourism and Logistics, Donetsk State University of Management of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Mariupol)

STATE SUPPORT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESS IN UKRAINE: INSTITUTIONAL ASPECT

М. М. Дєліні

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

МУЛЬТИВИМІРНИЙ АСПЕКТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Maryna Dielini

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

MULTIDIMENSIONAL ASPECT OF THE RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Ю. В. Федорусь

кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання переробних виробництв, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Y. Fedorus

INCREASE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL INDUSTRIAL ENTERPRISES UKRAINE

С. І. Плотницька

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Plotnytska

PhD (Economics), Associated Professor, Associated Professor of Management and Administrating Department, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

MARKETING MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INTELLECTUAL RESOURCES

Н. В. Омецинська

к. т. н., доцент, кафедра вищої математики та економіко-математичного моделювання, Академії муніципального управління

МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: ОРЕНДА З ПЕРЕДОПЛАТОЮ

N. V. Оmetsynska

candidate of science, аssociate professor of department of higher mathematics and economics and mathematical modeling, Academy of municipal management

OPTIMUM CONTROL MODEL: PREPAID RENT

І. Л. Сазонець

д. е. н. професор, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Л. О. Маланчук

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРИСТУВАЧІВ НАДР

I. L. Sazonec

d. e. n. professor, national University of water management and nature resources use, Rivne

L. A. Malanchuk

graduate, national University of water management and nature resources use, Rivne

ENVIRONMENTAL SERVICES AND MANAGE THE ACTIVITIES OF SUBSOIL USERS

Ю. М. Сафонов

д. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управління

Є. І. Масленніков

к. е. н., доц., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕГМЕНТНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

E. I. Maslennikov

PhD in economics, Assessor Professor Odessa National university by I.I. Mechnikov, Odessa

ANALYTYCHESKOE PROVISION USING SEHMENTNOY SYSTEM IN MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. Б. Родченко

д. е. н., професор кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

Д. О. Серьогіна

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНОСТІ В УКРАЇНІ

V. B. Rodchenko

Dr. of economic sciences, professor department of economy and management V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

D. O. Seriogina

PhD in economics department of economy enterprises city economy National Univerity of Municipal Economy named A.N.Beketov, Kharkov

INSTITUTIONAL ASPECTS OF CHARITY IN UKRAINE

В. Г. Бурлака

к. е. н., ст. н. с., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. G. Burlaka

Ph.D., Senior Researcher, State Organization "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

PRIORITY GUIDELINES OF SCIENTIFICO-TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY

Г. В. Ползікова

здобувач, асистент кафедри фінансів і маркетингу, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ

АНТИКРИЗОВІ МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

H. V. Polzikova

postgraduate

ANTI-CRISIS MECHANISMS OF STRATEGIC TAX MANAGEMENT

Т. С. Осадча

к. е. н, доцент, докторант Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОНОМІЧНОЇ РЕНТИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

T. Osadcha

Ph.D., Associate Professor, doctoral candidate of Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

ACCOUNTING ECONOMIC RENT: METHODOLOGY AND ORGANIZATION

В. І. Луценко

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України (Краматорськ, Україна)

ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. I. Lutsenko

postgraduate student, Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine (Kramatorsk, Ukraine)

HISTORICAL AND ECONOMIC ANALYSIS TOOLS USED FISCAL POLICY FOR LOCAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE

Р. А. Галгаш

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, директор інституту економіки та управління, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ СХЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ КЛАСТЕРІВ: РЕГІОНАЛЬНІ КЛАСТЕРИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АНАЛОГІЇ

Ruslan Galgash

PhD (Economics), associate professor of department of enterprise economics Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

SHAPING THE GENERALIZED SCHEME FOR ESTABLISHING BOUNDARIES BETWEEN CLUSTERS: REGIONAL CLUSTERS OF ENTERPRISES AND THEIR INTERDISCIPLINARY ANALOGIES

О. А. Ткач

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

АУТПЛЕЙСМЕНТ – СУЧАСНИЙ СПОСІБ ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

O. A. Tkach

PhD student, National University of Food Technologies, Kyiv

OUTPLACEMENT - MODERN WAY OF LAYING OFF

  Є. А. Івченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ НА МАКРОРІВНІ

Yevhen Ivchenko

Yevhen Ivchenko, PhD (Economics), associate professor of department of management and marketing Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Sieverodonetsk, Ukraine

THEORETICAL ASPECTS AND REGULARITIES OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE ECONOMY AT THE MACRO LEVEL

М. К. Пархомець

д. е. н., професор кафедри обліку і правового забезпечення АПВ, Тернопільський національний економічний університет

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА В АГАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. K. Parhomets

Dr. Sci. (Econ.), professor of the Department Accounting and legal support APV, Ternopil National Economic University

WAYS OF INCREASING EFFICIENCY NUTRIA PRODUCTION IN AGRARIAN ENTERPRISES

С. В. Мельник

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

S. V. Melnyk

post-graduate student, Donbas State Engineering Academy

NATURE AND COMPOSITIONS OF EXTERNAL FINANCIAL POLICY

І. М. Семененко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Inna Semenenko

PhD (Economics), associate professor of department of enterprise economics Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A REGION: GOALS OF ENTERPRISES AND THEIR INTERACTION WITH STAKEHOLDERS

Я. В. Крутогорський

аспірант кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ

ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Y. V. Krutogorskiy

PhD student, Department of Accounting and Auditing, SHEI “Donbass State Pedagogical University”, Slavyansk

STIMULATING INSTRUMENTS THE IMPLEMENTATION OF ENERGY SAVING TECHNOLOGIES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Я. В. Шевчук

аспірант, Черкаського державного технологічного університету

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФАКТОРИ

Y. V. Shevchuk

graduate student, Cherkasy State Technological University

ENERGY SECURITY OF REGIONS OF UKRAINE AND ITS FACTORS

В. Ю. Єлінєвський

здобувач кафедри менеджменту Міжнародного університету бізнесу і права

НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

V. U. Yelinyevskyy

researcher department of management international university of business and law

SCIENTIFIC BASIS OF MANAGEMENT SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»