Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

М. В. Верескун

д. е. н., доцент, декан факультету інформаційних технологій, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

О. Ю. Гусєва

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та права, ДВНЗ «Державний університет телекомунікацій», м. Київ

Д. В. Ляшов

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

M. Vereskun

Doctor of Economics, Associate Professor, The Dean of the Faculty of Information Technology, State Higher Educational Institution «Priazovsky State Technical University», Mariupol

O. Guseva

Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Economics, business and law, State University of Telecommunications, Kyiv

D. Lyashov

Ph.d, senior lecturer of the Department of business Economics, State Higher Educational Institution «Priazovsky State Technical University», Mariupol

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE MANAGEMENT

М. В. Дубініна

д. е. н. доцент кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

І. С. Норова

студентка 6-го курсу «Магістр» обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

M. V. Dubinina

d. e. n, Associate Professor of accounting and auditing Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

І. S. Norova

Student of 6 th course "master" accounting and finance department, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

FEATURES DETECTION AND PREVENTION OF MISTAKE IN THE FINANCIAL REPORTING

А. О. Касич

д. е. н., професор, професор кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

М. Г. Плахотнікова

студентка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ГУДВІЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. O. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Full Professor, Professor at the Department of Auditing, Kyiv National Economic University of Vadym Hetman, Kyiv

M. H. Plakhotnikova

Student, Kyiv National Economic University of Vadym Hetman, Kyiv

GOODWILL OF ENTERPRISE: ESSENCE, ACCOUNTING AND ANALYTICAL SOFTWARE IN THE PRACTICE OF UKRAINIAN AND FOREIGN ENTERPRISES

Я. В. Котляревський

д. е. н., директор інституту післядипломної освіти, ДННУ «Академія фінансового управління»

О. В. Халіна

асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Українська академія друкарства

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Y. V. Kotliarevsky

Doctor of Sciences in Economics, head of the Institute of Postgraduate Education of Academy of Financial Management

O. V. Khalina

Assistant Department of financial and economic security, accounting and auditing Ukrainian Academy of Printing

FORMATION OF ORGANIZATIONAL SUPPORT FOR FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT OF ENTERPRISE

Л. М. Шульгіна

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

Є. О. Савченко

студентка спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування», Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

МАРКЕТИНГ СПІВПРАЦІ ЯК ІННОВАЦІЙНА УПРАВЛІНСЬКА СТРАТЕГІЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

L. Shulgina

D-r of Economic Science, Professor of Department of Management, National Technical University of Ukraine "KPI", Kiev

E. Savchenko

student of the "Management and Administration", National Technical University of Ukraine "KPI", Kiev

COOPERATION MARKETING AS AN INNOVATIVE MANAGEMENT STRATEGY IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Н. С. Прокопенко

доктор економічних наук, професор, зав. каф. фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»

І. І. Дуднікова

доцент, зав. каф. екології, ПВНЗ «Європейський університет»

М. О. Скорик

старший викладач кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРИ РОЗРОБЦІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Nаtaliya Prokopenko

Doctor of Economics, professor Head of the Finance and banking departament, PHEE "European University"

Irina Dudnikova

associate professor, Head of Ecology departament, PHEE "European University"

M. Skorik

senior lecturer of  Economics department, National University of State Tax Service

ECOLOGICAL COMPONENT IN FORMULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAM OF AGRICULTURAL SECTOR  IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, завідувач кафедрою економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН, ЗЕМЛЕУСТРОЮ, МЕЛІОРАЦІЙ

L. A. Marmul

doctor of economics, professor, head of department of economic theory and financial and economic security, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE OPTIMIZATION OF RENTAL RELATIONS, LAND MANAGEMENT, LAND RECLAMATION

О. В. Балуєва

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ

O. V. Balueva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector, Donetsk State University of Management, Mariupol

THE STRATEGIC DIRECTIONS FORMATION OF THE MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FUNCTIONING, AIMED AT THE IMPROVEMENT OF MEDICAL MANPOWER DEVELOPMENT

В. М. Ціхановська

д. е. н., доцент, професор кафедри  менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно - ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

V. M. Tsihanovska

d. е. s., a professor of department of management of foreign economic activity hotel-restaurant business and tourism, Vinnitca national agrarian university

STRATEGIC PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN INDUSTRY OF UKRAINE ARE IN CONTEXT OF GENERAL AGRARIAN POLICY OF EU

О. Д. Витвицька

доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

М. М. Кулаєць

кандидат  економічних наук,  професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. О. Пабат

д.с.-г.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СТИМУЛЮВАННІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Vutvutska

Doctor of Economics, Professor , Head of Department of innovation activities National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Doctor of Economic Sciences

M. Kulayets

Director of the Institute of Postgraduate Education, Ph.D., Professor, Department of innovation in agriculture,  National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Pabat

Deputy Director of the Institute of Postgraduate Education, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of Regional Administration and Local Government, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INNOVATIVE PROCESSES TO STIMULATE AGRICULTURE PRODUCTION

О. О. Романовський

доктор економічних і педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ: СТИПЕНДІЇ І ГРАНТИ

O. O. Romanovskyi

Doctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

STATE SUPPORT OF HIGHER EDUCATION IN ECONOMICALLY DEVELOPED COUNTRIES: SCHOLARSHIPS AND GRANTS

Р. О. Кулинич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права

СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

R. O. Kulynych

Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics, Head of Department of mathematics, statistics and information technology, Khmelnytsky University of Management and Law, Ukraine

STATISTICAL FORECASTING THE VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION KIEV REGION

І. М. Крейдич

докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»

В. В. Івата

канд. екон. наук, доцент, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

К. М. Швець

аспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Kreidych

Doctor of Economics, Professor, Head of Theoretical and Applied Economics Department, National Technical University of Ukraine "KPI"

V. V. Ivata

Ph.D. in Economics, assistant professor, National Shipbuilding University of Mykolayiv named after Admiral Makarov

K. Shvets

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE ENTERPRISES’ BUSINESS PROCESSES REENGINEERING

Н. В. Потриваєва

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Potryvaieva

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Accounting and Audit Mykolayiv National Agrarian University

BALANCED SCORECARD AS AN ANALYTICAL TOOL OF INCREASE OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF ENTERPRISES

А. В. Гнєдков

к. е. н., декан факультету економіки і фінансів, Донбаський державний технічний університет

ОВЕРДРАФТНЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОБЛІК ТАКИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКУ

Artur Hniedkov

p.h.d. (economical science) Dean of the Faculty of Economics and Finance, Donbass State Technical University

BANKS OVERDRAFT CREDIT OF ENTERPRISE AND ACCOUNT OF SUCH BANK TRANSACTIONS

Я. В. Глазова

cтарший викладач кафедри економічної кібернетики та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

Н. К. Максишко

д. е. н., професор, завкафедри економічної кібернетики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Y. V. Glazova

Senior Lecturer, Department of Economic Cybernetics and Finance, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

N. K. Maksyshko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

THE STUDY OF THE DYNAMICS OF SELF-ORGANIZATION OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITIES OF REGIONS UKRAINE

О. В. Небильцова

канд. екон. наук, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародного обліку та аудиту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ З ОБЛІКУ ОРЕНДИ

Oksana Nebyltsova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy chief of International Accounting and Audit Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

NEW INTERNATIONAL STANDARD ON LEASE ACCOUNTING IMPLEMENTATION ISSUES AND PROSPECTS

О. О. Бондаренко

к. т. н., професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Б. В. Левицький

магістр кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

O. O. Bondarenko

Candidate of Engineering Sciences , Associate professor, Professor of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and Design

B. V. Levytskyі

Master of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and Design

COMPREHENSIVE EVALUATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY: A THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Ю. В. Махнарилов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КРИЗОВІ ЧИННИКИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Yurii Makhnarylov

PhD, Associated Professor of Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE CRISIS FACTORS OF HOUSEHOLD DEPOSIT BEHAVIOR

О. Г. Дерев’янко

к. е. н., доцент, докторант Національного університету харчових технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ КОМПАНІЙ ТА КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРІВ

O. H. Derevianko

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

INVESTIGATION OF REPUTATION MANAGEMENT OF FOOD INDUSTRY COMPANIES IN UKRAINE FROM THE STANDPOINT OF TOP MANAGERS AND KEY PARTNERS

К. В. Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, КНУ імені Тараса Шевченка

Т. С. Овчаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, КНУ імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. V. Kovalska

PHD in economics, associate professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

T. S. Ovcharenko

PHD in economics, associate professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF EMPLOYEE MOTIVATION AT INNOVATIVE ENTERPRISE

І. В. Тюха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. В. Павлюченко

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Iryna Tykha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity and Logistics, National University of Food Technologies, Kiev

Olena Pavliuchenko

master, National University of Food Technologies, Kiev

GEOGRAPHY UKRAINIAN EXPORTS AFTER THE SIGNING OF THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH THE EU

О. В. Лапін

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Є. І. Котович

бакалавр, студент кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

A. Lapin

Ph.D. Economics, assoc. prof. assistant of foreign trade and innovations activity management chair, Odessa National Polytechnic University, Odessa

E. Kotovich

BA, student of the department of economic systems and management of innovative development, Odessa National Polytechnic University, Odessa

BANKING PRODUCT INNOVATION: THE CONCEPT AND CLASSIFICATION

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

Т. П. Макушина

магістрантка групи ФЕУ-150 Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ

N. G. Fatyuha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

T. P. Makyshuna

mahistrant group FEU-150, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ANALYSIS OF DYNAMICS OF GDP OF UKRAINE

Ю. П. Пащенко

спірант,  ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Y. P. Pashchenko

PhD student SHEI "Banking University", Kyiv

EXPERIENCE OF FOREIGN BANKS RESTRUCTURING AND REORGANIZATION FOR OPTIMIZATION OF BANKING IN UKRAINE

Т. О. Степаненко

аспірант, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. O. Stepanenko

graduate student, State Higher Educational Institute "Kiev National Economic University named after Vadym Hetman", Kiev

CONTROLLING IN THE MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

В. А. Шпильовий

к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ «Європейський університет»

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

V. A. Shpilevoy

Candidate of Economic Sciences associate Professor of the Department of Economics, Finance, accounting and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the «European university»

FINANCIAL STABILITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CHERKASSY REGION

М. В. Шуба

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

А. О. Рудник

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СВІТОВІ ТРЕНДИ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

Maryna Shuba

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkіv

Anastasiiya Rudnyk

student, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkіv

WORLD TRENDS OF BANKING INNOVATIONS

В. О. Черномор

аспірант, ДВНЗ «Університету банківської справи» (м. Київ)

РОЗРОБКА БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ПЛАТІЖНИХ КАРТ

V. Chernomor

postgraduate, SHEI “University of Banking” (Kyiv)

DEVELOPMENT OF PAYMENT CARD BASED BANKING PRODUCTS

О. М. Ковінько

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ

O. Kovinko

PhD, assistant professor of marketing and advertising, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

FORMATION OF THE THEORY OF MARKETING RESEARCH INTERNATIONAL MARKETS

М. І. Маниліч

к. е. н., доцент, Президент ПВНЗ «Буковинський університет», Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці

Н. В. Штогринець

к. е. н., доцент, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ГІРСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТ

M. I. Manylich

Ph.D., associate professor, President of PHEI “Bukovina University” Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi

N. V. Shtohrynets

Ph.D., associate professor, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF AGRICULTURE CARPATHIAN MOUNTAIN AREA

І. А. Педько

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Н. А. Петрищенко

старший викладач кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ОДЕСЬКІЙ РЕГІОН ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. A. Pedko

PhD Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Business Economy, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

N. A.Petryshchenko

senior lecturer Department of Business Economy, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ODESSA REGION AS PART OF UKRAINE'S ECONOMY

В. М. Орел

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»

А. М. Орел

кандидат економічних наук, викладач кафедри судноводіння та керування судном Миколаївського факультету Морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Україна)

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. M. Orel

candidate of economical science, associate professor of the chair «Economics and Management» Mykolaiv branch PVNZ «European University» (Ukraine)

A. M. Orel

candidate of economical science, teacher of department of navigation and vessel control Nikolaev Faculty of Maritime and River Transport of Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sagaydachnogo (Ukraine)

OPTIMIZATION OF ATTRACTING INVESTMENTS IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY UKRAINE

С. М. Валявський

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,м. Полтава

В. М. Стиценко

студент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

S. N. Valyvskiy

candidate of economic sciences, senior teacher of department of economy of enterprise and management of the personnel of the Poltava national technical university of the name of Yuriy Kondratuka

V. N. Stitsehko

Student of the Poltava national technical university of the name of Yuriy Kondratuka

COMPETITIVENESS OF THE SUGAR INDUSTRY: PROBLEMS OF ACTIVIZATION OF FOREIGN ENTERPRISES IN MARKET CONDITIONS

Ж. К. Нестеренко

к. е. н., професор кафедри фінанси і кредит

Є. В. Шелемех

магістрант  групи ФЕУ-150 Запорізького  національного технічного університету, м. Запоріжжя

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МВФ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

J. K. Nesterenko

Candidate of Economic Science, professor of finance and credit

E. V. Shelemeh

mahistrant group FEU-150 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

COOPERATION WITH IMF UKRAINE: STATE AND PROSPECTS

С. В. Шарова

к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університет

Д. О. Рудьковський

магістр кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

S. V. Sharovа

Ph.D., assistant professor of "Finance and Credit" Zaporizhzhya National Technical University

D. A. Rudkovsky

master of the Department "Finance and credit" Zaporizhzhya national technical University

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE FOREIGN EXCHANGE MARKET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ENSURING FINANCIAL INDEPENDENCE

Л. Б. Райнова

старший науковий співробітник відділу податкової системи, ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЛІБЕРАЛЬНИХ РЕФОРМ НА ПРИКЛАДІ ГРУЗІЇ

L. Rainova

senior scientific employee in the Department оf the tax system Academy of Financial Management, Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

SOCIAL CONSEQUENCES OF LIBERAL REFORMS ON AN EXAMPLE OF GEORGIA

Н. М. Заріцька

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

N. N. Zaritskaya

Postgraduate, Kyiv National University of Technologу and Design

ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTS OF ENTERPRISE

Н. П. Мацелюх

докторант Національного університету ДПС України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

N. P. Matseluch

BW of doctoral degree of National University of state tax service of Ukraine

THE METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PRICING AT THE SECURITIES MARKET

О. В. Григораш

викладач, Університет митної справи та фінансів

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. V. Grygorash

lecturer, University of Customs and Finance

STATE SUPPORT AND FISCAL AND TAX INSTRUMENTS TO STIMULATE SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

С. В. Безвух

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький національний університет

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

S. V. Bezvuh

PhD, Senior Lecturer, Department of Finance and Banking, Khmelnytsky National University

LIQUIDITY OF BANK: ESSENCE AND FACTORS OF INFLUENCE

М. С. Бардаш

студентка кафедри економічної кібернетики та маркетингу 5 курсу Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

В. В. Подольна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

К. К. Писанець

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ВІКОННИХ СИСТЕМ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ СКЛА

M. S. Bardash

student of the Department of Economic Cybernetics and Marketing 5th year, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

V. V. Podolna

Ph. D., associate professor , assistant professor of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

K. K. Pysanets

Ph. D., associate professor , assistant professor of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ANALYSIS OF ENERGY SAVING WINDOW`S SYSTEM IN UKRAINIAN MARKET OF GLASS

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України

ДО ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

I. I. Chunitskaia

PhD in economics, associated professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

THE THEORETICAL CONCEPTUALIZATION OF THE TERM "FINANCIAL MARKET"

Р. М. Циган

ст. викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

А. О. Синято

студентка 3 курсу кафедри обліку аналізу та аудиту Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ: ЗА Й ПРОТИ

R. M. Tsygan

elder lecturer in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

А. О. Synyato

student 3th year in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

SHALE GAS PROSPECTS IN UKRAINE: PROS AND CONS

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

М. А. Токар

студент 615М групи, Чорноморський державний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

S. M. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv city

M. A. Tokar

615m group student, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv city

MECHANISM OF INVESTMENT ENVIRONMENT FORMATION

Н. В. Попрозман

канд. екон. наук, доц. каф. Економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Natalia V. Poprozman

kand .ekon. nauk Assoc. Dep. Economic Cybernetics of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

А. В. Клімов

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ

A. V. Klimov

candidate of economic sciences, associate professor of Department of accounting, Kharkiv National Economic University named after S. Kuznets

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF STRATEGIC ACCOUNTING

Н. В. Булеца

аспірант, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

N. V. Buletsa

graduate student, Uzhgorod national University, Uzhgorod

FISCAL DECENTRALIZATION AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Т. І. Руткевич

аспірантка кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

T. I. Rytkevich

postgraduate student of department of agricultural management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

ECONOMIC EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION

О. М. Шуплат

старший викладач кафедри банківських інвестицій, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ТУРИЗМ» У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

O. Shuplat

senior lecturer of Investment Banking Department of "Kyiv National Economic University", Kyiv

FORMATION OF THE CONCEPT OF "TOURISM" IN THE MODERN ECONOMIC SCIENCE

І. М. Польова

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, Львівська комерційна академія

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

I. M. Polova

PhD, associated professor of Financial and Economic Security and Banking Business Department, Lviv Academy of Commerce

MODERN APPROACHES TO UKRAINIAN BANKS RELIABILITY ASSESSMENT

Л. П. Рогатіна

к. е. н., Одеська національна академія харчових технологій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

L. P. Rogatina

candidate of economic sciences, Odessa National Academy  of Food Technologies

METHODOLOGICAL BASIS FOR THE DEFINITION OF THE CATEGORIES OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

М. М. Ігнатенко

к. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРОБІЗНЕСУ

N. N. Ignatenko

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Uman National University of Horticulture

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INCREASING RURAL EMPLOYMENT ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Є. Є. Дмитрієв

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Українська академія банківської справи, м. Суми

СУЧАСНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН ТА КОНЦЕПТ-МОДЕЛЬ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

Ye. Ye. Dmytriiev

Ph.D. in Economics, Associate Professor at the Department of international economics, Ukrainian Academy of Banking, Sumy

MODERN MACROECONOMIC THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE CONCEPT MODEL OF IT NEUTRALIZATION

Г. М. Лучик

асистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ

H. M. Luchyk

assistant, Bukovyna State Finance and Economics University, Ukraine

ACCONTING POLICY AS A TOOL FOR ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION MANAGEMENT

О. С. Покрас

студентка 6-го курсу спеціальності «Міжнародна економіка», НТУУ «КПІ», м. Київ

С. В. Войтко

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ», м. Київ

ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН У ВИМІРАХ  ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ, ІННОВАЦІЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. S. Pokras

6th year student of the specialty «International economics», NTUU “KPI”, Kyiv

S. V. Voitko

Doctor of economic sciences, professor of International economy department, NTUU “KPI”, Kyiv

GLOBAL COMPETITIVENESS IN THE DIMENSIONS OF HUMAN, INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В. А. Наберухін

судовий експерт, Київський експертно-дослідний центр судових експертиз, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. A. Naberuhin

forensic expert, Kyiv expert and Research Center of Forensic Examinations, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

В. В. Пустоваров

здобувач, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ В СТРУКТУРІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

V. V. Pustovarov

Candidate “Institute of economy and forecasting, Ukrainian National Academy of Science”

BUDGETARY RESOURCES IN THE STRUCTURE OF CAPITAL INVESTMENTS IN UKRAINE

О. Є. Баришнікова

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та практичної економіки, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

O. Ye. Baryshnikova

THE LABOR MARKET: THE TRENDS AND PARTICULARITIES OF DEVELOPMENT

К. В. Нечипоренко

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АПК

K. V. Nechyporenko

senior lecturer of Management and Law department, Dniprоpetrоvsk state agrarian and ecоnоmic university, Dnipropetrovsk

TRANSPORT LOGISTICS OF AGRARIAN COMPANIES IN SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRARIAN COMPLEX

Г. В. Капленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів

ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФАКТОРНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ

H. V. Kaplenko

C. E. S., associate Professor of the Department of Economics and Management of the Faculty of Financial Management and Business of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

SOME TOPICAL QUESTIONS OF FACTORIAL FORECASTING METHODOLOGY OF CONSUMER DEMAND

В. Я. Чевганова

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Т. О. Галайда

старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У ДОСЯГНЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КРАЇН: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Vira Chevganova

PhD (candidate of economics), Professor, Head of Department of Enterprise Economics and Human Resource Management of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Tat'yana Galayda

senior lecturer department of Enterprise Economics and Human Resource Management of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

EUROPEAN EXPERIENCE OF ACHIEVMENT IN ENERGY INDEPENDENCE: LESSONS FOR UKRAINE

Л. І. Лук’яненко

кандидат економічних наук, доцент, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

В. О. Кабай

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

СТРУКТУРА САНАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМПАНІЙ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

L. Lukianenko

Candidate of Economics, Associate Professor, professor, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

V. Kabai

post-graduate student, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

THE STRUCTURE OF THE REMEDIAL POTENTIAL OF COMPANIES IN THE SECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY

А. О. Фатенок-Ткачук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

М. А. Харчук

магістрант, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА

A. O. Fatenok-Tkachuk

PhD in Economics, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Accounting and Audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

M. A. Kharchuk

Undergraduate, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

METHODOLOGICAL BASIS OF ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT FOR ENTERPRISES POULTRY KEEPING

Г. В. Ольшанський

аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

G. V. Olshansky

postgraduate of the Department of International Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE ROLE OF REGIONAL APPROACH IN MODERN ECONOMIC STUDIES

А. І. Ковальська

студентка Хмельницького національного університету

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. I. Kovalska

Student of Khmelnytskyi National University

ECONOMIC ESSENCE OF HUMAN RESOURCE ESSENCE AND ITS ROLE IN ENSURING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

Л. О. Дашутіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

С. Г. Турчіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

L. О. Dashutina

PhD in Economics, Associate Professor of foreign economic activity and eurointegration chair, Sumy national agrarian university, Sumy

S. G. Turchina

PhD in Economics, Associate Professor of foreign economic activity and eurointegration chair, Sumy national agrarian university, Sumy

FOREIGN TRADE OF SUMY REGION: THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

А. О. Золковер

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, КНУТД, м. Київ

Д. І. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, КНУТД, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

A. Zolkover

Ph.D., assistant professor of finance and the financial and economic security KNUTD, Kiev

D. Kovalenko

Ph.D., assistant professor of finance and the financial and economic security KNUTD, Kiev

 MODELING AND PREDICTION OF MARKET JOINT INVESTMENT

О. С. Катана

аспірант, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В ДЕРЖАВІ

O. S. Katana

PhD-student, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF TAX CULTURE IN THE STATE

З. М. Гадецька

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Н. В. Кузьмич

студентка напряму підготовки «Економічна кібернетика», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Z. M. Gadetska

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

N. V. Kuzmych

student of specialty economic cybernetics Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL RISK AT THE TERRITORY OF UKRAINE

В. В. Лаврук

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Подільський державний аграрно-технічний університет

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Lavruk

Ph.D., assistant professor of finance and credit Podolsky State Agricultural and Technical University

STRATEGY ECONOMIC MODERNIZATION LIVESTOCK UNDER CYCLICAL DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Н. М. Рябець

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

І. В. Тимків

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

М. О. Михайлюк

аспирант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОРПОРАЦІЇ “GOOGLE” В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. M. Riabets

Ph.D. Economic Sciences Associate Professor of the department of International Management SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”

I. V. Tymkiv

Ph.D. Economic Sciences Associate Professor of the department of International Management SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”

M. O. Mykhaylyuk

Graduate student of the department ofIinternational Management SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”

SPECIFIC OF THE BUSINESS STRATEGY OF INTERNATIONAL CORPORATION "GOOGLE" IN CURRENT CONDITIONS

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів

ПРОДУКТОВО-СЕРВІСНІ ПРОПОЗИЦІЇ БАНКУ КОРПОРАТИВНИМ КЛІЄНТАМ АГРАРНОЇ СФЕРИ

R. V. Lavrov

cand.econ.sci., associate professor, associate professor of the Finance, Banking and Insurance Department, Educational and Research Institute of Economics of Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

PRODUCT AND SERVICE BANK OFFERS TO CORPORATE CLIENTS OF AGRARIAN SPHERE

О. О. Павлюк

кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Київський Національний Університет імені В. Гетьмана”

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ

O. O. Pavliuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after V. Hetman

ESSENTIALS ON BANKING OPERATION RISK MANAGEMENT

Ю. М. Маковецька

к. е. н., с. н. с. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ УТВОРЕННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Yulia  Makovetska

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow of Public Institution «Institute of Economics of Natural Resources and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

ANALYSIS OF GENERATION OF WASTE AND WASTE MANAGEMENT IN RURAL AREAS

Л. Б. Круп’як

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. Й. Круп’як

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

L. B.Krupiak

PhD in Economics, docent, lecturer of the chair for Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

І. Y. Krupiak

PhD in Economics, Senior lecturer of the chair for Finances after S. І. Iurii, Ternopil National Economic University, Ternopil

INVESTMENT PROVISION OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

М. Г. Могилат

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. Mohylat

postgraduate student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

LAND OWNERSHIP, PRESERVATION AND ENHANCING OF LAND PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Г. П. Савіцька

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

G. P. Savitska

Senior Lecture of State economics and technology university of transport

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF REVENUE MANAGEMENT RAIL TRANSPORT ENTERPRISES FROM FREIGHT TRANSPORTATION

Н. М. Буняк

к. е. н., директор, Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім.. В.М.Ремесла НААН

УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

N. M. Buniak

PhD, director, Nosivka selection and research station of The V.M. Remeslo Myronivka Institute of weat National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

IMPROVING COMMUNICATIONS MARKET POLICIES SEED VARIETIES OF GRAIN CROPS IN UKRAINE

Г. А. Мохонько

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ», м. Київ

О. В. Дзик

магістрант кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

H. A.Mokhonko

PhD, Associate Professor of Management and Marketing Department, Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

O. V. Dzyk

Master of Management and Marketing Department, Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

FEATURES OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE MODELS OF DEVELOPMENT FOR BAKERY ENTERPRISES

Л. В. Лисяк

к. е. н., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

Я. Ю. Подлужна

магістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

L. V. Lysyak

Ph.D in Economics, Doctor of Economics, Professor, Head of Finance, University of customs and finance, Dnipropetrovsk

Y. Y. Podluzhna

master, University of customs and finance, Dnepropetrovsk

MODERN STATE AND MAIN PROBLEMS OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

В. А. Чижов

аспірант, КНЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИЗИC-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. A. Chyzhov

postgraduate student, Kyiv National Economic University

CRISIS MANAGEMENT IN ENTERPRISE. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

Д. В. Маляр

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ

D. V. Maliar

PhD on economy, assistant professor, assistant professor at department of FEA Management, University of customs business and finance, Dnipropetrovsk

THE APPLICATION OF ORGANIZATION THEORY IN CORPORATE MANAGEMENT

Н. І. Антощишина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та аудиту, ПВНЗ «Европейський університет», м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ КАДРАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

N. I. Antoschyshyna

Ph.D., associate professor of the economics, accounting and audit department of European University

TRENDS IN PERSONNEL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS OF INSTABILITY

В. В. Тютлікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Г. В. Білоконенко

викладач кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

V. V. Tiutlikova

PhD, Associate Professor Department of Accounting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

H. V. Bilokonenko

Lecturer, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

TOOLS FOR EXPRESS DIAGNOSTICS OF DEVELOPING THE INDUSTRIAL ORGANIZATION SOCIAL-ECONOMIC POTENTIAL

А. С. Скрильник

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Д. М. Хохлова

студент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. О. Кривенко

студент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: АПРОБАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

А. Skrylnyk

PhD in Economics, k.e.n., assistant professor of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

D. Khokhlova

Student Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

V. Krivenko

Student Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ENTERPRISES: THE EUROPEAN EXPERIENCE TESTING

Л. В. Сухомлин

к. т. н., доцент кафедри менеджменту и туризму, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградского

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

L. V. Sukhomlyn

Ph. D. (Eng.), associate professor, Department of Management and Tourism Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

MANAGEMENT ASPECTS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF TOURISM PRODUCTS

В. О. Швестко

аспірант кафедри торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ

V. O. Shvestko

post-graduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

TRENDS IN CORPORATE RETAIL TRADE NETWORKS OF UKRAINE

Б. І. Яценко

здобувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ СТАТУСОМ ПІДПРИЄМСТВ

B. I. Yatsenko

Researcher of the Department of Economics and business entities, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv

THE THEORETICAL BASIS OF INNOVATIVE MANAGEMENT COMPETITIVE STATUS OF THE COMPANIES

Б. В. Марецький

здобувач освітнього рівня “магістр», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ – ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

B. V. Marecki

applicant education level "Master", Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES – FOOD PRODUCERS

Н. Ю. Мущинська

к. е. н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківська національна академія міського господарства, м. Харків

А. В. Сивоконь

аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

N. Yu. Muschynska

Candidate of Economics, assistant professor of project management in municipal services and construction, Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv

A. V. Syvokon

Postgraduate, Institute of Economic and Legal Researches NAS of Ukraine, Kyiv

TARGET-ORIENTED MANAGEMENT AS A TOOL FOR INNOVATIVE REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES

О. М. Рудаков

к. е. н., ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Alexander Rudakov

candidate of economic sciences, Private Higher Educational Establishment "The International Scientific-technical University named after academician Yuri Bugai"

FINANCIAL-INDUSTRIAL INTEGRATION AS A FACTOR OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES-MANUFACTURERS OF PRODUCTS FOR THE RAIL INDUSTRY

Є. В. Остропольська

к. е. н., ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Yevheniia Ostropolska

candidate of economic sciences, the academician Yuriy Bugay Internationa Scientific and Technical University

THEORY AND METHODOLOGY OF THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF THE BANK INTEREST RATE POLICY IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

К. Г. Гончарова

аспірант Черкаського Національного Університету імені Богдана Хмельницького, провідний експерт з питань комплаєнсу банківського сектору України

РІВЕНЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ ЯК ІНДИКАТОР СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Kristina Honcharova

aspirant of The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Leading expert in compliance area of banking sector of Ukraine

THE LEVEL OF BANK’S TOP- MANAGEMENT’S BUSINESS REPUTATION AS INDICATOR OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM

О. С. Дмитрова

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаського національного університету ім. Б. ХмельницькогоApplicant of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ КОРУПЦІЙНИХ ЗАГРОЗ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

Olga Dmytrova

CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVING OF THE STATE MONITORING OF CORRUPTION THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE BANKS

В. В. Даценко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів

А. Г. Гаврилова

студентка Університету митної справи та фінансів

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Datsenko

k. e. n ., Associate Professor of Finance University of customs and finance

A. G. Gavrilova

student at the University of customs and finance

FINANCIAL DIAGNOSIS OF ENTERPRISE

Г. О. Кундєєва

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії Національного університету харчових технологій, м. Київ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ: ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

G. Kundieieva

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Department of Economic Theory, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

NATIONAL FOOD SECURITY: FOOD INDUSTRY

О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow, Head of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

STRATEGIC IMPERATIVES TO ENSURE ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

О. І. Сахненко

cтарший викладач кафедри економічних дисциплін, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

O. I. Sakhnenko

Senior teacher of the department of economic subjects, Academy of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

MOTIVATIONAL POTENTIAL OF ENVIRONMENTAL TAXES TO ENCOURAGE SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

О. В. Акімова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРІНГУ В УКРАЇНІ

Olena Akimova

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate professor at Accounting and Audit Department, Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINE

С. В. Мельник

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України (Краматорськ, Україна)

ПДВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ АКУМУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

S. V. Melnyk

postgraduate student , Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine (Kramatorsk, Ukraine)

VAT AS AN EFFECTIVE TOOL OF ACCUMULATION OF BUDGET REVENUES

Г. О. Швіндіна

кандидат, екон. наук, доцент кафедри управління Сумського державного університету, Україна

ПОШУК СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ВІДПОВІДІ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ

Hanna Shvindina

Ph.D., Associate Professor of the Department of Management, Sumy State University, Ukraine

DEVELOPMENT STRATEGIES SEARCH FOR THE UKRAINIAN ENTERPRISES: RESPONSES TO GLOBAL CHALLENGES

Р. А. Галгаш

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, директор інституту економіки та управління, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ОГЛЯД ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ruslan Galgash

PhD (Economics), associate professor of department of enterprise economics Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

REVIEW OF APPROACHES TO ESTABLISHING BOUNDARIES BETWEEN REGIONAL CLUSTERS OF ENTERPRISES

Є. А. Івченко

Є. А. Івченко, к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО РОЗУМІННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Yevhen Ivchenko

PhD (Economics), associate professor of department of management and marketing Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Sieverodonetsk, Ukraine

TRANSFORMATION AS A CONCEPT AND APPROACHES TO ITS UNDERSTANDING IN THE ECONOMIC CONTEXT

І. М. Семененко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Inna Semenenko

PhD (Economics), associate professor of department of enterprise economics Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

GOAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES: SOCIAL RESPONSIBILITY CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A REGION

С. І. Крючок

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kriuchok

candidate for a degreeDnipropetrovsk state agrarian and economic University

THE THEORETICAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. С. Карпуніна

старший викладач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

M. S. Karpunina

THE MECHANISM OF RESOURCE CONSERVATION IN STEEL INDUSTRY OF UKRAINE

Л. В. Жайворонок

здобувач кафедри маркетингу та менеджменту, Європейський Університет

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

L. V. Zhaivoronok

applicant, chair of marketing and management, European University

MARKETING PRODUCT POLICY IN THE SYSTEM OF MODERN CONCEPTUAL MANAGEMENT ENTREPRENEURSHIP

О. А. Куліш

здобувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УПРАВЛІННЯ ГНУЧКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

O. A. Kulish

External PhD student, Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

MANAGEMENT OF CHANGABLE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN IRON ORE ENTERPRISES IN TERMS OF THE WORLD ECONOMY’S TRANSFORMATION

Ю. А. Чистюхіна

аспірант Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

СИСТЕМА ПРАВИЛ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Y. A. Chystyuhіna

PhD student Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk

THE SYSTEM OF RULES OF FISCAL DECENTRALIZATION UKRAINE

О. В. Полгородник

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України (м. Краматорськ)

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

O. V. Polgorodnik

postgraduate, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine, (Kramatorsk)

PROBLEMS OF UKRAINE'S INTEGRATION INTO THE EUROPEAN ECONOMIC SPACE AND WAYS TO OVERCOME THEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»