Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2016

М. В. Кузубов

докт. екон. наук, проф., головний науковий співробітник, Інституту економіки і прогнозування НАН України

Т. Б. Лебеда

канд. екон. наук, провідний науковий співробітник, Інституту економіки і прогнозування НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗРОСТАННЯ ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА ДИНАМІКУ МАКРОПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ

M. Kuzubov

doctor of scienses, prof., Chief Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

T. Lebeda

PhD in Economics, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

MODELLING THE IMPACT OF THE GROWTH OF TARIFFS FOR HOUSING AND COMMUNAL SERVICES ON THE MACROECONOMIC DYNAMICS IN UKRAINE

С. О. Кораблін

д. е. н., заступник директора, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

С. С. Шумська

к. е. н., провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

МОДЕЛЬНА ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФЛЯЦІЇ ТА ВВП УКРАЇНИ ВІД СВІТОВИХ ЦІН НА СИРОВИНУ

S. O. Korablin

Doctor of Economics, Deputy Director Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

S. S. Shumska

Leading Researcher, PhD in Economics, Senior Research Fellow in Economics and Mathematical Modelling, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

MODEL ESTIMATION OF UKRAINE’S INFLATION AND GDP DEPENDENCE ON THE WORLD COMMODITY PRICES

І. М. Зеліско

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

I. Zelisko

Doctor of Science (Economics), Professor, National University of  Life and Environmental Sciences of Ukraine

ROLE OF FINANCIAL RESOURCES IN ECONOMIC SUBJECTS: THEORETICAL ASPECTS

Ю. Є. Кирилов

доктор економічних наук, доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Yu. E. Kyrylov

doctor of econ. sciences, associate professor, Kherson state agrarian university

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES

В. Д. Якубенко

д-р. екон. Наук, професор, професор кафедри політичної економіїї, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

С. П. Ващишин

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

V. D. Yakubenko

S. P. Vaschyshyn

THE FORMATION AND STRATEGIC GOALS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM

Ю. М. Сафонов

д. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управління

Д. Г. Матукова-Ярига

канд. екон. наук, ст. викладач, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

D. Matukova-Yaryha

PhD in Economics, National Medical University named by A.A Bohomolets

PROMISING DIRECTION OF IMPROVING THE MECHANISM OF REGULATION OF HEALTH FACILITIES

Ю. М. Сафонов

д. э. н., проф., Государственное высшие учебное заведение «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана», професор кафедры макроэкономики и государственного управления

Д. Г. Матукова-Ярыга

канд. экон. наук, ст. преподаватель, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О. В. Черевко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки

Ю. М. Радзіховська

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНЗ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department

Y. Radzikhovska

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

THE IMPACT OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON THE TRENDS OF UNIVERSITIES DEVELOPMENT AND THEIR ECONOMIC SECURITY

А. О. Касич

д. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

Р. М. Циган

ст. викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

К. І. Назаренко

студент 4 курсу кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ВАЖКОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

A. O. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, head of the department of accounting, analysis and audit, Kremenchug National University named after M.Ostrogradskyi,the town of Kremenchuk

R. M. Tsygan

Elder lecturer in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University named after M.Ostrogradskyi,the town of Kremenchuk

K. I. Nazarenko

Fourty-year student in accounting, analysis and audit, Kremenchuk National University named after M. Ostrohradskyi, the town of Kremenchuk

STRATEGY OF EXPORT POTENTIAL MANAGEMENT OF HEAVY MOTOR INDUSTRY ENTERPRISES

Г. Г. Савіна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ХНТУ МОН України

Т. І. Скібіна

викладач, Херсонський економічно-правовий інститут, м. Херсон

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Galina G. Savina

Doctor of Economic sciences, Professor, department of management and marketing KNTU, Kherson

Тatyana I. Skibina

assistant, department of finance and credit, Kherson economics and law institute

EXTERNAL AND INTERNAL FACTOR OF INFLUENCE ON EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT COMPANY THAT PROVIDES A RANGE OF UTILITIES

І. І. Д’яконова

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Сумський державний університет, м. Суми

П. С. Родіонова

Студент, Сумський державний університет, м. Суми

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. I. Dyakonova

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of International Economics Department, Sumy State University, Sumy city

P. S. Rodionova

Student, Sumy State University, Sumy city

MODERN TRENDS OF VENTURE FINANCING IN UKRAINE

К. В. Романчук

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет, Житомир

І. О. Кирій

магістрант, Житомирський державний технологічний університет, Житомир

ОПЕРАЦІЇ ФРАНЧАЙЗИНГУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

K. V. Romanchuck

Doctor of economic Sciences, docent, Head of the Department of International Economy, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

I. O. Kyrii

Master of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

FRANCHISING TRANSACTIONS: THE EUROPEAN EXPERIENCE AND THE UKRAINIAN REALITY

Л. О. Кібальник

д. е. н., доцент, завідувач кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

І. Ю. Напора

аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

L. O. Kibalnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Нead of Economics and Business Modeling Department, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy

I. Y. Napora

a graduate student of the Department of Management and economic security, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkassy

CONCEPTUAL APPROACH OF THE INFORMATION SECURITY FORMATION IN BANKING INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

Н. В. Бондарчук

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Ю. М. Ніколайчук

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. Bondarchuk

The Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

Yu. M. Nicolajchuk

master, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVIDING MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S ECONOMIC SECURITY

Р. М. Безус

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. С. Пащенко

магістр зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою», Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ

P. M. Bezus

Grand PhD in Economic Sciences, Associate professor, Professor of Marketing Department, Dnipropetrovsk State Agrarian And Economic University

N. P. Dubrova

Grand PhD in Economic Sciences, Associate professor, Associate professor of Finance and Banking Department, Dnipropetrovsk State Agrarian And Economic University

O. S. Paschenko

Master on specialty “Management of Finance and Economic Security”, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE AGRARIAN SECTOR

T. O. Shmatkovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University in Lutsk

TO THE QUESTION OF COOPERATION OF THE BANKING SECTOR WITH THE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: THE MODERN STATE, FOREIGN EXPERIENCE AND WAYS OF IMPROVEMENT

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ДО ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

Н. В. Аністратенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, м. Київ

В. Г. Роговий

аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, м. Київ

ВПЛИВ ВІДНОВЛЕННЯ ШОВКОВОГО ШЛЯХУ НА МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Anistratenko

Ph.D., assistant professor of the Department of international management, National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

V. G. Rogovyj

Postgraduate student, National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

INFLUENCE OF RECOVERY OF THE SILK WAY ON INTERNATIONAL MARKETING OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. В. Крисанова

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Y. V. Krysanova

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF STRATEGY AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Л. Ю. Сисоєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Сумскьий державний університет, м. Суми

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

L. Yu. Sysoyeva

Ph.D. in Economics, Ass. Professor, Department of Finance, Banking and Insurance Sumy State University, Sumy

DETERMINANTS FOR ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE UKRAINIAN BANKING SECTOR

І. П. Косарєва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Ю. В. Колодяжна

студентка IV курсу, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

I. P. Kosareva

Ph. D. in Economics, associate Professor, Professor of Departament of Finance and credit, Kharkiv Institute of Finance of Kyiv national University of trade and Economics, Kharkov

Yu. V. Kolodyazhnaya

IV-year student, Kharkiv Institute of Finance of Kyiv national University of trade and Economics, Kharkov

COMMON APPROACHES TO BALANCE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Т. В. Кожухова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ФІНАНСУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ

T. V. Kozhukhova

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of the International Economics Department Kryvyi Rih Institute of Economics SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

FUNDING OF THE PRIORITY AREAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PUBLIC SPENDING TARGETS

Л. В. Безкоровайна

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ

L. V. Bezkorovaina

PhD in economics, assistant professor, docent of the department of accounting Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics

FEATURES OF ACCOUNTING OF RECEIVABLES AND PAYABLES IN DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE

Т. В. Тучак

к. е. н., доцент, доцент кафедри митної справи, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ІДЕАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ІНІЦІАТИВИ В ДЕРЖАВАХ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

T. V. Tuchak

Ph.D. in economics, associate professor, assistant professor of customs department, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

IDEALLY- HUMANITARIAN INITIATIVES IN WELFARE STATES

Р. С. Зубков

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

R. S. Zubkov

PhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics. Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

MAIN INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. О. Коваленко

магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНФОМАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

N. Buhas

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

O. Kovalenko

Ph.D student of  Kyiv National University of Technologies and Design of Technologies and Design

INFORMATION SYSTEM AS A CONDITION EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ

A. М. Proshchalykina

PhD (Economics), Associate Professor, Cherkassy national university named by Bogdan Khmelnytskyi

PRECONDITIONS OF BIOECONOMY’S FORMATION AND DEVELOPMENT

Н. В. Геселева

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

М. С. Головач

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ЯК СКЛАДОВА ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

N. V. Heseleva

Ph.D., associate professor, associate professor of Economic Cybernetics and Marketing Department, Kiev National University of Technologies and Design

M. S. Golovach

student, Kiev National University of Technologies and Design

INTERNET OF THINGS AS A COMPONENT OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

О. А. Петриченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

O. A. Petrichenko

PhD in Economic Science, docent, docent of accounting and analyzes, Vinnickiy national agrarian university

RESEARCH METHODOLOGY OF DAIRY FARM PRODUCTION

О. М. Пахненко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

А. Ю. Семеног

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

O. M. Pakhnenko

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

A. Yu. Semenog

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

BASIC PRINCIPLES OF TAX POLICY IN THE EU COUNTRIES AT PRESENT STAGE

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. А. Гурич

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

В. В. Вейнберегер

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

G. Kostiuk

PhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

Y. Gurych

magister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

V. Veinberger

magister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF LOGISTICS ENTERPRISE

Т. А. Репіч

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Д. М. Карась

магістр кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

T. A. Repich

Candidate of economic science, assosiate professor of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

D. M. Karas

Master's degree of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

BY MINIMIZING COST OF LOGISTICS ACTIVITIES ENTERPRISE

Е. В. Галицька

Кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

О. К. Прімєрова

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ А. КЕТЛЕ (ДО 220-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

E. V. Halytska

Candidate of economic sciences, professor, professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

O. K. Primierova

Candidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

LIFE PATH, SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORK OF A. QUETELET (TO 220-TH ANNIVERSARY FROM BIRTHDAY)

Н. В. Шевченко

кандидат економічних наук, начальник Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

N. V. Shevchenko

PhD, Head of the Northeast office in Sumy region State Audit Office

DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL: CURRENT TRENDS AND PRIORITY AREAS

Н. Й. Радіонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

В. Ю. Риженко

магістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

N. Radionova

Ph.Doc. of Economics, associate professor of Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

V. Ryzhenko

M.S., Kiev National University of Technology and Design, Kiev

DIRECTIONS OF OPTIMIZING THE EXPENSES FOR SALARY THROUGH THE SYSTEM OF ENTERPRISE’S STRATEGIC MANAGEMENT

В. Л. Загорудько

доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Г. О. Криворучко

студентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери

В. Ю. Тімофеєва

студентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери

 Я. Є. Явтушенко

студентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери

ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

V. L. Zahorudko

Assistant professor of the department of Management of the production sphere, the Higher Educational Institution "National Mining University"

G. O. Kryvoruchko

4th year student of the Department of Management of the production sphere

V. Y. Timofeyeva

4th year student of the Department of Management of the production sphere

J. E. Yavtushenko

4th year student of the Department of Management of the production sphere

REASONS FOR THE NEED OF IMPLEMENTATION OF CONTROLLING IN UKRAINIAN ENTERPRISES

Н. С. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ОЦІНКА РЕЙТИНГУ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОМ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

N. Ivanova

PhD, Docent, Associate Professor at the Department of marketing and management, Donetsk National University of Economics and Trade Named after Mykhailo Tygan-Baranovsky, Kryvyi Rih

ASSESSMENT OF RATING OF ECONOMIC ACTIVITY’S TYPES BY TAXONOMIC ANALYSIS

І. В. Колупаєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ

Irina V. Kolupaieva

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance, Accounting and Auditing  Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

THE MECHANISM OF REGULATORY POLICY: THE NATURE AND DETERMINANTS

О. В. Крухмаль

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування СумДУ, м. Суми

Н. В. Красюк

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування СумДУ,  м. Суми

РОЗВИТОК НЕЦІНОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

O. V. Krukhmal

PhD, associate professor of the department of finance, banking and insurance Sumy State University, Sumy

N. V. Krasuk

MA student of the department of finance, banking and insurance Sumy State University, Sumy

THE DEVELOPMENT OF NON-PRICE INSTRUMENTS AS A NECESSARY CONDITION FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE BANK AT THE PRESENT STAGE

Н. М. Проценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

Т. А. Бутенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

N. M. Protsenko

Ph.D. in Economics, associate professor, associate professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

T. A. Butenko

Ph.D. in Economics, associate professor, manager of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF THE INFORMATIVE PROVIDING OF AGRARIAN PRODUCTION AND RURAL POPULATION

Л. О. Меренкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ТИПИ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

L. O. Merenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov

TYPES DIVIDEND POLICY OF THE COMPANY AND THEIR FEATURES

С. П. Дунда

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

S. P. Dunda

Ph.D., Associate Professor, Department of Management and Administration, National University of Food Technologies, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND ASSESSMENT OF FACTORS WHICH INFLUENCE IT

І. М. Кирилюк

викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В ЄС

I. M. Kyryliuk

Teacher, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

CURRENT APPROACHES TO GUARANTEE THE QUALITY AND SAFETY OF ANIMAL PRODUCTS IN THE EU

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

С. В. Кузьмін

магістрант Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ

O. Blahorazumova

Ph.D. in Economics, associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Kharkiv institute of trade and economics, Kyiv national University of trade and economics

S. Kuzmin

student in the master’s programmer, Kharkiv institute of trade and economics, Kyiv national University of trade and economics

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSING THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE SHOPPING

В. Є. Скоцик

к. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

V. Ye. Skotsyk

cand. of agricultural sciences, Bila Tserkva national agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF FUNCTIONING OF MARKET OF AGRICULTURAL MACHINERY

Ю. В. Василишен

к. е. н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

О. С. Коваленко

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

О. О. Свириденко

аспірант Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку та торгівлі, м. Київ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

U. Vasulushen

PhD in Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Kovalenko

postgraduate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Svurudenko

postgraduate, State Scientific Research Institute for Information and Economic Modeling

FINANCIAL INSTRUMENTS OF INNOVATION ACTIVITY STIMULATING OF SMALL AND MIDDLE BUSINESS IN UKRAINE

О. П. Колісник

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

К. М. Ганноченко

магістрант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ

O. P.Kolisnyk

Ph.D., assistant professor of accounting, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

K. M. Hannochenko

Master of Accountancy (MAcc), University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

FORMATION OF ACCOUNTING POLICY ON SETTLEMENTS WITH SUNDRY DEBTORS

І. Д. Скляр

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

М. В. Костель

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

М. П. Катериніна

студентка, Сумський державний університет, м. Суми

БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

I. D. Skliar

PhD, Associate professor of department of finance and credit, Sumy State University, Sumy

M. V. Kostel

PhD, Associate professor of department of finance and credit, Sumy State University, Sumy

M. P. Katerynina

Student, Sumy State University

BUDGETARY PROVISION OF FINANCIAL EDUCATION IN UKRAINE

О. В. Озерчук

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗГІДНО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

O. V. Ozerchuk

PhD of Finance, Senior Lecturer of Department of Banking Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

IMPROVEMENT DIRECTIONS OF EXCISE TAXATION IN UKRAINE IN ACCORDANCE WITH THE TAX LEGISLATION OF THE EU

І. Л. Дідорчук

старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СУСПІЛЬНЕ БАГАТСТВО: СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН

I. L. Didorchuk

a Senior Professor at the Department of International Economics and World Economy, V.N. Karazin Kharkiv National University

SOCIAL WEALTH: MODERN METHODOLOGY FOR CHANGE RESEARCH

А. А. Гребеннікова

к. е. н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку, НУБіП України, м. Київ

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

A. A. Grebennikova

Ph.D, аssociate professor of department of Economics of Labour and Social Development, NULES of Ukraine, Kyiv

AGRICULTURE DEVELOPMENT BASED ON INNOVATION

Н. В. Гуріна

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

С. В. Ющенко

магістрант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. V. Hurina

Ph.D., assistant professor of accounting, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

S. V. Yushchenko

Master of Accountancy (MAcc), University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

KEY ASPECTS OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING  INTANGIBLE ASSETS IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

К. В. Гнедіна

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Я. В. Петраков

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

О. В. Сизоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ

K. V. Hnedina

PhD, Associate Professor, Department of Accountancy, Taxation and Auditing, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

I. V. Petrakov

PhD, Associate Professor, Department of Accountancy, Taxation and Auditing, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

O. V. Syzonenko

PhD, Associate Professor, Department of Accountancy, Taxation and Auditing, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR REGULATORY INSTRUMENTS’ IMPACT ASSESSMENT

О. М. Савицька

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Д. В. Авраменко

бакалавр кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

Olena M. Savytska

Ph.D., Associate Professor of Department of Management,Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Dmytro V. Avramenkо

bachelor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, Ukraine

THE PREREQUISITES FOR THE IMPROVEMENT OF COST MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENCY STRATEGY OF CORPORATION

К. В. Шиманська

к. е. н., доцент, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Х. В. Сінельнікова

магістрант, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ

K. V. Shymanska

Candidate of Science (Economics), Docent, Zhytomyr State Technological University

K. V. Sinelnikova

Master of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Zhytomyr State Technological University

VAT: EUROPEAN EXPERIENCE

А. О. Золковер

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

A. Zolkover

Ph.D., assistant professor of Department of Kyiv National University of  Technologies and Design

CURRENT STATE OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Н. В. Зачосова

доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

О. В. Яковенко

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Zachosova

Associate professor of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

O. Yakovenko

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

FOOD SECURITY OF REGIONS AS A BASIS FOR NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит Запорізької державної інженерної академії

О. С. Зуб

магістр ОПД-15 Запорізької державної інженерної академії

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

О. Zub

Group of studing the theory of taxation - 15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TAX AUDITING PROGRAMMES FOR IMPROVEMENT THE ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY

О. Г. Чепець

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

М. С. Супрун

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

O. Chepets

Ph.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

M. Suprun

Master of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

THE ADMINISTRATIVE COSTS OF THE ENTERPRISE

Т. П. Пoгopєлoвa

к. е. н., дoцент, дoцент кaфедpи oблiку, aудиту тa УФЕБ, Днiпpoпетpoвський деpжaвний aгpapнo-екoнoмiчний унiвеpситет, м. Днiпpo

I. П. Aбoян

мaгiстp, Днiпpoпетpoвський деpжaвний aгpapнo-екoнoмiчний унiвеpситет, м. Днiпpo

IНФOPМAЦIЙНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ФIНAНСOВO-ЕКOНOМIЧНOЇ БЕЗПЕКИ ПIДПPИЄМСТВA

T. Pogorelova

Ph.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

I. Aboyan

Master of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

INFORMATION SUPPORT OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

А. М. Бричко

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет

ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБУТ М’ЯСА (ЯЛОВИЧИНИ, СВИНИНИ, М’ЯСА ПТИЦІ) НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА СВІТОВОМУ РИНКАХ

A. M. Brychko

PhD, Senior Lecture of Economic Chair of Sumy National Agrarian University

PRODUCTION AND MARKETING OF MEAT (BEEF, PORK, POULTRY) ON DOMESTIC AND GLOBAL MARKETS

Ю. В. Масюк

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Н. В. Коваленко

студентка магістратури, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Y. Masuk

Ph.D., associate professor, professor of finance and banking, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

N. Kovalenko

Master's student, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

ECONOMIC ESSENCE INTERNALCONTROLIN THE ENTERPRISE MANAGAMENT SYSTEM

О. С. Новак

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту

Н. І. Дідківська

студентка, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

І. Є. Андрющенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. E. Andryushchenko

PhD, associate professor, assistant professor of finance, banking and insurance Zaporizhzhya National Technical University of Ukraine

STABILITY ANALYSIS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри економічних дисциплін, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ВПЛИВ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

O. I. Sakhnenko

Senior teacher of the department of economic subjects, Academy of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv

THE INFLUENCE OF REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY

О. С. Безродна

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

І. Б. Чернявський

к. е. н., директор Сумської філії ПАТ КБ Приватбанк

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Olena Bezrodna

Candidate of Sciences (Economics), Senior Lecturer, Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

I. Chernyavskiy

Candidate of Sciences (Economics), Director of Sumy branch of PJSC CB "Private Bank"

METHODOLOGICAL TOOLS OF CHOOSING THE CREDIT AND INVESTMENT STRATEGY ADOPTED BY BANKS

В. В. Москаленко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. Moskalenko

Postgraduate Student, Macroeconomics and public administration department Kyiv National Economic University named after Vadim Getman

METHODOLOGICAL TOOLS FOR FORECASTING AND ANALYTICAL EVALUATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AT REGIONAL LEVEL

О. П. Фещенко

здобувач кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ КОРПОРАЦІЙ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

O. P. Feshchenko

competitor of the degree of finance department, Kyiv National Economic University, named after Vadym Hetman

MANAGEMENT OF FINANCIAL POSITION OF CORPORATIONS: ESSENCE AND PRINCIPLES OF ORGANIZATION

Ю. М. Павлюк

магістрантка Інституту фінансів та банківської справи, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ З ПИТАНЬ ПРАВИЛЬНОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Y. Pavliuk

master of the Institute of finance and banking, University of the State Fiscal Service, Irpin

FEATURES OF FORENSICS ABOUT DEPRECIATION CORRECTNESS

Л. В. Струніна

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Lesia Strunina

postgraduate student, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ENSURING OF PRODUCTION OF DOMESTIC MEAT PROCESSING INDUSTRY ENTERPRISES

О. О. Поплавський

аспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

O. O. Poplavskyi

PhD student, Zhytomyr State Technological University

ANALYSIS OF INVESTMENT POTENTIAL OF INSURANCE COMPANIES IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

В. О. Дуга

аспірант, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗПЕКИ В АГРОТУРИЗМІ

Victoria Duga

postgraduate, SHEE “Kherson State Agrarian University”

SECURITY MANAGEMENT IN AGRОTOURISM

О. Ю. Бондаренко

студентка магістрант, Національного університету харчових технологій

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Y. Bondarenko

Student, master, National University of Food Technologies

STRATEGIC PLANNING IN THE MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Г. В. Ігнатенко

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури

ІННОВАЦІЇ У ВИБОРІ БІЗНЕС-ІНДИКАТОРІВ РОЗРОБКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ДЕВЕЛОПЕРА ЯК ПРОВІДНОГО СТЕЙКХОЛДЕРА ПІДРЯДНОГО БУДІВНИЦТВА

G. V. Ignatenko

postgraduate student of the Department of management in construction, Kyiv national University of construction and architecture

INNOVATION IN THE SELECTION OF BUSINESS INDICATORS OF THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION PROGRAM OF THE DEVELOPER AS THE LEADING STAKEHOLDER CONTRACTING WORKS

Л. Ю. Валага

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Lyudmila  Valaga

PhD student, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

Svitlana Bondarenko

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor of department management Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF STANDARDIZATION SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

О. Ю. Орзул

аспірант кафедри політичної економії, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. Y. Orzul

postgraduate Department of Political Economy, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN BANKING SYSTEM AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Т. О. Гнатюк

здобувач наукового ступеня кандидата с.- г. наук, ЖНАЕУ

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЖИТА ОЗИМОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ

Тatiana Gnatiuk

student for obtaining a degree of Candidate of Agricultural Sciences, Zhytomyr National Agroecological University

ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF WINTER RYE UNDER DIFFERENT FERTILIZATION SYSTEMS OF SHORT-TERM CROP ROTATION

О. В. Кузьміна

студентка VI курсу Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи, Університет державної фіскальної служби України

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПРАЦЮЄ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ

O. V. Kuzminа

VI year student Educational and research institute of economy, taxation and customs, the University of the state fiscal service of Ukraine

ECONOMIC EVALUATION OF THE COMPANY, OPERATING IN THE FOREIGN MARKETS

А. В. Гуцало

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури

РОЗРОБКА ОПЕРАЦІЙНИХ МОДУЛІВ ЦІЛЬОВОГО АУДИТУ ПРОЕКТІВ РЕІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВ-ВИКОНАВЦІВ У ПІДРЯДНОМУ БУДІВНИЦТВІ

A. V. Gutsalo

postgraduate student of the Department of management in construction,  Kyiv national University of construction and architecture

THE DEVELOPMENT OF THE OPERATING MODULES OF THE TARGET AUDIT PROJECTS OF REENGINEERING OF ЕXECUTIVE ENTERPRISES IN СONTRACTING CONSTRUCTION

О. О. Гребенюк

магістр, студент факультету менеджменту, Вінницький національний технічний університет

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗЦАЦІЙ

Elena Grebeniuk

magistr, student of the Faculty of Management, Vinnytsia National Technical University

THE THEME OF THE ARTICLE: FINANCIAL MANAGEMENT AND PROFITABILITY OF BANKS AND ORGANIZATIONS

Ю. В. Прудніков

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Y. V. Prudnikov

graduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir, Ukraine

INFORMATION PROVISION FOR MANAGEMENT OPERATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL AGRICULTURAL MARKETS

В. Ю. Касюхнич

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

V. Iu. Kasiukhnych

aspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INTEGRATED MANAGEMENT IN THE OF THE FORESTRY LAND AREA

Р. Б. Воробйов

здобувач кафедри економіки, організації та управління підприємствамиКриворізького національного університету

ОКРЕМІ КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВОМУ ПРОСТОРІ

Ruslan Vorobiov

Applicant of the Department of economics, organization and management of enterprisesKryvyi Rih National University

SOME KEY ASPECTS OF THE MODELING OF THE PROVISION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF IRON ORE ENTERPRISES IN THE MARKET SPACE

Є. А. Васюк

аспірантка кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФЕРТНОЇ ПОЛІТИКИ ТНК

Y. A. Vasiuk

PhD Student of the Department of International Finance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

TECHNOLOGY TRANSFER AS THE INSTRUMENT OF TRANSFER POLICY OF TNCS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»