Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

А. В. Перетятько

магістр Університету митної справи та фінансів

ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА БЮДЖЕТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕГІОНУ

D. A. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

A. V. Peretyatko

Master of the University of Customs and Finance

TAX POTENTIAL AS THE MAIN COMPONENT OF BUDGET OPPORTUNITIES IN THE REGION

Н. П. Мешко

доктор економічних наук, професор, Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, м. Дніпро, Україна

В. В. Колесник

магістрант кафедри міжнародного менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, м. Дніпро, Україна

СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. P. Meshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

V. V. Kolesnyk

Master Student of the Department of International Management and Tourism Business, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

SCENARIO APPROACH IN STRATEGIC MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF METALLURGICAL ENTERPRISES

Н. Б. Демчишак

д. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Т. В. Новик

студентка магістратури, спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ У СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. В. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

T. V. Novyk

student, Master degree of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

BUDGET FINANCING OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE SYSTEM OF STIMULATION OF INNOVATIONS IN HIGH-TECH INDUSTRIES OF THE NATIONAL ECONOMY

А. С. Полянська

д. е. н., професор

С. В. Савчук

магістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИША ЯК НЕОБХІДНА УМОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. S Polianska

Doctor of Economic Sciences, Professor of Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

S. V. Savchuk

master of Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THE IDENTIFICATION OF CHANGES IN THE ENVIRONMENT AS A NECESSARY CONDITION OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IMPROVEMENT

Ю. С. Бараш

д. е. н., проф., проф. кафедри «Облік, аудит та інтелектуальна власність», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Л. В. Марценюк

к. е. н, доцент, доцент кафедри «Економіка та менеджмент», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Т. Ю. Чаркіна

к. е. н, доцент кафедри «Економіка та менеджмент», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПАНІЙ ЗА РАХУНОК ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

U. S. Barash

Professor of the Department «Accounting, auditing and intellectual property», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

L. V. Martseniuk

Associate Professor of the Department «Economics and management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

T. Y. Charkina

Associate Professor of the Department «Economics and management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PASSENGER COMPANIES ACCORDING TO THE CARRIAGE OF TOURISM TRANSPORTATION

Т. М. Ковальчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. І. Вергун

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ПРИВАБЛИВІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

T. Kovalchuk

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Auditing Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

A. Verhun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Auditing Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE ATTRACTIVENESS OF THE INVESTMENT PROJECT AS AN OBJECT OF FINANCIAL ANALYSIS

І. В. Замула

д. е. н., проф., професор кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

В. В. Травін

к. е. н., доц., доцент кафедри економіки та підприємництва, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Н. О. Радінович

магістрант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. V. Zamula

Professor, doctor of Economic Sciences, professor of the Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

V. V. Travin

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

N. O. Radinovuch

Master of the Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF THE BAKERY COMPANIES AS THE BASIS  OF FORMING MECHANISMS FOR ITS  SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Б. І. Пшик

д. е. н., професор, завідувача кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

СУЧАСНІ МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ

Bohdan Pshyk

Sc.D. in Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance Lviv educational-scientific institute of the Banking University

MODERN METHODS OF ANTICRISIS MANAGEMENT OF THE BANK FINANCIAL ACTIVITY

М. І. Макаренко

д. е. н., професор, Сумський державний університет

А. С. Артеменко

магістрант, Сумський державний університет

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

M. I. Makarenko

D.Sc. (Economics), Professor, Sumy State University

A. S. Artemenko

undergraduate, Sumy State University

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN LIBERALIZATION OF FOREIGN EXCHANGE REGULATION

А. А. Теребух

д. е. н, професор, завідувач кафедри туризму, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Б. Р. Кошова

ст. викл. кафедри туризму, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

A. A. Terebukh

Sc.D. in Economics, Professor, Head of the Department of Tourism National University ‘Lviv Polytechnic’, Lviv

B. R. Koshova

senior lecturer, Department of Tourism, National University ‘Lviv Polytechnic’, Lviv

FORECASTING THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ON FORMING THE TOURISM SECTOR OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE

Т. О. Тарасова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

T. Tarasova

Dr. Ekon. Sciences, associate professor, Professor of the Department of Finance, analysis and insurance, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine

ACCOUNTING OF ENTERPRISES’ RECEIVABLE IN THE CONTEXT OF STRUCTURAL SUBDIVISION’S STOPPING ACTIVITY ON THE TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES

Т. Г. Камінська

доктор економічних наук, професор, ректор, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ

О. М. Костенко

кандидат економічних наук, докторант кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ І ВИКОРИСТАННЯ

T. G. Kaminska

doctor of economic sciences, professor, rector Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv

O. M. Kostenko

Candidate of Sciences (Economics), Ph.D. student of the Department of Statistics and Economic Analysis, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL REPORTING: ACCOUNTING AND INFORMATION CHARTERING HARMONIZATION AND USE

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Крівий Ріг

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

А. E. Bavyko

doctor of economic sciences, аssociate рrofessor, head of department of business and trade, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranowski, Kryvyi Rih

NECESSITY OF STATE REGULATION OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS IMPLEMENTATION MECHANISM

Н. Ю. Рекова

д. е. н., професор, головний науковий співробітник НДС, Донбаська державна машинобудівна академія

МОЖЛИВОСТІ І НАПРЯМИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УДОСКОНАЛЕННІ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

N. Yu. Rekova

doctor of economics, professor Chief Scientist Donbas State Engeneering Academy

POSSIBILITIES AND DIRECTIONS OF PHYSICAL DECENTRALIZATION IN IMPROVING THE FINANCIAL POLICY INSTRUMENT

О. Д. Витвицька

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і  природокористування України

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ У РИСІВНИЦТВІ

Olga Vytvytska

Doctor of Economics, Professor , Head of Department of public administration and management of innovative activity National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INNOVATION AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN THE RICE PRODUCTION

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

М. В. Плетньов

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. Сєверодонецьк

Д. В. Заблодська

аспірат Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

I. V. Zablodska

docent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

M. V. Pletniov

Ph.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k city

D. V. Zablodska

Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

THE RESULTS OF MONITORING FOR THE EDUCATIONAL SERVICES  MARKET UNDER CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: REGIONAL ASPECT

І. М. Кукса

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики Луганського національного аграрного університету, м. Харків

Т. О. Пєтухова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА СТІЙКОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ihor Kuksa

Dr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Head of Department of Finance and Economic Cybernetics, Luhansk National Agrarian University (LNAU), Kharkiv

T. Pyetukhova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Ukrainian State University of Railway Transport (UkrSURT), Kharkiv

THE CREATIVE ECONOMY AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINE

О. М. Васильченко

заступник директора по маркетингу, СТОВ «Агрофірма «Маяк»

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОЛОЧНИХ ФЕРМ

O. M. Vasylchenko

deputy director of marketing, ALLC “Agrofirm “Mayak”

WORLD TRENDS OF MILK PRODUCTION DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF DAIRY FARMS

Л. В. Бондарчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

А. Г. Балдинюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

L. V. Bondarchuk

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

A. G. Baldinyuk

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

SPECIALIST SYSTEMS OF STRATEGIC MANAGEMENT BY PERSONNEL

З. Я. Шацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

Z. Y. Shatskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department business-economics  Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF ENTERPRIS IN GLOBAL CHANGES PERIOD

М. В. Шуба

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МОДЕРНІЗАЦІЯ СФЕРИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Maryna Shuba

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkіv

MODERNIZATION OF THE SPHERE OF BANK LENDING OF INDIVIDUALS IN UKRAINE

Н. М. Соколова

к. е. н., доцент кафедри управління виробництвом і майном, Національний транспортний університет, м. Київ

Ю. А. Маковська

асистент кафедри аеропортів, Національний транспортний університет, м. Київ

ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ДОВГОСТРОКОВИХ КОНТРАКТАХ НА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

N. M. Sokolova

Candidate of Economic Science, associate professor of Production and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, Ukraine

J. A. Makovska

Assistant Department of Airports, National Transport University, Kyiv, Ukraine

RATIONALE LEVEL OF SERVICE IN LONG-TERM OUTPUT AND PERFORMANCE-BASED FOR ROAD CONTRACTS

П. П. Закорко

к. е. н., доцент, професор кафедри економіка будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

О. С. Гриценко

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіка будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Ю. О. Запєчна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіка будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

К. І. Шевчук

доцент кафедри економіка будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМ ПОТОКОМ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

P. P. Zakurko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

O. S. Gritsenko

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

Y. O. Zapechnaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

K. I. Shevchuk

Associate Professor of the Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

  ALGORITHM OF MANAGEMENT OF MONEY FLOW OF ENTERPRISES OF CONSTRUCTION COMPLEX

П. П. Закорко

к. э. н., доцент, профессор кафедры экономика строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

А. С. Гриценко

к. т. н., доцент, доцент кафедры экономика строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

Ю. А. Запечная

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономика строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

К. И. Шевчук

доцент кафедры экономика строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

ЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ГІБРИДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Roman D. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPERATIVES OF HYBRID REGIONAL MIGRATION POLICY CREATION

А. Я. Гадзало

кандидат економічних наук, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КАТЕГОРІАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

A. Y. Gadzalo

candidate of economic sciences, Senior Research, Institute of Agroecology and Nature Management NAAN, Kyiv

CATEGORY DETERMINATION OF THE CONCEPT OF "NATURAL USE" IN THE CONTEXT OF TRANSBORDER COOPERATION

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

З. І. Залізняк

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРИНЦИПИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

P. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design

Z. Zaliznyak

Graduate Department of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

FUNDAMENTAL AND PROBLEMS OF DEVELOPING COMPETITIVE STRATEGIES FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

О. В. Воронченко

к. е. н. доцент кафедри фінансових ринків, Університет ДФС України

А. Ю. Харченко

студентка VI курсу, Університет ДФС України

РИНОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. V. Voronchenko

Ph.D., assistant professor of financial markets, University of the State Fiscal Service of Ukraine

A. Y. Kharchenko

student of VI course, University of the State Fiscal Service of Ukraine

REINSURANCE MARKET IN UKRAINE: FORMATION, PROBLEMS AND PROSPECTS

О. М. Савицька

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

М. І. Гафтуняк

бакалавр кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Olena M. Savytska

Ph.D., Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Mariia I. Haftuniak

bachelor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

PROVIDING THE ECONOMIC STABILITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF IMPROVING OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

І. Я. Ткачук

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Д. С. Токарюк

студент VІ курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЛЮДИНА В ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ

Iryna Ja. Tkachuk

PhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Dmytro Tokariuk

6 year student, major “Finance and Credit”, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

A PERSON IN THE BASIS OF SCIENTIFIC RESEARCH OF SCIENTISTS-ECONOMISTS

О. І. Лебединська

к. е. н, доцент, доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА НУТУ НА СВІТОВИХ РИНКАХ

O. I. Lebedinskaya

Professor, Associate Professor, Department of Applied Economics and International Economic Relations Kharkiv National Agrarian University

COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL PRODUCER IN THE WORLD MARKETS

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля

ДЕЯКИ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРЄМСТВА

O. J. Krasovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro, Ukraine

SOME PROBLEMS OF DETERMINATION OF INTANGIBLE ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

А. С. Марина

к. е. н., доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

І. Л. Долозіна

к. е. н., доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

Б. Ю. Мальований

аспірант, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

A. S. Maryna

Ph.D in Economic, Associate Professor of Account, Finance and Economic Safety department, State Higher Educational Establishment «Donetsk National Technical University»

I. L. Dolozina

Ph.D in Economic, Associate Professor of Account, Finance and Economic Safety department, State Higher Educational Establishment «Donetsk National Technical University»

B. Yu. Malovanyy

graduate student, State Higher Educational Establishment «Donetsk National Technical University»

THE GOVERNMENT BUDGET IMPLEMENTATION AS A FACTOR OF ENSURING STATE ECONOMIC SAFETY

І. М. Крекотень

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

М. В. Корнієнко

студентка навчально-наукового інститут фінансів, економіки та менеджменту, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МЕДІА МАРКЕТИНГУ У ПРОСУВАННІ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ

I. M. Krekoten

PhD, Associate Professor of Finance and Banking Poltava national technical Yuri Kondratyuk University

M. V. Korniienko

Student of the Educational and Scientific Institute of Finance, Economics and Management,  Poltava national technical Yuri Kondratyuk University

PROSPECTS FOR THE USE OF SOCIAL MEDIA MARKETING IN PROMOTION THE BANKING PRODUCT

Б. В. Дергалюк

канд. екон. наук, доц., Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

М. В. Парфенюк

студент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

B. Dergaliuk

PhD in Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

M. Parfeniuk

student, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

FORMATION OF THE FINANCIAL POLICY MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF ITS ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGES

В. В. Бугас

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

А. С. Рябуха

Студент Київського національного університету технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Vasyl Bugas

Candidate of Economic Sciences, docent docent the Department of Management Kyiv National University of Technology and Design

Andrii Ryabucha

student of the Kyiv National University of Technology and Design

IMPROVEMENT OF STYLES OF MANAGEMENT AND MANAGEMENT BY PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Н. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. M. Pilipenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economic Department Sumy National Agrarian University of Ukraine

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРАКЦІЙНОГО ТА ТРАНСАКЦІЙНОГО ПОЛІВ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ В МОДЕЛІ ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. Kim

PhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

THE RESEARCH FRAMEWORK OF THE INTERACTIONAL AND TRANSACTIONAL DISTRIBUTION FIELDS IN THE AGGREGATED MARKET UNIT ECONOMY MODEL

І. М. Кирилюк

викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ЗАГОСТРЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Iryna Mykolaivna Kyryliuk

Teacher, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

SOCIO-ECONOMIC FACTORS EXACERBATING THE PROBLEM OF FOODSTUFF OF ANIMAL ORIGIN SAFETY AND QUALITY IN UKRAINE

Н. В. Погуда

к. е. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. С. Горпинюк

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ М. БІЛА ЦЕРКВА

N. V. Pohuda

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kiev

O. S. Horpyniuk

Master, National University of Food Technologies, Kiev

FEATURES OF DEVELOPMENT STRATEGY OF THE BILA TSERKVA

Т. О. Кричевська

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

КРИПТОВАЛЮТИ: ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ ТА РЕГУЛЯТОРНІ РЕАКЦІЇ

T. O. Krychevska

Leading Researcher, PhD in Economics, Senior Research Fellow in Economic Theory, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

CRYPTOCURRENCIES: GROWTH FACTORS AND REGULATORY REACTIONS

Є. С. Палійчук

к. е. н. доцент кафедки «Економічної теорії», ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

М. І. Шипович

м. Ужгород

  ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА ВАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОЗАВОД» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Yevheniya Svyatoslavivna Paliychuk

Candidate of Economics Associate Professor of the Chair of Economic Theory State University "Uzhhorod National University"

Mykhaylo Ivanovych Shypovych

Uzhgorod city

EFFECTIVE METHODS OF INCREASING INCOME ON OJSC MUKACHIVSKIY VERSTATOZAVOD AT THE MODERN STAGE

О. В. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ЕНДАВМЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Oksana V. Tymoshenko

Ph.D. in Economic, Associate Professor of Finance and Banking of the higher education institution Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava city

Olga Y. Butska

Ph.D. in Economic, Associate Professor , Associate Professor of Finance and Banking of the higher education institution Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava city

ENDOWMENT AS A SOURCE OF FINANCIAL ASSURANCE OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Л. А. Оліх

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Т. В. Коваленко

студентка 3 курсу спеціальності «Менеджмент організацій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

L. A. Olikh

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Management of Innovative and Investment Activity, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

T. V. Kovalenko

3rd year student of the specialty "Management of Organizations", Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

FEATURES OF OUTDOOR ADVERTISING MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНІ Й ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

A. М. Proshchalykina

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Economics and international economic relations Cherkassy national university named by Bogdan Khmelnytskyi

ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PRECONDITIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF BIOECONOMICS IN UKRAINE

I. Horbas`

PhD in Economics, Lecturer, Management of Innovation and Investment Activity Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Linnik

Student, Management of Innovation and Investment Activity Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

METHODS OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF DOMESTIC ENTERPRISES

І. М. Горбась

к. е. н., асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. С. Ліннік

студентка економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Золотарьова

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університету

О. Ю. Клементьєва

кандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ БІЗНЕСОМ

O. V. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor of Department of finances and accounting, Dniprovsk State Technical University

O. Yu. Klementeva

Ph.D., associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING CORPORATE CULTURE AND POSSIBILITY OF ITS ADAPTATION BY A DOMESTIC BUSINESS

В. В. Бондарчук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ

V. V. Bondarchuk

PhD, Assistant Professor of the Department of International Economics, Zhytomyr State Technological University

INTERNAL MIGRATION AND INTERNAL DISPLACEMENT OF POPULATION INFLUENCE ON MACROECONOMIC STABILITY

Т. Г. Толпежнікова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Донецького державного університету управління, м. Маріуполь

К. А. Зеленський

магістрант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Донецького державного університету управління, м. Маріуполь

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Tolpezhnikova

candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Management of External Economic and Innovation Activities Donetsk State University of Management

K. Zelenskyi

graduate student of the Department of Management of External Economic and Innovation Activities Donetsk State University of Management

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE TRANSPORT COMPANY

Т. П. Моряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

T. P. Moryak

PhD in Economics, associate professor of the department of Economic Theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH

О. В. Усатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ АКТИВІВ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ

Olga Usatenko

PhD (Economics), Associate Professor, State Higher Educational Establishment «National Mining University», Dnipro

GENERAL ASPECTS OF ACCOUNTING FOR REVALUATION OF VENTURE CAPITAL ASSETS

О. І. Хоменко

к. т. н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. Ю. Колтко

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АГРАРНИЙ РИНОК УКРАЇНИ. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. I. Khomenko

Ph.D., associate professor, professor of the Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Y. Y. Koltko

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

AGRICULTURAL MARKET OF UKRAINE. STATE AND TENDS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENTS

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Г. М. Бескоста

доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

К. В. Стафійчук

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Y. V. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

H. M. Beskosta

associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

K. V. Stafiychuk

AUDIT OF РAYROLL СALCULATIONS

О. Ю. Доценко

к. е. н., доцент кафедри економічного аналізу та фінансів, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро

К. І. Шевченко

магістр, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Y. Dotsenko

Candidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance, National Mining University, Dnipro

K. I. Shevchenko

Master, National Mining University, Dnipro

AMORTIZATION POLICY OF ENTERPRISES AND THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASE OF ITS EFFICIENCY IN UKRAINE

О. В. Корнух

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Ю. О. Товстуха

магістр, магістр кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

O. V. Kornukh

candidate of Economics Science, associate professor, associate professor of finances of business entities and innovative development, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

Y. O. Tovstukha

master, master of finances of business entities and innovative development, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

INTANGIBLE ASSETS AS IMPORTANT FACTOR OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS

О. В. Єгорова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

ВЕКТОРИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Yehorova

Ph.D. (Econ), Associate Professor of the Department of economic theory and economic research, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE VECTORS OF THE ANALYSIS OF USE OF PERSONNEL OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. В. Винниченко

к. е. н., доцент  кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумський державний університет, м. Суми

А. С. Лінська

магістр, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумський державний університет, м. Суми

ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. V. Vinnichenko

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Acounting and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking», Sumy State University, Sumy

A. S. Linska

Master, Acounting and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking», Sumy State University, Sumy

OPTIMIZATION PROBLEMS OF ACCOUNTING PROCESS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. В. Каткова

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Облік і економічний аналіз», Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

С. А. Бурлан

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв

О. І. Ліснічук

магістрант, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. Katkova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

S. A. Burlan

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

O. I. Lisnichuk

Master's degree, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE AUDITING FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE’S BUSINESS ACTIVITY

О. Ю. Лебідь

к. фіз.-мат. н., доцент, доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

О. U. Lebid'

Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance

CONSTRUCTION OF ECONOMETRIC MODELS FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE

О. І. Гриценко

доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, кандидат економічних наук, Сумський Державний університет, м. Суми

К. С. Мураста

студентка 6 курсу, ступень вищої освіти магістр, спеціальність «Облік і оподаткування», м. Суми

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ ПОСЛУГ

O. I. Gritsenko

Associate Professor of the Department of accounting and taxation of SUMDU

K. S. Murasta

6 year student, higher degree, education Master's degreein Accounting and Taxation

ACCOUNTING ASPECTS OF THE CRITERIA FOR THE QUALITY OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION SERVICES

Г. В. Мозгова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

К. С. Жара

магістрант кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНТЕРНЕТІ

G. V. Mozgova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University

K. S. Jara

Magistrate of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University

SYSTEMATIZATION OF INTERNET MARKETING COMMUNICATION POLICY TOOLS

A. А. Fatenok-Tkachuk

Ph.D, lecturer in accounting and auditing, Eastern European National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

O. B. Hrab

6 course Student in accounting and auditing, Eastern European National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

THEORETICAL ACCOUNTING SENSE OF THE CONCEPT OF ENSURING THE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

А. О. Фатенок-Ткачук

кандидат економічних наук, доцент, викладач кафедри обліку і аудити, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

О. Б. Граб

студентка 6 курсу спеціальності облік і аудит, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКОВОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

К. М. Тростянська

кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

Н. В. Полгородник

магістрант кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

K. M. Trostianska

candidate of Economic Sciences, associate professor of Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics

N. V. Polhorodnyk

Student of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDIT IN ENTERPRISES OF FLOUR-MILLING INDUSTRY

Т. В. Щербина

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Навчально-науковий інститут «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

T. V. Shcherbyna

PhD, assistant professor of an international economics department,  Scientific-educational institute “UAB” of the Sumy state university, Sumy

PROBLEMS OF IMPROVING THE STUDYING EFFICIENCY OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES: METHODOLOGICAL ASPECT

К. С. Зайченко

старший викладач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса

РИНОК ФРІЛАНСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

K. S. Zaichenko

Senior Lecturer of the Department of Business and Trade of Odessa National Polytechnic University

FREELANCE MARKET IN UKRAINE: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS

Н. В. Івашова

к. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

Л. Ю. Сагер

к. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

Ю. М. Мельник

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НЕДОЛІКІВ САЙТІВ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Ivashova

PhD, Senior Lecturer, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

L. Yu. Saher

PhD, Senior Lecturer, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

Yu. M. Melnyk

PhD, Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

ANALYSIS OF THE MAIN DISADVANTAGES OF THE SITES AS A COMMUNICATION TOOL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. В. Степанова

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївPh.D. in Economics, senior research fellow of public finance department, «Institute for Economics and Forecasting, The National Academy of Sciences of Ukraine»

ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ НА РІВНІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ ТА ФІСКАЛЬНУ СТІЙКІСТЬ

O. V. Stepanova

DETERMINANTS OF THE IMPACT OF AGING ON EQUALITY IN SOCIETY AND FISCAL SUSTAINABILITY

Г. В. Капленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів

ПРО ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СУКУПНИХ ОСОБИСТИХ СПОЖИВЧИХ ВИТРАТ

H. V. Kaplenko

C. E. S., associate Professor of the Department of Economics and Management of the Faculty of Financial Management and Business of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ON SOME METHODICAL APPROACHES TO MODELLING TOTAL PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES

І. А. Кораблінова

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

Н. М. Кульбацька

магістрант кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова, м. Одеса

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІТ-РИНКУ УКРАЇНИ

I. A. Korablinova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Doctoral student at the department of project management and systems analysis, Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov

N. M. Kulbatska

Graduate student at the department of project management and systems analysis, Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov

ACTUAL PROBLEMS OF RESEARCH OF IT-MARKET OF UKRAINE

С. В. Волошина

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

Л. Д. Костакова

асистент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

Н. І. Логвиненко

студент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

СВІТОВИЙ РИНОК НАФТОПРОДУКТІВ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

S. V. Voloshynа

PhD in Economic sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Krivyi Rih

L. D. Kostakova

Assistant, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Krivyi Rih

N. I. Logvynenko

Student, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Krivyi Rih

WORLD MARKET OIL PRODUCTS: TRENDS AND PROSPECTS FOR UKRAINE

В. І. Волошин

к. е. н, с. н. с., директор РФ НІСД у м. Львові

Р.-Д. А. Кучер

аспірант Національного інституту стратегічних досліджень

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ АПК УКРАЇНИ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ УМОВ

V. I. Voloshyn

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Officer, director of RA NISS in Lviv

R.-D. A. Kucher

Postgraduate Student of National Institute for Strategic Studies

INCREASE IN DEGREE OF INVESTMENT ACTIVITY OF AGRARIAN AND INDYSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE BY IMPROVEMENT OF INFRASTRUCTURE CONDITIONS

О. О. Карпенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

Є. Л. Осипова

асистент кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ЛОГІСТИЧНО-АУТСОРСИНГОВА ПЛАТФОРМА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

O. O. Karpenko

Ph.D., Associate Professor, Head Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

Y. L. Osypova

Assistant Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

LOGISTIC AND OUTSOURCING PLATFORM AS THE BASIS OF THE REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM FORMATION

В. Є. Редько

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

К. В. Пипка

студентка кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. Y. Redko

Candidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Management and Tourism Business Oles Honchar Dnipro National University

K. V. Pypka

student of the of the Department of Management and Tourism Business Oles Honchar Dnipro National University

DEVELOPMENT OF MARKET MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

А. А. Гребеннікова

к. е. н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

A. Grebennikova

Ph.D in Economics, аssociate professor of department of economics of labour and social development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRARIAN BUSINESS IN UKRAINE

В. М. Хопчан

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії ТНЕУ, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

V. M. Hopchan

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory of TNEU, Ternopil

THE PROBLEM OF METHODOLOGY FOR ANALYZING INVESTMENT DECISIONS AND DETERMINING THE CRITERIA FOR INVESTMENT EFFICIENCY

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

І. С. Чащина

студентка IV курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

T. Koroliuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

I. Chashchyna

IV course student SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

MODERNIZATION OF THE SOCIAL CONTRACT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

О. Є. Бурцева

к. е. н., доцент кафедри ОФЕБ ДВНЗ «ДонНТУ»

О. О. Власов

студент групи ОПДм-17 ДВНЗ «ДонНТУ»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄС

Olena Burtseva

PhD in Economics, Donetsk National Technical University docent of the dpt. of Accounting Finance and Economic Security

Oleksandr Vlasov

student of Donetsk National Technical University

COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX SYSTEMS OF THE EU COUNTRIES

І. О. Клопов

к. е. н., доцент, науковий співробітник НДС, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорсь

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

I. O. Klopov

PhD (Economics), docent, scientific employee, Donbas State Engineering Academy

CONCEPT OF GOVERNMENT REGULATION OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT

К. Є. Мойсеєнко

канд. екон. наук, старший науковий співробітник НДС, Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ ЗА УМОВ ПОСТ-КОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

K. E. Moyseienko

Senior Research Fellow Donbas State Engeneering Academy (Kramatorsk)

THE PRINCIPLES OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF POST-CONFLICT RECOVERY OF NATIONAL ECONOMY

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

О. В. Смірнов

магістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МІСЦЕВИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ У КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Natalia o. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor of account, taxation, public management and administration department Shee «Kryvyi Rih national university», Kryvyi Rih

Oleksiy V. Smirnov

master of account, taxation, public management and administration department Shee «Kryvyi Rih national university», Kryvyi Rih

EFFECTIVENESS OF DECISION-MAKING APPLICATION MECHANISMS` INVESTIGATION BY LOCAL ADMINISTRATIONS IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Л. В. Костюченко

кандидат економічних наук, доцент., доцент кафедри «Менеджмент залізничного транспорту», Державного університету інфраструктури і технологій, м. Київ

Є. В. Козловський

магістр Державного університету інфраструктури і технологій, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

L. V. Kostiuchenko

Associate Professor of the Department of Railway Transport Management, State University of Infrastructure and Technology

E. V. Kozlovsky

Master of State University of Infrastructure and Technology

CIVIL THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE MANAGEMENT MECHANISM

О. С. Кириченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Kirichenko

Ph.D., Associate Professor of management of technology «KROK» University

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE FUNCTIONING OF THE INNOVATION OF INDUSTRIAL CLUSTERS AS A BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Z. P. Dvulit

PhD Economics, PhD of the Department «Management of railway transport», State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

L. V. Kostiuchenko

PhD Economics, PhD of the Department «Management of railway transport», State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

T. V. Kovtun

Master’s degree in «Management of Foreign Economic Activity», State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ESTIMATION OF EXPORT-IMPORT AND TRANSIT POTENTIAL OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE AND OTHER MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION FOR COOPERATION OF RAILWAYS (OSJD)

З. П. Двуліт

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент залізничного транспорту», Державний університет інфраструктури та технологій

Л. В. Костюченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент залізничного транспорту», Державний університет інфраструктури та технологій

Т. В. Ковтун

магістр за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Державний університет інфраструктури та технологій

ОЦІНКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ТА ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАЛІЗНИЧНИХ ДОРІГ (ОСЗД)

В. А. Шойко

к. і. н., доцент, заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. A. Shoyko

Ph.D. in History, Associate Professor, Deputy Head, Ukrainian Research Institute of Civil Protection

STATE REGULATION OF FOOD SECURITY IN THE CONTEXT OF INTEGRATION OF UKRAINE TO THE EU AND PROMOTING IT SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В. В. Даценко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Університету митної справи та фінансів

МИТНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. V. Dacenko

k. e. n ., Associate Professor of Finance University of customs and finance

CUSTOMS SAFETY AS A COMPOSITION OF ECONOMIC SAFETY OF THE STATE

C. І. Сергійчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ: СУТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

S. I. Sergiychuk

PROBLEMS OF LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT IN CONDITIONS OF STRENGTHENING INTEGRATION PROCESSES

М. В. Петченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук

ВПЛИВ СУКУПНОСТІ ВАЖЕЛІВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РІСТ КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕТАПІВ

M. V. Petchenko

the candidate of еconomics sciences, the docent of Accounting and Finance, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk

THE TOTAL INFLUENCE LEVERS OF FISCAL POLICY ON THE COUNTRY ECONOMIC GROWTH THROUGH IT`S PHASES

М. П. Хмара

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПРОЯВУ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ

M. Khmara

Candidate of Science (Economics), Associate Professor of the International Business Department, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CLUSTER POLICY AS A FACTOR OF INDUSTRIAL SECURITY MANIFESTATION IN THE WORLD COUNTRIES

С. В. Кудлаєнко

к. е. н., здобувач наук. ступ. д. е. н., Хмельницький національний університет

ОСНОВНІ КОНЦЕПТИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. V. Kudlaienko

Ph.D. in Economics, аpplicant, Khmelnitskyi National University

THE STATE SOCIAL POLICY KEY CONCEPTS IN TRANSFORMATIONAL ECONOMY

С. В. Кудлаенко

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

В. А. Панченко

кандидат економічних наук, заступник директораВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая

МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ КАДРОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

V. A. Panchenko

Candidate of Science (Economics), Deputy Director,M.P. Sai Kirovograd Cooperative College of Economics and Law

THE ASSESSING MECHANISM OF THE PERSONNEL ENTERPRISE INTERDEPENDENCE

Л. О. Згалат-Лозинська

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці,ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

L. O. Zhgalat-Lozynska

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor in the Department of Personnel Management and Labor Economics at the Private Joint Stock Company Higher Educational Institution "Interregional Academy of Personnel Management"

METHODS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGERIAL STAFF DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISE

Svetlana Drobyazko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

FORMATION OF METHODOLOGICAL PLATFORM FOR EVALUATION OF ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISES

С. І. Дробязко

кандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Кононенко

молодший науковий співробітник, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. M. Kononenko

Junior Research Fellow, National Science Center “Institute of Agrarian Economics”, Kyiv

ECONOMIC REGULATION OF LAND RELATIONS IN AGRICULTURE

І. І. Чавичалов

аспірант Українського державного хіміко-технологічного університету

ДЕТЕРМИНАНТИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. I. Chavychalov

PhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

А. Ю. Платонов

аспірант, Національний транспортний університет, м. Київ

ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

A. Yu. Platonov

PhD Student, National Transport University, Kyiv

TRANSIT POTENTIAL OF UKRAINE AND RESTRAINING FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRAFFIC

В. О. Гузєєва

магістрант кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро

НОВА КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДУ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З КЛІЄНТАМИ»

V. O. Guzeeva

student of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

А NEW CONCEPT OF ACCOUNTING OF REVENUE TO IFRS 15 "REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS"

А. В. Кірік

аспірант кафедри транспортних технологій і логістики Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ

В. А. Будник

к. е. н. доц. кафедри транспортних технологій і логістики Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ

УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Kirik

Postgraduate Student of State University Infrastructure and Technologies, Kyiv

V. Bydnuk

PhD,  associate professor of State University Infrastructure and Technologies, Kyiv

CONTRACTING INTERESTS OF STAKEHOLDERS OF TRANSPORT ENTERPRISES

С. Б. Станінов

аспірант кафедри економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

S. B. Staninov

PhD Student (Economics), Dnipropetrovsk National University n. a. Oles Honchar, Ukraine

ENSURING STRATEGIC FLEXIBILITY OF THE ENTERPRISE FROM THE POINT OF VIEW OF THE RESOURCE-BASED APPROACH

П. В. Корольов

магістр маркетингу, стажист, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОРОЗІЙНОЮ ЗАХИЩЕНІСТЮ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Petro Korolov

Master of Marketing,Probationer of “Accounting and Audit” Department, State Higher School "Priazovsky State Technical University", Mariupol

SCIENTIFIC-METHODICAL AND APPLIED BASIS OF MANAGEMENT OF CORROSION PROTECTION OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

А. І. Притула

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

С. Ю. Кулакова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. I. Prytula

master's degree, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

S. Yu. Kulakova

Ph.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

PRACTICAL ASPECTS OF A BUSINESS STRATEGY IMPLEMENTATION ON AN EXAMPLE OF TRADING ENTERPRISE

І. О. Філімошкіна

асистент кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ДИСОНАНС БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

I. O. Filimoshkina

Assistant of the department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

DISSONANCE BETWEEN BUDGETARY DECENTRALIZATION AND HUMAN, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF UKRAINE

М. М. Яремик

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

M. M. Yaremyk

Master’s Student, Ivan Franko National University of Lviv

FEATURES OF FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE

Я. В. Дерунець

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Yaroslav Volodimirovich Derunets

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

EVOLUTION OF MAIN COMPOSITES FROM PERSONNEL MANAGEMENT

Л. Г. Федунчик

аспірант, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

НАЯВНІСТЬ СТРУКТУРНОГО ДИСБАЛАНСУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

L. G. Fedunchyk

post-graduate student, Institute of training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

THE EXISTENCE OF A STRUCTURAL IMBALANCE IN DEMAND AND SUPPLY OF THE UKRAINIAN LABOR MARKET

Ю. В. Іриневич

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОЇ МОЛОДІ

Y. Irynevych

PhD student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE YOUTH

Н. В Рагуліна

молодший науковий співробітник, Донбаська державна машинобудівна академія

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПОСТ-КОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

N. V. Ragulina

Junior Research Fellow Donbas State Engeneering Academy

INVESTMENT CLIMATE AND METHODS OF IMPROVING INVESTMENT POTENTIAL ON THE POST-CONFLICT TERRITORIES OF UKRAINE

Ю. В. Кикош

аспірант, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ БАГАТОВИМІРНОГО ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ КРАЇНИ ЗА ЯКІСТЮ НАДАНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МОЛОДІ

Y. Kykosh

PhD student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

METHODOLOGICAL APPROACHES OF MULTIDIMENSIONAL GROUPING OF THE REGIONS BY THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES PROVIDED AND INTELLECTUAL POTENTIAL OF YOUTH

В. А. Ільченко

здобувач, ВНЗ «Національна академія управління»

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

V. A. Ilchenko

EVALUATION OF TERRORIST ACTS ON THE NATIONAL ECONOMY

О. О. Олешко

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТ-КОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

O. O. Oleshko

postgraduate, Donbas State Engeneering Academy

SOCIAL AND ECONOMIC FEATURES OF RESTORATION POST-CONFLICT TERRITORIES: WORLD EXPERIENCE

Насіров Мехді Фарман огли

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОЕКТАМИ З РЕСАЙКЛІНГУ ВІДХОДІВ ПЛАСТИКА

Nasirov Mehdi Farman ogly

Graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

INSURANCE OF RESPONSIBILITY FOR PROJECTS FROM WASTE DISPOSAL OF PLASTICS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»