Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2018

DOI: 10.32702/2307-2105.2018.12

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.1

Л. О. Птащенко

доктор економічних наук, професор

А. О. Великожон

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. Ptashchenko

Doctor of Economics, Professo

A. Velykozhon

master student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine)

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE BUDGETING PROCESS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT BY THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.2

Г. Я. Дутка

д. п. н., професор, проректор з навчально-методичної та виховної роботи,Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

Л. І. Гальків

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту організацій,НУ «Львівська політехніка, м. Львів

Б. Б. Козак

студентка, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: СТАТИСТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

H. Ya. Dutka

Doctor of Science in Pedagogics, Professor, Prorector for the educational, methodical and pedagogical work, Lviv Institute of Economics and Tourism, Lviv

L. I. Нalkiv

Doctor of Science in Economics, Professor, Professor of the Department of Management of Organizations of Lviv Polytechnic National University, Lviv

B. B. Kozak

Student, Lviv Institute of Economics and Tourism, Lviv

SCIENTIFIC RESEARCH ON INTERNATIONAL TOURISM PROBLEMS: STATISTICAL BIBLIOGRAPHY OF SCIENTIFIC PAPERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.3

Т. М. Ковальчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. І. Вергун

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ

T. Kovalchuk

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and AuditingYuriy Fedkovych Chernivtsi National University

A. Verhun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and AuditingYuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORGANIZATION OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE CONDITIONS OF THE PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.4

М. П. Денисенко

д. е. н., проф., професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технології та дизайну

Н. В. Гринюк

студентка, Київський національний університет технології та дизайну

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ЧИНБАР»

M. P. Denysenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics and TourismKiev National University of Technology and Design

N. V. Hryniuk

student, Kiev National University of Technology and Design

WAYS OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF PRIVATE ENTERPRISE CHINBAR

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.5

О. Ю. Стоян

д. держ .упр., к. е. н., завідувач кафедри, доцент кафедри менеджменту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ У СПІВПРАЦІ З ЕНЕРГЕТИЧНИМ СПІВТОВАРИСТВОМ

O. Y. Stoian

Doctor of Sciences in Public Administration, candidate of economic sciences, Head of Management Department, Associate Professor of Managment Department, Petro Mohyla Black Sea national University, Mykolaiv

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN UKRAINE'S ENERGY SECTOR IN COOPERATION WITH THE ENERGY COMMUNITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.6

О. М. Ковінько

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Л. П. Середницька

ст. викл. кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

І. М. Болкун

здобувач ОС «магістр», Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ

ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. M. Kovin'ko

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertising, Vinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

L. P. Serednitskaya

Art. off Department of marketing and advertising, Vinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

I. M. Bolkun

applicant master "Master", Vinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

INNOVATIVE WAYS OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE COMMUNICATIONS WITH PUBLICITY ON THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.7

І. В. Замула

д. е. н., проф., професор кафедри обліку і аудиту,Житомирський державний технологічний університетМ. В. Патарідзе-Вишинська,здобувач, ННЦ “Інститут аграрної економіки”

М. В. Патарідзе-Вишинська

здобувач, ННЦ “Інститут аграрної економіки”

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

I. V. Zamula

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Accounting and Audit, Zhytomyr State Technological University

M. V. Pataridze-Vyshynska

applicant, NSC "Institute of Agrarian Economics"

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ASSESSING FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.8

О. О. Кравченко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

М. Ю. Сипко

студентка магістратури спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування»,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

O. O. Kravchenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

M. Yu. Sypko

magistracy student in Finance, Banking and Insurance,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INCREASING UNCERTAINTY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.9

П. О. Куцик

професор, ректор,Львівський торговельно-економічний університет

М. Я. Вірт

к. е. н., доцент, кафедра фінансів, кредиту та страхування,Львівський торговельно-економічний університет

О. В. Герега

здобувач, Львівський торговельно-економічний університет

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА 2008-2016 РОКИ

P. O. Kutsyk

Rector, Professor of EconomicsLviv University of Trade and Economics

M. Ya. Virt

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance, Credit and Insurance,Lviv University of Trade and Economics

O. V. Gerega

Degree Seeking Applicant

ESTIMATION OF PROFITABILITY INDICATORS AND BUSINESS ACTIVITY INDICATORS OF UKRAINE TRADE ENTERPRISES FOR THE PERIOD 2008-2016

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.10

М. Ф. Аверкина

д. е. н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій,Національний університет «Острозька академія»

О. М. Артюх

студенткa, Національний університет «Острозька академія»

ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА

M. F. Averkyna

doctor of economics, professor, professor of the Department of Economic-Mathematical Modeling and Information Technologies,The National University of Ostroh Academy

O. M. Artiukh

student, The National University of Ostroh Academy

ESTIMATION OF THE URBAN TRANSPORT SYSTEMS STABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.11

С. В. Онишко

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки УкраїниУніверситет державної фіскальної служби України

Ю. В. Шевчук

cтарший викладач кафедри фінансових ринківУніверситет державної фіскальної служби України

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СПРАВЕДЛИВІСТЮ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ

S. V. Onyshko

Doctor of Economics, Professor,Honored Worker of Science and Technology of UkraineUniversity of State Fiscal Service of Ukraine

Yu. V. Shevchuk

Senior Lecturer of the Financial Markets Department,University of State Financial Service of Ukraine

PROBLEMS OF HEALTH CARE FINANCIAL SUPPORT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE EQUITY AND EFFICIENCY CORRELATION OPTIMIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.12

Н. Й. Коніщева

д. е. н., професор, Донбаська державна машинобудівна академія

C. C. Ткачова

к. е. н., доцент, Харківський державний університет харчування та торгівлі

О. О. Познякова

к. е. н., доцент, Донбаська державна машинобудівна академія

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПІВНОЧІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. Y. Konishcheva

Doctor of Economics, Professor, Donbas State Engineering Academy

S. S. Tkachova

PhD in Economics, Associate Professor Kharkiv State University of Nutrition and Trade

O. O. Poznyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Donbas State Engineering Academy

TOURISM DEVELOPMENT TRENDS IN THE NORTH OF DONETSK REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.13

І. Й. Малий

доктор економічних наук,професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Л. М. Ємельяненко

доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

К. В. Дзензелюк

магістрант кафедри національної економіки та публічного управлінняДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В ПРАКТИКУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

I. Maliy

Doctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

L. Yemelianenko

Doctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

К. Dzenzeliuk

Magistrate of the department of National Economics and Public AdministrationSHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT IN PRACTICE OF REGULATION OF POPULATION EMPLOYMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.14

В. О. Шпильова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ «Європейський університет»

В. В. Білик

д. е. н., доцент, директор ННЦ «Інститут післядипломної освіти та курсової підготовки»,Черкаський національний Університет ім. Богдана Хмельницького

РЕГІОН – ЦЕНТР ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ

V. Shpylyova

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Finance, Accounting and Audit, BSU "European University"

V. Bilyk

Doctor of Economics, Associate Professor, Director of NSC «Institute of Postgraduate Education and course preparation»,Cherkassy National University Bohdan Khmelnitsky

REGION - THE CENTER OF KNOWLEDGE AND INNOVATION: THE TRENDS OF THE PRESENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.70

О. П. Красняк

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

А. О. Глуха

магістр, факультет Менеджменту та права,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. P. Krasnyak

candidate of economic sciences, associate professor,Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian BusinessVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

A. O. Hlukha

Master's Degree, Faculty of Management and Law,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INCREASING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF THE VINNYTSK REGION IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.71

С. В. Прохорчук

к. э. н., доцент, профессор кафедры финансов, учета и налогобложенияМеждународного университета бизнеса и права, Херсон

А. Э. Халилов

к. э. н., докторант Международного университета бизнеса и права, Херсон

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

S. V. Prohorchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Accounting and TaxationInternational University of Business and Law, Kherson

A. E. Khalilov

Candidate of Economic Sciences, doctoral candidate, International University of Business and Law, Kherson

FEATURES OF FORMATION OF MARKET INFRASTRUCTURE FOR CONSUMPTION IN THE ECONOMIC SYSTEM

С. В. Прохорчук

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткуванняМіжнародного університету бізнесу і права, Херсон

А. Е. Халілов

к. е. н., докторант, Міжнародного університету бізнесу і права, Херсон

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.72

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент, кафедри обліку і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. О. Винник

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. M. Ocheretko

k. e. n., associate professor of department of account and taxation, Zaporozhia national tekh-nightly university, Zaporizhzhya

O. O. Vynnyk

master's degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE PROCESS OF MANAGING COSTS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.73

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування,Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

О. А. Осовський

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту і туризму,Житомирський державний технологічний університет

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

H. V. Osovska

O. A. Osovskyi

MANAGEMENT OF STRATEGIC CHANGES AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.74

Г. Г. Маліцька

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

О. І. Мельник

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА СТАН ЇЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

H. H. Malitska

esearcher of enterprise economics and human resources management department, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

O. I. Melnyk

сandidate of Economic Sciences, assistant of enterprise economics and human resources management department, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

FEATURES OF THE ELECTRONIC COMMERCE AND THE STATE OF ITS DEVELOPMENT IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.75

В. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

О. В. Казімірова

магістр кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Vasyl Buhas

Candidate of Economic Sciences, docent docent the Department of ManagementKyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Olga Kazimirova

Master the Department of Management ofKyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE ESSENCE, TYPES AND PECULIARITIES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT OF THE POWER COMPANIES IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.76

П. В. Кухта

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджментуінноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

С. Є. Свідерська

фінансовий директор «MakeUpMe Academy», м. Київ

АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

P. V. Kukhta

PhD in Economics, Associate Professor Department of Management of Innovation and Investment Activity,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

S. Y. Sviderska

financial director of «MakeUpMe Academy», Kyiv

ALGORITHM FOR EVALUATION OF REALISATION POTENTIAL FOR INNOVATION PROJECTS OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.77

О. М. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

В. М. Ждан

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Olga Panchenko

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation,Zaporozhye National Technical University

Vira Zhdan

Master, Department of Accounting and Taxation,Zaporozhye National Technical University

A MODEL OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.78

Т. П. Дупляк

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

В. Г. Жученко

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Ю. Б. Забалдіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ

T. P. Dupliak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. G. Zhuchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Y. B. Zabaldina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STRATEGIC PLANNING METHODOLOGICAL APPROACHES OF TOURISM DESTINATION DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.79

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Н. В. Джурка

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАФТА: ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ СПІВПРАЦІ

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

N. V. Dzhurka

ECONOMIC RELATIONS OF NAFTA MEMBER STATES: EVALUATION OF THE COOPERATION RESULTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.80

В. В. Скриль

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

К. Ю. Ступенко

магістр, Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Skryl

Ph.D., Associate Professor, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

K. Yu. Stupenko

Master student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

PLANNING CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.81

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Maryna A. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A PRECONDITION FOR ENSURING ENVIRONMENTAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.82

Т. А. Репіч

к. е. н., доцент кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. О. Дячкова

магістр Навчально-наукового інституту економіки і управління, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. A. Repich

Associate Professor of the Department of Economics of Labor and Management of the Educational-Scientific Institute of Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv

T. O. Diachkova

Master's degree of the Educational-Scientific Institute of Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv

EFFICIENCY OF THE LOGISTIC SYSTEM OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.83

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

М. Г. Гарькавий

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

V. S. Belozertsev

PhD Econ., associate professor of statistics, account and economic informatics,Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep

M. G. Garkavy

undergraduates of 1 year of training of specialty «Account and Taxation», Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep

ENTREPRENEURSHIP BASED ON E-COMMERCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.84

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу,Інститут підприємництва та перспективних технологій,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВ

L. H. Kloba

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

DIGITIZATION IS INNOVATIVE TO THE DEVELOPMENT OF BANKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.85

О. О. Матусевич

кандидат економічних наук, доцент,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

Т. Ю. Чаркіна

кандидат економічних наук, доцент,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

К. Г. Колінько

студент кафедри «Економіка та менеджмент»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

СУТНІСТЬ ЗМІН І УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ НЕОБХІДНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

O. Matusevich

Ph.D (Economics), associate professor,Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan ( Dnipro), Ukraine

T. Charkina

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan ( Dnipro), Ukraine

K. Kolinko

student of the department "Economics and Management",Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan ( Dnipro), Ukraine

THE ESSENCE OF CHANGE AND MANAGEMENT BY CHANGES IN THE ENTERPRISE AND THEIR NEED FOR RAIL TRANSPORT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.86

О. О. Любар

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

М. В. Григораш

магістр, Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДУДОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. O. Lyuba

Ph Din Economics, Associate Professor of the Department of AccountingVinnytsia National Agrarian University

M. V. Grigorash

master's degree, Vinnytsia National Agrarian University

ORGANIZATIONAL BASES FOR SUBSIDIARIES OF OPERATING ACTIVITY EXPENDITURE AT ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.87

В. А. Дмитрієва

к. і. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ В ДИНАМІЦІ РОСЛИННИЦТВА УКРАЇНИ: ЕФЕКТИ ЗГЛАДЖУВАННЯ РЯДІВ ДАНИХ

V. A. Dmytriieva

PhD, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

TENDENCES IN UKRAINIAN DYNAMICS OF CROP PRODUCTION: EFFECTS OF DATA SETS SMOOTHING

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.88

Л. А.Чудак

к. е. н., ст. викладач кафедри аудиту та державного контролю,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

L. A. Chudak

Candidate of Economic Sciences,Senior Lecturer at the Department of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

TAX AUDIT IN UKRAINE: ITS STATE, TERMS OF REFERENCE AND PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.89

О. Є. Майборода

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансівКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Т. Т. Сороківська

студентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

O. E. Maiboroda

Ph.D., associate professor of the Department of Finance and Credit, Kharkiv institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

T. T. Sorokivska

student Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

FORMATION OF MANAGEMENT MECHANISM OF THE CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.90

В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесуДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

А. О. Русіна

магістрант Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННІ СТАЛОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГОТЕЛЮ

Viktoriia Y. Redko

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Management and Tourist Business Department, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Anastasiia O. Rusina

Magistry of the Tourism specialty 242, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

INTERNATIONAL PRACTICE OF FORMATION THE HOTEL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.91

Ю. М. Великий

к. е. н, професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Є. В. Топоріна

студентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

U. M. Velykyj

Ph.D., professor of the Department of Financeand Credit, Kharkiv nstitute of Finance Kyiv National University Tradeand Economics, Kharkiv

E. V. Toporina

student Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF EFFICIENCY USING FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.92

О. В. Майборода

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансівКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

С. Ю. Хлопкова

студентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Maiboroda

Ph.D., associate professor of the Department of Financeand Credit, Kharkiv nstitute of Finance Kyiv National University Tradeand Economics, Kharkiv

S. Y. Hlopkova

student Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE OF THE CAPITAL AND HIS INFLUENCE AT THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.93

Н. О. Федяй

м. н. с., відділу розвитку виробничої інфраструктури,Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ТРАНС-ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНУ МЕРЕЖУ

N. Fediai

Junior Research, State Organisation «Institute for Economics and Forecasting,NAS of Ukraine», Kiev

FEATURES OF THE INTEGRATION OF UKRAINIAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE INTO THE TRANS-EUROPEAN NETWORK TRANSPORT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.94

І. М. Поляруш

кандидат економічних наук, асистент,Подільський державний аграрно-технічний університет

СТАН ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ

I. M. Polyarush

Candidate of Sciences (Economics), assistant,Podilsky State Agrarian-Technical University

STATE OF FINANCING OF AGRARIAN ENTERPRISES OF UKRAINE IN 2018

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.95

М. Ю. Чік

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Львівський торговельний-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

M. Yu. Chik

PhD, Associate Professor of the Department of Accounting,Lviv Trade and Economic University

ORGANIZATION AND REGULATION OF INTERNAL AUDIT IN BANKING INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.96

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри глобальної економікиНаціонального університету біоресурсів і природокористування України

Я. В. Якубовська

студентка ОС «Магістр» Національного університету біоресурсів і природокористування України

ЕКСПОРТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС

K. Nakonechna

Ph.D., associated professor global economy’ department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv

Ya. Yakubovskaya

student of National University of Life and Science, Kiev

EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE ON THE FUNCTIONING OF THE FREE TRADE AREA WITH THE EU

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.97

Л. О. Міщенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів,Університет митної справи та фінансів

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

L. O. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance,University of customs business and finance

ESTIMATION OF THE CURRENT STATE AND FORECASTING OF INDICATORS OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.98

Д. В. Нікитенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

D. V. Nikytenko

candidate of economic sciences, associate professorNational University of Water and Environmental Engineering

THREATS OF THE INVESTMENT SECURITY OF THE STATE: ESSENCE AND CLASSIFICATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.99

Я. В. Колеснік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. В. Харіна

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yа. Kolesnik

PhD in economics, associate Professor of finance, banking and insuranceDnipro State Agrarian and Economic University

A. Kharina

master's degree, Dnipro State Agrarian and Economic University

WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL STATE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.100

Н. В. Федірко

к. е. н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Ю. Б. Мальковська

магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

К. В. Дзензелюк

магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Я. С. Сіренко

магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ КРИХКОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

N. V. Fedirko

Ph.D., Associate Professor, National Economy and Public Administration Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

T. F. Kutsenko

Ph.D., Associate Professor, National Economy and Public Administration Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Y. B. Malkovska

Master degree student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

K. V. Dzenzeliuk

Y. S. Sirenko

Master degree student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESSING FRAGILITY OF UKRAINE'S REGIONS UNDER THE ARMED CONFLICT

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.101

Н. М. Рябець

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

І. В. Тимків

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОРПОРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ

N. M. Riabets

Ph.D, Associate Professor of International Management,SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

I. V. Tymkiv

Ph.D, Associate Professor of International Management,SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

CORPORATES’ POTENTIAL IN TNE GLOBALIZATION OF R&D

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.102

В. Г. Балан

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

В. О. Подчерняєва

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОМПАРАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ОСВІТНІХ IT-ПОСЛУГ

V. G. Balan

candidate of Physical and Mathematical Sciences, docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

V. O. Podcherniaieva

student, Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE FIELD OF EDUCATIONAL IT-SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.103

Н. О. Дорошенко

доцент кафедри фінансів та кредиту, кандидат економічних наукХарківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Ю. А. Буряк

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

РЕАЛЬНІ ГРОШІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ: ПОЛЬСЬКА ПРАКТИКА

N. O. Doroshenko

Associate Professor Finance and Credit Department, Candidate of Economic Sciences, Kharkiv National University of V.N. Karazin, Kharkiv

Yu. A. Buriak

student, Kharkiv National University of V.N. Karazin, Kharkiv

REAL MONEY IN THE VIRTUAL WORLD: POLISH PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.104

І. В. Причепа

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Л. Соломонюк

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Т. В. Лесько

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ УСПІШНОГО МЕНЕДЖЕРА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

I. Prychepa

Ph. D (Econ.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

I. Solomoniuk

student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

T. Lesko

student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

TIME-MANAGEMENT AS A POWERFUL TOOL OF A SUCCESSFUL MANAGER'S EFFECTIVE TIME IN CURRENT CIRCUMSTANCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.105

О. С. Рубцова

к. е. н., доцент кафедри економіки будівництваКиївський Національний Університет Будівництва і Архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

O. Rubtsova

Ph.D. Associate Professor, Departament of Construction Economics,Kyiv National University of Construction and Architecture

FEATURES OF COST ACCOUNTING FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.106

С. П. Зоря

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

В. Д. Чумак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Т. Г. Мисник

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

S. P. Zorya

PhD, associate professor, associate professor of the Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

V. D. Chumak

PhD, associate professor, associate professor of the Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

T. G. Mysnyk

PhD, associate professor, associate professor of the Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

FEATURES OF THE INSURANCE MARKET FUNCTIONING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.107

О. В. Григор’єва

к. е. н., доцент, доцент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. М. Грибова

магістр, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Hryhorieva

A. M. Hrybova

APPLICATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF ASSESSMENT OF PERSONNEL AND DETERMINATION OF ITS IMPACT ON THE RESULTS OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.108

О. П. Радченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

Д. С. Казак

1-й курс магістратури, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

ВИКОРИСТАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСИВНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА

O. P. Radchenko

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National University

D. S. Kazak

1st year of magistracy, specialty “Management of foreign economic activity”of Odesa I. I. Mechnikov National University

THE APPLYING OF THE CORRELATION-REGRESSION ANALYZES IN MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE FOREIGN-ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.109

М. М. Дученко

к. е. н., доцент, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Т. В. Павленко

к. е. н., доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ

M. M. Duchenko

Ph.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

T. V. Pavlenko

Ph.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF THE CRYPTO-CURRENCY MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.110

Т. О. Кричевська

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу економічної теорії,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПЕРСПЕКТИВИ КРИПТОВАЛЮТ: ПРО ЩО ГОВОРИТЬ ПАЛІТРА АЛЬТКОЇНІВ

T. O. Krychevska

Leading Researcher, PhD in Economics, Senior Research Fellow in Economic Theory,Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

PROSPECTS OF CRYPTOCURRENCIES: WHAT DOES ALTCOINS PALETTE TELL US

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.111

В. М. Булавинець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЩАДЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Viktoria Bulavynets

PhD, Associate Professor of Finance named S.I. YuriyaTernopil National Economic University, Ternopil

FEATURES OF SAVING BEHAVIOR OF HOUSEHOLDS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.112

С. О. Полковниченко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,Чернігівський національний технологічний університет

А. О. Мурай

студентка, Чернігівський національний технологічний університет

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

S. O. Polkovnychenko

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics,Chernihiv National Technological University

A. O Murai

student, Chernihiv National Technological University

ASSESSMENT OF UKRAINE’S COMPETITIVENESS IN THE EUROPEAN MARKET OF TOURIST SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.113

І. М. Ушкаленко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

I. Ushkalenko

Candidate of economic sciences, associate professor of department of Economic Cybernetics, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

ANALYSIS OF RATIONAL USE OF LAND RESOURCES IN THE VINNYTSIA REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.114

В. Р. Чаплінський

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства КПНУ імені Івана Огієнка

О. К. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства КПНУ імені Івана Огієнка

СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СТРУКТУРІ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

V. R. Chaplinsky

candidate of economic sciences, senior lecturer of the departmentEconomics of the enterprise named after Ivan Ogienko

O. K. Kushni

candidate of economic sciences, associate professor of the departmentEconomics of the enterprise named after Ivan Ogienko

THE SATISFACTION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL AND ITS PLACE IN THE RETAIL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.115

К. О. Січкаренко

к. г. н., старший науковий співробітникДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ТА ПОШИРЕННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ОСВІТІ

K. O. Sichkarenko

PhD in geography, senior scientific assistant,«Institute of economy and forecasting NAS of Ukraine»

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS DEVELOPMENT AND DIGITAL COMPETENCES DISSEMINATION IN EDUCATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.116

І. В. Чукіна

Викладач кафедри публічного управління та адмініструванняУманський національний університет садівництва, м. Умань

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. V. Chukina

Teacher of the Department of Public Administration and AdministrationUman National University of Horticulture, Uman

DEVELOPMENT OF SPECIALIZATION AND DIVERSIFICATION AS A FACTOR OF PRODUCTIVITY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.117

О. Ю. Мелих

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІСКАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ

O. Y. Melykh

Ph.D., associate professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy,Ternopil National Economic University, Ternopil

FISCAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF CORPORATE PROFIT TAXATION: DOMESTIC REALITIES AND WAYS TO OVERCOME THE PROBLEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.118

А. А. Дюк

к. е. н., доцент кафедри економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. І. Бурлака

к. е. н., доцент кафедри економікиВінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

A. A. Diuk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics,Vinnytsia National Agrarian University

N. I. Burlaka

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics,Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.119

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ

T. Koroliuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of national economy and public administration SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR ATTRACTING INVESTMENTS INTO THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Запорізький національний технічний університет

Є. А. Дьордій

студентка, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СЕКТОРІ ІТ-ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

I. Nechayeva

Ph.D.in Econimics, docent, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

E. Dordiy

student of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

RISK MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE IT SERVICE SECTOR AS AN INSTRUMENT FOR IMPROVING IT COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.121

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

Л. А. Федорова

магістр ОА-17-1мз, Запорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy

L. Fedorova

Group of studing the theory of taxation - 17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF PROFIT TAX INTERNAL CONTROL METHOD FOR RISING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.122

Т. В. Щербина

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,ННІ БТ «УАБС» Сумський державний університет

О. С. Пономаренко

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин,ННІ БТ «УАБС» Сумський державний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ КООПЕРАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

T. V. Shcherbyna

PhD, assistant professor of the International Economics Departmentof the Sumy State University, Sumy

O. S. Ponomarenko

PhD student of the International Economics Departmentof the Sumy State University, Sumy

SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF COOPERATION AS A PRECONDITION OF INCREASING THE FINANCIAL SECURITY OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.123

К. М. Тростянська

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Т. В. Попова

магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. M. Trostianska

PhD, Associate Professor of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Gonchar Dnipro National University

T. V. Popova

magister, Oles Gonchar Dnipro National University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF AUDIT OF FINANCIAL RESULTS OF POULTRY ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.124

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

О. А. Бернхардт

магістр, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРІОРИТЕТИ НАГРОМАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ГРОМАД НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

V. P. Yakobchuk

PhD, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration,Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

A. B. Voitenko

PhD, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration,Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

O. A. Bernhardt

Master, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

PRIORITIES TO UPGRADE THE SOCIAL CAPITAL OF THE RURAL TERRITORIES COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.125

В. Ю. Гордополов

кандидат економічних наук, доцентКиївського національного торговельно-економічного університету

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ЗАМОВНИКА-РЕЗИДЕНТА ТА ВИКОНАВЦЯ-РЕЗИДЕНТА

V. Gordopolov

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKyiv National University of Trade and Economic

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF THE ACCOUNTABLE DISPLAY OF TOLING PAYMENT OPERATIONS BY THE RESIDENT AND RESIDENCE AUTHORIZING REPRESENTATIVE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.126

Ю. М. Мельник

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудитуОдеської національної академії харчових технологій

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПОТОКІВ У ПРОМИСЛОВІЙ ГАЛУЗІ

Yurii Melnyk

Candidate of Economic Sciences, associate professor Accounting and Audit Department Odessa National Academy of Food Technologies

PROVIDING TRANSPARENCY IN FORMATION OF INFORMATIONAL AND ANALYTICAL FLOWS IN THE INDUSTRIAL SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.127

Ю. М. Гальчинська

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Я. С. Ларіна

доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СЕГМЕНТАЦІЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

Julia Galchynska

Ph.D., Associate Professor,Department of Marketing and International TradeNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

Yaroslava Larina

Doctor of Economy, Professor, Department of Marketing and International TradeNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

SEGMENTATION OF BIOENERGY MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.128

К. В. Зеленський

кандидат технічних наук, доцент, директорГусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятин

ЗАКОНОДАВЧІ УМОВИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Kostyantyn Zelenskyy

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, DirectorHusyatyn College of the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Husyatyn

LEGISLATIVE CONDITIONS OF BUDGET FINANCING OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.199

Ю. О. Морщавка

ТОВ «Творче об’єднання «Соняшник»

МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОЦІНКИ ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ

Yurii Morshchavka

LLC "Creative Union"Sunflower"

METHODICAL REASONING FOR THE DYNAMIC EVALUATION PARAMETERS OF EFFECTIVE DEVELOPMENT STRATEGY AND ECONOMIC GROWTH IN THE PUBLISHING HOUSE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.200

А. С. Колєсніченко

асистент кафедри економічного аналізу та обліку,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ, ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

A. S. Koliesnichenko

assistant, Department of economic analysis and accountingNational Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv

ORGANIZATIONAL AND INFORMATION COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT, ACCOUNTING, REPORTING AND DOMESTIC AUDIT SYSTEMS IN HOTEL RESTAURANT HOUSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.201

В. Л. Селіванов

магістрант, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

В. В. Опалько

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. L. Selivanov

graduate student, Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University

V. V. Opalko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and international economic relations Cherkasy National University the name of Bogdan Khmelnitsky

FEATURES OF THE ENVIRONMENT OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.202

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д. В. Гурін

магістрант, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

N. Ye. Skorobogatova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

D. V. Hurin

Masters, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN ENTERPRISES OF PULP AND PAPER INDUSTRY IN CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.203

О. П. Пукало

аспірант кафедри маркетингу,Львівський національний університет імені Івана Франка

ПОТЕНЦІАЛ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Oksana Pukalo

a post-graduate student at the Department of MarketingL’viv Ivan Franko National University

POTENTIAL FOR EFFICIENT DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.204

А. Ю. Кузьменко

магістрант, Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Л. А. Свистун

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

A. Yu. Kuzmenko

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

L. A. Svistun

Candidate of economic sciences, associate professor of department finance and banking, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

SOURCES OF FINANCIAL SUPPLY OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.205

Є. Б. Радько

магістр, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Н. П. Мешко

д. е. н., професор, зав. кафедри ВММ, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ ЯК ЯВИЩА: ПЕРСПЕКТИВИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Ye. B. Radko

Master's degree, Dniprovsky National University named after Olesya Goncha

N. P. Meshko

Doctor of sciences, professor, head Department of VMM,Dniprovsky National University Oles Goncha

THE MODERN STATE OF INTERNET-BANKING, AS FACTORY: PERSPECTIVES, ADVANTAGES AND NEGLIGENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.206

О. Р. Козакевич

аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. Kozakevych

Post-graduate student of Lviv Ivan Franko National University

EFFECT OF FISCAL POLICY ON ENSURING CURRENCY MARKET STABILITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.207

О. В. Рускіна

Аспірантка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ЦІНОВОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ

O. V. Ruskina

PhD student, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv

THE EFFICIENCY OF MONETARY INSTRUMENTS IN HIGH PRICING VOLATILITY CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.208

Н. П. Сироїд

аспірант, Житомирський державний технологічний університет

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ У ЗВІТНОСТІ

N. P. Syroid

postgraduate, Zhytomyr State Technological University

DISCLOSURE OF INFORMATION ON ECOLOGICAL QUALITY OF PRODUCTS IN THE REPORTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.209

D. Y. Shestakov

postgraduate student, Department of Finance, National University of Kyiv-Mohyla Academy,Kyiv

UNDERSTANDING INNOVATION: PROCESS, PROJECT AND PRODUCT-CENTRIC VIEWS

Д. Ю. Шестаков

аспірант, кафедра фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

РОЗУМІННЯ ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОЦЕСУ, ПРОЕКТУ ТА ПРОДУКТУ

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.210

О. Г. Гутиря

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКОЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ

O. G. Hutyria

graduate student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

IMPROVING THE ORGANIZATION OF SECURITY-PROVIDING ACTIVITIES IN REGION ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.211

Н. Л. Вільчинська

асистент кафедри економікиВінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК

N. L. Vilchynska

assistant, department of the economicsVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ANALYSIS OF FINANCIAL SECURITY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.212

Е. Є. Радченко

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Elina Radchenko

Postgraduate student, International Economics Relations Department, Education and Research Institute for Business Technologies «UAB», Sumy State University

THEORETICAL BASES FOR FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGION TOURISM POTENTIAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.213

І. М. Мельник

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. M. Mel’nyk

applicant for the department of accounting and auditing Zhytomyr Polytechnic State University

FORMATION OF INFORMATION SUPPORT OF ANALYTICAL PROCEDURES FOR EVALUATION OF EFFICIENCY OF FORESTRY ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»