Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.12

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.1

М. П. Денисенко

д. е. н., проф., професор кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

З. Я. Шацька

к. е. н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

О. О. Олексієнко

магістрант кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Denisenko

professor at the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and Design

Z. Shatska

PhD of Economics,associate Professor of the Department Business Economics and TourismKyiv National University Technologies and Design

O. Oleksienko

master at the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and Design

SPECIFICS FORMATION OF INVESTMENT STRATEGY OF TRAVEL AGENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.2

В. Г. Панченко

директор Агентства розвитку Дніпра

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ВІЙСЬКОВИЙ БЮДЖЕТ ЯК ТРИГЕР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ: ПОТОЧНІ РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

V. Panchenko

Director of Dnypro Development Agency

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE MILITARY BUDGET AS A TRIGGER FOR ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT: CURRENT REALITIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.3

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”, м. Херсон

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Yu. Kyrylov

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, Kherson

V. Hranovska

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

COMPLEX ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF KHERSON REGION AND JUSTIFICATION OF DIRECTIONS OF ITS INCREASE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.4

О. В. Кузьменко

д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

А. О. Бойко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

С. В. Миненко

аспірант кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

РОЗРОБКА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ

O. V. Kuzmenko

Doctor of Science (Economics), Professor,Head of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

H. M. Yarovenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

А. O. Boiko

PhD, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department,Sumy State University

S. Mynenko

PhD student of the Economic Cybernetics Department,Sumy State University

DEVELOPMENT OF BUSINESS MODELS OF FINANCIAL MONITORING PROCESSES OF ECONOMIC AGENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5

Т. В. Пуліна

д. е. н., завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту,директор «Бізнес-інкубатора НУ «ЗП»» Національного університету «Запорізька політехніка»

І. М. Тесленок

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Національного університету «Запорізька політехніка»

М. П. Носов

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Національного університету «Запорізька політехніка»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

T. V. Pulina

Doctor of Economics, Head of Management Department, Professor of Management Department, Director of Business Incubator of NU "ZP" National University “ Zaporizhzhya Polytechnic”

I. M. Teslenok

Ph.D., Associate Professor, Department of Management,National University “ Zaporizhzhya Polytechnic”

M. P. Nosov

Master's Degree in Public Administration and Administration,National University “ Zaporizhzhya Polytechnic”

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS INCUBATORS IN UKRAINE AS INNOVATIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.6

Н. О. Роскладка

д. е. н., доцент, професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

А. А. Роскладка

д. е. н., професор, завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університет

А. В. Пушкарьова

магістр, Київський національний торговельно-економічний університет

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Roskladka

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

A. Roskladka

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief of Cybernetics and System Analysis Department,Kyiv National University of Trade and Economics

A. Pushkarova

master, Kyiv National University of Trade and Economics

SYSTEM OF MONITORING OF KEY PERFORMANCE INDICATORS OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.7

І. В. Крючкова

д-р екон. наук, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України

СТРУКТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Iryna Kryuchkova

Doctor of Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

STRUCTURAL PREREQUISITES OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT OF UKRAINE'S ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.8

Н. Г. Виговська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредитуДержавного університету «Житомирська політехніка»

С. М. Дячек

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредитуДержавного університету «Житомирська політехніка»

КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ У ФІНАНСОВІЙ АРХІТЕКТУРІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. Vyhovska

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance and Credit,Zhytomyr Polytechnic State University

S. Diachek

andidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Finance and Credit,Zhytomyr Polytechnic State University

CORPORATE CONTROL IN THE FINANCIAL ARCHITECTURE OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.9

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

О. О. Курсон

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and AuditingDepartment of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

O. Kurson

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF AUDIT OF FIXED ASSETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.10

Т. О. Меліхова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Ю. О. Балашова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. O. Melikhova

Doctor of Economics, associate professorof Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

Yu. O. Balashova

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF THE INTERNAL AUDIT OF INVENTORY FOR IMPROVING FINANCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.11

О. В. Гуріна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку,Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

О. Л. Кишковська

здобувач вищої освіти, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

К. М. Скрипник

здобувач вищої освіти, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ

O. Hurina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of Finance and Accounting, V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

O. Kishkovska

O. KishkovskaHigher Education Applicant,V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

K. Skrypnyk

Higher Education Applicant,V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

HUMAN RESOURCES MODELS AND METHODS IN THE CRISIS CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.12

П. І. Шилепницький

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

І. П. Петрова

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТІ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Pavlo Shylepnytskyi

Doctor of economic sciences, professor, Department of International Economics,Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

Iryna P. Petrova

PhD in Economics, Senior Researcher, Department of Problems of Regulatory Policy and Entrepreneurship Development, Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine

PECULIARITIES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP USE IN EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.13

Н. В. Винниченко

д. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

А. Ю. Федяй

помічник ревізора, ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)»

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ

N. Vynnychenko

Doctor of Economic Sciences, Ass. Prof. Department of Accounting and Taxation, Education and Research Institute For Business Technologies «UAB» Sumy State University

A. Fediay

Assistant Auditor of PricewaterhouseCoopers LLC (Audit)

ANALYTICAL CHARACTERISTICS FOR AUDIT EVIDENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.14

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки Дніпровського ДАЕУ

М. А. Полегенька

асистент кафедри менеджменту і права Дніпровського ДАЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

I. I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Economics Department,Dnipro State Agrarian and Economic University

M. A. Polehenka

assistant of the Department of Management and Law,Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.15

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія

Л. В. Яловега

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія

Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія

О. В. Лега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія

ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

V. Ya. Plaksiyenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy

L. V. Yloveha

Candidate of Economics,Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy

T. B. Priydak

Candidate of Economics,Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy

O. V. Leha

Candidate of Economics, Аssistant professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy

AGRICULTURAL PRODUCTS: PECULIARITIES OF DOCUMENTATION AND ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.16

О. В. Гончаренко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. М. Самілик

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ю. В. Теслюк

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

O. Honcharenko

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Рrofessor of Economics Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

Т. Samilyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

Yu. Teslyuk

PhD student in the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF INNOVATION DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.17

Р. І. Жовновач

д. е. н., професор кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

Ю. В. Малаховський

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

М. М. Г. Мохамед

аспірант,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

R. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

Y. Malakhovskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the department of economy,management and commercial activity,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

M. Mohamed

PhD studentCentral Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

STRATEGIC IMPERATIVES FOR MANAGING INTELLECTUAL RESOURCES OF THE INNOVATIVE ACTIVE ENTERPRISES’ EMPLOYEES (FOREIGN EXPERIENCE)

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.18

S. Gritsenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the AES of Ukraine, Professor of logistics department, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

L. Koval

PhD in Economics,Associate Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

DEVELOPMENT OF INVESTMENT MARKETING POTENTIAL OF DIVERSIFIED ENTERPRISES IN UKRAINE

С. І. Гриценко

д. е. н., професор, Академік АЕН України, професор кафедри логістики, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Л. А. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.50

Е. А. Литвиненко

кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и бизнес-администрированияОдесского национального университета имени И. И. Мечникова

Б. Кызылтау

студентка специальности 073 МенеджментОдесского национального университета имени И. И. Мечникова

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАРКЕТИНГЕ

Kateryna Lytvynenko

Kateryna LytvynenkoPhD (Economics), Associate professor, of the Odesa National I. I. Mechnikov University

Batikha Kyzyltau

student, Odesa National I. I. Mechnikov University

FEATURES OF CREATION OF E-MARKETING STRATEGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.51

О. Л. Шелест

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

О. В. Скрипниченко

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

O. Shelest

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

O. Skrypnichenko

Master's Degree of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

THE IMPROVEMENT OF BANK PROFITABILITY MANAGEMENT STRATEGY USING SIMULATION MODEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.52

В. В. Джинджоян

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

В. М. Торяник

доктор політичних наук, професор, декан факультету туризму та готельно-ресторанної справи, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

О. В. Приз

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

ТРАНСФОРМАЦІЙНО-БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Dzhyndzhoian

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

V. Toryanyk

Doctor of Political Science, Professor, Dean of the Faculty of Tourism, hotel and restaurant business, Dnipro University of the Humanities

O. Priz

Ph.D., Associate Professor of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

TRANSFORMATION-SAFETY ASPECTS OF WORLD ECONOMY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.53

Ю. О. Головчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ю. В. Довгань

ст. викладач кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВРАХУВАННЯ ЕФЕКТУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Y. O. Holovchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNTEU

Y. V. Dovhan

Senior Lecturer of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNTEU

CONSIDER EFFECT OF INCERTITUDE IN THE FORMATION OF AN EFFECTIVE BUSINESS STRATEGY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.54

І. С. Крамаренко

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна»

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Irina Kramarenko

Associate Professor, Cand. Of Econ.Sci.,Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: IMPACT FACTORS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.55

А. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу,Університет державної фіскальної служби України

В. В. Бурятинський

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,Університет державної фіскальної служби України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Alla Savchenko

PhD (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis,University of the State Fiscal Service of Ukraine

Vadim Buryatinsky

second-level (master's) higher education applicant,University of the State Fiscal Service of Ukraine

CONCEPTUAL APPROACHES AND PROBLEMS AUDIT OF FIXED ASSETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.56

С. Г. Суворова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управлінняперсоналом, економіки праці та публічного управління, Чернігівський інститут МАУП, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА ДІТЕЙ

S. H. Suvorova

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Personnel Management, Labor Economics and Public Administration, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

PARTICULARITIES OF THE IMPACT OF ADVERTISING ON CHILDREN

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.57

Т. В. Ясінська

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

І. С. Процик

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ В МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Tetyana Yasinska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship

Iryna Protsyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship

EFFECTIVENESS OF OUTSOURCING IN THE INTERNATIONAL ACTIVITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.58

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Z. Kononenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic ResearchPoltava State Agrarian Academy, Poltava

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic ControlPoltava State Agrarian Academy, Poltava

DOCUMENTING AND RECORDING THE ELIMINATION OF PERENNIAL PLANTATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.59

Л. Й. Созанський

к. е. н., старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Л. П. Коваль

к. е. н., доц., старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ ЄС

Lyubomyr Sozanskyy

PhD (Economics), Senior Research Fellow,SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

Lyudmyla Koval

PhD (Economics), Associate professor, Senior Research Fellow,SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

TRENDS FOR FOREIGN TRADE IN PRODUCTION OF WOODWORKING INDUSTRY IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.60

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Національний університет «Запорізька політехніка»

М. О. Єфімова

магістрантка кафедри міжнародних економічних відносин,Національний університет «Запорізька політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКАХ

Iryna Yakivna Maksуmenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor,Department of International Economic Relations

Margarita Olehivna Yefimova

Master 6th year of the Department of International Economic Relations

FEATURES OF FORMATION OF STRATEGIC ALLIANCES IN INTERNATIONAL AND UKRAINE MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.61

М. О. Дергалюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та підприємництва,Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

M. O. Derhaliuk

Ph.D., Senior Lecturer in Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

PROBLEMS ON THE ACTIVIZATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.62

А. В. Гевчук

кандидат економічних наук, доцентПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»

РИЗИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Anna Victorivna Hevchuk

PhD in Economics, docentVynnitsya University of Economics and Finance

ACCOUNTS OF ACCOUNTING ACCOUNTING AND THEIR IMPACT ON MANAGEMENT OF DEBT RECEIVABLES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.63

І. М. Лепетан

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

М. Р. Лаврова

студентка факультету облік та аудит,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Inna Lepetan

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting DepartmentVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine

Maria Lavrova

Student of faculty of accounting and auditVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsa, Ukraine

RECOGNITION OF INTANGIBLE ASSETS IN ENTERPRISE ACCOUNTING POLICY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.64

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. В. Гапіч

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. О. Didenko

Ph.D., associate professor of management departmentKyiv National University of Technology and Design, Kyiv

O. V. Gapich

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF ENTERPRISE INVESTMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.65

О. В. Тур

канд. ек. наук, доцент кафедри економіки праці та менеджментуНаціональний університет харчових технологій, м. Київ

М. П. Побережна

канд. ек. наук, доцент кафедри економіки праці та менеджментуНаціональний університет харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

Olesia Tur

PhD, associate professor, associate professor of labor economics and managementNational University of Food Technology, Kyiv

Mariia Poberezhna

PhD, associate professor, associate professor of labor economics and managementNational University of Food Technology, Kyiv

THE IMPACT OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS ON THE EXPORT AND IMPORT POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.66

В. Ю. Єдинак

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

Т. С. Єдинак

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

РЕТРОСПЕКТИВНО-КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ В УКРАЇНІ

Volodymyr Yedynak

PhD in Economics, Associate professor, University of customs and finance, Dnipro

Tetjana Yedynak

PhD in Public Administration, Associate professor, University of customs and finance, Dnipro

RETROSPECTIVE-COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CUSTOMS MANAGEMENT SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.67

О. І. Решетняк

кандидат економічних наук,докторант Науково-дослідного центру Індустріальних проблем розвитку НАН України

ФОРСАЙТ-МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ

O. I. Reshetnyak

PhD in Economics, Doctoral Student at the Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

FORESIGHT METHODS IN THE MANAGEMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.68

Н. С. Бєляєва

кандидат економічних наук, доцент, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ КАДРОВОГО АУДИТУ

N. Bieliaieva

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

INTERNATIONAL HR AUDIT PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.69

Г. В. Осовська

кандидат економічних наук, професор,завідувач кафедри управління та адміністрування Житомирського інституту МАУП

Т. В. Семенюк

кандидат педагогічних наук, доктор наук в галузі соціології, директор Житомирського інституту МАУП

О. А. Осовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, Державний університет «Житомирська політехніка»

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

G. V. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of Management and Administration Department, Zhytomyr Institute of Interregional Academy of Personnel Management

T. V. Semeniuk

Candidate of Pedagogical Sciences, Doctor of Science in Sociology, Director of Zhytomyr Institute of Interregional Academy of Personnel Management

O. A. Osovsky

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business State University "Zhytomyr Polytechnic"

PROBLEMS OF ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.70

Т. Ю. Примак

доцент, кандидат фізико-математичних наук,Національний університет харчових технологій

О. В. Васильчук

магістрант, Національний університет харчових технологій

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Y. Prymak

Assistant Professor, Candidate of Science in Physics and Mathematics,National University of Food Technology

O. V. Vasylchuk

Undergraduate, National University of Food Technology

TIME MANAGEMENT AS A TOOL FOR IMPROVING EFFICIENCY OF TOURISM ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.71

І. Р. Мищишин

м. н. с., відділ регіональної екологічної політики та природокористування,ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. R. Myshchyshyn

Junior Research FellowDepartment of Regional Environmental Policy and Management,State Institution «Institute for the Regional Research named after M. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

PROBLEMS OF LAND TAXATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.72

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ОСВІТА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

O. I. Sakhnenko

Senior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

EDUCATION IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM: FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.73

В. Є. Редько

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Я. Г. Оката

магістрант кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ MICE ТУРИЗМУ

V. Ye. Redko

Ya. H. Okata

POTENTIAL OF MICE TOURISM DEVELOPMENT AND ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.74

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Izmaylova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance, Kryvyi Rih Economic Institute of the Kyiv National Economic University named Vadym Getman

FINANCIAL ASPECTS OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MINING ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.75

О. І. Піжук

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки підприємстваУніверситету ДФС України

ОЦІНКА ЗНАЧУЩОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

O. Pizhuk

Ph.D., Associate Professor,Associate Professor of the Economics of the Enterprise Department of the USFSU

ASSESSMENT OF THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF UKRAINE AND THE WORLD ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.76

Л. А. Азьмук

к. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

O. М. Щербатюк

к. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИКЛАДНОГО ІНТРУМЕНТАРІЮ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

L. Azmuk

PhD, AssociateProfessor, Economy Theory Department,SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

O. Shcherbatyuk

PhD, AssociateProfessor, Economy Theory Department,SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

SPHERES OF THE MICROECONOMIC ANALYSIS APPLIED TOOLS USING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.77

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. В. Гусак

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. O. Sitkovska

Ph.D., Associate Professor of Economics Department

V. V. Gusak

M.Sc., Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

FEATURES OF COMPETITIVENESS COMPETITION FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.78

Т. В. Письменна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування, Тернопільський національний економічний університет

ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

T. V. Pysmenna

T. V. PysmennaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial Management and Insurance, Ternopil National Economic University

DEVELOPMENT DOMINANTS OF FINANCIAL INTERMEDIATION IN UKRAINE AT THE CURRENT STAGE OF ECONOMIC TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.79

І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій, докторант,Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ОНОВЛЕННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЇЇ ПОДАЛЬШОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І СВІТОВИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР

I. P. Sytnyk

Ph.D in Technical sciences, Docent, department of FinanceNational University of Food Technologies, Doctoral student, National Scientific Center"Institute of Agrarian Economics", Ukraine

UPDATING THE UKRAINIAN PAYMENT SYSTEM AS AN ACTIVE MECHANISM AND FURTHER INTEGRATION IN THE EUROPEAN AND WORLD PAYMENT SPACE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.80

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. O. Liubar

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

FEATURES OF FORMATION OF SOURCES OF UPDATING OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE AND THEIR ACCOUNTING SUPPORT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.81

Ю. В. Махнарилов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпекиКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

К. А. Симонян

магістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

А. О. Андрушко

магістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ОЦІНКИ ВПЛИВУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НА МАКРОФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ

Yu. V. Makhnarylov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Financial and Economic Security,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

K. A. Symonian

Master's degree,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

A. O. Andrushko

Master's degree,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

INFORMATION COMPONENT OF THE IMPACT OF WHOLESALE TRADE ON MACRO-FINANCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.82

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

В. В. Меліхов

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

L. K. Feofanov

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

V. V. Melikhov

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVE INTERNAL AUDIT OF PRODUCTION COSTS TO IMPROVE ENTERPRISE PERFORMANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.83

О. Ю. Мелих

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

O. Y. Melykh

Ph.D., associate professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy,Ternopil National Economic University, Ternopil

STATE CREDIT AND CURRENT CONDITION OF UKRAINE'S NATIONAL DEBT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.84

В. С. Адамовська

кандидат економічних наук, доценткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

Є. В. Демченко

магістранткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Victoria Adamovskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKrivoy Rog National University

Evheniia Demchenko

master student, Krivoy Rog National University

IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES ACCOUNTING AT LARGE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.85

А. Г. Охріменко

кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету

Н. А. Опанасюк

кандидат юридичних наук, доцент кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України, перший віце-президент всеукраїнської громадської організації – Туристична асоціація України

ПЕРЕНАСИЧЕННЯ ДЕСТИНАЦІЙ ЯК СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

А. Оkhrimеnkо

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Hotel and Restaurant Business Kyiv National University of Trade and Economics

N. Opanasiuk

Ph.D. in Law, Associate Professor, National University of Ukraine on Physical Education and Sports, the first vice-president of the All-Ukrainian public organization - the Tourist Association of Ukraine

OVERTOURISM AS A CURRENT TREND OF TOURISM DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.86

О. М. Крупа

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

В. Р. Крупа

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

КОН’ЮНКТУРА РИНКУ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

O. Krupa

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Business, Trade & Exchange activities, Lviv National Agrarian University, Lviv

V. Krupa

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Business, Trade & Exchange activities, Lviv National Agrarian University, Lviv

POTATO MARKET CONJUNCTURE IN UKRAINE AND PROSPECTS OF ITS OPTIMIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.87

І. В. Мірошниченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

К. Г. Івлієва

студентка 4 курсу економічної кібернетики,Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

I. Miroshnychenko

Ph.D. (Economics), Associate Professor of the Department of Economic and Mathematical Modeling, State University Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

K. Ivliieva

4th year student of economic cybernetics,State University Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESSING CREDIT RISK USING MACHINE LEARNING METHODS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.88

І. М. Чирак

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та економічної теорії,Тернопільський національний економічний університет

ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ПРИРОДА, ЧИННИКИ, ФОРМИ ПРОЯВУ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

I. M. Chyrak

Ph.D, Senior Lecturer of the Department of Economics and Economic Theory,Ternopil National Economic University

THE FINANCIAL INSTABILITY: NATURE, FACTORS, FORMS OF EXPRESSION AND WAYS OF ITS OVERCOMING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.89

А. О. Наторіна

к. е. н., завідувачка кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів,Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

СУБСТРАТ УСПІШНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ БІЗНЕС-АКАУНТА РИТЕЙЛЕРА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

A. Natorina

PhD in Economics, Head of the International Economics, Accounting and Finance Department,Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University

THE SUBSTRATE FOR THE SUCCESSFUL RETAILER’S BUSINESS ACCOUNT ADMINISTRATION IN SOCIAL NETWORKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.90

T. Shcherbyna

PhD in Economics, Assistant Professor of International Economic Relations Department, Sumy State University

Т. Kliushnyk

master student, Sumy State University

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY AS AN INSTITUTE FOR ENHANCING THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE IN A REGION

Т. В. Щербина

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Сумський державний університет

Т. В. Клюшник

студент магістр, Сумський державний університет

ТПП ЯК ІНСТИТУТ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В РЕГІОНІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.91

М. С. Наумов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ У ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ СИРОВИННОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. Naumov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

ACTUAL PROBLEMS OF MONO-FUNCTIONAL CITIES TRANSFORMATION IN THE PROCESS OF OVERCOMING THE RAW ORIENTATION OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.92

М. М. Біль

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітниквідділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

О. О. Левицька

кандидат економічних наук, старший науковий співробітниквідділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

ПОТЕНЦІАЛ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗАХІДНИХ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Mariana Bil

PhD in Public Administration, Senior Research Worker,State Institution “Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine”

Olha Levytska

PhD in Economics, Senior Research Worker,State Institution “Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine”

POTENTIAL OF EMPLOYMENT ACTIVATION IN THE AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES OF THE WESTERN AND CENTRAL REGIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.93

О. В. Оскома

кандидат економічних наук, доцент,ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

І. Л. Окуневич

старший викладач,ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Л. Т. Джанумова

студентка, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕГІОНІВ

O. V. Oskoma

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, State Higher Educational Institution “Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture”

I. L. Okunevych

Senior Lecturer, State Educational Institution "Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture"

L. T. Djanumova

student, State Higher Educational Institution "Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture"

METHODICAL BASES OF FORMATION OF STRUCTURE OF INVESTMENT RESOURCES OF ENTERPRISES AND REGIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.94

Х. С. Передало

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

Ю. В. Огерчук

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

Ю. С. Лібенко

студент Національного університету «Львівська політехніка»

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІК ЇЇ ВПЛИВУ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Kh. S. Peredalo

PhD (Economics), Associate Professorof the Department of F and Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

Yu. V. Oherchuk

Associate Professorof the Department of F and Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

Yu. S. Libenko

student, Lviv Polytechnic National University

BEHAVIORAL ECONOMY AND POSSIBILITIES OF ITS INFLUENCE TECHNIQUES APPLICATION IN MODERN ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.95

T. G. Tolpezhnikova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

THE INFLUENCE OF INTERCULTURAL FACTORS ON THE EFFECTIVENESS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Т. Г. Толпежнікова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ВПЛИВ МІЖКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.96

Є. М. Сита

старший викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,ДВНЗ «ХДАУ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Y. Syta

Senior lecturer of chair of catering and tourist business SHEE «КSAU»

RESEARCH OF EXISTING ASSESSMENT METHODS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.97

В. В. Бонарев

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

М. М. Танасієва

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

V. V. Bonarev

Candidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

M. M. Tanasiieva

Candidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF TRANSACTION COSTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.98

С. Л. Литвиненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університет

Т. Ю. Габріелова

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації авіаційних перевезень,Національний авіаційний університет

Л. Л. Литвиненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічноїдіяльності підприємств,Національний авіаційний університет

О. П. Дуксенко

Старший викладач кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ ДО РИНКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Sergiy Lytvynenko

Ph.D (Economics), Associate Professor, Department of Air International Economics, National Aviation University

Tetiana Gabrielova

Ph.D (Economics), Associate Professor, Air Transportation Management Department,National Aviation University

Larysa Lytvynenko

Ph.D (Economics), Associate Professor, Department of the Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

Oksana Duksenko

Senior Lecturer, Department of Economy of Air Transport,National Aviation University

SCENARIO MODELING OF DOMESTIC LOGISTICS COMPANIES' INTEGRATION INTO THE EU MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.99

О. А. Криклій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

К. П. Назаренко

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗИ ДОВІРИ НА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ

O. Kryklii

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

K. Nazarenko

Undergraduate of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE IMPACT OF CRISIS OF CRISIS ON LIQUIDITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.100

Ю. М. Маковецька

к. е. н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

В. Є. Щуліпенко

молодший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГЛОМЕРАЦІЙ УРБОРУРАЛЬНОГО ТИПУ

Y. М. Makovetska

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

V. Ye. Shchulipenko

Junior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF URBAN-RURAL AGGLOMERATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.101

М. В. Субота

к. е. н., Голова ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. Subota

andidate of Sciences (Economics),Chairman of PJSC “Ukrprofizhrovnitsa”

METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.102

Т. В. Косташ

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

А. А. Михалків

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Tetiana Kostash

PhD (Economics),Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and AuditYuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

Alla Muhalkiv

PhD (Economics),Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and AuditYuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

PRICING APPROACHES IN THE COST MANAGEMENT SYSTEM OF FOOD PROCESSING ENTERPRISES IN CONDITIONS UNCERTAINTY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.103

А. М. Прилуцький

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

К. О. Глєбова

Керівник ЦОК №2ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» м. Вінниця

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. Prylutsky

Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance,Vinnitsa National Agrarian University, city of Vinnitsa

K. Glebova

Supervisor Head office №2PJSC IC «PZU UKRAINE», Vinnitsa

STATUS AND PROSPECTS OF VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.104

Л. Д. Павленко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

М. Г. Руденок

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРЕВЕНТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РІВНЯ СХИЛЬНОСТІ БАНКУ ДО РИЗИКУ

L. Pavlenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University (Sumy)

M. Rudenok

Undergraduate, Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University (Sumy)

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO CURRENCY RISK REGULATION BASED OF ANALYSIS OF THE BANK'S RISK SENSITIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.105

Н. І. Дуляба

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

В. П. Далик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

С. М. Ільчишин

к. е. н., асистент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ ТОРГІВЛІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

N. Duliaba

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor, Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

V. Dalyk

Candidate of Economic Sciences,Associate Professor, Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

S. Ilchishyn

PhD, Assistant Professor, Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

AREAS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGING THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTERPRISES IN THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.106

І. А. Кораблінова

андидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

І. М. Мишелов

магістрант кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

СТРАТЕГІЯ «CO-INNOVATION» У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Iryna A. Korablinova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economic Theory and Project Management,O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

Iryna M. Myshelov

Master's Degree student of the Department of Economic Theory and Project Management, O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

CO-INNOVATION STRATEGY IN THE CONTEXT OF THE PARADIGM SHIFT IN ECONOMIC THEORY AND PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.107

С. І. Пучкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі,Одеський національний політехнічний університет

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕТИЧНОГО РІВНЯ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ

S. Puchkova

PhD (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade,Odessa National Polytechnic University

METHODS OF IMPROVING THE ETHICAL LEVEL OF BUSINESS ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.108

Н. Г. Здирко

к. е .н., доцент, декан факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ”

Nataliya Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit,Vinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE PUBLIC PROCUREMENT CONCEPT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.109

Н. В. Шупрудько

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і туризмуЧернівецького торговельно-економічного інститутуКиївського національного торговельно-економічного університету

В. В. Нароган

Старший оперуповноважений 4-го відділуУправління стратегічних досліджень у Вінницькій області

ТЕОРЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. Shuprudko

Candidate of Economic Sciences Lecturer in Department of Management and TourismChernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

V. Narohan

Senior Operations Officer of the 4th Divisionof the Strategic Research Directorate in Vinnitsia Oblast

THE THEORETICAL MODELING OF MONETARY POLICY IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING THE STATE ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.110

О. О. Казак

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ, Україна

А. О. Гагарін

аспірант Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Oksana Kazak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Economics Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

Julia Yereshko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

Artem Gagarin

PhD student of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

VALUATION OF COST-ORIENTED TRANSFORMATIONS ON TELECOMMUNICATION ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.150

П. В. Присяжнюк

аспірант, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА СКЛАДОВІ

P. V. Prisyajnyuk

Ph.D. student, Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine

MECHANISM OF CONTROL: THE ESSENCE, TYPES AND COMPONENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.151

Є. І. Бірюков

аспірант кафедри менеджменту та публічного адмініструванняПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Iegor Biriukov

postgraduate of management and public administration departmentPHEI “Academician Yuriy Bugay international scientific and technical university”

ENSURING THE EFFICIENCY PRINCIPLES OF RESOURCES POTENTIAL USING ON ELECTRIC POWER ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.152

Є. С. Шнітко

студент Київського національного університету технологій та дизайну

О. І. Хоменко

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу,Київський національний університет технологій та дизайну

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Y. Shnitko

student of Kyiv National University of Technology and Design

O. Khomenko

Ph.D., Associate Professor, professor of Economic Cybernetics and Marketing,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

CLUSTER APPROACH TO AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF THE CHERKAS REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.153

Т. М. Федоренко

аспірант кафедри підприємництва і торгівлі,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПРИНЦИПИ, ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ`ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Tatiana Fedorenko

Postgraduate Department of entrepreneurship and trade, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

PRINCIPLES, FACTORS AND MECHANISMS OF PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST SERVICES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.154

Я. А. Сарнецька

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Iana Anatoliivna Sarnetska

Ph. D. student at the Department of Finance,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

TRENDS OF LOCAL GOVERNMENT REVENUES FORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.155

Г. Б. Пивоварова

аспірант, Дніпропетровський національнийуніверситет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Hanna Pyvovarova

post-graduated student, Dnipropetrovsk National Universtyof Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

FOREIGN CURRENCY RISK HEDGING OF UKRZALIZNYTSIA JSC

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.156

В. В. Гриценюк

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

А. В. Руснак

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

І. І. Надточій

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

СУТНІСТЬ БРЕНДИНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Hrytseniuk

Applicant of the first (bachelor) level of higher education, Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

A. V. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

I. I. Nadtochii

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

THE ESSENCE OF BRANDING AND ITS ROLE IN ENTERPRISE COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.157

М. Е. Мар’янович

аспірант кафедри фінансів, PhD студент,Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ДЕРЖАВНІ КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ТА ДЕРЖАВНІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

M. E. Marianovych

Postgraduate Student of the Department of Finance, Phd student,National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

STATE CAPITAL EXPENDITURES AND STATE FUNDS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.158

Н. А. Мостицька

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

N. Mostytska

post-graduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL POLICY OF DEVELOPING AND TRANSFORMING ECONOMIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.159

А. А. Лісова

здобувач вищої освіти Миколаївського національного аграрного університету, м. Миколаїв

О. І. Мельник

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного університету, м. Миколаїв

РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Lisova

applicant of higher education Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv city

O. Melnyk

candidate of economic sciences, associate professor of the department of finance, banking and insurance of the Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv city

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF FINANCIAL SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.160

В. В. Васильчук

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняНаціонального університету «Києво-Могилянська академія»

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

Valeriia Vasylchuk

Ph.D. candidate in Finance, banking, and insurance National University of “Kyiv- Mohyla Academy”

HISTORY OF VALUE ADDED TAX IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.161

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

N. Puhachova

Ph.D. postgraduate student of the Chair of economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

THEORETICAL ASPECTS OF GREEN ECONOMY FORMATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.162

А. Кансо

стажист кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький

С. В. Коваленко

асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький

ПРОГНОЗУВАННЯ У СИСТЕМІ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Kanso

intern in the Department of Economics, Management and BusinessCentral Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

S. V. Kovalenko

assistant of the department of economy, management and commercial activityCentral Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

FORECASTING IN THE SYSTEM OF METHODS OF REGULATION OF NATIONAL ECONOMY’ SOCIAL CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.163

О. Ю. Пушкарьова

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

O. Pushkarova

post-graduated student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE FEATURES OF PROVIDING THE QUALITY OF INTERNAL AUDIT AND INCREASING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF INTERNAL AUDITORS IN THE PUBLIC SECTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»