Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.12

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.1

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

О. С. Солосіч

магістрант кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЙДЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КЛЮЧОВА ЗАГРОЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СИЛОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, professor, professor the Department of Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

O. Solosich

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF RAIDING ACTIVITIES AS A KEY THREAT TO THE POWER COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.2

З. П. Двуліт

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

А. Б. Омелянчук

студентка ОКР «Магістр», спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 НА СФЕРУ ТУРИЗМУ

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

A. Omelianchuk

Master's student specialty «Management of foreign economic activity», Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE IMPACT OF THE COVID-19 EPIDEMIC ON THE TOURISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.3

О. М. Згурська

д. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. Zgurska

Doctor of Economic Sciences,Associate Professor of the Department of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

T. Somkina

Doctor of Economic Sciences,Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities,State University of Telecommunications, Kiev

CURRENT STATE AND STRATEGIC OPPORTUNITIES OF THE UKRAINIEN AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.4

Т. М. Шевченко

д. б. н., професор кафедри фізичної терапії, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

О. А. Шевченко

магістр факультету економіки, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Shevchenko

Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Physical Therapy, Oles Honchar Dnipro National University

О. Shevchenko

Master's student of the Department of Economics, Oles Honchar Dnipro National University

MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISE: FORMATION AND DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.5

В. Ф. Піхоцький

д. е. н., професор, начальник Територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській та Тернопільській областях (у м. Львів)

О. М. Піхоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

V. Pikhotskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Economist of Ukraine, Head of Territorial Administration Accounting Chamber of Ukraine in Lviv, Volyn, Ternopil regions (in the city of Lviv)

O. Pikhotska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance National University "Lviv Polytechnic"

FORMATION OF REVENUES AND USE OF FUNDS OF THE SPECIAL FUND OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.6

О. Ю. Кудріна

д. е. н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

А. О. Білан

аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ

O. Kudrina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Economics and Administration, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

А. Bilan

Postgraduate student of the Department of Business Economics and administration, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CHILDREN OF PRESCHOOL, SCHOOL AGE AND STUDENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.7

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Н. В. Котова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОПОДАТКУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄСВ ТА ПДФО ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute Zaporizhia National Institute

N. Kotova

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute Zaporizhia National Institute

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL OF ACCRUATION AND PAYMENT OF SDRS AND PIT FROM THE SALARIES OF EMPLOYEES OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.8

Д. А. Міщенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри маркетингу, Університет митної справи та фінансів

В. В. Даценко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Університет митної справи та фінансів

В. Д. Хурдей

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Університет митної справи та фінансів

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ МИТНИХ ПОСЛУГ

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

V. Dacenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

V. Khurdei

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

MARKETING RESEARCH IN THE FIELD OF CUSTOMS SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.9

Т. А. Заяць

д. е. н., професор, завідувач відділу, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Т. Г. Кравцова

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

МІСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

T. Zaiats

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

T. Kravtsova

PhD in Economics, Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

URBAN HOUSEHOLDS OF UKRAINE: THREATS TO ECONOMIC SECURITY AND OPPORTUNITIES TO THEIR MINIMIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.10

О. В. Балуєва

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління

Г. В. Снопенко

аспірант, Донецький державний університет управління

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ

O. Balueva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research, Donetsk State University of Management

H. Snopenko

Postgraduate student, Donetsk State University of Management

TRANSFORMATION OF THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FUNCTION: CURRENT TRENDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.11

О. Є. Бавико

д. е. н., професор кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

О. О. Бавико

студентка магістратури, Одеський національний політехнічний університет

І. О. Козаков

студент магістратури, Одеський національний політехнічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СОVID-19

O. Bavyko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odesa National Polytechnic University

O. Bavyko

Master's student, Odesa National Polytechnic University

I. Kozakov

Master's student, Odesa National Polytechnic University

ORGANIZATIONAL OPTIMIZATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF THE COWID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.12

А. Р. Дунська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У. Є. Письмена

к. е. н., старший науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Dunska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

U. Pysmenna

PhD in Economics, Senior Researcher, SI "Institute for Economy and Forecasting, NAS of Ukraine"

FORMATION OF THE INNOVATIVE MECHANISM OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.13

О. В. Зибарева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

І. Л. Гольцова

магістрант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

О. Zybareva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange Activities, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

I. Holtsova

Master’s student, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

KEY ASPECTS AND CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF UKRAINIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.14

В. В. Баліцька

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

О. В. Машталер

бізнес-тренер, аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА – ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Balitska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management, Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

O. Mashtaler

business coach, Postgraduate student, Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

INDUSTRIAL POLICY – INSTITUTIONAL BASIS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.15

Л. В. Лисяк

д. е. н., професор,професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Я. І. Петрова

аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

П. Р. Цюп’як

магістрант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

L. Lysiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

Ya. Petrova

Postgraduate student of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

P. Tsiupiak

Master's student of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

FINANCIAL PROVISION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: STATUS AND IMPROVEMENT DIRECTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.16

В. В. Бобиль

д. е. н, професор, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Г. Б. Пивоварова

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Dnieper National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

H. Pyvovarova

Postgraduate student, Dnieper National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

CLASSIFICATION OF ECONOMIC RISKS OF RAIL TRANSPORT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.17

О. І. Маслак

д. е. н, професор, завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

В. К. Данилко

д. е. н, професор, професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

Н. Є. Гришко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

К. О. Скрипнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ, СКЛАДОВІ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ В НОВІТНІХ УМОВАХ

O. Maslak

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

V. Danylko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

N. Grishko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

K. Skrypniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

KNOWLEDGE ECONOMY: EVOLUTION OF SCIENTIFIC IDEAS, COMPONENTS AND FACTORS OF FORMATION IN THE NEWEST CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.18

Л. В. Шаульська

д. е. н., професор,професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. В. Томчук

доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

ЧОМУ ЛЮДИ ОБИРАЮТЬ МІСТА: ПОВЕДІНКОВІ МОДЕЛІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

L. Shaulska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management of Innovative and Investment activity, Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Tomchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Behavioral Economics, Vasyl’ Stus Donetsk National University

WHY PEOPLE CHOOSE CITIES: BEHAVIORAL MODELS IN THE CONTEXT OF HUMAN DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.19

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, заступник директора, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНА ПАРАДИГМА СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Yu. Safonov

Doctor of Economic Science, Professor, Deputy Director of Scientific Institute of Education Content Modernization, Professor of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODERN PARADIGM OF SERVICE ECONOMY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.70

В. Г. Бабенко-Левада

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна

А. Д. Морозова

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Babenko-Levada

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

A. Morozova

Master's student, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF ACCUMULATIVE INSURANCE SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.71

Т. О. Петрушка

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

О. Б. Курило

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

T. Petrushka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

O. Kurylo

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY AS A FACTOR IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.72

О. В. Дзяд

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

О. О. Гордієнко

Магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

O. Dzyad

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University

O. Hordiienko

Master's student, Oles Honchar Dnipro National University

FOREIGN TRADE OF THE UKRAINIAN AGRICULTURAL GOODS IN THE CONTEXT OF THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH EU

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.73

О. А. Криклій

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

А. К. Лор

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ БАНКУ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ЗОВНІШНІЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. Kryklii

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

A. Lor

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

CAPITAL ADEQUACY OF BANK: FACTORS OF INFLUENCE AND EXTERNAL TOOLS FOR ENSURING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.74

Н. В. Трушкіна

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ)

К. Ю. Кітріш

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ)

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ІНДУСТРІЯ 4.0

N. Trushkina

PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Department of Regulatory Policy and Entrepreneurship Development, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine (Kyiv)

E. Kitrish

Postgraduate student, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine (Kyiv)

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF THE INDUSTRY 4.0 CONCEPT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.75

О. О. Адлер

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Adler

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnitsa National Technical University

ROLE AND FEATURES OF ORGANIZATIONAL AND INFORMATION SUPPORT OF THE ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF A MODERN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.76

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

М. О. Рогів

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

E. Talavira

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

M. Rogiv

Master's student of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

CONCEPTUAL STEPS TO THE MANAGEMENT OF THE PRIBUTKY OF THE TRADING STAFF

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.77

О. А. Коваль

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

П. Р. Літус

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

P. Litus

Master's student, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.78

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

О. П. Цицкун

асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities, Vinnytsia National Agrarian University

О. Tsytskun

Assistant of the Department of administrative management and alternative energy sources, Vinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.79

О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та державного управління, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

О. В. Амельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри транспортного менеджменту і логістики, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

Б. Є. Дзюмін

магістрант, кафедра управління та фінансово-економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НЕПРИБУТКОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ

O. Mizina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management and public administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

O. Amelnitskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Transport Management and Logistics, Priazovsky State Technical University, Mariupol

B. Dziumin

Master's student, Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

ADMINISTRATION OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF NON-PROFIT ENTERPRISE: ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF A NON-PROFIT ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.80

Ю. А. Набатова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

К. О. Малачевська

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

J. Nabatova

PhD in Economics, Associate Professor of the Departament of Finance, Banking and Insurance,National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

K. Malachevska

Master’s student, National University «Zaporizhzhia Polytechnic»

AUTOMATION OF ANALYSIS AND FORECASTING OF AN ENTERPRISE’S FINANCIAL RESULTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.81

Х. С. Передало

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

А. О. Шкріль

студент, Національний університет «Львівська політехніка»

ОПІР ЗМІНАМ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Kh. Peredalo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

A. Shkryl

student, Lviv Polytechnic National University

RESISTANCE TO CHANGES IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF NEW STRATEGIC DECISIONS IN ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.82

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

Д. С. Рощина

магістрант кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

I. Nechayeva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Zaporizhzhia Polytechnic National University

D. Roshchyna

master`s student of the Department of Management, Zaporizhzhia Polytechnic National University

USING THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE EXPERIENCE OF THE UNITED KINGDOM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.83

С. М. Невмержицька

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

Т. І. Шміголь

магістр з менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КОУЧІНГ ЯК МЕТОД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

S. Nevmerzhitska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

Т. Shmihol

Master's student of Management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

COACHING AS A METHOD OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND REALIZATION OF HUMAN RESOURCES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.84

І. І. Костецька

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Карпатський інститут підприємництва університету «Україна»

С. О. Крайчук

к. т. н., доцент кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДТРИМКИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

І. Kostetska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Carpathian Institute of Entrepreneurship, University of Ukraine

S. Kraychuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Business Management, Rivne State University of Humanities

STRATEGIC PLANNING IN THE TOURISM INDUSTRY AS AN ELEMENT OF SUPPORT OF MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.85

Д. Л. Пирогов

к. т. н., доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

В. К. Данилко

д. е. н, професор, професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

В. В. Бала

к. е. н., доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

Я. Ю. Яковенко

асистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

D. Pirogov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

V. Danilko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

V. Bala

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Y. Yakovenko

Assistant of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

THE USE OF MATHEMATICAL METHODS IN THE STUDY OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.86

Н. В. Короленко

к. э. н., доцент кафедры международных экономических отношений, Одесский национальный экономический университет, г. Одеса, Украина

А. А. Сапожникова

cтудентка, Одесский национальный экономический университет, г. Одеса, Украина

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА

N. Korolenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

A. Sapozhnikova

Student, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

DEVELOPMENT TRENDS OF THE WORLD GRAIN MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.87

L. Syhyda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Sumy State University, Ukraine

BIBLIOMETRIC AND VISUALIZED ANALYSIS OF FOOD SUPPLY CHAIN RESEARCH IN 2004-2020

Л. О. Сигида

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет, Україна

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ТЕМАТИКИ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА 2004-2020 РОКИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.88

І. Й. Круп’як

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Л. Б. Круп’як

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

І. Krupiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finances after S.І.Iurii, West Ukrainian National University, Ternopil

L. Krupiak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, public government and staff , West Ukrainian National University, Ternopil

THEORETICAL DOMINANTS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.89

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

МОЛОДІЖНИЙ БІЗНЕС ЯК СУЧАСНИЙ ДРАЙВЕР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

YOUTH BUSINESS - MODERN DRIVER OF ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.90

І. В. Гужавіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Huzhavina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

FEATURES OF INVENTORY ACCOUNTING AT TRADING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.91

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

І. С. Гринько

студентка магістратури, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ОБЛІК ДОХОДІВ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Belozertsev

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar

I. Hrynko

Master's student, Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar

INCOME ACCOUNTING AT TRADING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.92

В. В. Корольков

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та управління, Національний університет “Запорізька політехніка”

О. М. Дейкун

магістрант, Національний університет “Запорізька політехніка”

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Korolkov

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Department of Economics and Management, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

O. Deikun

Master's student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.93

І. Б. Рябов

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Національний університет "Чернігівська політехніка", м. Чернігів

І. М. Шевкопляс

Керівник відділу маркетингу, Компанія SendPulse, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. Riabov

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics, Chernihiv Polytechnic National University

I. Shevkoplyas

Head of Marketing Department, SendPulse Company, Chernigov

FEATURES AND CURRENT TRENDS IN THE APPLICATION OF DIGITAL MARKETING SYSTEM IN THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.94

Г. П. Бессонова

доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ І АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

G. Bessonova

Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Pryazovskyi State Technical University SHEI, Mariupol city

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AUDIT AND AUDIT SERVICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.95

О. В. Гладкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації, Національний фармацевтичний університет

Я. М. Деренська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації, Національний фармацевтичний університет

В. Г. Котлярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації, Національний фармацевтичний університет

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ - ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

О. Hladkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, National University of Pharmacy

Y. Derenska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, National University of Pharmacy

V. Kotliarova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, National University of Pharmacy

ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF COMMUNAL NON-COMMERCIAL ENTERPRISES - HEALTH CARE INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.96

С. Г. Суворова

к. е. н., доцент, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та публічного управління, Чернігівський інститут МАУП, м. Чернігів

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

S. Suvorova

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Personnel Management, Labor Economics and Public Administration, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

MARKETING RESEARCH IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.97

Т. І. Павлюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут, Київський національний торговельно-економічний університет

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

T. Pavlyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and International Relations, Vinnytsia Institute of Trade and Economic of Kiev National University of Trade and economics

STATE AND PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF YOUTH IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.98

П. Д. Нагорний

к. т. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

ГОТІВКОВИЙ ОБІГ КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКОРИСТАННЯ СІТ-КОМПАНІЙ

P. Nagorny

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Khmelnytsky Cooperative Trade and Economic Institute, Khmelnytsky, Ukraine

CASH CIRCULATION OF THE COUNTRY THROUGH THE PRISM OF USING NETWORKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.99

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний університет економіки і технологій

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРШІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ КОРОНОКРИЗИ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Izmaylova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

PREREQUISITES AND FIRST CONSEQUENCES OF THE IMPACT OF THE CORONA CRISIS ON THE PROFITABILITY OF MINING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.100

В. Р. Чаплінський

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. Chaplinsky

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics, Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko

INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE, TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.101

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка»

Г. І. Удовиченко

магістрант кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. Ocheretko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University “Zaporozhye Polytechnic”

H. Udovychenko

Master's student of the Department of Accounting and Taxation, National University “Zaporozhye Polytechnic”

IMPROVEMENT OF SALARY ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.102

О. П. Атаманюк

к. е. н., заступник завідувача відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

Л. М. Коцюбинська

старший науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

E. Atamaniyk

PhD in Economics, Deputy Head of the Department of scientific and organizational work, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

L. Kotsyubynska

Senior Researcher of the Department of scientific and organizational work, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.103

О. В. Каут

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

Л. О. Аніщенко

старший викладач кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

І. П. Ясинський

студент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ І ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ

O. Kaut

PhD in Economics, Associate Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine

L. Anishchenko

Senior Lecturer, National Metallurgical Academy of Ukraine

I. Yasinsky

Student, National Metallurgical Academy of Ukraine

FEATURES OF DEVELOPMENT AND ACCEPTANCE OF STRATEGIC MARKETING DECISIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.104

О. М. Кітченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Є. Г. Приходько

студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ З ЦІЛЛЮ ПРОСУВАННЯ БРЕНДІВ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

O. Kitchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Marketing, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv

Ye. Prykhodko

Student, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv

MARKETING COMMUNICATIONS TOOLS USING TO PROMOTE BRANDS ON SOCIAL MEDIA

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.105

К. П. Черненок

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Г. М. Семененко

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. В. Луконін

лікар-хірург, КНП ММР "Міська лікарня №4", магістрант ННІПО, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

K. Chernenok

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department Finance and Credit, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

H. Semenenko

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

A. Lukonin

surgeon, non-profit municipal enterprise «City hospital #4», Master's student of the ESIPE, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF A MEDICAL INSTITUTION IN THE CONTEXT OF HEALTH CARE FINANCING REFORM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.106

М. М. Танасієва

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

М. Р. Смола

студентка кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА МСБО

M. Tanasiieva

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

M. Smola

Student of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

ASPECTS OF FORMATION OF ACCOUNTING POLICY OF BUSINESS ENTITIES ACCORDING TO IAS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.107

Т. А. Рябова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Національний університет "Чернігівська політехніка", м. Чернігів

Н. Ю. Воєдило

студентка магістратури, Національний університет "Чернігівська політехніка", м. Чернігів

РОЛЬ ІМІДЖУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РИНКОВОГО УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА

Т. Riabovа

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics, Chernihiv Polytechnic National University

N. Voiedylo

Master's student, Chernihiv Polytechnic National University

THE ROLE OF IMAGE IN ENSURING THE MARKET SUCCESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.108

Н. О. Краснікова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

І. В. Волошина

асистент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Krasnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finances, Oles Honchar Dnipro National University

І. Voloshyna

Assistant of the Department of International Economics and Global Finances, Oles Honchar Dnipro National University

ENERGY EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF ENERGY SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.109

О. В. Стець

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

А. О. Зубик

магістрант кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ПОДАТКОВИХ СТАВОК НА ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ КРАЇНИ

O. Stets

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Mathematical Models of Economical Systems, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

A. Zubyk

Master's student of the Department of Mathematical Models of Economical Systems ,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

SIMULATION OF THE INFLUENCE OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN TAX RATES ON THE REVENUE OF THE STATE BUDGET OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.110

В. М. Русін

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Західноукраїнський національний університет

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

V. Rusin

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance named after S. I. Yuriy, Western Ukrainian National University

СONTROL IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.111

К. А. Пряхіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

K. Pryakhina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business administration, marketing and tourism, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

CURRENT TRENDS IN MARKETING RESEARCH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.112

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Запорізька політехніка»

В. В. Логвиненко

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

АНАЛІЗ АКТИВНИХ ТА ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of finances, banking and insurance, University "Zaporozhye Polytechnic"

V. Lohvinenko

Master's student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ANALYSIS OF ACTIVE AND PASSIVE OPERATIONS OF JSC "BANK CREDIT DNIPRO" IN THE CONTEXT OF FINANCIAL SECURITY OF THE BANK

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.113

Т. В. Білорус

к. е. н, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. А. Гонзель

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ПОСЛУГ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

T. Bilorus

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Innovation and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

А. Honzel

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF PERSONNEL EVALUATION METHODS IN THE FIELD OF SERVICES IN ORGANIZATIONS: A METHODOLOGICAL APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.114

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ОВОЧІВ ТА СФЕРИ ЇХ ПЕРЕРОБКИ

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies,Kherson State Agrarian and Economic University

MARKETING ASPECTS OF CREATING ADDITIONAL VALUE IN THE REGIONAL VEGETABLE PRODUCTION AND THEIR PROCESSING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.115

Г. М. Чепелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, «Університет банківської справи», Черкаський інститут

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

H. Chepeliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of finance and banking, “Banking University”, Cherkasy Institute

ANALYSIS OF THE TAX BURDEN OF COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.116

В. М. Булавинець

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ «ЗЕЛЕНИХ» ФІНАНСІВ

V. Bulavynets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, West Ukrainian National University, Ternopil

ENVIRONMENTAL TAXATION AS A TOOL OF "GREEN" FINANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.117

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

ПРОБЛЕМИ НЕФОРМАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange Activities, State University of Telecommunications

O. Havrysh

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange Activities, State University of Telecommunications

THE PROBLEMS OF INFORMAL INVESTMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.118

Ю. М. Маковецька

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

В. Є. Щуліпенко

молодший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В АГЛОМЕРАЦІЯХ УРБОРУРАЛЬНОГО ТИПУ

Y. Makovetska

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

V. Shchulipenko

Junior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

WASTE MANAGEMENT IN URBAN-RURAL AGGLOMERATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.119

Т. О. Сімкова

к. е. н., доцент кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

О. К. Байда

студентка, Національний авіаційний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

T. Simkova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, National Aviation University

O. Baida

student, National Aviation University

FORMATION OF THE ENTERPRISE INVESTMENT ACTIVITY MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.120

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE “Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda”, Pereyaslav-Khmelnytskiy

PROBLEMS OF ACCOUNTING AND TAXATION OF PAYMENTS FOR EMPLOYEE PAYMENTS AND WAYS TO SOLVE THEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.121

О. В. Замула

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

А. І. Тучкова

магістрант кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Zamula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Taxation, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

A. Tuchkova

Master's student of the Department of Management and Taxation, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INTO THE COMPETITIVENESS MANAGEMENT SYSTEM OF THE AIR TRANSPORT COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.122

К. Г. Отченаш

к. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

О. Г. Величко

к. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

С. І. Прилипко

к. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

K. Otchenash

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Finance, SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

O. Velichko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Finance, SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

S. Prilipko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Finance, SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CORPORATE SECTOR FORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.123

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. Koroviy

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral candidate of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL AND BUDGETARY MECHANISM IN THE SYSTEM OF ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.124

Т. І. Крикун

к. е. н., заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

T. Krykun

PhD in Economics, Deputy Director of the Research Financial Institute,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

LOCAL BUDGETS AS A TOOL FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.125

О. Є. Джур

к. т. н, доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

К. О. Гузь

здобувач ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 073 Менеджмент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТСТВА

O. Dzhur

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and International Management, Oles Honchar Dnipro National University

K. Huz

Applicant for a master's degree in 073 Management, Oles Honchar Dnipro National University

APPLICATION OF NEURAL TECHNOLOGIES TO MANAGE THE BEHAVIOR OF CONSUMERS OF TRAVEL AGENCY SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.126

K. Netudyhata

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

R. Buzhykov

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of English Translation, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

INSTITUTE OF TAXATION UNDER THE CONDITIONS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM TRANSFORMATION

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Р. П. Бужиков

к. пед. н., доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ІНСТИТУТИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.127

К. Б. Козак

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій, кафедра менеджменту та логістики

МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

K. Kozak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

MECHANISM OF EXTERNAL INFLUENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.128

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. М. Добош

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. П. Сорока

бакалавр кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВ

L. Kloba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

N. Dobosh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. Soroka

Bachelor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, Lviv Polytechnic National University, Lviv

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL TECHNOLOGIES - STRATEGIC DIRECTION OF BANK DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.129

Я. В. Леонов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджмент фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури

РОЛЬ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

THE ROLE OF THE SPORTS INDUSTRY IN MODERN SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.130

Г. З. Леськів

к. т. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

G. Leskiv

Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

DEVELOPMENT OF A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.131

О. В. В’юник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

O. Viunyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Management and Commercial Activity, Central Ukrainian National Technical University

THE MECHANISMS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE ADULT POPULATION MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE CHANGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.200

Г. О. Фесенко

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

H. Fesenko

Assistant of the Department of hotel, restaurant and tourism businesses and foreign languages, State Higher Educational Institution “Kherson State Agrarian University

L. Aleshchenko

Assistant of the Department of management and information technologies, State Higher Educational Institution “Kherson State Agrarian University”

INVESTMENT COMPONENT OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE BUSINESS TRAVEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.201

І. М. Хірса

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНИХ ІТ-РІШЕНЬ В РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

I. Khirsa

Assistant of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

TOOLS OF INNOVATIVE IT SOLUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.202

Т. Т. Романченко

аспірант кафедри регіоналістики і туризму, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ МАП КЛАСТЕРІВ РЕГІОНІВ

T. Romanchenko

Postgraduate student of the Department of Regional Studies and Tourism, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

SUBSTANTIATION OF THE DATABASE CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MAPS OF REGIONAL CLUSTERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.203

Є. М. Бабіч

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

І. С. Лазаренко

к. ф.-м. н., старший викладач кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СТРАТЕГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ТІНІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

E. Babich

Master's student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

I. Lazarenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Mathematical Modeling for Economic System, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

STRATEGIES FOR REGULATION OF MACROECONOMIC INDICATORS TO REDUCE PART OF SHADOW CAPITAL FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.204

А. С. Шірінян

магістр з фінансів, банківської справи та страхування, кафедра національної економіки та фінансів, Університет економіки і права «КРОК», м. Київ, Україна, д. ф.-м. н., директор, Навчально-науковий центр Національної академії наук України, Київ, Україна

Л. В. Шірінян

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

МІКРОСТРАХУВАННЯ НЕЗАМОЖНОГО НАСЕЛЕННЯ І МАЛОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УБЕЗПЕЧЕННЯ

A. Shirinyan

Master Science in Finance, Banking and Insurance,Department of National Economy and Finance,University of Economics and Law “KROK”, Kyiv,Ukraine,Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Director,Research and Education Center of National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine

L. Shirinyan

Doctor of Economic Sciences (Ph D habil.),Head and Professor of the Department of Finance,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

MICROINSURANCE OF LOW-INCOME PEOPLE AND SMALL BUSINESS IN THE PROTECTION SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.205

А. А. Данканич

аспірант кафедри обліку і оподаткування та маркетингу, Мукачівський державний університет

АНАЛІЗ ЗМІН У МЕЖАХ ЄДИНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОЇ ЛІНІЇ ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ

A. Dankanych

Postgraduate student of the Department of Accounting, Taxation and Marketing, Mukachevo State University

ANALYSIS OF THE CHANGES WITHIN A SINGLE INTERCONNECTED LINE OF EVOLUTION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.206

Т. Ю. Лелеко

аспірант, Університет банківської справи, м. Львів

РИЗИК ВТРАТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЙОГО МІСЦЕ В КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ

T. Leleko

Postgraduate student, University of Banking, Lviv

THE RISK OF LOSS OF FINANCIAL STABILITY AND ITS PLACE IN THE CLASSIFICATION OF RISKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.207

А. О. Шалашна

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

A. Shalashna

Postgraduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STATE FINANCIAL SUPPORT OF ECONOMIC GROWTH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.208

В. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

V. Chugunov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET PLANNING AS A COMPONENT SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»