Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.12

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.1

Ж. М. Жигалкевич

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

М. І. Нечитайло

магістрант кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Zh. Zhygalkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management of Enterprises,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

M. Nechytaylo

Master's student of the Department of Management of Enterprises,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

THE SYSTEM OF MOTIVATION OF WORK OF PERSONNEL AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.2

С. М. Лутковська

д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи,євроінтеграції та міжнародної діяльності,доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

Н. В. Зеленчук

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ – ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. Lutkovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-rector for Scientific and Pedagogical Work, European Integration and International Activities, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vinnytsia National Agrarian University

N. Zelenchuk

Postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources,Vinnytsia National Agrarian University

BIOENERGY DEVELOPMENT IN UKRAINE – ENERGY AND ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.3

А. С. Завербний

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Д. М. Спорняк

студент ОКР «Магістр» спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СВІТОВОГО РИНКУ ЦИФРОВОГО ДОЗВІЛЛЯ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ НА ПРИКЛАДІ КОРПОРАЦІЇ UBISOFT ENTERTAINMENT SA

A. Zaverbnyj

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

D. Sporniak

Master's student of specialty «Management of foreign economic activity», Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

STUDY OF THE STATE OF THE WORLD DIGITAL LEISURE MARKET DURING THE GLOBAL PANDEMIC ON THE EXAMPLE OF UBISOFT ENTERTAINMENT SA

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.4

Т. В. Гринько

д. е. н., професор, декан факультету економіки,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Т. З. Гвініашвілі

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

А. С. Кириченко

студентка магістратури, кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Т. Grynko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Department of Economics,Oles Honchar Dnipro National University

Т. Hviniashvili

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

A. Kyrychenko

Master's student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management,Oles Honchar Dnipro National University

STRATEGIC APPROACHES TO MANAGEMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.5

І. І. Рекуненко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансових технологій і підприємництва, Сумський державний університет

А. А. Шалда

студентка спеціальності фінанси, банківська справа та страхування,Сумський державний університет

В. О. Чийпеш

студент спеціальності фінанси, банківська справа та страхування,Сумський державний університет

РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

І. Rekunenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Financial Technology and Enterprise, Sumy State University

А. Shalda

Student of specialty «Finance, banking and insurance»,Sumy State University

V. Cheypesh

Student of specialty «Finance, banking and insurance»,Sumy State University

THE ROLE OF THE BANKING SECTOR IN THE STOCK MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.6

А. Р. Дунська

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Т. В. Курта

магістрант кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. Dunska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management of Enterprises,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Т. Kurta

Master's student of the Department of Management of Enterprises,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

THE INFLUENCE OF THE INTERNATIONAL LOGISTICS EFFICIENCY ON THE LEVEL OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.7

Б. Я. Кузняк

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

С. М. Валявський

к. е. н, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

А. В. Різник

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ У ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

B. Kuznyak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

S. Valyavsky

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

A. Reznik

Student, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

FORMATION OF EFFECTIVE RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS IN THE PROCUREMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.8

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Маріупольський державний університет

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

N. Yasynska

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Management, Mariupol State University

MODERN TECHNOLOGIES OF PERSONAL FINANCE CONDUCT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.9

О. О. Маслиган

д. е. н, доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Н. М. Гоблик-Маркович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ І ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИЙОМІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

N. Goblyk-Markovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

PRINCIPLES, METHODS AND FORMS OF REGULATION OF TOURISM AND RECREATION CLUSTERS IN REGIONS USING ROUTING TECHNIQUES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.10

І. В. Ящишина

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства,Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ

I. Yashchyshyna

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Enterprise Economics,Kamyanets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University

STRATEGIC BASIS OF IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS BY ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.11

Л. Х. Тихончук

д. держ. упр., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

С. П. Цецик

к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Національний університет водного господарства та природокористування

Я. П. Цецик

к. і. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

L. Tykhonchuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

S. Tsetsyk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher (Further) Mathematics, National University of Water Management and Nature Management

Ya. Tsetsyk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

PECULIARITIES OF FINANCING BY LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN VOLYN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE END OF XIX - EARLY XX CENTURY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.12

В. Є. Хаустова

д. е. н., професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

О. І. Решетняк

д. е. н., доцент, завідувач сектору промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

СУЧАСНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

V. Khaustova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

O. Reshetnyak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Industrial Policy and Innovative Development Sector of the Industrial Policy and Energy Security, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

CONTEMPORARY FORMS OF INTERACTION AND INTEGRATION OF EDUCATION AND SCIENCE: THEORY AND PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.13

Л. А. Сиволап

д. е. н., професор, Донецький державний університет управління

С. С. Хавалиць

магістр, Донецький державний університет управління

Р. Б. Ніколаєнко

студентка, Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

L. Syvolap

Doctor of Economic Sciences, Professor, Donetsk State University of Management

S. Khavalits

Mаstеr's dеgrее, Donetsk State University of Management

R. Nikolaenko

Student, Donetsk State University of Management

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.14

В. І. Усик

д. е. н., доцент, професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВИЛ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ

V. Usyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of National Economy and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL FINANCING RULES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.15

О. С. Вишневський

д. е. н., провідний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва,Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

Т. П. Микитенко

аспірант,Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

РОЛЬ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Vyshnevskyi

Doctor of Economic Sciences, Leading Researcher of the Department of Regulatory Policy and Entrepreneurial Development,Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

T. Mykytenko

Postgraduate student,Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF NUCLEAR ENERGY IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.16

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

М. С. Ніколенко

студентка економічного факультету, спеціальність «Облік і оподаткування»,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

К. О. Назаренко

студентка економічного факультету, спеціальність «Облік і оподаткування»,Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Accounting and Taxation,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

M. Nikolenko

Student of the Department of Economics,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

К. Nazarenko

Student of the Department of Economics,Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

IMPLEMENTATION OF THE CONTROL FUNCTION OF ACCOUNTING OF SETTLEMENTS ON PAYMENTS TO EMPLOYEES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.17

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет «Львівська політехніка»

А. В. Бреньо

здобувач магістратури кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет «Львівська політехніка»

ВПЛИВ ЦІН НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗІ СКОРОЧЕННЯ ЙОГО СПОЖИВАННЯ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Business Economics and Investment,Lviv Polytechnic National University

A. Brenyo

Master’s student of the Department of Business Economics and Investment,Lviv Polytechnic National University

THE IMPACT OF NATURAL GAS PRICES ON THE EFFICIENCY AND FEASIBILITY OF MEASURES TO REDUCE ITS CONSUMPTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.18

О. М. Пєтухова

д. е. н., професор, Національний університет харчових технологій

С. О. Степанчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

А. В. Грущенко

студентка кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

RACE-ТЕХНОЛОГІЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ІМЕДЖЕВОЇ РЕКЛАМНОЇ ТА PR-КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА

О. Pietukhova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing, National University of Food Technologies

S. Stepanchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, National University of Food Technologies

A. Hruchshenko

Student of the Department of Marketing, National University of Food Technologies

RACE-TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF IMAGE ADVERTISING AND PR-CAMPAIGN OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.19

Н. В. Семенченко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

ХЕДЖУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ПРОЦЕС ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

N. Semenchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

HEDGING AS AN INTEGRAL PROCESS OF FINANCIAL MARKET FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.70

С. М. Лихолат

к. е. н, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

М. Р. Верескля

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

А. О. Мельник

Національний університет «Львівська політехніка»

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАМОВНИКА У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

S. Lykholat

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor,of the Department of Marketing and Logistics, National University «Lviv Polytechnic»

M. Veresklya

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs Ukraine, Ukraine

A. Melnyk

National University «Lviv Polytechnic»

MARKETING ACTIVITY OF THE CUSTOMER IN THE PROCESS OF ORGANIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.71

О. В. Кожушко

к. е. н., доцент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ю. О. Лядова

к. е. н., доцент, доцент Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

O. Коzhushko

PhD in Economics, Associate Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Y. Liadova

PhD in Economics, Associate Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR AUDITING INTANGIBLE ASSETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.72

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

М. Р. Міхова

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ М. ЗАПОРІЖЖЯ

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

M. Mikhov

6th year Master's student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

BUDGET REVENUE FORECASTING M. ZAPORIZHZHA

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.73

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та смарт-інновацій,Київський національний університет технологій та дизайну

А. Гутман

студент кафедри управління та смарт-інновацій,Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Smart Innovation, Kyiv National University of Technologies and Design

А. Hutman

Student of the Department of Management and Smart Innovation,Kyiv National University of Technologies and Design

INNOVATIVE COMPONENT OF TNC ACTIVITIES IN THE MARKET OF CREATIVE INDUSTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.74

Ю. В. Махнарилов

к. е. н., доцент, Київський національного університет технологій та дизайну

А. С. Мельник

студентка, Київський національного університет технологій та дизайну

Д. К. Холмецька

студентка, Київський національного університет технологій та дизайну

ПРИНЦИПИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ

Yu. Makhnarylov

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technology and Design

A. Melnyk

Student, Kyiv National University of Technology and Design

D. Kholmetska

Student, Kyiv National University of Technology and Design

PRINCIPLES OF STANDARDIZATION OF THE FINANCIAL MECHANISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.75

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. А. Осовський

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

С. В. Ніколайчук

магістрант, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

О. Osovsky

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

S. Nikolaychuk

Master's student, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF POPULATION EMPLOYMENT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STRATEGIC SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.76

А. В. Рябчик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

A. Riabchyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and International Trade, National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv

COMPETITIVE ANALYSIS OF ELECTRONIC TRADING SITES OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM ON THE INTERNET

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.77

С. В. Кальний

к. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

S. Kalnyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management Innovation and Investment Activity, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SPECIFIC OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES UNDER INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.78

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereyaslav

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF RECEIVABLES MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ENSURING EFFICIENT ACTIVITIES OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.79

О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

К. П. Драмарецька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

М. С. Грозовський

студент ОС «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Havrysh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management named after Professor J. S. Zavadskyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

K. Dramaretska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management named after Professor J. S. Zavadskyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

M. Hrozovskyi

Master's student of specialty "Management", educational and professional program "Management of Organizations and Administration", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF CORPORATE CULTURE IN MOTIVATION OF ENTERPRISE STAFF

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.80

В. Л. Акуленко

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та управління,Шосткинський інститут Сумського державного університету

О. О. Захаркін

д. е. н., професор, доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва, Сумський державний університет

К. А. Дарченко

студентка, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету

А. В. Василенко

студентка, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету

ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

V. Akulenko

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Shostka Institute of Sumy State University

О. Zakharkin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor of the Department of Financial Technologies and Entrepreneurship, Sumy State University

K. Darchenko

Student, Educational and Scientific Institute of Business, Economics and Management of Sumy State University

M. Vasylenko

Student, Educational and Scientific Institute of Business, Economics and Management of Sumy State University

FORMATION OF VALUE INDICATORS OF INNOVATIVE ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.81

О. В. Акіліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

А. І. Приймачек

Київський університет імені Бориса Грінченка

О. І. Іванченко

Київський університет імені Бориса Грінченка

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

O. Akilina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

А. Pryimachek

Borys Grinchenko Kyiv University

O. Ivanchenko

Borys Grinchenko Kyiv University

ENSURING THE PROFESSIONAL WORK ABILITY OF PERSONNEL IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.82

Н. П. Скригун

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

К. Ю. Семененко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

І. М. Лісовська

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

РЕФЛЕКСИВНИЙ ХАРАКТЕР ВЕДЕННЯ SMM-СТРАТЕГІЇ ДЛЯ FMCG КОМПАНІЙ

N. Skryhun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing,National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

K. Semenenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing,National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

I. Lisovska

Master's student, National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

REFLEXIVE CHARACTER OF SMM-STRATEGY FOR FMCG COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.83

Kh. Danylkiv

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv

O. Sadura

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Accounting and Analysis, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv

O. Vasylyna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economy,Lviv National Agrarian University, Ukraine, Lviv

THE ROLE OF SWOT ANALYSIS IN SUBSTANTIATION PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISE

Х. П. Данилків

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

О. Б. Садура

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

О. Р. Василина

к. е. н., доцент кафедри економіки,Львівський національний аграрний університет, м. Львів, Україна

РОЛЬ SWOT-АНАЛІЗУ В ОБҐРУНТУВАННІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НАФТОГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.84

Н. М. Штефан

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

O. І. Драпалюк

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ОЦІНКА ВПЛИВУ НОВИХ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ІНСТРУМЕНТІВ ТА ІНСТИТУТІВ НА СТАЛІСТЬ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА ЕКОНОМІКИ В ЦІЛОМУ

N. Shtefan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

O. Drapalyuk

National Technical University “Dnipro Polytechnic”, DniproO. DrapalyukMaster's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

ASSESSING THE IMPACT OF NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES, INSTRUMENTS AND INSTITUTIONS ON THE SUSTAINABILITY OF FINANCIAL MARKETS AND THE ECONOMY AS A WHOLE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.85

Л. М. Очеретько

к. е. н, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

О. В. Харьковська

магістрант кафедри обліку та оподаткування, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

L. Ocheretko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University «Zaporozhye Polytechnic»

O. Kharkovska

Master’s student of the Department of Accounting and Taxation,National University «Zaporozhye Polytechnic»

IMPROVEMENT OF CASH ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.86

О. А. Боднар

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. А. Лісова

здобувач вищої освіти, Миколаївський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ЯК БАЗИСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

О. Bodnar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolaiv National Agrarian University

A. Lisova

Applicant for higher education, Mykolaiv National Agrarian University

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF PUBLIC TRUST AS A BASIS FOR THE FORMATION OF FINANCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.87

Л. І. Чернобай

к. е. н., професор кафедри ММП,Національний університет «Львівська політехніка»

О. І. Дума

здобувач ступеня PhD, старший викладач кафедри АФМ,Національний університет «Львівська політехніка»

СТРУКТУРА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВОМ: МОДЕЛІ PMTL/TPR ТА TPL

L. Chernobay

PhD in Economics, Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship, Lviv Polytechnic National University

O. Duma

Сandidate for a degree, Senior Lecturer of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

THE STRUCTURE OF IMPACT FACTORS THAT INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT: PMTL / TPR AND TPL MODELS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.88

С. В. Адонін

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ю. М. Калашнікова

магістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

А. А. Смолянський

магістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. Adonin

PhD in Economics,Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

Yu. Kalashnikova

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

А. А. Smolyansky

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

MANAGEMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.89

Н. Л. Марусяк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ю. О. Шум

cтудентка кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОЦІНКА ФІНАНСОВО СТАНУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ ДИНАМІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

N. Marusiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Yuriy Fedkovich Chernivtsy National University

Y. Shum

Student of the Department of Finance and Credit, Yuriy Fedkovich Chernivtsy National University

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATUS OF THE TELECOMMUNICATION ENTERPRISE TO UNSURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MODERN DYNAMIC COMPETITIVE CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.90

І. І. Сидоренко

к. пед. н., доцент кафедри фундаментальних дисциплін,Національна академія Національної гвардії України

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЛАНЦЮЖКІВ ПОСТАЧАННЯ

I. Sydorenko

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Fundamental Subjects, National Academy of the National Guard of Ukraine

MATHEMATICAL MODELING OF LOGISTIC PROCESSES OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE IN THE FRAMEWORK OF SUPPLY CHAINS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.91

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій

І. П. Васильчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій

О. В. Смирна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій

ПІДТРИМКА СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС АКТИВНОЇ ФАЗИ ЕПІДЕМІЧНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ

N. Izmaylova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

I. Vasylchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

O. Smyrna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

SUPPORT OF STABLE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE DURING THE ACTIVE PHASE OF EPIDEMIC PHENOMENA IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.92

І. М. Чирак

к. е. н., доцент кафедри економіки та економічної теорії,Західноукраїнський національний університет

ЕКОНОМІКА СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

I. Chyrak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department Economics and Economic Theory, West Ukrainian National University

THE ECONOMICS OF SOCIAL MEDIA: CURRENT TRENDS AND FEATURES OF ITS DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.93

Л. А. Азьмук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

О. М. Щербатюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕЖ ЦИФРОВИХ РИНКІВ

L. Azmuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, SHEE “KNEU named after Vadym Hetman”

O. Shcherbatiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, SHEE “KNEU named after Vadym Hetman”

FEATURES OF IDENTIFICATION OF DIGITAL MARKETS’ BOUNDARIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.94

В. В. Кавецький

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця

О. Г. Ратушняк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця

СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯМ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА

V. Kavetskiy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Ukraine, Vinnytsia

O. Ratushnyak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Ukraine, Vinnytsia

MODERN MANAGEMENT SYSTEMS FOR PLANNING AND ORGANIZATION OF PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.95

Н. М. Соколова

к. е. н., Національний транспортний університет, Київ, Україна

Н. Г. Пархоменко

к. х. н., Національний транспортний університет, Київ, Україна

РОЛЬ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ В УМОВАХ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

N. Sokolova

PhD in Economics, National University of Transport, Kyiv, Ukraine

N. Parkhomenko

PhD in Chemistry, National University of Transport, Kyiv, Ukraine

THE ROLE OF NATURAL PAYMENTS IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.96

В. М. Булавинець

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

V. Bulavynets

PhD in Economics, AssociateProfessor of the Department of Finance named after S. І. Yuriy, West Ukrainian National University, Ternopil

BUDGETARY DECENTRALIZATION IN UKRAINE: ESSENCE AND SPECIFIC OF REALIZATION ARE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.97

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. Ю. Олійник

бакалавр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

O. Podolianchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation in the fields of economics,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Y. Oliynyk

4th year student of the Department of Accounting and Taxation,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE LAND: ACCOUNTING AND TAXATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.98

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент, бухгалтер ТОВ «Вінницягаз Збут», м. Вінниця

АУДИТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В АУДИТІ

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor, Accountant,Vinnytsiagaz Zbut LLC, Vinnytsia

AUDIT DOCUMENTATION AS A MEANS OF QUALITY ASSURANCE IN THE AUDIT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.99

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

L. Alіeshchenko

Assistant of the Department of Management and Information Technologies,Kherson State Agrarian and Еconomic University

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INTERNET MARKETING DEVELOPMENT IN THE AGE OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.100

І. С. Луценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

А. О. Полянцева

студентка кафедри фінансів,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

СУЧАСНИЙ СТАН ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. Lutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

А. Polyantseva

Student of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

CURRENT STATE OF TAXATION OF AGRICULTURAL ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.101

В. Г. Бабенко-Левада

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний Університет «Запорізька Політехніка» , Україна

О. А. Скорба

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ІНДЕТЕРМІНІСТСЬКИЙ ПІДХІД

V. Babenko-Levada

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Bank Sleep and Insurance,Zaporizhzhia Politechnic National University, Ukraine

O. Skorba

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,Education and Research Institute for Business, Economics and Menagement, Sumy State University

FORECASTING THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE: INDETERMINISTIC APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.102

К. С. Нікітенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: АСПЕКТИ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

K. Nikitenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Еconomic University

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: ASPECTS, TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN A PANDEMIC CONDITION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.103

Л. А. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

Л. М. Малюга

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

О. С. Фротер

к. е. н., старший викладач кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

І. О. Нижник

доктор філософії,Уманський національний університет садівництва

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК РЕЗЕРВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Uman National University of Horticulture

L. Maliuga

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

O. Froter

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics, Uman National University of Horticulture

I. Nizhnik

PhD, Uman National University of Horticulture

COST MANAGEMENT AS A RESERVE TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.104

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. В. Пришляк

д. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТРАТЕГІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РАЦІОНАЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ РОСЛИННИЦТВА, ВІДХОДАМИ ТКАНИН ТВАРИН, ТВАРИННИМ ГНОЄМ, АГРОХІМІЧНИМИ ВІДХОДАМИ

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

N. Pryshliak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

STRATEGY OF WASTE MANAGEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES: RATIONAL MANAGEMENT OF PLANT WASTE, WASTE OF ANIMAL TISSUE, ANIMAL MANURE, ARCHOCHEMICAL WASTE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.105

О. О. Іжболдіна

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва,Дніпровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпро

О. М. Карамушка

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпро

М. О. Сичова

доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпро

І. І. Шрамко

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпро

АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Izhboldina

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Technology of Livestock Production,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

O. Karamushka

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

M. Sychova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management, Public Management and Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

I. Shramko

Senior Lecturer of the Department of Information Systems and Technologies,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ANALYSIS OF THE STATE OF PRODUCTION OF LIVESTOCK PRODUCTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.200

П. В. Кондро

здобувач наукового ступеня PhD, Київський національний економічний університет іменні Вадима Гетьмана

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БОРГОВОЮ БЕЗПЕКОЮ: ПРОБЛЕМИ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

P. Kondro

Сandidate for a degree, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

SYSTEM ОF DEBT SECURITY: PROBLEMS, FOREIGN EXPERIENCE AND DIRECTIONS OF REFORM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.201

В. М. Селезньова

аспірант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА СПОЖИВАННЯ: АНАЛІТИЧНА РЕТРОСПЕКЦІЯ

V. Seleznova

Postgraduate student of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

TRANSFORMATION OF ECONOMIC VISION FOR CONSUMPTION: AN ANALYTICAL RETROSPECTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.202

М. О. Прокопенко

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Prokopenko

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

IMPROVING THE CLASSIFICATION OF BUSINESS PROCESSES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.203

А. Ю. Жаріков

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

A. Zharikov

Postgraduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FISCAL POLICY AS AN INSTRUMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.204

В. В. Ходаковський

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

V. Khodakovsky

Postgraduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL AND BUDGETARY COMPONENT OF ECONOMIC GROWTH

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.205

А. А. Машевська

асистент кафедри аналізу та аудиту,Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

A. Mashevska

Assistant of the Department of Analysis and Audit,Vinnitsa National Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF ACCOUNTING AND TAXATION OF WAGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.206

І. Г. Безкровна

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

І. С. Лазаренко

к. ф.-м. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ КОРИСТУВАЧІВ МОБІЛЬНОЇ ГРИ В ЖАНРІ CASUAL

I. Bezkrovna

Master's student, National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

I. Lazarenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

FORECASTING THE FINANCIAL INDICATORS OF MOBILE GAME USERS IN THE CASUAL GENRE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.207

О. Л. Токарчук

магістрант, Університет державної фіскальної служби України

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ

O. Tokarchuk

Master's student, University of State Fiscal Service of Ukraine

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STATE DEBT SERVICE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.208

О. О. Редько

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Я. Ф. Вдодович

магістр, Таврійський університет ім. В.І. Вернадського

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ У СФЕРІ СПРИЙНЯТТЯ КРАУДФАНДИНГОВОЇ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ В СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

O. Redko

Postgraduate student, Kyiv National University named after Vadim Getman

Y. Vdodovich

Mаstеr's dеgrее, Tavria University named after V.I. Vernadsky

PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS IN THE FIELD OF PERCEPTION OF CROWDFUNDING BUSINESS CULTURE IN THE SOCIAL CONDITIONS OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»