Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2009

К. В. Бажеріна

асистент, кафедра промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВОЇ МАРКИ

І. В.  Дорошенко

к.е.н., докторант КНУ ім. Т. Шевченка, МВА

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ КАПІТАЛУ

О. В. Кубатко

аспірант, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ЗДОРОВ’ЯМ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБРУДНЕННЯМ ДОВКІЛЛЯ

І. Ю. Зайцева

к.е.н., доцент, кафедра «Фінанси», Українська державна академія залізничного транспорту

ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

К. В. Кутрань

аспірант,  Донецький національний університет

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Максимець

кандидат економічних наук, доцент,  кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ДЕРЕВИНОЮ ТА ПРОДУКЦІЄЮ З ДЕРЕВИНИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ ТА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

М. О. Малаксіано

асистент, кафедра економічної теорії і кібернетики,  Одеський Національний морський університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ

В. В. Микитенко

д.е.н.

Л. С. Ладонько

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ

Р. В. Попельнюхов

аспірант, відділ моделювання та короткострокового прогнозування, Інститут економіки та прогнозування, Національна Академія Наук України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

В. А. Рысина

старший преподаватель, Керченский Государственный Морской технологическоий университет

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ УКРАИНЫ

М. Ю. Сакун

аспірант, кафедра страхування, Київський Національний Економічний Університет ім. В.Гетьмана

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

П. Б. Чурило

Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра банківської справи

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У РОЗВИТКУ БАНКІВ

О. В. Кубатко

асистент, кафедра економіки, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ СТРИМУВАННЯ ПРИРОДОДЕСТРУКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. М. Крейдич

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Т. В. Кондратьєва

аспірант, Донецький національний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ФІРМИ ЯК МЕРЕЖІ ІНСТИТУЦІЙНИХ УГОД

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Видавничо-поліграфічний інститут

ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

К. В. Паливода

к.е.н.

ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАРОЩУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. М. Мандзик

Рада по вивченню продуктивних сил України

ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ РЕНТНОЇ СКЛАДОВОЇ У ДОХОДАХ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ

Ю. Г. Гуцуляк

к.е.н., завідувач Косівським відділом проблем гірського землекористування, Івано-Франківський інститут АПВ УААН

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

А. М. Дейнека

к. е. н., доц., Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ СЕКТОРОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»