EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2009

К. В. Бажеріна

асистент, кафедра промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВОЇ МАРКИ

І. В.  Дорошенко

к.е.н., докторант КНУ ім. Т. Шевченка, МВА

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ КАПІТАЛУ

О. В. Кубатко

аспірант, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ЗДОРОВ’ЯМ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБРУДНЕННЯМ ДОВКІЛЛЯ

І. Ю. Зайцева

к.е.н., доцент, кафедра «Фінанси», Українська державна академія залізничного транспорту

ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

К. В. Кутрань

аспірант,  Донецький національний університет

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Максимець

кандидат економічних наук, доцент,  кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ДЕРЕВИНОЮ ТА ПРОДУКЦІЄЮ З ДЕРЕВИНИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ ТА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

М. О. Малаксіано

асистент, кафедра економічної теорії і кібернетики,  Одеський Національний морський університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ

В. В. Микитенко

д.е.н.

Л. С. Ладонько

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ

Р. В. Попельнюхов

аспірант, відділ моделювання та короткострокового прогнозування, Інститут економіки та прогнозування, Національна Академія Наук України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

В. А. Рысина

старший преподаватель, Керченский Государственный Морской технологическоий университет

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ УКРАИНЫ

М. Ю. Сакун

аспірант, кафедра страхування, Київський Національний Економічний Університет ім. В.Гетьмана

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

П. Б. Чурило

Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра банківської справи

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У РОЗВИТКУ БАНКІВ

О. В. Кубатко

асистент, кафедра економіки, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ СТРИМУВАННЯ ПРИРОДОДЕСТРУКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. М. Крейдич

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Т. В. Кондратьєва

аспірант, Донецький національний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ФІРМИ ЯК МЕРЕЖІ ІНСТИТУЦІЙНИХ УГОД

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Видавничо-поліграфічний інститут

ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

К. В. Паливода

к.е.н.

ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАРОЩУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. М. Мандзик

Рада по вивченню продуктивних сил України

ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ РЕНТНОЇ СКЛАДОВОЇ У ДОХОДАХ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ

Ю. Г. Гуцуляк

к.е.н., завідувач Косівським відділом проблем гірського землекористування, Івано-Франківський інститут АПВ УААН

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

А. М. Дейнека

к. е. н., доц., Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ СЕКТОРОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця