EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2010

С. Г. Дрига

к.е.н, Генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Н. І. Богомолова

к.е.н., доцент, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАРМОНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИСКОРЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

А. О. Крисак

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Бондарчук

к.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В. А. Міщенко

доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «ХПІ»

Н. С. Клунко

асистент, кафедра «Фінансів, контролінгу на ЗЕД», НТУ «ХПІ»

 «ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА УКРАЇНСЬКИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК ФАКТОР ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

І. В. Сегеда

Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ВТРАТ КАПІТАЛУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ

С. М. Січко

аспірант, Миколаївський Державний Університет імені В.О.Сухомлинського

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ

Л. О. Шашула

к.е.н., старший науковий співробітник, відділ просторового розвитку та земельних відносин, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Ю. С. Наумко

асистент кафедри економіки і контролінгу, Сумський національний аграрний університет

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Т. Н. Черната

к.э.н., доцент кафедры «Экономики предприятий», Приазовский государственный технический университет (г. Мариуполь)

А. В. Ковалев

ст. преподаватель кафедры «Экономики предприятий», Приазовский государственный технический университет (г. Мариуполь)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ ИЛЬИЧА

М. О. Лишенко

к.е.н., доцент  кафедри статистики, АГД та маркетингу, Сумський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ СКОРОЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

О. А. Мишко

к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний універститет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В РЕГІОНІ

В. Ю. Петрунін

аспірант, кафедра «Економічна теорія» обліково-фінансовий факультет, Донецький національний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. М. Сазонець

д.е.н., Дніпропетровський національний університет

О. І. Бобирь

к.е.н., Дніпропетровський національний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

Е. В. Степанова

к.э.н. старший преподаватель, Международный гуманитарный университет (г. Одесса)

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ (НА ПРИМЕРЕ АЗОВСКОГО РЕГИОНА)

Т. В. Турова

аспірант, Сумський національний аграрний університет

ОЦІНКА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

А. О. Федорченко

аспірант, Криворізький технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГІРНИЧОРУДНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ

Н. В. Черевик

старший викладач, Кременчуцький державний університет

І. О. Компанієць

студент, Кременчуцький державний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

А. В. Череп

д.е.н., професор, зав. кафедри ФіК, Запорізький національний університет

С. І. Васильєва

аспірант, Національний університет харчових технологій

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

І. Г. Костирко

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

ЕНЕРГІЯ І ЕКОНОМІЧНА МАСА ЯК РЕЗУЛЬТАТ  СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Л. В. Байдалюк

Вінницький національний технічний університет

СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРОСТОРІ

Л. С. Іванова

здобувач, Білоцерківський національний аграрний університет

СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ ПІСЛЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ

А. В. Гриньов

д.е.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

В. В. Шульженко

студентка, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Гринько

к.е.н., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВПІДПРИЄМСТВ

О. О. Зеленко

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Т. А. Васильєва

ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

С. В. Лєонов

ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

О. В. Макарюк

Сумський державний університет

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

О. Ф. Андросова

к.е.н., Запорізький національний технічний університет

І. В. Михайлова

Запорізький національний технічний університет

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ   БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Т. І. Зосименко

аспірант, Академія муніципального управління

ІНДИКАТОРИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Н. М. Костюченко

асистент, кафедра економічної теорії, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. СУМИ)

М. М. Одінцов

к. е. н., доцент, декан, факультет електронних технологій, Черкаський державний технологічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України  

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

В. В. Шевчук

ас. каф. МіРЕ, Харківська національна академія міського господарства

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ: РЕТРОСПЕКТИВА, НЕДОЛІКИ ТА ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД

С. А. Харчук

викладач, кафедра економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки Тернопільського Національного економічного університету

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЙНЯТОГО І БЕЗРОБІТНОГО СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ

М. С. Пашкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН» ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця