Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2011

І. С.  Ткаченко

д. е. н., професор кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці, Хмельницький Національний університет

О. О. Сухіна

к. н. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії та фінансів  Донбаська національна академія будівництва та архітектури

М. І. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький фінансово-економічний університет

ЕНТРОПІЙНИЙ АНАЛІЗ ГАРМОНІЙНОСТІ СКЛАДОВИХ БЮДЖЕТУ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Є. М. Ахромкін

к.е.н., доцент, завідувач магістратурою державного управління  Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля

КОНЦЕПТ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Б. Б. Семак

к. т. н., доцент Львівська комерційна академія

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОТЕКСТИЛЮ

С. Є. Антонова

ст. викладач Національного університету водного господарства та природокористування

УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

О. А. Гавриш

проф. д.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»

С. М. Савченко

ст. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Г. Ганечко

к.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ВАРТІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЕКТУ

А. М. Дворецький

аспірант, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РІЛЛІ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ ГУМУСУ

О. Г. Кірдіна

кандидат економічних наук, Українська державна академія залізничного транспорту

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

І. А. Дернова

викладач, Черкаський державний бізнес-коледж аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ДИНАМІКА КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ: СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА 

О. Ю. Подмарьов

аспірант кафедри "Міжнародні фінанси", УДУ "ФМТ"

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ В АСПЕКТІ ВПЛИВУ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

А. О. Князевич

к.е.н., ст. викл. кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

О. В. Крайчук

к.ф.-м.н., доц., декан факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК

М. М. Одінцов

к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

СТРАТЕГІЯ І СТРУКТУРА: ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПОТЕНЦІАЛУ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Т. В. Луцька

к.е.н., доцент, Європейський університет, м. Київ

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ-ТУРОПЕРАТОРІВ COMPETITIVENESS BUSINESS PROCESSES ESTIMATION OF TOUR-OPERATORS

А. М. Чепеленко

к.е.н.,доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту Українська інженерно-педагогічна академія

ТРАНСКОРДОНННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ю. О. Юхновська

старший викладач кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЗАТ «ЗАЗ»

Ю. М. Бездітко

старший викладач кафедри Податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету

ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Риженко

старший викладач кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»