EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2011

І. С.  Ткаченко

д. е. н., професор кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці, Хмельницький Національний університет

О. О. Сухіна

к. н. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії та фінансів  Донбаська національна академія будівництва та архітектури

М. І. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький фінансово-економічний університет

ЕНТРОПІЙНИЙ АНАЛІЗ ГАРМОНІЙНОСТІ СКЛАДОВИХ БЮДЖЕТУ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Є. М. Ахромкін

к.е.н., доцент, завідувач магістратурою державного управління  Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля

КОНЦЕПТ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Б. Б. Семак

к. т. н., доцент Львівська комерційна академія

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОТЕКСТИЛЮ

С. Є. Антонова

ст. викладач Національного університету водного господарства та природокористування

УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

О. А. Гавриш

проф. д.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»

С. М. Савченко

ст. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Г. Ганечко

к.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ВАРТІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЕКТУ

А. М. Дворецький

аспірант, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РІЛЛІ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ ГУМУСУ

О. Г. Кірдіна

кандидат економічних наук, Українська державна академія залізничного транспорту

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

І. А. Дернова

викладач, Черкаський державний бізнес-коледж аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ДИНАМІКА КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ: СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА 

О. Ю. Подмарьов

аспірант кафедри "Міжнародні фінанси", УДУ "ФМТ"

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ В АСПЕКТІ ВПЛИВУ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

А. О. Князевич

к.е.н., ст. викл. кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

О. В. Крайчук

к.ф.-м.н., доц., декан факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК

М. М. Одінцов

к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

СТРАТЕГІЯ І СТРУКТУРА: ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПОТЕНЦІАЛУ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Т. В. Луцька

к.е.н., доцент, Європейський університет, м. Київ

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ-ТУРОПЕРАТОРІВ COMPETITIVENESS BUSINESS PROCESSES ESTIMATION OF TOUR-OPERATORS

А. М. Чепеленко

к.е.н.,доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту Українська інженерно-педагогічна академія

ТРАНСКОРДОНННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ю. О. Юхновська

старший викладач кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЗАТ «ЗАЗ»

Ю. М. Бездітко

старший викладач кафедри Податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету

ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Риженко

старший викладач кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця