EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2012

Є. М. Ахромкін

доктор економічних наук, СНУ ім. В Даля

Н. В. Шумакова

науковий співробітник, Луганська філія інституту економіко-правових досліджень НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Н. І. Богомолова

д.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту,  м. Київ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

А. М. Домище-Медяник

ст. викладач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу УНЦ КНТЕУ

П. П. Гаврилко

к.е.н., директор УНЦ КНТЕУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ В РЕГІОНІ

Ю. Л. Петрушевський

к. е. н., професор кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ЖКГ

Т. А. Лєх

старший науковий співробітник кафедри економічної теорії Донецького національного університету

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

І. М. Пальчик

старший викладач кафедри менеджменту та права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Д. І. Пшоняк

Начальник управління Держкомзему  у м. Житомирі Житомирської області

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант,  Класичний приватний університет

ВАРТІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

Я. В. Остафійчук

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу суспільних проблем сталого розвитку, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ПРІОРИТЕТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. А. Бовш

канд. екон. наук, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

НАПРЯМИ РЕСТРУКТУРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

В. А. Рысина

к.э.н., доцент кафедры учета и аудита Керченского государственного морского технологического университета

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ГОДЫ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

О. Ю. Мірошниченко

к.е.н, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В. І. Карюк

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Долгошея

к.е.н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

Д. О. Власенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і управління, Конотопський інститут Сумського державного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ М. КОНОТОП СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Я. Ф. Жовнірчик

д.держ.упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Р. П. Вдовиченко

кандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Миколаївського міжнародного інституту розвитку людини ВНЗ ВМУРОЛ «Україна»

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

О. М. Грабчук

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. С. Донець

кандидат економічних наук, Донецький національний технічний університет

МОДЕЛЬ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТИПУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

О. І. Цимбал

к.е.н., доцент, викладач кафедри маркетингу, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Л. О. Василькевич

пошукач, викладач кафедри менеджменту, Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКІСНО-ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

В. С. Домбровський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми

Д. М. Григор’єв

магістр з економічної кібернетики

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ МОДЕЛІ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

П. К. Бечко

к.е.н., доцент

А. О. Романова

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

А. О. Дергоусова

старший викладач кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ

Д. В. Бусарєв

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ ДИСБАЛАНСУ РИНКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ

О. М. Гончарова

к.е.н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

Г. М. Яровенко

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ПРОЦЕСІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

А. А. Халецька

д.держ.упр., доцент, професор кафедри загального та адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. М. Фролов

д.е.н., професор кафедри фінансів, Сумський державний університет

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

М. О. Трофімова

студентка Національного університету ДПС України, м. Ірпінь

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ

Б. І. Сюркало

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Ю. В. Поготовка

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

КОНТРОЛЬ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

С. О. Іллічевський

аспірант кафедри економічної кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

А. А. Жигірь

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л. Ю. Матвійчук

к.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

І. В. Сагайдак

аспірант кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

О. О. Кахович

к. держ. упр., доцент

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК УЧАСНИКА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

В. В. Коваленко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету

Я. Є. Вербицька

провідний економіст управління статистики в Сумській області

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

А. А. Степанкова

магістр, НТУУ «КПІ»

 МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Т. Г. Бусарєва

аспірантка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ

Д. В. Малаховський

асистент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

СИСТЕМА НАСІННИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ

О. А. Пурденко

аспірант Національного університету державної податкової служби України,  головний державний податковий ревізор – інспектор Спеціалізованої державної податкової інспекції міста Києва по роботі з великими платниками податків

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

Б. М. Сердюк

доц., к.т.н.

А. А. Ліщук

студентка ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ SAIDI, SAIFI ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Ляшенко

викладач, Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. В. Дегтярь

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Сумський національний аграрний університет

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

О. В. Степанова

к.е.н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

НАКОПИЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ

М. В. Лизун

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

Н. В. Комар

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АНТИІНФЛЯЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Н. П. Мешко

д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту та туризму Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Д. М. Щитов

аспірант Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ У КРАЇНАХ ЄС

І. М. Грищенко

д.е.н., професор, чл.кор. НАПНУ, заслужений працівник освіти України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

О. М. Павлова

асистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ІЗ УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

И. А. Голубкова

к.э.н., доцент, доцент кафедры Экономической теории и предпринимательства на морском транспорте, Одесская национальная морская академия

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА

О. П. Бутенко

Харківський національний університет будівництва та архітектури

РОЗРОБКА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

В. В. Іванишин

д. е. н., доцент, проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

О. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

РОЗВИТОК ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В ПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця