Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2012

Є. М. Ахромкін

доктор економічних наук, СНУ ім. В Даля

Н. В. Шумакова

науковий співробітник, Луганська філія інституту економіко-правових досліджень НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Н. І. Богомолова

д.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту,  м. Київ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

А. М. Домище-Медяник

ст. викладач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу УНЦ КНТЕУ

П. П. Гаврилко

к.е.н., директор УНЦ КНТЕУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ В РЕГІОНІ

Ю. Л. Петрушевський

к. е. н., професор кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ЖКГ

Т. А. Лєх

старший науковий співробітник кафедри економічної теорії Донецького національного університету

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

І. М. Пальчик

старший викладач кафедри менеджменту та права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Д. І. Пшоняк

Начальник управління Держкомзему  у м. Житомирі Житомирської області

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант,  Класичний приватний університет

ВАРТІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

Я. В. Остафійчук

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу суспільних проблем сталого розвитку, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ПРІОРИТЕТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. А. Бовш

канд. екон. наук, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

НАПРЯМИ РЕСТРУКТУРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

В. А. Рысина

к.э.н., доцент кафедры учета и аудита Керченского государственного морского технологического университета

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ГОДЫ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

О. Ю. Мірошниченко

к.е.н, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В. І. Карюк

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Долгошея

к.е.н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

Д. О. Власенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і управління, Конотопський інститут Сумського державного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ М. КОНОТОП СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Я. Ф. Жовнірчик

д.держ.упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Р. П. Вдовиченко

кандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Миколаївського міжнародного інституту розвитку людини ВНЗ ВМУРОЛ «Україна»

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

О. М. Грабчук

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. С. Донець

кандидат економічних наук, Донецький національний технічний університет

МОДЕЛЬ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТИПУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

О. І. Цимбал

к.е.н., доцент, викладач кафедри маркетингу, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Л. О. Василькевич

пошукач, викладач кафедри менеджменту, Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКІСНО-ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

В. С. Домбровський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми

Д. М. Григор’єв

магістр з економічної кібернетики

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ МОДЕЛІ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

П. К. Бечко

к.е.н., доцент

А. О. Романова

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

А. О. Дергоусова

старший викладач кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ

Д. В. Бусарєв

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ ДИСБАЛАНСУ РИНКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ

О. М. Гончарова

к.е.н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

Г. М. Яровенко

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ПРОЦЕСІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

А. А. Халецька

д.держ.упр., доцент, професор кафедри загального та адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. М. Фролов

д.е.н., професор кафедри фінансів, Сумський державний університет

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

М. О. Трофімова

студентка Національного університету ДПС України, м. Ірпінь

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ

Б. І. Сюркало

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Ю. В. Поготовка

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

КОНТРОЛЬ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

С. О. Іллічевський

аспірант кафедри економічної кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

А. А. Жигірь

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л. Ю. Матвійчук

к.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

І. В. Сагайдак

аспірант кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

О. О. Кахович

к. держ. упр., доцент

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК УЧАСНИКА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

В. В. Коваленко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету

Я. Є. Вербицька

провідний економіст управління статистики в Сумській області

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

А. А. Степанкова

магістр, НТУУ «КПІ»

 МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Т. Г. Бусарєва

аспірантка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ

Д. В. Малаховський

асистент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

СИСТЕМА НАСІННИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ

О. А. Пурденко

аспірант Національного університету державної податкової служби України,  головний державний податковий ревізор – інспектор Спеціалізованої державної податкової інспекції міста Києва по роботі з великими платниками податків

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

Б. М. Сердюк

доц., к.т.н.

А. А. Ліщук

студентка ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ SAIDI, SAIFI ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Ляшенко

викладач, Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. В. Дегтярь

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Сумський національний аграрний університет

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

О. В. Степанова

к.е.н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

НАКОПИЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ

М. В. Лизун

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

Н. В. Комар

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АНТИІНФЛЯЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Н. П. Мешко

д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту та туризму Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Д. М. Щитов

аспірант Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ У КРАЇНАХ ЄС

І. М. Грищенко

д.е.н., професор, чл.кор. НАПНУ, заслужений працівник освіти України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

О. М. Павлова

асистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ІЗ УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

И. А. Голубкова

к.э.н., доцент, доцент кафедры Экономической теории и предпринимательства на морском транспорте, Одесская национальная морская академия

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА

О. П. Бутенко

Харківський національний університет будівництва та архітектури

РОЗРОБКА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

В. В. Іванишин

д. е. н., доцент, проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

О. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

РОЗВИТОК ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В ПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»