Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2013

І. І. Вініченко

д. е. н., проф., Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

І. Я. Погрібний

д. е. н., зав кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУ

О. К. Тімофеєв

к. е. н., директор, інжинірингово-фінансова компанія «ЕТІС»

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ПРИ СТВОРЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

О. Й. Шевцова

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

О. А. Гавриш

д. т .н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

А. Д. Кухарук

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Л. А. Янковська

д. е. н., професор, ректор ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ф. О. Журавка

д.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ΟБЛІКУ ФΟРМУВАННЯ ТА ВИКΟРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ЗА МІЖБАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ

Ю. В. Біляк

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту ім. Й.Завадського, НУБіП 

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЯВУ ОПОРТУНІСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В УКРАЇНСЬКИХ КОРПОРАЦІЯХ

М. П. Політило

канд. екон. наук, НУ “Львівська політехніка”

МЕТОДИКА ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ

В. І. Криленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Н. В. Приказюк

к. е. н., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ БРОКЕРІВ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Н. З. Мачуга

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕМПІРИЧНІ ЗНАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

В. К. Рудик

кандидат економічних наук, доцент, директор інституту бізнесу і фінансів, Подільський державний аграрно – технічний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАХИСТІ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ УЧАСНИКІВ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ ПРОГРАМ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» м. Умань

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Н. О. Рибалко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

І. А. Савченко

викладач,Київський економічний коледж, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН

С. В. Петруха

в. о. доц., радник першого проректора Університету “КРОК”, м. Київ

Н. М. Петруха

завідуюча відділу аспірантури та докторантури ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (ЧАСТИНА 1)

А. О. Дергоусова

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

О. Г. Домбровський

к. е. н., докторант Інституту світової економіки і міжнародних відносин

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА У ВИМІРАХ СИНЕРГЕТИКИ: ЧАСОВОПРОСТОРОВИЙ КОНТЕКСТ

І. С. Воронецька

к. е. н., доцент Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, м. Вінниця

ОЦІНКА КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Л. Є. Дейкало

Дніпропетровська державна фінансова академія

А. Ю. Чубак

Дніпропетровська державна фінансова академія

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

К. С. Салига

д. е. н., професор, завідувач кафедрою фінансів і кредиту Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

М. Ф. Аверкина

кандидат економічних наук, докторант, Луцький національний технічний університет

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТА

С. М. Фролов

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет,  м. Суми

О. О. Білопільська

аспірант, Сумський державний університет,  м. Суми

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННІ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

В. В. Лойко

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. М. Парубець

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ

Л. О. Добрик

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

А. В. Кононов

магістр з фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

Є. В. Гагіна

магістр з фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Стець

доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Факультет менеджменту та маркетингу, Національній технічний університет України «КПІ»

О. С. Гришечкина

студентка групи УК-71м, Факультет менеджменту та маркетингу, Національній технічний університет України «КПІ»

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

І. В. Пономаренко

к. е. н., в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу, ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», м. Київ

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Т. С. Шемет

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КИТАЙСЬКОГО ЮАНЯ

С. Р. Добровольська

здобувач, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ФОРМУВАННЯ СОЦІОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ю. О. Хваль

магістр за спеціальністю «Економіка та підприємництво», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

І. Б. Яців

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

УЧАСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доц. кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

С. А. Лисак

магістрант кафедри фінансів і кредит, Дніпродзержинський державний технічний університет

А. Д. Сергутіна

магістрант кафедри фінансів і кредит, Дніпродзержинський державний технічний університет

ЛІКВІДНІСТЬ І ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЇХ РОЛЬ У ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

К. В. Богун

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансів Донбаської національної академії будівництва та архітектури, м. Макіївка

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ОЗЕЛЕНЕННЯ ДАХІВ БУДІВЕЛЬ

А. П. Дорошенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІАГНОСТИКИ ЗАГАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМТСВА

О. С. Дорош

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОСТІР В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПЛАНУВАННІ ЯК БАЗИС УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

В. О. Григоренко

здобувач Львівської державної фінансової академії, м.Львів

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

О. Ю. Коваленко

кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою та геоінформатики, Південнослав’янський Інститут Київського славістичного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

А. В. Колдовський

аспірант, асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК НУБіП України

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА РІВНІ РЕГІОНІВ

Т. І. Просянкіна-Жарова

здобувач, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР РІЗНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ РЕГІОНІ

І. В. Король

аспірантка кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Д. І. Продан

студент 4-го курсу економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

І. В. Макалюк

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

К. В. Карпова

здобувач, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СУБ’ЄКТ ОСВІТНЬОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г. М. Твердомед

аспірант, Національний Педагогічний Університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

А. О. Фоменко

асистент кафедри оподаткування Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля, м. Луганськ

ПРИСКОРЕННЯ АКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

Я. В. Петраков

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів

С. О. Чешко

студент, Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів

ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДРОКОРИСТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ

Р. Г. Сніщенко

к. е. н., доцент кафедри електронних апаратів, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ БАНКУ

П. В. Пузирьова

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедрою економіки Міжгалузева академія управління

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Д. М. Котенок

к. е. н., доцент, докторант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МІСТО КИЇВ ТА СТОЛИЦІ НАЙБІЛЬШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІКИ

М. М. Кочерга

к. с.-г. н., с. н. с., заступник директора з наукової роботи та інноваційної діяльності Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І АУДИТУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

С. В. Поліщук

асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

О. О. Самко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Мельник

старший викладач кафедри Перевезень і маркетингу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В ЛОГІСТИЦІ

Т. В. Блудова

д. е. н., професор, професор кафедри вищої математики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

В. В. Токар

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

М. М. Жибак

д. е. н., доцент, ВП НУБіП України „Бережанський агротехнічний інститут”

СОЦІАЛЬНО ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ОКРЕМИХ ОБЛАСТЕЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

В. В. Красношапка

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

О. В. Моргун

студентка, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ У КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Т. І. Сабецька

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

С. Ю. Шаповалов

начальник кредитного відділу Львівського регіонального центру АТ «Сведбанк» (публічне)

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. А. Романюк

заступник віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ СВІТУ

Г. І. Андрєєва

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

А. С. Ярошенко

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. А. Міненко

д. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ Ф. РАЙФФАЙЗЕНА І В. ХААЗА ДЛЯ ПОБУДОВИ КООПЕРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Є. В. Талавіра

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ПРИНЦИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ПАРКУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

І. І. Гаврилюк

асистент, Львівський національний аграрний університет

CТАН ТА НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

G. I. Oliynik

Postgraduate student, Department of Insurance and Risk Management Kyiv National Taras Shevchenko University

FEATURES OF CREATING A FINANCIAL SUPERMARKET, BASED ON BANK AND INSURANCE COMPANY

А. Д. Залевская-Шишак

к. э. н., ассистент кафедры экономической теории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Т. В. Співаковська

канд. екон. наук, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент,Вінницький національний аграрний університет

В. Г. Саветін

Вінницький національний аграрний університет

Ю. А. Марчук

Вінницький національний аграрний університет

БРЕНДИНГ ЯК НАПРЯМОК МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

С. О. Кобернюк

старший викладач кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрного університету, м. Дніпропетровськ

РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВИНАРСТВІ

А. І. Корчемлюк

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕВАГ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БІЗНЕСУ В МЕЖАХ АГРОХОЛДИНГУ

В. О. Трофимчук

асп., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗБИТКІВ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ТАРАСІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ)

О. А. Бондар

доцент, кандидат технічних наук

РОЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

С. В. Онищенко

канд. екон. наук, доцент, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка МОН України

І. Е. Лапінський

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет МОН України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ТІНІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ю. К. Зайцев

д. е. н., професор, КНЕУ імені Вадима Гетьмана

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

М. В. Бодрецький

викладач, к. е. н., МАУП

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

Л. О. Шпак

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»

О. С. Наконечна

к. е. н, доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

К. М. Швець

аспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Д. В. Дорошкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

МІЖНАРОДНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Л. Т. Герман

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

УКРАЇНА У СОЦІАЛЬНИХ ВИМІРАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

L. T. Herman

a graduate student, Ternopil National Economic University

UKRAINE SOCIAL DIMENSION IN GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT

В. Р. Товмасян

здобувач, ПВНЗ «Європейський університет»

С. С. Пахода

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

Шлебат Ал-Хакіма

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

V. Tovmasyan

Researcher Private High Educational Institution “European University”

S. Pahoda

Postgraduate student “European University”

Shlebat Al. Hakima

Postgraduate student Private High Educational Institution “European University”

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES INNOVATION PROCESSES INVESTMENT SUPPORT

А. М. Орел

асистент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»