Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2014

В. І. Ткачук

д. е. н., професор кафедри, завідувач кафедри економіки підприємства Житомирського національного агроекологічного університету

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

V. I. Tkachuk

PhD, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics of Zhytomyr National Agroecological University

INNOVATION AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF GRAIN PRODUCTION

Л. І. Гальків

д. е. н., доцент, професор кафедри вищої математики, економетрії і статистики, Львівська комерційна академія, м. Львів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

L. I. Нalkiv

Doctor of Economics, Associate Professor, professor of the Department of mathematics, econometrics and statistics in Lviv Academy of Commerce, Lviv

FINANCIAL PROVISION OF THE EDUCATIONAL COMPONENT OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES OF UKRAINE

Г. Є. Павлова

директор навчально-наукового інституту економіки, к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

G. Ye. Pavlova

Director of Education and Research Institute of Economics, Ph.D., Associate Professor, Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Ukraine

FEATURES OF THE AGRARIAN SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY

В. И. Демиденко

к. э. н., доцент, Днепропетровский национальный университет, г. Днепропетровск

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Vasily Demidenko

Cand. of Econ. Sciences, Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk

INFORMATIONAL - ANALYTICAL MODEL OF DEVELOPMENT STRATEGY SELECTION FOR NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS. STATEMENT OF THE PROBLEM

Л. В. Домбровська

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», м. Миколаїв

ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

L. Dombrovska

Candidate of economic science, assosiate professor of Finance and Credit chair, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of Higher Institution “University “Ukraine”, Mykolaiv city

STRENGTHEN THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE BY OPTIMIZING THE CAPITAL STRUCTURE

Р. М. Крамаренко

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВПЛИВ ЕКЗО- ТА ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ

R. M. Krаmаrеnkо

Ph.D. in Economics, Associated Professor, doctoral candidate at the Faculty of International Accounting and Audit of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

INFLUENCE OF EXOGENOUS AND ENDOGENOUS FACTORS ON DEVELOPMENT OF EUROPEAN CITIES

О. О. Бассова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. O. Bassova

Ph.D. , assistant professor of finance and credit, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University " Ukraine ", Nikolaev

MANAGEMENT FORMING COMPANY PROFITS CLOTHING INDUSTRY

Л. М. Малік

к. е. н., с. н. с. відділу розвитку підприємництва і кооперації, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

С. В. Забураннний

здобувач ННЦ «Інститут аграрної економіки»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

L. M. Malik

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow f the Division for Enterprise Development and Cooperation, NSC "Institute of Agricultural Economics"

S. V. Zaburanniy

applicant NSC "Institute of Agricultural Economics"

STATE REGULATION OF TOURISM IN RURAL AREAS

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри еконолміки підприємства, ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ

K. Andriushchenko

STATE REGULATION OF THE MANUFACTURING INFRASTRUCTURE OF THE COMPLEX

А. О. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Я. С. Артемчук

Магістр, спеціальність «Економіка підприємства», Національний університет біоресурсів і природокористування України

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

A. A. Muzichenko

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Y. S. Artemchuk

Master, in " Economy of enterprise", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

WAYS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF GRAIN IN UKRAINE

О. В. Горбатюк

аспірант, Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. Horbatyuk

postgraduate, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF TRANSFER OF INNOVATIONS IN AGRICULTURE

Н. М. Чухраєва

здобувач, асистент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, м. Київ

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. Chukhrayeva

Post-Graduate Student (Econ), Lecturer, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

RESOURCES SOFTWARE INNOVATION OF FOOD COMPANIES IN UKRAINE

Т. Є. Іваницька

асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, аспірантка, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» м. Дніпропетровськ

Н. І. Верхоглядова

д. е. н., професор, кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» м. Дніпропетровськ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОБУДОВАНИХ МОДЕЛЕЙ

T. E. Ivanytska

the assistant, an aspirant, «Prydneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture» Dnepropetrovsk

N. I. Verhoglyadova

Dr.Sc (Econ), Professor, «Prydneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture» Dnepropetrovsk

THE OPTIMIZATION OF MANAGEMENT PERFORMANCE OF CONSTRUCTION ENTERPRISES BASED ON CONSTRUCTION MODELS

О. В. Лавринчук

заступник генерального директора, Аграрний фонд України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА ТА УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ В НЬОМУ

O. V. Lavrynchuk

Deputy Director General, Agrarian Fund of Ukraine, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING OF THE GRAIN MARKET AND THE STATE'S PARTICIPATION IN IT

Ю. Є. Кирилов

к. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ЧИ МОЖЛИВЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО В УКРАЇНІ?

Y. E. Kyrylov

cand. of econ. sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson state agrarian university

WHETHER AN ECONOMIC MIRACLE IS POSSIBLE IN UKRAINE?

Р. А. Муха

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ ІЗ ЧАСТКОЮ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

R. A. Mukha

Ph.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university, Ternopil

REGULATION CONTROL IN STOCK COMPANY WITH THE PART OF STATE PROPERTY

Т. Є. Трубнік

к. е. н., старший викладач кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

АНАЛІЗ СЕКТОРАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

T. E. Trubnik

Ph.D. in Economics, senior lecturer of statistics, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

ANALYSIS OF THE SECTORAL INFLUENCE ON MACROECONOMIC INDICATOR USING TOOLS OF NATIONAL ACCOUNTS

К. А. Малышенко

к. э. н., доцент, РВУЗ Крымский гуманитарный университет, г. Ялта

М. В. Анашкина

РВУЗ Крымский гуманитарный университет, г. Ялта

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА

K. A. Malyshenko

Ph.D, Associate Professor, Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

M. V. Anashkina

Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

USING NEURAL NETWORKS FOR FORECASTING STOCK MARKET

О. В. Коваль

к. е. н., доцент кафедри організації обліку та звітності, Вінницький національний аграрний університет

БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ З ГМО – НОВІ ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

O. V. Koval

Ph.D., Associate Professor, of Department of Organization of account and accounting, Vinnytsa National Agrarian University

BIOLOGICAL ASSETS GMO ARE NEW OBJECTS REGISTERED IN AGRICULTURE

О. Г. Чирва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесу, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ПРОЕКТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

O. G. Chyrva

PhD, associate professor of «Marketing and Business Management» Uman State Pedagogical University named after Paul Tychiny, Uman (Ukraine)

PROJECT MODELING THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Н. М. Проценко

к. е. н., в. о. доцента кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ТЕХНІЧНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

N. M. Protsenko

Ph.D. in Economics, assistant professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

TECHNICAL MATERIAL WELL-BEING OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY: FOREIGN EXPERIENCE

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. А. Свічкарь

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЯХ

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

MAIN FEATURES OF BRAND-MANAGEMENT IN TRANSNATIONAL CORPORATIONS

Д. В. Грибова

асистент кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

ФОРМУВАННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПОПИТУ ТА ТОВАРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НА ОВОЧЕВУ ПРОДУКЦІЮ

D. V. Gribova

assistant to faculty of economy, Melitopol state pedagogical university of Bogdan Khmelnitskiy, Melitopol

FORMATION OF SOLVENT DEMAND AND THE COMMODITY OFFER ON VEGETABLE PRODUCTION

Д. Б. Жученко

викладач, кафедра обліку і аудиту, Уманський національний університет садівництва

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КООПЕРАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПАСІЧНИКІВ

D. B. Zhuchenko

teacher, Department of Accounting and Auditing, Uman National University of Horticulture

BACKGROUND OF THE FORMATION OF REGIONAL COOPERATIVE OF BEEKEEPERS

М. І. Зеленська

асистент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України

С. О. Барабаш

студент 5-го курсу кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ В УКРАЇНІ

M. I. Zelenska

assistant professor, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine”

S. O. Barabash

master student, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine”

THE APPLIED ASPECTS OF INTEREST RATE MODELING IN UKRAINE

І. М. Мазур

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данида Галицького, м. Івано-Франківськ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

І. М. Mazur

Ph.D., associate professor, professor of finance and credit, Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galytskyy

ENERGY EFFICIENCY: THE REALITY OF MODERN HEATING SYSTEM DEVELOPMENT

Л. М. Єріс

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ВИЗНАЧЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

L. N. Eris

к. е. s., professor, professor of department of banking, SHЕ «Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine», Sumy

DETERMINATION OF INFLATIONARY EXPECTATIONS IS IN BANK ACTIVITY THROUGH THE EVALUATION OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY

О. В. Андрєєва

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Державного економіко-технологічного університету транспорту, м. Київ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРОБАНКУ І СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Olena Andrieieva

Ph.D., associate professor of State economics and technology university of transport

MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK AND MODERN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

І. О. Полєжаєва

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та маркетингу, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м.Чернівці

ГЕНЕРАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПАРТНЕРІВ У МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛАХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

I. O. Polyezhayeva

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi trade and economics institute KNTEU, Chernivtsi

GENERATION OF PERSPECTIVE PARTNERS IN MARKETING CHANNELS OF DISTRIBUTION

Н. А. Ткаченко

науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВААННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Nadia A. Tkachenko

Researcher, "Institute of Agrarian Economics", National Scientific Center, Kyiv

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FORMATION OF WAGE OPERATIONS DOCUMENTATION SYSTEM IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. М. Воронкова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПАСТКИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

О. M. Voronkovа

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of financial markets, National University of State Tax Service of Ukraine

INSTITUTIONAL TRAPS OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF TAX MANAGEMENT IN UKRAINE

С. І. Голик

ст. н. с, ННЦ „Інститут землеробства НААН”, м. Київ

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЗЕРНА ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРИ

S. I. Golik

senior scientific worker, NSC “Institute of Agriculture of NAASU”, Kyiv

ANALYSIS OF THE DOMESTIC GRAIN MARKET AND FURTHER DEVELOP OF ITS INFRASTRUCTURE

Г. В. Озерська

старший викладач, Харківський національний університет радіоелектроніки

МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

G. Ozerskaya

Kharkiv National University of Radio Electronics

MECHANISMS OF DETERMINING DIRECTIONS OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF RAILWAY TRANSPORT

Э. Г. Бабкова

к. э. н., ст. преподаватель кафедры Финансов и кредита, Институт экономики и управления Крымского Гуманитарного Университета, г. Ялта

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ АР КРЫМ

E. G. Babkova

Candidate of Economics Sciences, Lecturer of Finance and Credit Department, Crimean University for Humanities, Yalta

ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY FUNCTIONING INDUSTRIES CRIMEA

Г. О. Швиданенко

к. е. н. проф. кафедри економіки підприємств, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Д. Г. Матукова

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. O. Shvydanenko

PhD, Professor of Economics enterprises SHEE Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

D. G. Matukova

Assistant of the Department of Enterprise Economics SHEE Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF GREENING MINING ENTERPRISES

Я. В. Циба

студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «РИЗИК»

Y. V. Tsiba

student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

APPROACHES TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF "RISK"

П. М. Денищук

аспірант кафедри економічної кібернетики, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

В. Й. Сімашко

к. т. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ШТАТНОГО РОЗПИСУ ВНЗ

P. Denyshchyk

Postgraduate Department of Economic Cybernetics, Kharkov National University of Radio Electronics, Kharkiv

V. Simashko

Ph. D., Department of Economic Cybernetics, Rivne State Humanitarian University, Rivne

SOME PROBLEMS OF FORMATION STAFFING UNIVERSITIES

В. П. Мазур

аспірант, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Victor P. Mazur

Postgraduate, NRC Institute of Agrarian Economics, Kyiv

PLANNING THE AUDIT OF FINANCIAL RESULTS FROM AGRICULTURAL ACTIVITY

Н. О. Серветник

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ

Nataliia Servetnyk

post-graduate student, Department of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

STUDYING BUSINESS CYCLES METHODOLOGY

Ю. В. Чучук

аспірант кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Y. V. Chuchuk

Postgraduate Department of Accounting and Auditing Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

THEORETICAL CONCEPTS OF ECONOMIC EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES

К. М. Ярош

аспірант кафедри статистики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ

K. M. Yarosh

Postgraduate of Department of Statistics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INTERNATIONAL CREDIT POSITION OF UKRAINE

Д. М. Лойко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. О. Фомін

магістр кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ШВЕЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

D. M. Loyko

PhD in Economics, Associate Professor of chairs of economy of enterprise of the Kiev national university of technologies and design, the city of Kiev

O. O. Fomin

master’s degree of chairs of economy of enterprise of the Kiev national university of technologies and design, the city of Kiev

LEVEL DETECTION OF ECONOMIC SAFETY OF THE SEWING FACTORY

А. А. Попович

здобувач, «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙ НА СТАН ГІРНИЧО-РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ

A. A. Popovych

researcher, “Institute of Environmental Economics And Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

INSTITUTIONAL IMPACT ON THE STATE OF THE MINING AND RENTAL PAYMENTS

З. В. Валіулліна

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕРМІНУ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ

Z. V. Valiullina

postgraduate, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL FOR OPTIMAL TIMING OF TECHNOLOGICAL RENOVATION

Г. І. Андрєєва

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

СУЧАСНІ МОДЕЛІ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ

G. I. Andreeva

Ph.D. in Economics, Associate Professor, аssociate Professor of accounting and auditing chair, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking Of The National Bank of Ukraine, Sumy

MODERN MODELS BUDGET MANAGEMENT

М. Б. Дацюк-Томчук

к. е. н. доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк

УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УЧАСНИКІВ РИНКУ МОЛОЧНИХ ТОВАРІВ

M. B. Datsiuk-Tomchuk

Candidate of Economics, associate professor of the Department of Economics and Business of Lutsk Institute of Open International University of Human Development "Ukraine"

IMPROVING RELATIONS OF PARTICIPANTS OF DAIRY

С. Г. Мороз

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ОСНОВА ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

S. H. Moroz

Phd Economics, lecturer of the department Management and administration, National University of Pharmacy, Kharkiv

EVALUATION OF COMPETITIVENESS AS A BASIS SELECTION ENTERPRISE STRATEGY

В. Я. Голюк

к. е. н. доц., доцент кафедри менеджменту НТУУ «КПІ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ТА ПРИЧИН ПРОМИСЛОВИХ ТА ФІНАНСОВИХ КРИЗ

V. Goliuk

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of department of management of NTUU “KPI”

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ANALYZING THE BACKGROUND AND CAUSES OF INDUSTRIAL AND FINANCIAL CRISES

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри організації обліку та звітності, Вінницький національний аграрний університет

ЗАСОБИ ПРАЦІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ

O. O. Lubar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Chair of Accounting and Reporting Organization, Vinnytsia National Agrarian University

MEANS OF LABOUR: THEORY, METHODS AND PRACTICE OF ACCOUNTING

Л. Г. Бригінська

здобувач, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

МАКРОЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

L. G. Bryhinska

researcher, Chernihiv State institute for economics and management, Chernihiv city

MACROECONOMIC IMPROVEMENT MEASURES IN RESOURCE PROVISION FOR BANKING ACTIVITY IN UKRAINE

О. В. Шереметинська

асистент кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ

O. V. Sheremetynska

Assistant of Department of Management of Foreign Economic Activities, National University of Food Technologies, Kyiv

WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON ENTERPRISES OF BAKING INDUSTRY BASED ON PROGRAM AND TARGET APPROACH

О. І. Строкаченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ РЕНТНОГО ДОХОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕНТОУТВОРЮЮЧИХ ГАЛУЗЕЙ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОРІВНЯННЯ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЛЯ РОСІЇ

O. I. Strokachenko

PhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University. Kyiv

CONCEPT OF RENTAL INCOME’S ANALYSIS FOR IDENTIFYING INDUSTRIAL SECTORS IN UKRAINE GENERATING RENTAL INCOME AND COMPARISON WITH THE RESULTS FOR RUSSIA

Н. І. Астахова

ст. викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЯТИВНО-КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

N. I. Astakhovа

Department of Financial Management and Stock Market, National Economic University Odessa, s.Odessa

METHODOLOGICAL APPROACHES REGULATORY AND CONTROL OF LOCAL AUTHORITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT

Л. Г. Чернюк

д. е. н., професор, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м. Київ

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

L. G. Chernyuk

PhD, Professor, Institute for Demography and Social Studies of NAS of Ukraine, Kyiv

LOCAL GOVERNMENT IN THE REGIONAL MANAGEMENT

Л. М. Бондаренко

к. е. н. начальник відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління Держземагенства у Вінницькій області, м. Вінниця

РОЗБУДОВА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ – ПРІОРИТЕТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

L. M. Bondarenko

Ph. D. Head of Division documentary, commercial and organizational support of the Main Directorate Derzhzemahenstva in Vinnytsia region, Vinnitsa

DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT - PRIORITY REGIONAL DEVELOPMENT OF UKRAINE

Н. В. Кулєшова

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

МОДЕЛЬ ОЦІНКА ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ НАДАНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕГРЕСІЇ НА ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ

N. V. Kuleshova

Ph. D., senior Lecturer of department of economy of enterprise and management, Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics

MODEL OF INFLUENCE FACTORS OF INTERNAL ENVIRONMENT ESTIMATION FOR FORMING OF VOLUMES OF THE GIVEN TOURIST SERVICES BASED ON PANEL DATA REGRESSION

М. В. Замроз

асистент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

АНАЛІЗ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

M. V. Zamroz

Assistant of the Management department, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ANALYSIS OF THE FOOD INDUSTRY COMPETITIVENESS IN UKRAINE

С. В. Князь

д. е. н. доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. М. Страп

студентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Г. Й. Лучко

к. е. н, спеціаліст І категорії Інституту дистанційного навчання, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОВІТРООЧИСНИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

S. V. Knyaz’

doctor of Economics, Associated Professor, head of department environmental Policy and management of environmental activities, National university «Lviv polytechnic», Lviv

O. M. Strap

student, National university «Lviv polytechnic», Lviv

H. J. Luchko

PhD, specialist of I Category of the Institute of Distance Education, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

IMPLEMENTATION OF THE AIR-CLEANING EQUIPMENT BY ENTERPRISES AS THE PART OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION SYSTEM

О. М. Парубець

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ МЕРЕЖИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

O. M. Parubets

PhD, Associate Professor of Economics, National aviation university, Kiev

DETERMINANTS OF DEVELOPMENT PROCESS OF BUILDING NETWORKS TRANSPORT COMPANIES

Н. А. Спринчук

к. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

ОЦІНКА КОРМОВОЇ ЧАСТКИ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ ЗІ СТВОРЕННЯ ФЕРМ ТА КОМПЛЕКСІВ ВРХ

N. A. Sprinchuk

n. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agricultural of Podillya

EVALUATION OF FORAGE PARTICLE IN INVESTMENT PROJECTS THE CREATION OF FARMS AND CATTLE FACILITIES

В. М. Філатов

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

Я. В. Ромашова

заступник керівника навчального відділу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СТРУКТУРІ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

V. M. Filatov

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Economics, Kharkiv National University of Economics named after Simon Kuznets, Kharkiv

Y. V. Romashova

Deputy Head of Study Department, Kharkiv National University of Economics named after Simon Kuznets, Kharkiv

SPECIFIC FEATURES OF EDUCATIONAL MIGRATION AND ITS PLACE IN THE STRUCTURE OF MIGRATION FLOWS

О. В. Короткова

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансы и кредит, Института экономики и управления, РВУЗ «Крымский гуманитарный университет», г. Ялта

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИОННОГО ФОНДА В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ

O. V. Korotkova

PhD in Economics, Аssociate Professor of Department of finances and credit Institute of Economics and Management, Crimean University for the Humanities, Yalta

SINKING FUND FORMING THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS FOR ACCOUNTING SYSTEM IN UKRAINE

І. В. Кохан

викладач кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

I. Kokhan

assistant of finance department in Vasyl Stefanyk Precarpathian national university, Ivano-Frankivsk

FORMATION OF EXPENDITURE BUDGET IN THE REGULATION OF ECONOMIC STABILIZATION

О. П. Осідач

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

І. І. Руда

аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЧИННИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

O. P. Osidach

Ph.D. in Economics, associate professor, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

I. I. Ruda

postgraduate, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

FACTORS OF PRICING IN THE MARKET OF FUNERAL SERVICES

О. М. Шаповалова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

E. N. Shapovalova

Ph.D. associate Professor of the Department of accounting and audit, East Ukrainian national University named after Volodymyr dal, Luhansk

TENDENCIES OF ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ SAFETY ARE IN THE REGIONS OF UKRAINE

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ ЗА РАХУНОК ПРИСКОРЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

S. P. Lobov

Ph.D., Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI «Kryvyi Rih National University»

DECREASE IN LOSSES DUE TO THE ACCELERATION OF PLANNING PRODUCTION OUTPUTS

В. П. Загарій

здобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. P. Zagarii

PhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

OPTIMIZATION OF THE STATE REGULATION OF THE MONETARY SECTOR IN THE PROCESS OF ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Л. Б. Круп’як

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. Й. Круп’як

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних фінансів та глобальної економіки ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

L. B. Krupiak

Ph.D., associate professor, assistant professor of state and municipal government, Ternopil National Economic University, Ternopil

I. Y. Krupiak

PhD, Senior Lecturer, Department of International Finance and the Global Economy named after S. I. Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

FEATURES OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF LABOUR MARKET IN UKRAINE

В. Е. Момот

д. э. н., проф., зав. кафедры менеджмента, Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля

СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

V. E. Momotov

prof., Head of the Department of Management, Dnipropetrovsk University of Alfred Nobel

SOCIOMETRIC RESEARCH OF THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

В. С. Півторак

аспірант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА ЯК ПРОВІДНОЇ ФОРМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. S. Pivtorak

graduate National Research Centre «Institute of Agrarian Economics», Kyiv

FUTURE DEVELOPMENT OF FARMING AS A LEADING FORM OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

С. Т. Дуда

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедра економіки підприємства Львівської комерційної академії

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МОТИВАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

S. T. Duda

PhD, Associate Professor Department of Enterprise Economics Lviv Commercial Academy

SOCIAL ASPECTS OF CONTROL AND MOTIVATION EFFICIENT UTILIZATION OF LABOR POTENTIAL OF THE COMPANY

А. В. Ключник

д. е. н., доцент кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. В. Слюсаренко

викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Alena V. Klyuchnic

PhD, assistant professor of world agriculture and foreign trade, Nicholas National Agrarian University, Mykolayiv

Andrey V. Slyusarenko

Lecturer, Department of Foreign Economic Management, National University of Nicholas V. Sukhomlynsky, Mykolayiv

METHODOLOGICAL APPROACHES AND METHODS OF ANALYSIS OF INFLUENCE OF FOREIGN RELATIONS DEVELOPMENT AGRICULTURAL SECTOR

Н. О. Маргіта

к. е. н., асистент кафедри маркетингу та логістики, НУ «Львівська політехніка»

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. O. Marhita

Ph.D., assistant professor, department of Marketing and Logistics Lviv Polytechnic National University

EFFECTIVE MANAGEMENT CRITERIA OF BUSINESS ENTITIES COMPETITIVENESS

Н. В. Ревуцька

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ ПОЛІГРАФІЇ

Nataliia Revutska

Ph.D., Associate Professor of Economics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF THE FORMATION AND TRANSFORMATION OF PRINTING INDUSTRY PRODUCTS CONSUMER VALUE

М. В. Міненко

аспірант, викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

М. Minenko

PhD student, lecturer in management and economic security Cherkasy National University. B.Khmelnitsky

THE ESSENCE AND TYPES OF ENTITIES PROVIDING ECONOMIC SECURITY COMPANIES

Л. М. Сорока

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та туризму, Ізмаїльський державний економічний університет, м. Ізмаїл

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

L. M. Soroka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Business Economics and Tourism, Izmail State Economic University, Izmail

THE ECONOMIC NATURE OF INVESTMENT AND THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

I. Kreidych

Doctor of Economics, docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESS

К. С. Жадько

доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу, Дніпропетровської державної фінансової академії

ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ І ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОДЕЛЕЙ МОНІТОРИНГУ, ДІАГНОСТИКИ І КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

K. S. Zhadko

PhD, Head of Accounting and Economic Analysis, Dnepropetrovsk State Finance Academy

PRACTICAL BASES OF CONSTRUCTION TOOLS AND MODELS FOR MONITORING, DIAGNOSIS AND CONTROL OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

Н. А. Мамонтова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний університет «Острозька академія», м. Острог

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОРПОРАЦІЙ

N. A. Mamontova

PhD, Associate Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National University «Ostrog Academy», Ostrog

METHODOLOGICAL APPROACHES OF EVALUATION OF THE COST OF IMMATERIAL ASSETS OF INFORMATIONAL CORPORATIONS

О. Ю. Чубукова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (ЕКОСЕСТЕЙТ): СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА

О. Chubukovа

Doctor in Economic Sciences, Professor, Head of Department of Economic Cybernetics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

T. Voronkova

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor of Department of Economics of Enterpise, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY (ECOSESTATE): ESSENCE, STRUCTURE

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

A. Cherevko

Ph.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

STRATEGIC MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY COMPANY

Г. Я. Левків

к. е. н. доцент,, професор кафедри менеджменту, Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Galina Levkiv

Ph.D in Economic Sciences, Professor of Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

MOTIVATIONAL COMPONENT OF MARKETING MANAGEMENT OF THE AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES

А. Г. Мельник

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

СУЧАСНИЙ СТАН СФЕРИ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

А. Melnyk

graduate student, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

MODERN STATE OF SPHERE REPAIR-TECHNICAL MAINTENANCE OF AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Луганськ

О. Ю. Кудріна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченко, України, м. Луганськ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА, ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. V. Zablodska

docent of economics science, professor, a director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city Luhansk

A. Y. Kudrina

candidate of economics science, associate Professor of marketing department, Luhansk national University named after T.G. Shevchenko, Ukraine, Luhansk

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL SECTOR AS STRATEGIC DIRECTION OF ECONOMY REGION DEVELOPMENT

Н. Ю. Мущинська

к. е. н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, м. Харків

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

N. Y. Moshunska

candidate of economics science, associate professor of project management in municipal services and construction, Kharkiv national University of urban economy named after A.N. Beketov, Ukraine, Kharkiv

BALANCED DEVELOPMENT OF A REGION: THEORETICAL ASPECT

А. Ю. Гладченко

к. э. н., доцент кафедры международной экономики и мировых финансов, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

РОЛЬ КОРПОРАЦИЙ В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

A. Gladchenko

Ph.D., associate Professor of international Economics and international Finance Dnipropetrovs’k national University named after Oles Gonchar

THE ROLE OF CORPORATIONS IN THE CLASSICAL AND THE MODERN CONCEPT OF ECONOMIC EQUILIBRIUM

О. В. Бербенець

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ

О. Berbenets

О. Berbenets, Ph.D (Economics), Senior lecture of management organizations, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk

THE INFLUENCE OF LABOR MIGRATION OF UKRAINIAN POPULATION ON THE DEVELOPMENT OF LABOR MARKET

М. К. Вишневская

к. т. н., ассистент кафедры менеджмента, Национальная металлургическая академия Украины

ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ПРОЕКТА

M. K. Vishnevskaya

candidate of technical sciences, assistant, department of management, National metallurgical academy of Ukraine

THE OPPORTUNISTIC BEHAVIOR OF COMPANY PERSONNEL IN THE INITIAL STAGES OF THE PROJECT

В. М. Кучеренко

Генеральний директор УКРВИНПРОМУ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКУ ВИНОГРАДУ ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ З ПОЗИЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

V. M. Kucherenko

General Director UKRWINEPROM

THEORETICAL ASPECTS OF THE MARKET OF GRAPE AND ITS PROCESSING PRODUCTS FROM THE POSITION OF AGRICULTURAL ECONOMIC SECTOR

І. Л. Сазонець

д. е. н., проф., професор кафедри економіки праці та підприємництва, Національний університет водного господарства та природокористування

А. Є. Гессен

ст. викладач кафедри менеджменту, Дніпропетровська державна фінансова академія

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОСЛУГ

I. L. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Department of Human Resources and Entrepreneurship National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

A. E. Hessen

senior lecturer of department of management Dnipropetrovsk State Financial Academy

SOCIAL ENTERPRISE APPLICATIONS AND IMPROVEMENT OF SERVICES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»