Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

І. Г. Ханін

доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

СПІВРОБІТНИЦТВО З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

I. G. Khanin

Doctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

COOPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE

О. Ю. Чубукова

д. е. н., професор, зав. кафедрою Економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. В. Ольшанська

д. е. н., доцент, завідувач кафедри регіональної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. J. Chubukova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

O. V. Olshanska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Regional Economy, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

АDAPTATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

Л. Т. Гораль

докт. екон. наук, доцент, директор інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ

L. T. Horal

Dr. of econ. science, associate professor, head of the Institute of Economic and Management in the Oil and Gas Sectors, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,  Ivano-Frankivsk

WAYS TO OPTIMIZE MAINTENANCE OF THE SYSTEM OF MAIN TRANSPORT GAS

Д. О. Баюра

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Київський національнй університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

D. Baiura

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL SUPPORT OF CONTROLLING IN ENTERPRISE MANAGEMENT

М. М. Бенько

докт. екон. наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАПИТІВ

M. M. Benko

Doctor of Economics, Professor of Accounting Department, Kyiv National University of Trade and Economics

THE DEVELOPMENT OF CONTROL OF THE RESULTS OF OPERATIONAL ACTIVITY TAKING INTO ACCOUNT CONTEMPORARY NEEDS

І. В. Ящишина

доктор економічних наук, доцент, декан економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ЗМІНИ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

I. V. Yashchyshyna

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets-Podilsky National University, Kamjanets-Podilsky

INNOVATIVE AND INFORMATION ECONOMY: CHANGES IN LABOR RELATIONS

Я. В. Грудз

д. т. н., доцент, професор, Івано-Франківський національний технічний університет  нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ПРИНЦИПИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ  ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У РЕГІОНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ

Y. Grudz

Doctor of Science, Associate Professor Ivano-Frankivsk National Technical University Oil and gas, Ivano-Frankivsk

PRINCIPLES FEASIBILITY OPTIMIZING REPAIR AND OPERATION UNITS IN THE REGION OF SERVICE GAS PIPELINE

К. А. Пріб

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСАД СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. A. Prib

Doctor of Economics, docent, Professor Department of Management Training Institute of the State Employment Service of Ukraine

IMPROVING FUNDAMENTALS OF STRATEGIC ANALYSIS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Мороз

д. е. н., проф., Вінницький національний технічний університет

В. М. Андрушенко

аспірант, Вінницький національний технічний університет

БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

O. V. Moroz

V. M. Andrushenko

BRANDING AS AN INSTRUMENT OF INCREASING COMPETITIVENESS OF ORGANIC PRODUCING IN UKRAINE

Ю. М. Коваленко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків Національного університету державної податкової служби України

ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІСТИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Iu. M. Kovalenko

Ph.D., Associate Professor, Professor of Financial Markets National University of the State Tax Service of Ukraine

FINANCIAL GLOBALIZATION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS

N. V. Otlivanskaya

PhD, Associate Professor of Management of Foreign Activity of Enterprises Department Institute of Economics and Management, National Aviation University, Kyiv

MANAGERIAL ASPECT OF APPLYING SIX SIGMA IN NON-MANUFACTURING COMPANIES

Н. В. Отліванська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету, м. Київ

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ШЕСТИ СИГМ У НЕВИРОБНИЧИХ КОМПАНІЯХ

О. В. Степанова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНІ ПАРТНЕРСТВА В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ

O. V. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of economic governance department,  «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences»

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN GLOBAL VALUE CHAIN

О. М. Попадюк

Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА

О. М. Popadyuk

National Scientific Center “Institute of Agricultural Economics” of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

FORMATION MECHANISMS OF SUPPORT AND ENCOURAGEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURE PRODUCTION

D. Mykhailenko

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, PhD (Economics), Associate Professor Department of Sociology and Psychology of Management

A. Polubiedova

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, PhD (Economics), Associate Professor Department of Sociology and Psychology of Management

M. Prikhodko

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, student of 3th course Faculty of International Economic Relations

EVALUATION OF THE PERCEPTION OF CIVIL SOCIETY MODEL IN UKRAINE

Д. Г. Михайленко

к. е. н., доцент кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

А. О. Полубєдова

к. е. н., доцент кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

М. І. Приходько

студентка 3-го курсу навчання, факультету міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОЦІНКА СПРИЙНЯТТЯ МОДЕЛІ ЦИВІЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

З. М. Гадецька

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Д. Ю. Трунін

менеджер, «Центр біржових технологій», м. Черкаси

О. П. Орляцький

спеціаліст кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ЗАСТОСУВАННЯ ХВИЛЬОВОЇ ТЕОРІЇ ЕЛЛІОТА ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ S & P 500

Z. M. Gadetska

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnytsky National University

D. U. Trunin

manager "Center birzhevy technologies", Cherkassy

O. Р. Orlyats`kyy

specialist of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnytsky National University

APPLICATION ELLIOT'S WAVE THEORY FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF A RATE OF THE STOCK INDEX S & P 500

О. О. Кахович

к. н. д. у., ДДУВС

А. Ю. Ковриженко

ДВНЗ «УДХТУ»

ІННОВАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. O. Kakhovych

A.Yu. Kovryzhenko

INNOVATIONS AND MANAGEMENT BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SUBJECT

М. А. Куценко

к. е. н., начальник ад’юнктури Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси

ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

M. A. Kutsenko

Ph.D. in Economics, the head of Postgraduate Department of  Cherkasy Institute of Fire Safety named after Heroes of Chernobyl of National University of Civil Protection of Ukraine, Cherkasy

JUSTIFICATION OF PUBLIC ORDER FOR MANPOWER TRAINING IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION ON THE BASIS OF STATISTICAL DATA

Н. Є. Гришко

к. е. н, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Ye. Grishko

CandSc, Assoc. Prof., Chair of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS MANAGEMENT OF THE TECHNOLOGICAL SUBSYSTEM OF ECONOMIC SECURITY ENGINEERING ENTERPRISE

В. К. Береговий

кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

К. В. Береговий

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ТА ТЕЛЯТИНИ ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ВИРІШЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. K. Beregoviy

candidate of economic sciences, associate professor of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

K. V. Beregoviy

postgraduate of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INCREASE OF PRODUCTION OF BEEF AND VEAL AND MAIN DIRECTIONS OF SOLUTION OF UKRAINE FOOD SECURITY

О. О. Королович

ст. викладач кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

O. O. Korolovich

The senior teacher of The Department of Records and Finance Mukachev State University

ASSESSMENT OF THE DOCUMENTATION SYSTEM OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL OF ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT

О. І. Білик

к. е. н, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

O. I. Bilyk

Ph.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management National University «Lvivs’ka politehnik

MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN SOCIAL SECURITY FUNDING IN UKRAINE

Ю. О. Ольвінська

кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

J. O. Olvinskaya

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of Statistics, Odessa National Economics University, Odessa

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN ODESSA REGION

І. П. Васильчук

к. е. н., доцент, кафедра фінансів, податків і страхової справи, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг

ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ТА ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ

I. P. Vasylchuk

Ph. D., associate Professor, Department of Finance, Tax and Insurance business, Kriviy Rih Economical Institute SHEE «KNU», Kriviy Rih

MAIN TARGETS AND DRIVERS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN CORPORATIONS

Д. С. Букреєва

асистент кафедри економічного аналізу та фінансів, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЛІНГУ (КСПЕК)

D. Bukreeva

assistant lecture of the Department of Economic Analysis and Finance, State Higher Educational Establishment “National Mining University”, Dnipropetrovsk

AN INTEGRATED SYSTEM OF EFFICIENCY PARAMETERS OF CONTROLLING (ISEPC)

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів

ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БАНКАМИ

R. V. Lavrov

cand.econ.sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Educational and Research Institute of Economics of Chernihiv National Technological University, Chernihiv

FINANCIAL PERSPECTIVES OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTRODUCTION BY BANKS

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

M. V. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

CONCEPTUAL FRAMEWORKS OF ECONOMIC ENTITY CLUSTER DEVELOPMENT MANAGEMENT

Л. В. Галан

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія імені О.С. Попова, м. Одеса

А. Ю. Щуровська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія імені О.С. Попова, м. Одеса

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

L. V. Galan

associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odesa national academy of the name of O.S. Popov, Odesa

A. Yu. Shchurovska

associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odesa national academy of the name of O.S. Popov, Odesa

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF FINANCIAL SERVICES ARE IN THE SPHERE OF POSTAL CONNECTION OF UKRAINE

В. Д. Залізко

к. ф. - м. н., доцент, с. н. с. відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ ТА СТРУКТУРИ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. D. Zalizko

Cand. Phys.-Math. Sci., Docent, Senior Researcher Department of social and economic development of rural territories National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics»

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION THE STRUCTURE AND OF THE TARGETS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN MODERN CONDITIONS

Т. І. Лункіна

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

К. О. Вельховацька

магістр, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ВИКОРИСТАННЯ СКОРИНГ МОДЕЛІ ПРИ УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

T. I. Lunkinа

k. e. n., assistant professor of finance and credit, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv K. O. Velhovatska, Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

K. O. Velhovatska

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

USING SCORING MODELS IN CONSUMER LENDING RISK MANAGEMENT

В. О. Стойка

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та комерційного і трудового права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

С. О. Стойка

викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. O. Stoyka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and business and labor law, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

S. O. Stoyka

Teacher at the Department of Tourism and Business of Hotel-Restaurant, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

ROLE OF REGIONAL AUTHORITIES IN PROMOTING TOURISM INDUSTRY’S DEVELOPMENT

Л. С. Тришак

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИСУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

L. S. Tryshak

Ph.D., Associate Professor of Finance, the Finance department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

HISTORICAL ASPECTS OF THE GENESIS OF THE TAX SYSTEM UKRAINE

В. Н. Гагауз

начальник управления экспертной оценки и анализа ликвидности залогов АБ «Пивденный», аспирант кафедры банковского дела Одесского национального экономического университета, г. Одесса

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ БАНКОВСКИХ ССУД

V. Gagauz

head of the expert evaluation and analysis of lien liquidity department bank «PIVDENNY», postgraduate of the Odesa national economic university, Odesa

THE RISK MANAGEMENT SECURITY FOR THE PAYMENT BANK LOANS

Г. П. Щаслива

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом, економіки та підприємництва, Херсонський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Херсон

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

G. P. Shchaslyva

Ph.D., associate professor of Human Resources Management, Economics and Business, Kherson Institute of Private Joint-Stock Company "Higher education institution" Interregional Academy of Personnel Management and labor economics", Kherson

INCREASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES' EFFICIENCY BASED ON INNOVATIONS

О. М. Філонич

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський національний технічний університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ

E. N. Filonych

PhD, assistant professor of finance and banking, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

THE DEVELOPMENT OF ENERGY CRISIS AND IMPACT ON THE COUNTRY ENERGY SECURITY

І. В. Гуріна

к. е. н., доцент кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я,  Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН У ПОЛІДИМЕНСІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

I. Gurinа

Ph.D. in Economics, assistant professor Department of social medicine, and business health, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

GOING IS NEAR ORGANIZATION OF PARTNER RELATIONS IN THE POLІDIMENSІONALNIH SYSTEMS

І. В. Феофанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ СПОЖИВЧИХ ВИТРАТ

I. V. Feofanova

Ph.D. in Economics, assistant professor, assistant professor of Department of Accounting and Auditing, Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhia

 L. K. Feofanov

Ph.D. in Economics, assistant professor of Department of Accounting and Auditing, Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhia

STUDY OF FACTORS THAT INFLUENCE CONSUMER EXPENSES LEVEL

Ю. Г. Власенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Т. О. Власенко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ІНТЕНСИВНОГО ПТАХІВНИЦТВА

Y. G. Vlasenko

Ph.D., Аssociate Рrofessor of the department of Economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

T. О. Vlasenko

Graduate student of the National University ofLife and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CURRENT STATUS AND ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISES INTENSIVE POULTRY

О. М. Голвазін

аспірант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

ПОЛІЦЕНТРИЧНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

O. M. Golvazin

post-graduate student, Scientific Research Institute of Economics under the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

POLYCENTRICITY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: ECONOMIC ASPECT

М. В. Шашина

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ

УЧАСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

M. V. Shashyna

Ph.D. in Economics, assistant professor of economy and entrepreneurship, NTUU”KPI”, Kyiv

THE PARTICIPATION OF THE PUBLIC SECTOR IN ECONOMIC MODERNIZATION

Г. Ю. Шпортько

к. т. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПОЛІПШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

H. Shportko

Ph.D., Associate Professor of Management, National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovs'k

PERSONNEL ENGAGING FOR LEAN PRODUCTION AND CONTINUOUS IMPROVEMENT ON THE ENTERPRISE IMPLEMENTING

С. В. Костенко

аспірант  кафедри менеджменту організації , Київський національний університет будівництва і архітектури м. Київ

ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ОБЛІГАЦІЙНО-ОРЕНДНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ

S. V. Kostenko

graduate, Kyiv National University of Construction and Architecture

CHOICE AND GROUND ECONOMIC  AND  ORGANIZATIONAL DECISIONS BOND-RENT TO THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF RECONSTRUCTION AND RESTORATION PROJECTS

Л. А. Коваль

к. е. н., завідувач кафедри економіки та фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ

L. A. Koval'

k. e. n., Head of the Department of economy and finances International University of Economics and Humanities named after Stepan Demianchuk, Rivne

FEATURES OF DEVELOPMENT OF LABOR RELATIONS IN MODERN TERMS

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. О. Гунченко

студентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

КРЕАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

V. O. Gunchenko

Student Field of Study "Marketing" Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

BRANDING ON THE INTERNET AS A MEANS OF GLOBAL MARKETING COMMUNICATION

П. М. Боровик

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Б. С. Гузар

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Д. В. Поліщук

студент, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

НЕДОЛІКИ МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

P. M. Borovyk

Ph.D., associate professor, Uman National University of Horticulture, Uman

B. S. Huzar

Ph.D., associate professor, Uman National University of Horticulture, Uman

D. V. Polyshtshukh

student, Uman National University of Horticulture, Uman

DISADVANTAGES OF A MECHANISM OF CHARGING TAX ON REAL PROPERTY DIFFER FROM LAND PLOTS IN UKRAINE

В. А. Свічкарь

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. Ю. Чорномурова

студентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПАРТИЗАНСЬКИЙ ТА ЕПАТАЖНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНІ  ПРИЙОМИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

V. Y. Chornomurova

Student Field of Study "Marketing" Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

PARTISAN AND STARTLING AS INNOVATIVE MARKETING TECHNIQUES SALES PROMOTION

Л. І. Мельник

к. е. н. доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Ю. О. Блинда

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЧИННИК АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. I. Melnyk

PhD, National University “Lviv Politechnic”, Lviv

Y. O. Blynda

National University «Lviv Polytechnic», Lviv

INVESTMENT STRATEGY AS A FACTOR OF CRISIS MANAGEMENT OF ACTIVITIES OF ENTERPRISE

І. І. Яремко

к. е. н., ст. викладач кафедри Адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

А. В. Новікова

асистент кафедри Адміністративного та фінансового менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ФАБРИК

I. I. Yaremko

candidate of econ science, senior lecturer

A. V. Novikova

assistant, National University “Lviv Polytechnik”

PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR PREVENTIVE MANAGEMENT IN UKRAINIAN CONFECTIONARIES

О. М. Кобзар

к. е. н., старший науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ

МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ХОРВАТІЇ (МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДОСВІДУ)

O. M. Kobzar

C.Sc. (Economics), Senior Researcher of Department of economic problems and environmental policy of sustainable development, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

MECHANISMS POLICY USE AND PROTECTION OF NATURAL RESOURCES OF CROATIA (THE POSSIBILITY OF ADAPTING THE EXPERIENCE)

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

П. В. Семиволос

cтудентка фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. V. Romanova

PhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

P. V. Semyvolos

Student at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENT ON THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

Ю. О. Набатова

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

В. Г. Бабенко-Левада

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Iu. A. Nabatova

Ph.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

V. G. Babenko-Levada

Ph.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

THE PROCESS OF FORMATION THE RESOURСE-SAVING POLICY OF THE FINANCIAL ENTITIES IN THE ECONOMIC CRISIS

О. А. Сікора

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У КОНТЕКСТІ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. A. Sikora

Candidate of Economical Sciences, Assistant Professor of Management organizations them. prof. E. Hraplyvogo, Lviv National Agrarian University

ASPECTS OF HUMAN CAPITAL ASSETS IN THE CONTEXT OF BALANCED DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS

А. Є. Маркевич

студент магістратури за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»

A. Markevych

Master, speciality “Personnel Management and Labour Economics”, State Employment Service Training Institute, Kyiv

ECONOMIC ESSENCE AND APPROACHES TO THE CONCEPT OF «SALARY»

С. Г. Фірсова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К. О. Полункіна

студентка магістратури спеціальності «менеджмент організацій і адміністрування», економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ХАЙТЕК-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. G. Firsova

Ph.D. in Economics, associate professor of Department of Innovative and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

K. O. Polunkina

Master's Degree student in «Management and Administration», Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

HITECH-MARKETING AS A TOOL TO ENHANCE BUSINESS COMPETITIVENESS

О. В. Богер

аспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

TAX INCENTIVES FOR INNOVATION: MISSED OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

А. Е. Кривенко

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

A. E. Kryvenko

magister, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FORMATION AND EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES

А. Л. Педорченко

аспірант кафедри Біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВАРОВИРОБНИКІВ-ЕКСПОРТЕРІВ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

A. L. Pedorchenko

Postgraduate of Stock exchange activity Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF OILSEEDS PRODUCERS-EXPORTERS

С. А. Ілащук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці

МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

S. A. Ilaschuk

Ph.D., assistant professor of accounting, auditing and economic analysis Bukovinian State Finance and Economics University,  Chernivtsi

CONTROL METHODOLOGY LABOR COSTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

О. О. Удалих

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Макіївського  економіко-гуманітарного інституту, м. Макіївка

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ В СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. Udalykh

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise, Makiivka Institute of  economics and humanitarian, Makiivka

ORGANIZATION OF MONITORING OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN THE WATER SYSTEM  OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

І. Г. Гурняк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

З. В. Юринець

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. G. Gurniak

assistant professor department of economics, National forestry university of Ukraine

Z. V. Yurynets

associate professor of management, Ivan Franko Lviv national university

PECULIARITIES OF FORMATION OF ENERGY-SAVINGS INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

М. В. Горун

аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності НУ “Львівська політехніка”

АНАЛІЗУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ

M. V. Gorun

Postgraduate student of environmental policy and Management of environmental activities National University "Lviv Polytechnic"

ANALYSIS INTERNAL FACTORS AFFECTING MARKETING SUPPORT THE FORMATION OF DEPOSIT RESOURCE BANK

К. В. Бажеріна

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ», м. Київ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ТОВАРНОЇ МОДИФІКАЦІЇ НА РИНКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАНЬ

K. V. Bazherina

Candidate of economic sciences. associate professor of the industrial marketing department of the National technical university of Ukraine «KPI»

RESEARCH METHODOLOGY OF PRACTICABILITY OF COMMODITY MODIFICATION DEVELOPMENT ON THE SPECIALIZED PUBLICATIONS MARKET

В. В. Тютлікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

V. V. Tiutlikova

PhD, Associate Professor Department of Accounting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

WORKFORCE ACCOUNTING PROBLEMS

Є. В. Гавриличенко

аспірант, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

I. V. Gavrylychenko

Postgraduate student, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ACCOMPLISHMENT OF REGIONAL HOUSING AND PUBLIC UTILITIES INTERESTS ASSESSMENT

О. В. Савич

к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку ПВНЗ «Галицька академія»

І. В. Савич

аспірант кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. V. Savych

PhD, Assistant Professor at the Department of Finance and Accounting PVNZ “Galytska Akademia”

I. V. Savych

PhD student at the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

DETERMINIG CAUSES AND KEY MEASURES TO COUNTERACT THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

Ю. В. Рубан

к. е. н., доцент кафедри біржової діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування Україні

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ЗМІНИ ЦІНИ НА ЗЕРНО ЗА ДОПОМОГОЮ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ

Y. V. Ruban

Ph.D, Associate Professor department exchange of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INSURANCE RISK IN THE PRICE OF GRAIN WITH FUTURES CONTRACTS

О. М. Кудіна

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Olga Kudina

PhD, Associate Professor Department of Accounting Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

PROCESS ORIENTED SYSTEM OF ADMINISTRATIVE ACCOUNT OF PRODUCTIVE SUPPLIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

К. І. Ладиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговелно-економічний університет, м. Київ

В. В. Тронько

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки,  Київський національний торговелно-економічний університет, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

K. I. Ladychenko

Ph.D., Associate Professor of international economy department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. V. Tronko

Ph.D., Associate Professor of international economy department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MODERN TRENDS IN WORLD ICT MARKET

М. А. Зінченко

викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПОДАТКОВИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ВХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

M. Zinchenko

lecturer in Finance department, Odessa National Economic University, Odessa

TAX METHOD OF FORMATION INCOMING FINANCIAL FLOWS OF LOCAL BUDGETS UKRAINE

О. Є. Кроленко

здобувач, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГТС УКРАЇНИ ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

O. E. Krolenko

Ukrainian State Academy of Railway Transport, Kharkiv

FORMATION OF STRATEGIC OBJECTIVES OF FINANCIAL UKRAINIAN GAS TRANSPORTATION SYSTEM AS A KEY ELEMENT FINANCIAL STRATEGY

О. В. Кожушко

кандидат економічних наук, доцент кафедри контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

O. V. Kozhushko

PhD, assistant professor of control and audit, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE QUALITY OF AUDIT SERVICES

Т. О. Крівцова

канд. екон. наук, доцент кафедри контролю і аудиту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Н. П. Владімірова

аспірант кафедри контролю і аудиту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

T. O. Krivcova

candidate of science in Economics, associate professor of the Department of Control and Audit, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

N. P. Vladimirova

postgraduate of the Department of Control and Audit, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE ESSENCE OF THE STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF THE FINANCIAL SECURITY OF ENTITIES

Є. А. Івченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєверодонецьк

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УХВАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

E. A. Ivchenko

candidate of sciences economic, associate professor of the department of marketing of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

THE INFORMATIVE PROVIDING OF ACCEPTANCE OF STRATEGIC DECISIONS IS IN MARKETING ACTIVITY OF ENTERPRISE

Д. І. Басюк

к. п. н., доцент, завідувач  кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, м. Київ

Т. Ю. Примак

к. ф. - м. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій м. Київ

ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДЕСТИНАЦІЙ ВИННОГО ТУРИЗМУ

D. Basyuk

Ph.D., associate professor, Head of Tourism and Hospitality department, the National University of Food Technologies, Kyiv

Т. Рrymak

Ph.D., associate professor, the Department of Tourism and Hospitality, National University of Food Technologies, Kyiv

EXPERT-STATISTICAL EVALUATION OF THE LIFE CYCLE OF WINE TOURISM DESTINATIONS

Н. В. Потриваєва

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

МІСЦЕ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ФІНАНСОВИХ АКТИВАХ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. Potryvaieva

Doctor of Economics, Docent, Professor of the Department of Accounting and Audit Mykolayiv National Agrarian University

PLACE OF RECEIVABLES IN FINANCIAL ASSETS OF ENTERPRISE

І. Крейдич

д. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»

О. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

Д. Устінов

здобувач

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОСЛУГИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

О. Nakonechna

PhD of Economics, docent of the Finance and Credit Department International University of Finance

D. Ustinov

Postgraduate student

CLUSTER APPROACH TO FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES TARIFF POLICY

Н. Г. Метеленко

д. е. н., завідувач кафедри «Фінанси» Запорізької державної інженерної академії

ФІНАНСОВІ ТА СТРАТЕГІЧНІ СКЛАДОВІ КОНТРОЛІНГУ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

N. G. Metelenko

d. e. s., Head of “Finance” department of Zaporizhya state engineering academy

FINANCIAL AND STRATEGIC COMPONENTS OF CONTROLLING IN THE INNOVATION PROCESSES ON MACHINERY ENTERPRISE

О. В. Пиріков

к. т. н., доцент кафедри товарознавства та експертизи у митній справі, Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ФОРМУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. V. Pyrikov

Ph.D., assistant professor of Commodity and expertise in customs, Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

FORMATION AND STUDY TOOLS OF ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

Л. В. Фролова

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, перший проректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского,  м. Кривий Ріг

Т. І. Носова

асистент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского, м. Кривий Ріг

ОЦІНКА «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ» ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

L. V. Frolova

Doctor of Economics, Professor of Economics of Enterprise, first Vice-Rector, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

T. I. Nosova

Assistant Department of Enterprise Economics, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

EVALUATION OF "INTELLECTUAL ATTRACTION" INTERESTS OF THE MANAGEMENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

В. В. Попова

к. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

О. І. Судакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Popova

Ph.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

O. I. Sudakova

Ph.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

FEATURES DRAFTING OF FARM RESTRUCTURING

М. В. Ґудзь

д. е. н., професор кафедри менеджменту та адміністрування, Запорізький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

M. V. Gutz

Doctor. of Economic Sciences., Professor of management and administration, Zaporozhye National Technical University

PROBLEMS AND PROSPECTS REGIONAL CLUSTERS IN UKRAINE

І. Р. Бузько

доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Е. Б. Бойченко

к. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ

І. R. Buzko

Doctor of economic Sciences, Professor, Vice-rector on scientific-pedagogical work Shіdnoukrayinsky national University named after Volodymyr Dahl

E. B. Boychenko

Doctor of Philosophy in economics, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

FORECASTING OF PRODUCTIVE FORCES IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL SOCIETY

О. М. Потишняк

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НАТУРАЛЬНОЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Elena N. Potyshnyak

PhD in Economics, associate professor of "Management", Admiral Makarov National University of Shipbuilding

THE OBJECTIVE NECESSITY AND FACTORS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF NATURAL TEXTILE RAW MATERIALS

З. В. Гончарова

к. е. н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

МОДЕРНІЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Z. V. Goncharova

candidate of economic sciences, Associate Professor of project management in urban economy and construction O. M. Beketov National university of urban economy

MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF REFORMING AND DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

О. А. Мельникова

к. е. н., доцент кафедри туризму, готельної і ресторанної справи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БРЕНДУ МІСТА

О. A. Melnikova

Ph.D in Economics, lecturer in the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business at Lugansk Taras Shevchenko National University, the city of Starobelsk

THEORETICAL AND METHODICAL FOUNDATIONS OF CITY BRAND STRATEGY DEVELOPMENT

Н. В. Писарєва

викладач кафедри економічної теорії ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

Natalia V. Pisareva

Economic lecturer theory of private higher educational institution "KhersonEconomics and Law Institute"

STRATEGIC MANAGEMENT OF PRODUCTION AND SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE BASIS OF RISK

І. В. Безп’ята

к. е. н., доцент, докторант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

І. V. Вezpyata

Ph.D., Associate Professor, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

ATTRACTING INVESTMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ

М. М. Дєліні

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ludmila Batchenko

doctor of economic sciences, professor, professor of the department of Journalism and International Relations Kyiv National university of culture and arts, Kyiv

Maryna Dielini

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

METHODOLOGICAL BASIS OF THE TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE MECHANISM OF SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL ECONOMY

Л. М. Фокас

к. е. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФОРМА ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

L. Fokas

Ph.D. in Economics, Docent, Ukrainian State Employment Service Training Institute (Kyiv)

ENTREPRENEURSHIP AS A FORM OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT OF RURAL TERRITORIES

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

КІОТСЬКІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

KYOTO MECHANISMS OF TRANSNATIONAL SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT INVESTMENT

О. С. Літвінов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

O. S. Litvinov

Ph.D., associate professor, department of enterprises economic, Odessa National Economic University, Odesa

MANAGEMENT OF HEALTH CARE INSTITUTIONS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT

Ю. С. Рогозян

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ проблем міжрегіонального співробітництва, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

СКЛАДОВІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Yu. S. Rohozian

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher Department of Interregional Cooperation Issues, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

COMPONENTS AND ELEMENTS OF THE REGIONAL TRANSPORT SYSTEM

Г. О. Пересадько

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. О. Peresadko

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO MARKETING INVESTIGATIONS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. М. Олефіренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет, м. Суми

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТА КАНАЛІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Olefirenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy

THEORETICAL FOUNDATIONS DEFINING TOOLS AND SALES CHANNELS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

П. М. Рубанов

к. е. н., доц., Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів у кредиту

ОДНОРАНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (PEER-TO-PEER): ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

P. M. Rubanov

PEER-TO-PEER TECHNOLOGY: THREATS AND OPPORTUNITIES FOR THE FINANCIAL SERVICES MARKET

С. І. Плотницька

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Plotnytska

PhD (Economics), Associated Professor, Associated Professor of Management and Administrating Department, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

AGRARIAN ENTERPRISES’ INTERNAL INNOVATIONAL ENVIRONMENT FORMING

О. В. Довгаль

в. о. доцента кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права ", м. Херсон

АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Dovgal

associate professor of the department professor of department of management, University of International Business and Law, Kherson

AN ANALYSIS OF SOME ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY

К. І. Кириченко

асистент кафедри управління, Сумський державний університет

ДЕРЖАВНІ ІНСТРУМЕНТИ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНОГО СТАНУ ДЕРЖАВИ

K. I. Kyrychenko

Assistant of Management Department, Sumy State University

PUBLIC INSTRUMENTS OF INTEGRATED SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL CONDITION OF THE STATE

А. О. Остапюк

аспірантка кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ГЕОЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ КРАЇН І ПРОБЛЕМА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

A. O. Ostapiuk

graduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

GEOECONOMIC INTERESTS OF COUNTRIES AND PROBLEM THEIR IMPLEMENTATION IN TERMS OF GLOBAL TRANSFORMATIONS

Н. В. Раллє

асистент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ НА ФОРМУВАННЯ ЗАСАД КОГНІТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

N. Ralle

assistant of professor at the Economic cybernetics and marketing Department, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE IMPACT OF ECONOMIC CYCLES ON THE FORMULATION OF THE PRINCIPLES OF COGNITIVE MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»