Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2016

О. В. Раєвнєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

К. А. Стрижиченко

д. е. н., доцент, професор кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТУ І ЕВОЛЮЦІЙНІ ЕТАПИ ІІ РОЗВИТКУ

О. Rayevnyeva

DSc in Economics, professor, head of statistical and economic forecasting department of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

К. Stryzhychenko

DSc in Economics, associated professor, professor of statistical and economic forecasting department of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

AUTONOMY OF UNIVERSITIES AND ITS EVOLUTIONARY STAGES OF DEVELOPMENT

О. М. Мельникович

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торгівельно-економічний університет, м. Київ

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ГАЛУЗІ РЕКЛАМИ

О. М. Melnykovych

doctor of economic sciences, professor, Department of marketing and advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MODERN BUSINESS ACTIVITIES IN ADVERTISING

І. П. Отенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічного аналізу, Харківський національний  економічний університет імені Семена Кузнеця

М. І. Чепелюк

викладач кафедри економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ ЗАХОДІВ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

I. P. Otenko

doctor of Economics, Professor, head of the Department of economic analysis, Simon Kuznetz Kharkiv National University of economics

M. I. Chepeluk

lecturer, Simon Kuznetz Kharkiv National University of economics

THE CHOICE OF STRATEGIC ACTIVITIES FOR THE FORMATION OF CORPORATE CULTURE ON THE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL CHANGE

І. П. Мігус

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЇХ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

I. P. Mihus

Doctor of Economics, professor, head of department of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

N. V. Zachosova

Ph.D., associate professor, assistant professor of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

CHARACTERISTICS OF THE TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC FINANCIAL MARKET AS A SPHERE OF FINANCIAL INSTITUTIONS FUNCTIONING AND A SOURCE OF EXTERNAL THREATS FOR THEIR ECONOMIC SECURITY

З. В. Юринець

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. В. Макара

д. е. н., професор кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Z. V. Yurynets

Associate Professor, Management Dpt., Ivan Franko Lviv national university, Lviv

O. V. Makara

Professor, Economics and Enterprise Security Dpt., The East European Lesia Ukrayinka National University, Lutsk

INNOVATION POLICY AS A TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY

T. V. Koryagina

Ph.D in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of Customs and Finance

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE MECHANISM OF THE STATE CONTROL OVER DEVELOPMENT OF THE CORPORATE SECTOR OF UKRAINE’S ECONOMY

Т. В. Корягіна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної теорії,  Університет митної справи та фінансів

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т. О. Зінчук

д. е. н, професор, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Tetyana Zinchuk

Doctor of economy, Professor Zhytomyr National Agroecological University

FOOD SECURITY AS A PART OF MOBILIZATION STRATEGY OF ECONOMY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF WORLD EXPERIENCE

Т. G. Busarieva

The Candidate of Economic Science, senior lecturer, SHEE “Kiev National Economic University named after Vadim Hetman”, Kiev

THE PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ ”Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. С. Попов

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків

СУЧАСНИЙ СТАН І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Andriy S. Popov

PhD in Economics, Associate Professor, Docent of Land Management and Cadastre Department, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev, Kharkiv

THE CURRENT CONDITION AND MAIN TENDENCIES OF AGRICULTURAL LAND USE

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК

O. Shamanska

Ph.D., Associate Professor of Consulting and information technology in management

ENTERPRISES RESOURCE POTENTIAL

Н. С. Косар

к. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

N. S. Kosar

Ph.D., Associate Professor of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

N. E. Kuzo

Senior Lecturer, Department of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

THE RESEARCH OF THE MARKET OF THE ORGANIC FOOD IN UKRAINE AND MEANS OF THEIR COMPETITIVENESS INCREASE

О. С. Крамарьов

аспірант, ННЦ „Інститут аграрної економіки НААН України”, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. S. Kramaryov

postgraduate student, National Scientific Center “Institute of Agricultural Economics”, Kyiv

THE IMPROVEMENT OF FINANCIAL STIMULATION RATIONAL AGRARIAN LAND USE

Ю. О. Шейко

аспірант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

I. Sheiko

PhD Student, Lutsk National Technical University

IMPORT SUBSTITUTION AS AN INSTRUMENT OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT STIMULATION IN THE REGIONS OF UKRAINE

А. В. Гречко

канд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

Б. В. Балагир

студент, групи ЗУЕ-41М

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. V. Hrechko

B. V. Balahyr

RESEARCHING OF IMPROVING THE MENEGEMENT OF PRODUCTION ACTIVITY

Ю. С. Ребрик

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕПАРАМЕТРИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Yu. S. Rebryk

Associate professor, Chair of Finance and Credit, PhD in economics, Cherkasy educational-scientific Institute of the University of Banking

EXPRESS DIAGNOSTICS OF BANK FINANCIAL SUSTAINABILITY ON THE BASIS OF NONPARAMETRIC STATISTICS

Д. А. Попиченко

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОЛООБІГУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

D. Popychenko

postgraduate, Uman national university of horticulture

THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE CURRENT ASSETS CIRCULATION

Н. В. Терент’єва

аспірант, асистент кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

N. Terenteva

graduate student, аssistant of the department of personnel management and marketing, Zaporizhzhya National University, Zaporozhye

SALES CONTROL AS A PART OF FHE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Н. Й. Радіонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

В. В. Терещук

магістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

N. Radionova

Ph.Doc. of Economics, associate professor of Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

V. Tereshyk

M.S., Kiev National University of Technology and Design, Kiev

PAYMENT TRANSACTIONS WITH THE HELP OF REMOTE BANKING SERVICES: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

О. В. Шереметинська

доцент, кандидат економічних наук, Національний університет харчових технологій

Ю. Невмержицька

магістр, Національний університет харчових технологій

СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ: ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗЕД

Oksana V. Sheremetynska

Associate , Candidate of Economic Science, National University of Food Technologies

Julia Nevmerzhitska

Master, National University of Food Technologies

SALES PROMOTION: ACTIONS AND MEANS TO ASSIST THE FORMATION OF ENTERPRISE MARKETING  OF ENTERPRISE IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN TRADE

С. В. Іщенко

старший викладач, кафедра економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

М. В. Малиш

студент магістерської підготовки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

S. Ishchenko

senior lecturer of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

M. Malysh

master of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF ENERGY SUPPLY ENTERPRISE

Г. М. Рябенко

к. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет

О. О. Кабак

к. е. н., Миколаївський національний аграрний університет

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

G. Ryabenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Mykolayiv National Agrarian University

O. Kabak

Candidate of Economic Sciences, Mykolayiv National Agrarian University

STATE OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DOMANEVSKY DISTRICT TO THE MYKOLAIV AREA

О. М. Коробкова

старший викладач кафедри Комерційного забезпечення транспортних процесів, Одеський національний морський університет, м. Одеса

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. M. Korobkova

Senior lecturer of department of maritime commerce, Odessa National Maritime University, Odessa

GENERALIZATION AND ADAPTATION REGULATION OF FOREIGN EXPERIENCE CUSTOMS BROKERING

А. М. Волківська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

РІВНІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

A. M. Volkivska

ec. sc. candidate, the assistant professor of the organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr

THE LEVELS OF REGULATION OF EMPLOUMENT

А. О. Нікітішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Вінниця

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

A. О. Nikitishin

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associated Professor of Department of Finance, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

THE MAIN DIRECTIONS OF THE IMPROVEMENT OF A MECHANISM OF THE TAX REGULATION

В. В. Струнін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

М. М. Гиря

магістр, студентка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Strunin

PhD., associate professor of Department of Foreign Economic Management and Logistics, National University of Food Technologies, Kiev

M. M. Girya

master's degree , student of Department of Foreign Economic Management and Logistics, National University of Food Technologies, Kiev

EFFICIENCY GROWTH OF ENTERPRISE’S TRANSPORT AND WAREHOUSE ACTIVITY

А. М. Шевчук

аспірант кафедри фінансів, суб’єктів господарювання та страхування Тернопільського національного економічного університету

ЕКОНОМІЧНИЙ КАПІТАЛ ТА МЕТОДИ ЙОГО РОЗРАХУНКУ

Anton Shevchuk

graduate student of  department of finance, insurance undertakings of Ternopil National Economic University

ECONOMIC CAPITAL AND ITS CALCULATION METHODS

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит

К. В. Наливайко

студентка 3 курсу групи ФЕУ-113 Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПОТОЧНИЙ СТАН

N. G. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit

K. V. Nalyvaiko

student group FEU-113 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

PROMISSORY SAFETY OF UKRAINE: THEORETICAL ASPECT AND CURRENT STATUS

Т. Ф. Григораш

старший викладач, Університет митної справи та фінансів

ОЦІНЮВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. F. Grygorash

Senior lecturer, University of Customs and Finance

RETURN ON EQUITY EVALUATION OF UKRAINE ENTERPRISES BY KIND OF ACTIVITY

М. В. Мартиненко

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

M. V. Martynenko

PhD (Economics), Doctoral student of Department of economics, organization and planning of the enterprise activity, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE AS A BASIS OF INFORMATION SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL STANDARDS

С. В. Качула

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

О. В. Гриценко

ст. викладач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровсь

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. V. Kachyla

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, University of Customs Affairs and Finance, Dnipropetrovs’k

O. V. Grytsenko

Senior Lecturer of the Department of Finance, University of Customs Affairs and Finance, Dnipropetrovs’k

THE BUDGETARY ADJUSTMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND ITS FEATURES IN MODERN CONDITIONS

І. І. Тимощук

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАПРЯМИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБЛЕНИХ ТОРФОВИЩ

I. І. Tymoshchuk

Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv city

CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND RECLAMATION TRENDS OF INDUSTRIALLY PRODUCED PEATLANDS

Д. О. Кайнара

аспірант кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТОРГОВЕЛЬНИЙ БАР’ЄРІВ

D. O. Kainara

PhD student, Department of Finance and Credit Zaporizhzhya National University,  Zaporizhzhya

THE THEORETICAL BASIS OF TRADE BARRIERS

Ю. О. Семенець

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПАРТНЕРСТВО БІЗНЕСУ, ДЕРЖАВИ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Y. O. Semenets

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE PARTNERSHIP OF BUSINESS, GOVERNMENT AND UNIVERSITIES AS A STRATEGIC RESOURCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

К. І. Крицун

аспірант кафедри економічної кібернетики, економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ УКРАЇНИ: ПФТС ТА UX

K. I. Krytsun

Phd student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MULTIFRACTAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE STOCK INDEXES: PFTS AND UX IN THE UKRAINIAN STOCK MARKET

М. С. Пасмор

аспірант, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

ВНУТРІШНЯ ІЄРАРХІЯ МІЖНАРОДНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КРАЇН ІЗ ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

M. S. Pasmor

postgraduate student, International Economic Relations Department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE INTERNAL HIERARCHY OF INTERNATIONAL INTEGRATION IN EMERGING ECONOMIES

Н. М. Шапа

старш. викладач кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ АДАПТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

N. M. Shapa

Senior Lecturer of Department of Management, Project Management and Logistics, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF DEGREE OF PERSONNEL ADAPTABILITY TO STRATEGIC CHANGES IN THE ENTERPRISE

О. В. Перепелюкова

к. е. н., викладач Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ В РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

O. V Perepelyukova

Ph.D., professor Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ROLE OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE REGION OF CROSS-BORDER COOPERATION UKRAINE

О. Б. Моргулець

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЯК СУБ’ЄКТОМ РИНКУ

О. B. Morgulets

Ph.D., assistant professor of entrepreneurship and business Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A SUBJECT OF MARKET

О. Л. Фрум

ассистент кафедры экономики промышленности Одесской национальной академии пищевых технологий

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИИ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К ДИНАМИКЕ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ

O. L. Frum

Assistant department of industrial economics,Odessa National Academy of Food Technologies

ANALYSIS PROBLEMS OF ADAPTATION DIAGNOSTIC STATE ENTERPRISES TO THE DYNAMICS OF THE QUALITY ECONOMIC RELATIONS IN UKRAINE

В. М. Диба

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ІМПЕРАТИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

Vyacheslav Mykhajlovych Dyba

Candidat of Sciences (Ph. D.) in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

INTELLECTUAL ASSETS PROFITABILITY AS AN IMPERATIVE OF CORPORATION COMPETITIVENESS

Г. Л. Норд

кандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного  університету імені Петра Могили

СТАН РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

A. L. Nord

Candidate of Economic Sciences, Professor B.V. Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

STATE OF DEVELOPMENT OF ANALYTICAL RESEARCH IN UKRAINE

Д. Г. Михайленко

ст. викладач кафедри фінансів і кредиту , Сумський державний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

D. H. Mykhailenko

TRANSFORMATION OF PROPERTY IN THE PROCESS OF SMALL PRIVATIZATION AT THE REGIONAL LEVEL (EXAMPLE OF SUMSKA REGION)

Є. Б. Хаустова

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НА ПІДСТАВІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ОЗНАК ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Y. B. Khaustova

Associate Professor, Ph.D, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

COMPARATIVE CHRACTERISTICS OF INDIVIDUAL CAPITALIZATION UNDER SYSTEMATIZATION  FEATURES OF CLASSIFICATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»