Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2017

М. С. Дороніна

д. е. н., професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, м. Харків

Г. В. Білоконенко

викладач кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Д. О. Сєріков

аспірант кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ТЕРМІНОСИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

M. S. Doronina

Doctor of Science (Economics), Professor, Chief Scientist, Research Center of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkiv

H. V. Bilokonenko

Lecturer, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

D. O. Sierikov

Graduate Student, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE TERM SYSTEM FOR RESEARCH METHODOLOGY IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCE UNDER CONDITIONS OF PROFESSIONALIZATION OF MANAGEMENT

С. В. Князь

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

В. П. Залуцький

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

Н. П. Яворська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Kniaz

DSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

V. P. Zalutskyi

DSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

N. P. Yavorska

PhD in Economics, Associate Professor of entrepreneurship and environmental expertise of goods, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE PROBLEMS OF INCOME AND EXPENSES ACCOUNTING TRADING ENTERPRISES

Є. В. Ромат

доктор наук з державного управління, професор, зав. кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

ДИНАМІКА РОЗПОДІЛІВ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ ТА ОБСЯГІВ ПРОПОЗИЦІЇ В ЦІНОВИХ СЕГМЕНТАХ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. КИЄВА

E. V. Romat

doctor of public administration, professor, head of marketing and advertising department, Kiev national University of Trade and Economics

E. V. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

DYNAMICS OF DISTRIBUTION AND CONSUMER EFFECTIVE DEMAND VOLUME OF SUPPLY IN MARKET SEGMENTS INSTITUTIONS IN KYIV RESTAURANTS

Л. М. Ємельяненко

Доктор економічних наук, доцент, профессор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ

L. Emelyanenko

Doctor of Science (Economics), Ass. Prof., Professor  of the  Department of Macroeconomics and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

ECONOMIC INTEGRATION OF NATIONAL ENTERPRISES INTO GLOBAL PRODUCTION NETWORKS

Н. В. Касьянова

д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Nataliia Kasianova

Doctor of Economics, professor, Department of Economic Cybernetics, National Aviation University, Kyiv

IMPLEMENTATION OF ENERGY SAVINGS STRATEGY FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

Е. Б. Бойченко

д. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС ІНКУБУВАННЯ В УКРАЇНІ

E. B. Boychenko

Doctor of economic Sciences, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF BUSINESS INCUBATION PROCESSES DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. Г. Горник

д. н. з держ. упр., доцент,Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ТА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ

V. G. Gornik

doctor of science in public administration, Associate ProfessorTaurian National University named after V. I. Vernadsky

THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF EDUCATION AND HEALTH SERVICES IN THE REGION

М. М. Клименюк

д. е. н., професор,Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

В. В. Корнєєв

д. е. н., професор,Інститут економіки та прогнозування НАН України

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

M. M. Klymenyuk

Doctor of Economics, ProfessorTaurian National University named after VI Vernadsky

V. V. Korneev

Doctor of Economics, ProfessorInstitute of tconomics and forecasting of NAS of Ukraine

METHODOLOGICAL BASES FOR IMPROVING MECHANISM OF REGULATION BY SECTORAL INFRASTRUCTURE OF REGIONS

Л. В. Фролова

доктор економічних наук, професор,ДВНЗ «Одеський національний політехнічний університет»

О. В. Мельник

кандидат економічних наук, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Larisa Frolova

Doctor of Economics, ProfessorOdessa National Polytechnic University

Oksana Melnyk

PhD in Economics, Kyiv National Economics University named after V.P. Hetman

ECONOMIC RESULTS OF ACTIVITIES OF FOOD ENTERPRISES OF UKRAINE

І. В. Тюха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, м. Київ

Д. О. Стеценко

бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

I. V. Tycha

Ph. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, Kyiv

D. O. Stetsenko

Bachelor Degree at the National University of Food Technologies, Kyiv

CONDITION AND TENDENCY OF NATIONAL MILK AND DAIRY PRODUCTS MARKET

О. М. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, м. Київ

А. В. Мігдальський

бакалавр, Національного університету харчових технологій

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. Kirichenko

Ph. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, Kyiv

A. Migdalskiy

bachelor, National University of Food Technologies

METHODS OF ASSESSMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФОНДІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

I. A. Nechaeva

Associate Professor, Candidate of Science (Economics)   Zaporizhzhya National Technical University

ANALYSIS OF THE FORMATION AND USE OF ASSETS OF PUBLIC FUNDS UNDER FISCAL DECENTRALIZATION

О. Ю. Чуріканова

кандидат економічних наук, доцент кафедри електронної економіки та економічної кібернетики, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

К. А. Загорулько

аспірант, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

СВІТОВИЙ ДОСВІД МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

O. Y. Churikanova

PhD, Associate Professor, Department of e-Economy and Economic Cybernetics State Universities «National Mining University»

K. A. Zahorulko

graduate student, State Universities «National Mining University»

THE INTERNATIONAL MODELING EXPERIENCE OF REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

С. М. Слободиський

магістр, кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

O. Shamanska

Ph.D in economic sciences, associate professor of еconomics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

S. Slobodyskyy

MA, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

FEATURES OF THE SECURITIES MARKET IN UKRAINE

О. М. Стасюк

к. е. н., науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

O. M. Stasyuk

PhD in Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION AS ONE OF THE PRIORITIES RAILWAY OF UKRAINE

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

A. A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and business Cherkasy State Technological University

FORMING THE ECONOMIC MECHANISM OF ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE

І. Є. Андрющенко

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

ОПТИМАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. E. Andryushchenko

PhD, associate professor, assistant professor, Zaporizhzhya National Technical University. Zaporizhzhya, Ukraine

THE OPTIMAL STRATEGY OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE VIABILITY

O. O. Kim

PhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

UKRAINIAN FOREIGN TRADE PARTNERS PARETO DISTRIBUTION

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

РОЗПОДІЛ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ ПО ПАРЕТО

С. В. Ващилін

канд.економ. наук, начальник відділу сировини ПАТ «Укрграфіт» (м. Запоріжжя)

СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  ДІЯЛЬНІСТЮ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Vashchylin

cand.ekonom. Science, head of raw PJSC "Ukrgrafit" (c. Zaporizhzhya)

ROLE AND PLACE ADAPTIVE MANAGEMENT ENTERPRISES OF COKE

Т. О. Харченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНИЙ КЛІМАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Tetiana Aleksandrovna Kharchenko

Ph.D. of Economic sciences,Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

INNOVATIVE CLIMATE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. І. Данко-Ютіш

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, ПВНЗ «Буковинський університет», м. Чернівці

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ АДАПТИВНО-СЕЛЕКТИВНОГО ТИПУ, СПРЯМОВАНОЇ НА ПОДОЛАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

N. I. Danko-Yutish

Ph.D., Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi

CONCEPTUAL POSITION OF FORMING REGIONAL POLICY ADAPTIVE-TYPE SELECTIVE AIMED AT OVERCOMING INTERREGIONAL DISPARITIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

С. М. Кір’ян

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування Європейського університету, м. Київ

КОНТРОЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВНОТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

S. M. Kiryan

PhD in Economics, associate professor of accounting and taxation of the European University, Kyiv

CONTROL OF COMPLETENESS OF DISPLAY OF ECONOMIC ACTIVITY THROUGH ACCOUNTING POLICIES

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. М. Невмержицька

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

S. M. Nevmerzhitska

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF STATE FINANCIAL POLICY

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

В. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ

N. Buhas

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

V. Buhas

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

FEATURES OF REGIONAL DEVELOPMENT AS OBJECT MANAGEMENT IMPACT OF STATE

О. В. Полторацька

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Oksana Poltoratska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Business Tavria National University of V. I. Vernadsky, Kyiv, Ukraine

FORMATION OF ECONOMIC BEHAVIOR AS PART OF THE STRATEGIC MANAGEMENT OF INDUSTRIAL RNTERPRISES

O. I. Shumlianska

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department «Enterprise and economic-mathematical modelling», Odessa national maritime university, Odessa

L. M. Krysyuk

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department «Enterprise and economic-mathematical modelling», Odessa national maritime university, Odessa

T. Ye. Chebanova

associate professor of the department «Enterprise and economic-mathematical modelling», Odessa national maritime university, Odessa

THEORETICAL RESEARCH OF THE INVESTMENT MECHANISM OF THE SEAPORTS’ INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

О. І. Шумлянська

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Підприємництво та економіко-математичне моделювання», Одеський національний морський університет, м. Одеса

Л. М. Крисюк

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Підприємництво та економіко-математичне моделювання», Одеський національний морський університет, м. Одеса

Т. Є. Чебанова

доцент кафедри «Підприємництво та економіко-математичне моделювання», Одеський національний морський університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

С. В. Архипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

В. В. Орлов

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, в.о. завідувача кафедри, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

РЕГУЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ТЕРИТОРІЙ

S. V. Arkhypenko

Ph. D. in Economics, associate Professor, Department of management and administration, Kriviy Rih economic Institute "KNEU them. Vadym Hetman", Kriviy Rih

V. V. Orlov

Ph. D. in public administration, associate Professor, Department of management and administration, VA. head of Department, Kriviy Rih economic Institute "KNEU them. Vadym Hetman", Kriviy Rih

REGULATION OF CYCLICAL DEVELOPMENT OF REGIONS AS A TOOL FOR PUBLIC MANAGEMENT OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES

О. Д. Зачоса

старший викладач кафедри економіки підприємства Донецького національного університету ім. В. Стуса

ІНСТРУМЕНТИ ТА ВАЖЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

O. Zachosa

Senior Lecturer, Department of business economics Donetsk National University of Vasyl Stus

TOOLS AND INSTRUMENTS OF EFFECTIVE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

Г. Ф. Мартинюк

кандидат педагогічних наук, «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж»

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

G. F. Martynyk

candidate of Pedagogical Science, Rivne College of Economics, Humanities and Engineering

DISTANCE LEARNING OF ELECTRONIC DOCUMENTARY USING THE INFORMATION COMMUNICATION TEHNOLOGIES

А. В. Кулінська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Anzhela Kulinska

PhD, assistant professor, assistant professor of entrepreneurship and trade department, Odessa National Polytechnic University

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SYSTEM DEVELOPMENT STATE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Г. О. Пересадько

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МУЛЬТИПЛЕКСИВНОГО МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ЗБУТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. О. Peresadko

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Marketing and AdvertisingDepartment, Kyiv NationalUniversity of trade and economics

CONCEPTUAL BASIS OF THE MULTIPLEXING MECHANISM OF MARKETING RESEARCHES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES MARKET

М. В. Петченко

М. В. Петченко, к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

M. V. Petchenko

the candidate of еconomics sciences, the docent of  Finance and Credit, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk

METHOD APPROACH TO ADAPTIVE MANAGEMENT OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES

Д. С. Терехов

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

D. S. Terekhov

Candidate of Economic Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Management, PIHE “Khmelnytskyi Economical University”

ECONOMIC PROBLEMS OF IT ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ПРІОРИТЕТНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОПТОВОМУ РИНКУ

Iryna Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department  of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

PRIORITY FACTORS OF FUNCTIONING OF AGRARIAN ENTERPRISES IN THE WHOLESALE MARKET

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Yu. Nehoda

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND CONDITIONS OF ENHANCEMENT OF THE EFFICIENCY OF SYSTEM TRANSFORMATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

І. І. Короп

аспірант, аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЦІЛЬОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ БЮДЖЕТУВАННЯ

I. Korop

postgraduate student, postgraduate student of the Department of Economics and Finance of Enterprise, Kyiv National University of Trade and economics, Kyiv city

TARGETED ECONOMIC CHARACTERISTICS AS THE BASIS OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE ON THE BASIS OF BUDGETING

О. Л. Кошеваров

аспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

ВПЛИВ СИСТЕМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ КЛУБІВ ТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ ЄВРОПИ

О. L. Koshevarov

graduate student at the department of international economics Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

IMPACT OF CLUB LICENSING SYSTEMS AND FINANCIAL CONTROL ON THE COMPETITIVENESS OF FOOTBALL CLUBS IN EUROPE

А. В. Літошенко

аспірант II курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

Andrii Litoshenko

Ph.D. researcher of II course of Taras Shevchenko national university of Kyiv

ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS OF IT OUTSOURCING IN UKRAINE

А. П. Шишолін

аспірант, начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПРОЕКТ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАКОРДОННИМ ПАРТНЕРОМ

A. P. Shysholin

postgraduate student, head of foreign economic activity office, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

PROJECT AS A FORM OF REALIZATION OF JOINT EDUCATIONAL ACTIVITY WITH FOREIGN PARTNER

В. М. Чорний

аспірант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ТОРГОВЕЛЬНА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА

V. M. Chornyi

postgraduate, «KROK» University of Economics and Law, the city of Kyiv

THE TRADE POSITION OF UKRAINIAN COMPANIES ON THE WORLD GRAIN MARKET

О. І. Колісник

здобувач кафедри  менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Білоцерківського національного аграрного університету

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. I. Kolisnyk

applicant of the Department of management foreign economic activity and European integration The Bila Tserkva National Agrarian University

FEATURES OF  OPERATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

А. Ю. Нагрецкіс

Магістрантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Anastasiia Nahretskis

Master student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

PROFIT MANAGEMENT OF THE COMPANY

Б. В. Жижила

магістр кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

B. V. Zhyzhyla

Master's degree of Management and Administration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

IMPROVEMENT INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL WORKPLACES

Н. О. Піскунова

аспірантка кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, м. Дніпропетровськ

ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

N. O. Piskunova

graduate student of chair of finance, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar,  Dnipropetrovsk

SEARCH FOR OPTIMAL MODEL OF CASH FLOWS MANAGEMENT

К. Ю. Поляк

здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З ПОЗИЦІЇ ВПЛИВУ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

K. Yu. Polyak

Researcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

CONSEQUENCES OF EMERGENCY SITUATIONS FROM THE PERSPECTIVE INFLUENCE ON ECONOMIC ACTIVITY AS OBJECT MANAGEMENT, ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS

Я. І. Драчук

магістрантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Y. I. Drachuk

Master’s degree student,  Taras Shevchenko National University of Kyiv

EFFICIENCY OF CASH FLOW MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

Т. С. Бушман

аспірант кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно – педагогічна академія, м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Bushman

graduate student of Economics and business entities, Ukrainian Engineering – Pedagogical Academy, Kharkiv

DETERMINING THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF PERSONNEL SAFETY OF ENTERPRISE

Т. М. Скорина

аспірант кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування

ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВО

T. M. Skoryna

ENHANCE THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF HOTEL ENTERPRISES ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

О. В. Кравець

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. V. Kravets

postgraduate student, Classical private university, Zaporozhe

THE INFLUENCE OF TAX REGULATION ON DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE IN UKRAINE BY COGNITIVE MODELING

Н. І. Левандовська

пошукач вченого звання, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Levandovska

competitor of a scientific degree, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskiy

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO INCREASING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES’ PERSONNEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»