Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2018

С. О. Тульчинська

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Т. П. Ткаченко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

О. І. Скоробогатий

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Svetlana Tulchinskaya

doctor of economic, professor, professor of the department of economics and entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Tetyana Tkachenko

сandidate of Economics assistant professor, associate professor of the of the department of economics and entrepreneurship National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Aleksandr Skorobogatui

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

BASICS OF PROFIT MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

А. О. Князевич

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

О. В. Крайчук

к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри математики та методики її викладання, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

А. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Professor of the Department of Management, Rivne State University of Humanities

O. Kraychuk

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics and Teaching Methods, Rivne State University of Humanities

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF FINANCIAL SUPPORT OF ACTIVITY OF SUBJECTS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

М. Є. Рогоза

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики

В. М. Столярчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

М. Rogoza

D. Econ. Sciences, Professor, The Head of the Enterprise Economy and Economic Cybernetics Chair

V. Stolyarchuk

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Hotel, Restaurant and Resort Business Chair Higher Educational Institution of Ukoopspilka ‘Poltava University of Economics and Trade’, Poltava

AN ANALYZIS OF THE APPROACHES TO MAKING A DECISION TO THE SERVICE SECTOR OBJECTIVES DEVELOPING

В. В. Стадник

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

П. Г. Іжевський

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

Ю. О. Головчук

аспірант кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ТА РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Stadnyk

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Khmelnytskyi National University, Ukraine

P. Izhevskiy

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Candidate of Management Department, Khmelnytskyi National University, Ukraine

J. О. Holovchuk

Postgraduatstudent of Management Department, Khmelnytskyi National University, Ukraine

MARKETING OF INTERACTION IN MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE FIRM

Б. І. Пшик

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ГРОШОВОГО ОБІГУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Bohdan Pshyk

Sc.D. in Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance Lviv educational-scientific institute of the Banking University

MODERN DIRECTIONS OF THE STUDY OF STABILITY OF MONEY CIRCULATION: METHODOLOGICAL ASPECT

А. І. Богданенко

доктор філософії в галузі державного управління, докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

A. I. Bogdanenko

Doctor of Philosophy in Public Administration, Doctorate, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

INVESTIGATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN HOUSING CONSTRUCTION IN UKRAINE: TRENDS AND PROBLEMS

І. Б. Чичкало-Кондрацька

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

І. В. Новицька

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. B. Chychkalo-Kondratska

D.Sc. (Economics), Professor, Head of International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

І. V. Novytska

postgraduate, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

WORLD EXPERIENCE OF PROMOTION OF ORGANIC PRODUCTS

О. М. Пєтухова

професор, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій м. Київ

К. В. Стасішена

магістрант, Національний університет харчових технологій м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. Pietukhova

Professor, Doctor of Economics, Department of Management and Administration, National University of Food Technologies of Kyiv

K. V. Stasishena

magister, National University of Food Technologies of Kyiv

IMPROVEMENT OF SUPERVISORY ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

А. А. Олешко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

A. A. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Associated Professor, Professor of the Department of Financial Markets, University of State Fiscal Service of Ukraine

THE MECHANISM OF CRISIS MANAGEMENT OF FINANCIAL CORPORATIONS

В. М. Микитюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича, Житомирський національний агроекологічний університет

ВПЛИВ ЯКОСТІ МОЛОКА-СИРОВИНИ НА ЕКСПОРТ МОЛОКОПРОДУКЦІЇ

V. М. Mykytyuk

Dr. hab. of economics, Prof., the chef of analyses and statistics department named by І.V. Popovich, Zhytomyr National Agroecological university, Ukraine

THE INFLUENCE OF RAW-MILK QUALITY ON THE EXPORT OF DAIRY PRODUCTION

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

О. І. Войтович

лікар

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЛІКУВАЛЬНОГО І ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor, Head of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

O. Voitovych

MD

THE RELATION BETWEEN THE NOTIONS OF HEALTH CARE TOURISM AND WELLNESS TOURISM IN THE CONTEXT OF ASSESSMENT OF THE CAPACITY OF THE INTERNATIONAL MARKET OF MEDICAL SERVICES

Д. О. Лазаренко

д. е. н., професор, декан факультету психології, економіки та управління Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

С. В. Сіренко

ст. викладач кафедри обліку і аудиту Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ І ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

D. Lazarenko

Dr.Sc.(Econ), Professor, Dean of the Faculty of Psychology, economics and management, Donbas State Pedagogical University, Slovyansk

S. Sirenko

Senior Lecturer of the department of accounting and audit, Donbas State Pedagogical University, Slovyansk

INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT: ECONOMIC, LEGAL AND ACCOUNTING ASPECTS

І. М. Кукса

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики Луганського національного аграрного університету, м. Харків

Т. О. Пєтухова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА СТІЙКОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ihor Kuksa

Dr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Head of Department of Finance and Economic Cybernetics, Luhansk National Agrarian University (LNAU), Kharkiv

T. Pyetukhova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Ukrainian State University of Railway Transport (UkrSURT), Kharkiv

THE CREATIVE ECONOMY AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINE

С. Ю. Хамініч

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

К. С. Тригуб

аспірантка кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Svetlana Y. Khamichich

Doctor of Economics, professor, Professor of the Department of Economic Theory and Marketing Oles Honchar Dnipro National University

Kristina S. Tryhub

post-graduate student of the Department of Economic Theory and Marketing Oles Honchar Dnipro National University

FORMATION OF THE IMAGE ECONOMY OF UKRAINE

Є. М. Ахромкін

д. е. н., проф. кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванн, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

В. О. Кучменко

старший викладач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Ye. M. Akhromkin

Doctor of Science (Economics), Professor, Departments of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

V. O. Kuchmenko

Senior Lecturer of the Departments of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE OPTIMIZATION DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE REGION

І. М. Буднікевич

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

І. І. Гавриш

к. е. н., асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

І. А. Крупенна

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

I. M. Budnikevich

Doctor of Economics, Professor, Headof the Department of Marketing, Innovation and Regional Development

I. I. Gavrysh

Ph.D., Assistant of the department of Marketing, Innovation and Regional Development Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi

I. A. Krupenna

Ph.D., associate professor, Assistant professor of the department of marketing, innovation and regional development Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi

TOOLS FOR IMPROVING THE ATTRACTION OF THE REGIONALTOURISM AND RECREATION COMPLEX

О. О. Гаманкова

д. е. н., професор, завідувач кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Л. В. Пархета

аспірант кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ З ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

O. Gamankova

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv

L. Parkheta

Postgraduate student of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF SERVICES FOR VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE

І. В. Шкрабак

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту,Донецький національний технічний університет (м. Покровськ)

Н. В. Рагуліна

молодший науковий співробітник, Донбаська державна машинобудівна академія

ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ У ПОСТ-КОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД

I. V. Shkrabak

Doctor of Economic, Associate Professor, Head of Management Department, Donetsk National Technical University (Pokrovsk)

N. V. Ragulina

Junior Research Fellow Donbas State Engeneering Academy

FORMATION OF NEW TRENDS IN DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROCESSES IN THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE POST-CONFLICT PERIOD

А. О. Румянцев

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення Донбаського інституту техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

І. А. Гетьман

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

М. А. Держевецька

викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій Донецького національного медичного університету, м. Краматорськ

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

A. O. Rumyantsev

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Science and Software Engineering of the Donbass Institute of Technology and Management of the International Scientific Technical University named after Academician Yuriy Bugay

I. A. Getman

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Information Technologies of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

M. A. Derzhvedevskaya

Lecturer of the Department of Medical Physics and Informational Technologies of Donetsk National Medical University, Kramatorsk

THE USE OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS FOR SOLVING ECONOMIC TASKS

М. В. Корнєєв

д. е. н., доцент

Н. М. Шматько

к. е. н., доцент

МОТИВАЦІЙНЕ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ АКТИВІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. Korneyev

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

N. М. Shmatko

РhD in Economics, Associate Professor

MOTIVATIONAL AND SOCIO-CULTURAL BASIS OF ACTIVATION OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

О. В. Зелінська

к. т. н., старший викладач кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В РОЗПЛИВЧАСТИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

O. V. Zelinska

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Modeling and Information Technologies in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

FEATURES OF DECISION-MAKING IN VAGUE CONDITIONS FUNCTIONING OF CONTROL SYSTEMS

О. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. М. Кондратюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Донецький національний економічний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСФЗ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

O. V. Rudenko

Candidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Accounting and Taxation, Kryvyi Rih Economic Institute, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

O. M. Kondratiuk

Candidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Accounting and Audit Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS UNDER IFRS IN TERMS OF THE NATIONAL TAX SYSTEM

Г. М. Кулина

к. е. н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА

Н. M. Kulyna

PhD in Economics,аssistant professor of finance and insurance undertakings Ternopil National Economic University

FINANCIAL TECHNOLOGIES AS CATALYSTS OF ECONOMIC GROWTH: NATIONAL DIMENSIONS AND WORLD PRACTICE

М. О. Кравченко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. O. Kravchenko

PhD, Docent, Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

APPLICATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE INNOVATIONS TO THE DOMESTIC ENTERPRISES’ ECONOMIC SUSTAINABILITY ENSURING

Т. О. Войченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ В СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЯХ

T. O. Voichenko

PhD in Economics, associate professor of the department of Management and Economics of Water Transport, State University of Infrastructure and Technologies, Kiev

MODELING BUSINESS PROCESSES AS A TECHNOLOGY FOR PLANNING FUEL AND LUBRICANT COSTS IN SHIPPING COMPANIES

В. В. Корнілова

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва Міжнародного університету фінансів, м. Київ

Н. В. Корнілова

к. г. н., доцент, викладач Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

V. V. Kornilova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, International University of Finance, Kyiv

N. V. Kornilova

Candidate of Geographical Sciences, PhD, Lecturer of Kyiv Professional College with intensive military and physical training, Kyiv

THE MODERN TRENDS OF GASTRONOMIC TOURISM DEVELOPMENT

О. Г. Денисюк

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ

O. G. Denysiuk

PhD, assistant professor, dean of the faculty of economics and management, Zhytomyr State Technological University

USING OF RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AND ITS FINANCIAL COMPONENT

О. М. Овдіюк

к. е. н, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука Житомирського національного агроекологічного університету

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА МАЛИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. M. Ovdiuk

Ph.D. (Economics), Assistant professor, Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

APPLICATION OF ECONOMICAL AND MATHEMATICAL MODELING IN MAKING MANAGERIAL DECISIONS ON THE CREATION OF MARKETING SERVICES AT SMALL PROCESSING ENTERPRISES

Н. Л. Гресь

к. п. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро

К. К. Недоступ

магістрант, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

А. О. Клеймьонова

студентка, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро

ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО ПОТОЧНОГО РАХУНКА ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

N. L. Gres

PhD (Pedagogy), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, State Higher Educational Institution «National Mining University», Dnipro

K. K. Nedostup

master, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

A. O. Kleimonova

student, State Higher Educational Institution«National Mining University», Dnipro

ACCOUNTING AND LEGAL ASPECTS OF OPENING A CARD CURRENT ACCOUNT TO INDIVIDUALS FOR THEIR OWN NEEDS

О. О. Ляхова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Н. С. Гура

магістр кафедри інвестиційної діяльності за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа», магістерська програма «Фінансування інвестиційних проектів»

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТОКУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

O. O. Liakhova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor Department of Investment Activity Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

N. S. Gura

Master of the department of investment activity,specialty 8.03050802 "Banking", Master Program "Financing Investment Projects"

FORECASTING THE FLOW OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE

Е. В. Маказан

к. е. н., доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет

ДЕЯКІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЯКІСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Y. V. Makazan

PHD, Associate Professor, Department of Business Administration and management of foreign economic activity, Zaporizhzhya national university

SOME CRITERIA FOR ESTABLISHING A QUALITATIVE MANAGEMENT MODEL BY HUMAN CAPITAL

О. А. Біловодська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

М. Ю. Гвоздецька

спеціаліст з логістики ТОВ «ВП «ПОЛІСАН», м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАНАЛІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ДИСТРИБУЦІЄЮ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

Olena Bilovodska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy, Ukraine

Mariia Gvozdetsla

Logistics Specialist LLC “Manufacturing enterprise “POLISAN”

INVESTIGATING THE ESSENCE OF CHANNELS IN THE MANAGEMENT OF DISTRIBUTION IN THE FIELD OF MARKETING AND LOGISTICS

Л. С. Ринейська

Л. С. Ринейська, к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

L. S. Ryneyska

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

ETHICAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

О. А. Сич

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Н. Р. Вольська

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ДОЦІЛЬНІСТЬ

O. A. Sich

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of Business Entities, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

N. R. Volska

Master's degree, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ESSENCE OF LIFE INSURANCE AND ITS EXPEDIENCY

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

В. А. Бова

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК МЕТОД ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. Khryniuk

PhD in Economics, docent, Associated Professor, Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

V. A. Bova

student, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MODELS OF ESTIMATION OF BANKRUPTCY PROBABILITY AS A METHOD OF EVALUATION FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

С. А. Мазур

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. М. Прилуцький

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ

S. Mazur

Ph. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

A. Prylutskyi

Ph. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

RURAL TOURISM AS A PROSPECTIVE DIRECTION DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM

С. А. Горбаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, м. Одеса

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ ДО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ПОРТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

S. A. Gorbachenko

PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Management Department of Odessa I.I. Mechnikov National University

ASPECTS OF MUNICIPALITIES ATTRACTION TO THE MANAGEMENT OF PORT HOUSEHOLDS IN UKRAINE

О. В. Бутрим

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери, Інститут агроекології і природокористування НААН

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

O. Butrym

Ph.D. of economic Sciences, Senior Researcher, Supervisor of the Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development of Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

FINANCIAL-ECONOMIC TOOLS FOR LOW-CARBON DEVELOPMENT OF LAND USE IN THE CONTEXT OF BALANCED AGROSPHERE DEVELOPMENT

А. В. Максимова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, Україна

Е. М. Бояр

магістрант кафедри обліку і оподаткування Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, Україна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ТА ВІДМІННОСТІ

A. V. Maksymova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kryvyi Rih, Ukraine

E. M. Boyar

undergraduate of the Department of Accounting and Taxation of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kryvyi Rih, Ukraine

BUSINESS AND TAX ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN MODERN CONDITIONS: MAIN ASPECTS AND DIFFERENCES

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. М. Рубцов

студент , Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ПЕРСОНАЛ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

M. V. Shashina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv

A. M. Rubtsov

student, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv

A PERSONNEL AS ONE OF THE FACTORS OF INCREASING COMPETITIVENESS OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY ENTERPRISE

Д. О. Харинович-Яворська

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ

С. В. Положухно

студентка, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

D. Kharynovych-Yaworska

PhD (Есon.), Associate Professor of Accounting and Taxation Department, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv

S. Polozhuhno

Student, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv

FEATURES OF ORGANIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF STRUCTURAL CHANGES

О. Ю. Пригара

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ

МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Yu Prygara

PhD Economics, Associate Professor, International economics and marketing department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

MECHANISM OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE STRATEGY OF AN ENTERPRISE

О. А. Дудзяк

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

O. Dudziak

PhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

IMPLEMENTATION OF THE WORLD EXPERIENCE IN THE RURAL AREAS DEVELOPMENT POLICY IN TERMS OF UKRAINIAN REALITIES

О. Д. Ладюк

кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, директор Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Рівне

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. D. Ladyuk

Phd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI “Open International University of Human Development “Ukraine”, Rivne

THEORETICAL BASIS OF BUDGET SECURITY OF UKRAINE

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАЦІ

O. O. Skoruk

PhD, Associate Professor of economics and entrepreneurship Cherkasy State Technological University

CONCEPTUAL BASIS OF LABOR REGULATION

К. О. Астаф’єва

к. е. н., старший викладач, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

І. Г. Поліщук

к. е. н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Kateryna Astafieva

PhD (Economics), Associate Professor, Kryvyi Rih National University

Irena Роlischuk

PhD (Economics), docent, departments of Economics, Organization and Management of Enterprises. Kryvyi Rih National University

PROJECT MANAGEMENT STRATEGY AT THE FIRST STAGE OF ENTERPRISE LIFECYCLE

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОМПАНІЇ: СУТНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ

L. V. Martseniuk

PhD, assistant professor, Dep. «Economics and management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

SYSTEM OF PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PASSENGER RAILWAY COMPANY: ESSENCE, PROPERTIES AND PRINCIPLES OF FUNCTIONING, CONCEPTUAL MODEL

Л. І. Губанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. В. Шварц

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. В. Безсмертна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

L. I. Hubanova

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical University

I. V. Shvarts

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical University

О. V. Bezsmertna

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical University

FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURES

С. А. Стасіневич

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

С. М. Валявський

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. Stasinevych

PhD, Associate Professor, Department of Enterprise, Trade and exchange activities Kyiv Cooperative Institute of Business and Law

S. Valiavskуi

PhD, senior lecturer in business economics and human resource management Poltava National Technical University name Yuriy Kondratuk

ORGANIZATION OF ENERGY EFFICIENT PRODUCTION AS A VECTOR OF BEET SUGAR BRANCH DEVELOPMENT OF UKRAINE

М. В. Чирак

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. М. Чирак

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СТАН ТА ДЖЕРЕЛА ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

M. V. Chyrak

Ph.D., Associate Professor of the Economic Theory Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

I. M. Chyrak

Ph.D, Senior Lecturer of the Economic Theory Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE STATE AND GROWTH SOURCES OF THE UKRAINIAN EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

O. Zakharina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

M. Saikevych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

MANAGING PRODUCTION PATTERN IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Т. В. Левківська

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Y. V. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

T. V. Levkivska

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ACCOUNTING FOR PAYROLL

В. М. Зігунов

к. пед. наук, проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми

О. С. Корсакова

канд. екон. наук., Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

V. M. Zigunov

candidate of pedagogical sciences Vice-rector on scientific and pedagogical work of the Sumy state Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Sumy

O. S. Korsakova

candidate of economic sciences, Donbass State Technical University, Lisichansk

INNOVATIVE FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF UKRAINE'S REGIONAL POLICY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

М. П. Хмара

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ

M. Khmara

Candidate of Science (Economics), Associate Professor of the International Business Department, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TECHNOLOGY INTENSIVE CLUSTERS AS A MECHANISM FOR PROVIDING WORLD COUNTRIES’ ECONOMIC SECURITY

С. С. Глушаченко

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

S. Hlushachenko

Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

INFORMATION SUPPORT OF THE ENTERPRISE CREDIT RATING EVALUATION

С. І. Мельник

кандидат економічних наук, доцент,заступник декана факультету №2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції)Львівського державного університету внутрішніх справ

Н. В. Наконечна

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри фінансів та обліку,Львівського державного університету внутрішніх справ

А. В. Піхоцький

здобувач Львівського регіонального інститутудержавного управління НАДУ при Президентові України

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

S. I. Melnyk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Dean of the Faculty No. 2 (training specialists for criminal police units)Lviv State University of Internal Affairs

N. V. Nakonechna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Lviv State University of Internal Affairs

A. V. Pikhotskyi

Applicant of higher education of Lviv Regional Instituteof Public Administration of NAPA, the President of Ukraine

FUNDAMENTAL PREREQUISITES AND STAGES OF FINANCIAL SECURITY DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. М. Мельник

к. е. н., доцент кафедри стратегії підприємства, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

РОЗШИРЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Oksana Melnyk

PhD in Economics Kyiv National Economics University named after V.P. Hetman

EXTENSION OF CATEGORICAL SPACE RESEARCH CAPITALIZATION

Т. М. Сугак

аспірант, ВНЗ «Національна академія управління»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

T. M. Sugak

Postgraduate-PhD program, National Academy of Management

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF ENTERPRISES OFCENTRAL WATER SUPPLY AND SEWERAGE

К. В. Селезньова

старший викладач кафедри економіка і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДИНАМІЧНОГО РЯДУ

K. V. Seleznova

senior lecturer of Economics and Marketing Department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

MODELING OF EXPORT POTENTIAL DEVELOPMENT PROCESSES USING A MULTIPLICATIVE MODEL OF DECOMPOSITION OF A DYNAMIC SERIES

А. Ю. Таpан

аспіpант кафeдpи мiжнаpодних eкономiчних вiдносин, Хаpкiвський нацiональний унiвepситeт iмeнi В.Н. Каpазiна, м. Харків

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛІДЕРСТВА НІМЕЧЧИНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ЄС

А. Yu. Taran

Postgraduate Student of Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INTEGRATED INDICATOR OF THE TECHNOLOGICAL LEADERSHIP OF GERMANY IN THE EU ECONOMIC SYSTEM

В. О. Мясников

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Viacheslav O. Miasnykov

candidate for the Department of Economics of the municipal economy enterprises, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

FORMATION OF THE MECHANISM OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

Н. Б. Мельник

здобувач, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ ЗА ЧАСТКУ РОЗДРІБНОГО РИНКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

N. B. Melnyk

postgraduate, Ivan Franko National University of L'viv

THEORETICAL-GAME MODEL OF COMPETITION FOR THE SHARE OF THE COMPUTER MARKET

Г. А. Лашкун

асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

H. Lashkun

assistant professor of the department of economics, enterprise organization and management, SIHE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

ECONOMIC AND LEGAL SUPPORT FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

О. В. Степчук

викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК

O. V. Stepchuk

Teacher of the chair of tourism and hotel and restaurant business, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

METHODICAL APPROACH TO FORMATION OF EFFICIENT AND COMPETITIVE SUPPLY CHAIN

M. K. Khim

Assistant of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. V. Litorovych

Undergraduate student of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

PROFESSIONALISM OF PUBLIC SERVICE AS ONE OF THE KEY MOMENTS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION

М. К. Хім

асистент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. В. Літорович

магістрант кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»