Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.2

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.1

П. І. Шилепницький

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

О. В. Зибарева

доктор економічних наук, до цент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Pavlo Shylepnytskyi

Doctor of economic sciences, professor, Department of International Economics, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

Oksana Zybareva

Doctor of economic sciences, associate professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange Activities, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE POLISH EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.2

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. Грінченка

О. В. Манжура

д. е. н., доцент, проректор, ВНЗ Укоопспілки “Полтавськийуніверситет економіки і торгівлі”

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК НА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

N. M. Kraus

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University

O. V. Manzhura

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor,Vice-rector of Poltava University of Economics and Trade

K. M. Kraus

Cand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

DIAGNOSIS OF THE INFLUENCE OF RESEARCHES AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRANSFER TECHNOLOGIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.3

Н. І. Ведмідь

д. е. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

М. В. Босовська

д. е. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. В. Полтавська

к. е. н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Nadiia Vedmid

Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Myroslava Bosovska

Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Oksana Poltavska

Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THEORETICAL BASIS OF STIMULATION OF PERSONNEL OF BUSINESS SUBJECTS OF THE HOTEL BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.4

В. О. Мельник

перший заступник директора департаменту управління рухом, АТ «Укрзалізниця»

Л. В. Марценюк

доктор економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

М. І. Міщенко

доктор економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. П. Власова

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Vitalii Melnyk

first deputy director of the department of traffic management, JSC «Ukrzaliznytsya»

Larysa Martseniuk

Doctor of Economical Sciences, Associate Professor of Economical Sciences Department of Economics and Management Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Maksym Myshchenko

Doctor of Economical Sciences, Professor of Economical Sciences Department of Economics and Management Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

Olha Vlasova

Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy and Sociology Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO PROCESS PLANNING INNOVATION DEVELOPMENT OF RAILWAYS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.5

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

D. A. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

FORMATION AND STRENGTHENING OF THE BUDGET POTENTIAL OF THE REGION: THE INSTITUTIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.6

З. М. Яремко

д. хім. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

В. В. Ващук

к. техн. н., асистент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Я. В. Галаджун

к. хім. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Z. Yaremko

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko, Lviv

V. Vashchuk

Candidate of Technical Sciences, Assistant of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko, Lviv

Ya. Galadzhun

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of LifeSafety Department, Lviv National University of Ivan Franko, Lviv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE HUMAN LIFE SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.8

І. Я. Антоненко

д. е. н., професор, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства,Київський університет туризму, економіки і права, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ

I. Antonenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kyiv

I. Melnyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Tourism and Hotel Industry, Kyiv University of Tourism, Economics and Law, Kyiv

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE CRUISE TOURISM MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.9

Є. А. Поліщук

д. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МСБ

Y. A. Polishchuk

Doctor of science in Economics, professor, professor of corporate finance and controlling Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. I. Ivashchenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of corporate finance and controlling Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

METHODOLOGY FOR CALCULATING KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS) FOR USING VARIOUS FINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS BY SMES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.10

С. С. Стоянова-Коваль

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

М. О. Варгатюк

аспірант кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

S. S. Stoyanova-Koval

Doctor of Economics, docent, Professor of the Department of Accounting and Taxation,Odessa State Agrarian University

M. O. Varhatiuk

graduate of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

STATE MANAGEMENT OF ECOLOGICAL SAFETY OF AGRARIAN PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.11

А. О. Маслов

доктор економічних наук, доцент

А. Т. Гладковська

магістрант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ, ТИПИ, ФОРМИ, МОЖЛИВОСТІ І ЗАГРОЗИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. Maslov

Doctor of Economics, Assistant professo

A. Hladkovska

Master student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ESSENCE, TYPES, FORMS, POSSIBILITIES AND THREATS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.12

Л. В. Фролова

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та торгівліОдеського національного політехнічного університету

К. О. Іванчук

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та торгівліОдеського національного політехнічного університету

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ НА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. V. Frolova

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa National Polytechnic University

K. O. Ivanchuk

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa National Polytechnic University

INFLUENCE OF ELECTRONIC INTERACTIONS WITH THE CONSUMER ON THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.13

О. В. Покатаєва

д. е. н., проф., перший проректор Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

М. А. Славкіна

аспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

O. V. Pokataieva

doctor of sciences, professor,First Vice-rector of the Classical Private University, Zaporizhzhya

M. A. Slavkina

Postgraduate Student of the Classic Private University, Zaporizhzhya

FINANCIAL LITERACY AND DETAILS OF THE POPULATION AS A SICKNESS OF ECONOMIC SECURITY OF THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.14

О. В. Димченко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

В. В. Белявцева

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва табізнес-адміністрування,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

АНАЛІЗ ОСНОВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Olena Dymchenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Entrepreneurship and Business Administration O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Victoria Beliavceva

PhD, Associate Professor Department of Entrepreneurship and Business AdministrationO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ANALYSIS OF THE REGIONAL POLICY AND REGONAL DEVELOPMENT BASIS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF THE POWER

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.15

О. І. Драган

д. е. н., професор Національний університет харчових технологій

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Olena Dragan

Doctor of Economic Sciences, Professor National University of Food Тechnology

APPROACHES TO THE FORMING OF SYSTEM MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES ON THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.16

О. М. Дороховський

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджментуМіжрегіональної академії управління персоналом

О. І. Радзієвський

д. е. н., с. н. с., професор кафедри організації туристичної діяльностіМіжрегіональної академії управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Oleksandr Dorokhovskii

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor, Department of Management, Interregional Academy of Personnel Management

Oleksandr Radzievskii

Doctor of Science (Economics), Professor, Chair of the Organization of Tourism Activities of the Interregional Academy of Personnel Management

PECULIARITIES OF STIMULATION OF SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.17

Т. Л. Мостенська

доктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Е. О. Юрій

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

РОЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА САНАЦІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

T. L. Mostenska

Doctor in Economics, Professor, Professor of Department of Administrative Management and Foreign Economic Activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

E. O. Yurii

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

THE ROLE OF RESTRUCTURING AND READJUSTMENT IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.18

Н. Ю. Рекова

д-р екон. наук, професор, професор кафедри «Економіка підприємства», Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

О. Л. Кононенко

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

N. Yu. Rekova

Doctor of Economics Sciences, Professor, Professor of "Economics of Enterprise" Department, Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

O. L. Kononenko

Postgraduate Student of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

IMPROVING THE METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.30

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

А. В. Нікітюк

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis,Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Departmentof Zaporizhzhia State Engineering Academy

А. Nikitiuk

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT OF CONTROL OF EXTRA CHARGE OF SALARY IN THE BUDGETARY ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.31

С. А. Мазур

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. М. Прилуцький

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

S. Mazu

Ph. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities, hotel andrestaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

А. Prylutskyi

Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance, Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

THE ISSUES OF THE DEVELOPMENST OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.32

О. П. Кавтиш

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

В. А. Бойко

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

O. P. Kavtysh

сandidate of Economics, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

V. A. Boyko

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

MANAGEMENT OF ELECTRIC POWER RESOURCES OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF CHANGES IN THE MARKET OF ELECTRIC ENERGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.33

О. В. Нєізвєстна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

О. В. Овчаренко

здобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

І. В. Гребенюк

здобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ПОДАТКОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

O. V. Nieizviestna

Associate Professor Department of Finance and BankingDonetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-BaranovskyAssociate Professor, Candidate of Sciences (Economics)

K. V. Ovcharenko

applicant in higher educationDonetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

I. V. Hrebenyuk

applicant in higher educationDonetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

TAX COMPETITIVENESS AS A POPULATION BENEFIT INDICATOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.34

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

S. V. Mishyna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

О. Y. Mishyn

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

FORMATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF A PERSONNEL'S BUSINESS CARE ON THE PRINCIPLES OF THE LOGISTIC APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.35

Ю. О. Шейко

к. е. н., старший викладач, Луцький національний технічний університет

І. М. Юхимчук

студентка V курсу, Луцький національний технічний університет

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Y. O. Sheiko

Candidate of Economic Science /PhD in Economics, Senior Lecturer,Lutsk National Technical University

I. M. Yuhimchuk

Student, Lutsk National Technical University

REINSURANCE AS AN INDEPENDENT ELEMENT OF RISK MANAGEMENT OF THE INSURANCE COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.36

К. В. Чичуліна

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Я. О. Кладченко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВЕКТОРИ ЗРОСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ

K. V. Chichulina

PhD, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and LeadershipPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Ya. O. Kladchenko

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

VECTORS OF ENTERPRISES EFFECTIVENESS GROWTH IN THE BREWING INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.37

Г. О. Пчелянська

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри маркетингу та реклами,Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Н. В. Пришляк

кандидат економічних наук,старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Galyna Pchelianska

Candidate of Economic Sciences,Associate Professor of Marketing and Advertising DepartmentVinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

Natalia Pryshliak

PhD in EconomicsSenior lecturer of the Administrative Management and Alternative Energy DepartmentVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

FORMATION OF THE MECHANISMS OF FOOD SECURITY IN CONDITIONS OF ECONOMY TRANSFORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.38

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

Н. С. Чакалова

асистент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитЗапорізької державної інженерної академії

К. А. Мисливка

магістрант кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитЗапорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. O. Melikhova

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, of the Zaporozhye State Engineering Academy

N. S. Chakalova

Assistant of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit of the Zaporozhye State Engineering Academy

K. A. Myslyvka

Master student of the department of accounting, analysis, taxation and audit of the Zaporozhye State Academy of Engineering

IMPROVING THE ACCOUNT OF INCOME FROM THE IMPLEMENTATION OF GOODS, AS A TOOL OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.39

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

В. В. Петрицька

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ УМОВ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.40

С. О. Пермінова

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

В. С. Баранець

магістр, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЇ АВІАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР СТВОРЕННЯ START-UP ПРОЕКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.41

О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

В. М. Красноступ

аспірант кафедри економіки, Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНІСТЮ КРОС-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КОМАНДИ У ВНУТРІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Yaroshevskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of EconomicsClassic private university, Zaporozhye city

V. M. Krasnostyp

Postgraduate student of the Department of Economics,Classic private university, Zaporozhye city

MANAGING THE CROSS-FUNCTIONAL TEAM CREATIVITY IN THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.42

И. А. Панова

преподаватель кафедры туристического бизнеса и страноведения Хаpьковского национального унивepситeта имeни В.Н. Каpазина

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Irina Panova

Teacher of the Department of Tourism Business and Country StudiesV. N. Karazin Kharkiv National University

ECOLOGIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.43

К. П. Штепенко

старший викладач кафедри фінансів та банківської справи,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Т. І. Борисова

cтудентка 4-го курсу кафедри фінансів та банківської справи,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТАН ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗГЛЯДУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

K. P. Shtepenko

Senior Lecturer of the Department of Finance and Banking, Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

T. I. Borisova

student of 4rd year of stady of the Department of Finance and Banking, Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

STATUS OF VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE IN THE CONTEXT OF CONSIDERATION OF THE ACTIVITIES OF INSURANCE COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.44

О. М. Карапетян

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

К. О. Андреєва

студентка магістратури, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ АСИМЕТРИЧНОСТІ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

О. М. Karapetian

PhD, Associate Professor of the Department of Economic Security andFinancial Investigations Ternopil National Economic University, Ternopil

K. O. Andreieva

master's student, Ternopil National Economic University, Ternopil

ENFORCEMENT OF THE FINANCIAL SAFETY OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF ASYMMETRICITY OF THE STATE DEBT AND FINANCIAL RISKS STRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.45

В. О. Шевчук

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ КВАЛІФІКОВАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ

V. O. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Theoretical and Applied Economics, State University of Infrastructure and Technologies, Kiev

ANALYSIS OF THE INDICATORS OF THE SYSTEM OF SKILLED LABOUR FORCE REPRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.46

О. М. Лозовський

к. е. н., доцент, кафедри менеджменту та адмініструванняВінницький торговельно – економічний інститутКиївського національного торговельно – економічного університету, м. Вінниця

К. Ю. Гусак

студентка, Вінницький торговельно – економічний інститутКиївського національного торговельно – економічного університету, м. Вінниця

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. Lozovsky

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Management and Administration Vinnitsa Trade and Economic InstituteKyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

K. Yu. Gusak

Student, Vinnytsia Trade and Economics InstituteKyiv National University of Trade and Economics

WAYS OF OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.47

О. В. Довгаль

кандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії і суспільних наук,Миколаївського національного аграрного університету

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

O. V. Dovgal

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor, department of economic theory and social sciences, Nikolaev national agrarian university

DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL TERRITORIES: STATE, PROSPECTS FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.48

Л. В. Іванченкова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудитуОдеської національної академії харчових технологій

ПРИНЦИПИ Й ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. V. Ivanchenkova

candidate of economic sciences, assistantе professor, associate professor of department accounting and audit, Odessa national academy of food technologies

PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF PLANNING AND ORGANIZATION OF CONTROL OF FINANCIAL AND ECONOMIC RESULTS OF FOOD ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.49

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Т. О. Нікітін

студент, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ХТО ДОМІНУВАТИМЕ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ КРАЇН АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ – КИТАЙ ЧИ ЯПОНІЯ?

I. V. Kryvovyazyuk

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

T. О. Nikitin

student, Lutsk National Technical University, Lutsk

WHO WILL DOMINATE THE STOCK MARKET IN THE COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION – CHINA OR JAPAN?

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.50

Н. І. Моісєєва

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СУТНОСТІ ТУРИЗМУ

N. I. Moisieieva

candidate of philosophical sciences, assistantе professor, head of the department of the UNESCO "Philosophy of human communication" and social and humanitarian disciplines of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after. Petr Vasilenko

THEORETICAL SUBSTANCES OF THE CONCEPTUAL AND CATEGORY COMPLEXITY OF TOURISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.51

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

В. В. Зайченко

к. держ. упр., доцент, декан факультету „Економіка та менеджмент”,Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ЦІНОВИЙ ФАКТОР

R. V. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

V. V. Zaychenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics and Management, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

INFORMATION IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION AS A PRICE FACTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.52

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. Б. Ярошевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

А. Б. Тарабінович

студентка кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗКОНТАТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

L. P. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Finance DepartmentNational University «Lviv Polytechnic», Lviv

N. B. Yaroshevych

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Finance DepartmentNational University «Lviv Polytechnic», Lviv

A. B. Tarabinovych

student of Finance DepartmentNational University «Lviv Polytechnic», Lviv

PRACTICE OF USING CONTACTLESS PAYMENTS IN UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.53

І. Р. Тимечко

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень ім МІ Долішнього НАН України»

ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ІНСТРУМЕНТИ УЧАСТІ

Iryna Tymechko

candidate of economic sciences, senior scientific researcher,SI “Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”

CIVIL PARTICIPATION IN DECISION-MAKING AT THE LEVEL OF TERRITORIAL COMMUNITIES: INSTRUMENTS OF PARTICIPATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.54

О. В. Корнута

к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

В. А. Корнута

к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОРТАЛУ «ВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ»

O. Kornuta

Ph.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

V. Kornuta

Ph.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE "OPEN BUDGET" PORTAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.55

А. В. Уніят

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економікиТернопільського національного економічного університету

З. I. Юзвін

студентка освітньої програми з міжнародної економікиТернопільського національного економічного університету

КОНЦЕПЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН

A. V. Uniyat

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Economics,Ternopil National Economic University

Z. I. Yuzvin

Student of the educational program on international economics of theTernopil National Economic University

THE CONCEPT OF INCLUSIVE ECONOMY IN THE CONTEXT OF MODERN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.56

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

А. С. Коренюк

студентка, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

РОЗВИТОК ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Blahorazumova

A. Korenyuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

THE DEVELOPMENT OF BRANDED TRADE IN THE SYSTEM OF COMPETITIVENESS OF MEAT PROCESSING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.57

Н. А. Караван

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИРОБНИЦТВ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН І ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. A. Karavan

PhD, Docent, Dean of the Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology,Dniprovsk State Technical University, Kamiansk

ESTIMATION OF FINANCIAL STABILITY OF PRODUCTION OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.58

Є. О. Музичка

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ MICE-ТУРИЗМУ

Yelyzaveta Muzychka

PHD IN ECONOMICS, SENIOR LECTURER OF THE DEPARTMENT OF TOURIST AND HOTEL BUSINESS,NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.59

С. Л. Литвиненко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

І. В. Смола

магістрант кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

В. В. Дяченко

магістрант кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

І. А. Скузь

студент кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Sergiy Lytvynenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Air Transport Economics National Aviation University

Ivan Smola

Master of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation University

Viktoria Dyachenko

Master of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation University

Ivan Skuz

Student of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation University

INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES ON INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS AS A COMPONENT OF UKRAINE’S ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.60

O. O. Pshyk-Kovalska

PhD in Economics, Associate professor of Management and International Business Department,“Lviv Polytechnic” National University (Lviv, Ukraine)

D. R. Mirzoieva

a student, “Lviv Polytechnic” National University (Lviv, Ukraine)

RESEARCH ON FACTORS OF COMPETITIVENESS OF UKRAINE

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Д. Р. Мірзоєва

студентка, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.61

О. В. Горпинченко

викладач, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

SWOT-АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

O. V. Horpynchenko

Lecturer, Central Ukrainian National Technical University

SWOT-ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION’S PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.62

Andrey V. Litvinenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Maryna A. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

MARGINALISM AS THE BASIS OF ECONOMIC BEHAVIOR

А. В. Литвиненко

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

МАРЖИНАЛІЗМ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.63

Л. О. Масіна

старший викладач кафедри обліку та оподаткуванняОдеського національного університету імені І.І. Мечникова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

L. Masina

Senior Lecturer of Accounting and Taxation DepartmentOdessa National University named after I.I. Mechnikov

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF STRATEGIC CONTROL SYSTEM SUPPORT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.64

Ю. О. Ярмоленко

кандидат економічних наук., доцент кафедри маркетингуАкадемії праці, соціальних відносин і туризму

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ АГРОЦИФРОВОЇ КООПЕРАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

J. Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of department of Marketing,Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv, Ukraine

THE TEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE CREATION OF A PLATFORM FOR AGRO-DIGITAL COOPERATION OF AGRARIAN PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.65

В. М. Петюх

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

І. О. Волобоєва

асистент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ БАНКУ

V. Petiukh

PhD in Economics, Professor, Head of Personnel Management and Labour Economics Department, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

I. Voloboeva

Assistant of Personnel Management and Labour Economics Department, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF COMPETENCIES EVALUATION FOR FUNCTIONAL PERSONNEL AT THE BANK

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.66

Ю. О. Волощук

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Подільський державний аграрно-технічний університет

НАПРЯМКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yuliia Voloshchuk

DIGITAL DIRECTIONS OF AGRARIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.150

С. С. Кисіль

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kysil

Postgraduate Student, NSC "Institute of Agricultural Economy NAAS"

THE MECHANISM OF BANK LENDING FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.151

Л. І. Шалієвська

аспірант кафедри економіки та економічної безпекиЛьвівський державний університет внутрішніх справ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

L. I. Shaliievska

Post-graduate student of the Department of Economics and Economic SecurityLviv State University of Internal Affairs

PROBLEMS OF COMPULSORY RETIREMENT PROVISION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»