Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.2

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.1

І. І. Кравчук

д. е. н., доцент,завідувач кафедри менеджменту організацій,Житомирський національний агроекологічний університет

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,Житомирський національний агроекологічний університет

О. Б. Веселовський

магістрант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

I. Kravchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

O. Prysiazhniuk

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

O. Veselovsky

master at the Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

IMPROVEMENT OF HEALTH CARE FACILITIES PERSONNEL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.2

Г. І. Михайліченко

д. е. н, професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

H. Mykhailichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE TOURIST PRODUCT OF HEALTHCARE AND MEDICAL TOURISM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.3

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Манжура

д. е. н., доцент, проректор,ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ЕКОСИСТЕМА ГІГ-ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ЕВОЛЮЦІЙНА СИНЕРГЕТИКА “ВІРУСУ ІННОВАЦІЙ” ТА “ЦИФРОВОГО СТРИБКА”

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

O. Manzhura

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-rector of Poltava University of Economics and Trade

ECOSYSTEM OF GIG-ECONOMICS AND ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY: EVOLUTIONARY SYNERGY OF “VIRUS INNOVATION” AND “DIGITAL JUMP”

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.4

O. Velychko

Doctor of Economics, Professor, Head of Management and Law Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

L. Velychko

PhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economics, Entrepreneurship and Management of Enterprises, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

S. Berezhetska

Master of Management,Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN LOGISTICAL NETWORKS OF THE FOOD SUPPLY CHAIN

О. П. Величко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Л. А. Величко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

С. Ю. Бережецька

магістр менеджменту,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.5

Ю. І. Гайда

д. с.-г. н., професор, професор кафедри економіки та економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

В. I. Ілюк

магістрант кафедри економіки та економічної теорії , Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ: ЕМПІРИЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД

Yu. Hayda

Doctor of Аgricultural Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic and Economic Theory, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

V. Iliuk

Master student of the Department of Economic and Economic Theory, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

TOURIST AND RECREATION ZONING OF UKRAINE: EMPIRICAL-STATISTICAL APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.6

С. В. Захарін

д. е. н., старший науковий співробітник,Київський національний університет культури і мистецтв

С. В. Бебко

к. е. н., Київський національний університет харчових технологій

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

S. Zakharin

Doctor of Economic Sciences, Senior Science Specialist,Kyiv National University of Culture and Arts

S. Bebko

PhD in Economics, Kyiv National University of Food Technologies

USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ECONOMIC MECHANISMS IN THE FIELD OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE POPULARIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.7

М. В. Зось-Кіор

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

М. В. Семенюта

здобувач вищої освіти,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

СИСТЕМА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

М. Zos-Kior

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, Poltava

M. Semenyuta

Applicant for Higher Education,Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, Poltava

STAFF EVALUATION SYSTEM OF THE ENTERPRISE IN COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.8

В. К. Збарський

д. е. н., професор,Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. В. Грибова

к. е. н, доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. Zbarsky

Doctor of Economic Science, ProfessorNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Gribova

PhD in Economics, Associate ProfessorDmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

INSTITUTIONAL RESOURCES FOR THE TOURIST INDUSTRY DEVELOPMENT RESEARCH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.9

А. С. Завербний

д. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

І. Д. Чукаєва

магістр,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. Zaverbnyi

Doctor of Economic Sciences, Associated Proffesor,Associated Proffesor of Foreign Trade and Customs DepartmentInstitute of Economics and ManagementLviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

I. Chukaieva

Master's Degree in Foreign Trade and CustomsLviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

FEATURES OF THE STRATEGY AS A MEANS FOR HARMONIOUS DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.10

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОСТАВКИ ШВИДКОПСУВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. Bohomolova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Departmentof Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS FOR MANAGING THE PERISHABLE GOODS DELIVERY SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.11

Р. І. Жовновач

д. е. н., професор кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетики

Ю. В. Малаховський

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльностіЦентральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

С. І. Бессонова

к. е. н., професор кафедри обліку та аудитуДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, м. Маріуполь, Україна

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

R. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences,Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department

Y. Malakhovskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the department of economy,management and commercial activityCentral Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

S. Bessonova

Ph. D., professor of the Accounting and Audit DepartmentPryazovskyi State Technical University, Mariupol, Ukraine

INTELLECTUALCENTRIC PARADIGM OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’ MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.12

О. А. Дороніна

д. е. н., професор,завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки,Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця

М. А. Наумова

к. ф.-м. н., доцент кафедри математики та математичних методів в економіці,Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця

М. М. Кузьменко

здобувач ступеня вищої освіти “магістр”,Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ІНДИКАТОРІВ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

O. Doronina

Doctor of Economic Sciences, Professor,Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

M. Naumova

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

M. Kuzmenko

Student,Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ECONOMIC ACTIVITY AND LIVING STANDARD OF THE POPULATION IN THE SYSTEM OF INDICATORS OF THE SITUATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.13

Л. В. Фролова

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

С. О. Єрмак

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

К. О. Іванчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ

L. Frolova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa National Polytechnic University

S. Yermak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa National Polytechnic University

K. Ivanchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa National Polytechnic University

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S INNOVATIVE SPACE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.50

І. А. Лопащук

к. е. н., асистент кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

АКТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВЕКТОРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Lopashchuk

PhD in Economics, Assistant of Department of Business, Trade and Stock Exchange Operations, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

ACTUALIZATION OF SOCIAL VECTOR OF ENTERRENEUSHIP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.51

М. О. Гоменюк

к. е. н, доцент,доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

M. Gomeniuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture

LOGISTICS DEVELOPMENT BASED ON THE INTRODUCTION OF DIGITALIZATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.52

Є. О. Бублик

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник,ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ОСОБЛИВОСТІ ВТЕЧІ КАПІТАЛУ В ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІКАХ

Ye. Bublyk

PhD in Economics, Senior Researcher,Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

FEATURES OF CAPITAL FLIGHT IN TRANSITIVE ECONOMIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.53

І. А. Дем’янчук

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів,Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

Л. А. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

Н. В. Ліщук

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

С. В. Козак

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

I. Demianchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

L. Koval

PhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

N. Lishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

S. Kozak

PhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

THE ESSENCE OF TAX ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF MODERN TAX POLICY IMPLEMENTATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.54

Н. М. Чухраєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

К. В. Циганова

студентка ф-ту економіки та управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. Chukhraieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Business Economics and Entrepreneurship, «National Economic University Named After Vadym Hetman»

K. Tsyhanova

student of Economics and Management, «National Economic University Named After Vadym Hetman»

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.55

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

O. Ruda

PhD in Economics, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.57

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник, Сумський державний університет

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Illiashenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of The Department of Economic Cybernetics and Marketing Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Senior Research Fellow, Sumy State University

THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF STRATEGIES FOR ADVANCING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.58

Т. Л. Томнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

T. Tomniuk

PhD in Economics, Associate Professor,Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

FACTORS OF INTENSIFICATION OF THE DEVELOPMENT OF THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.59

А. В. Сєріков

к. ф.-м. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури

Г. В. Криворучко

к. е. н., асистент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури

БЮДЖЕТУВАННЯ: ДІЯЛЬНІСНО-ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД

A. Sierikov

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

H. Krivoruchko

PhD in Economics, assistant of the Department of Management and Public Administration,Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

BUDGETING: ACTIVITY–HOLISTIC APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.60

О. П. Нагорнюк

доцент кафедри державних та місцевих фінансів,факультет управління фінансами та бізнесу,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

O. Nagornyuk

Associate Professor, Department of State and Local Finance,Faculty of Finance and Business Management,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INNOVATION MECHANISMS FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITIES AND DISPOSAL OF HOUSEHOLD WASTE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.61

І. В. Дем’яненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного Університету Харчових Технологій, м. Київ

Ю. В. Бандура

магістрант, Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного Університету Харчових Технологій, м. Київ

РОЛЬ НБУ В ФОРМУВАННІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

I. Demianenko

PhD in Economics, associate Professor, Department of Finance, Educational and Scientific Institute of economics and management of the National University of Food Technologies, Kyiv

Y. Bandura

Master Student, Educational and Scientific Institute of economics and management of the National University of Food Technologies, Kyiv

NBU’S ROLE IN THE FORMATION OF A COMMERCIAL BANK’S LOAN PORTFOLIO

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.62

В. Г. Чернишев

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Д. В. Окара

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. В. Молчанюк

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. Chernyshev

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odessa National Economic University, Odessa

D. Okara

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

І. Molchanyuk

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ANALYSIS OF CAPITAL INVESTMENTS IN ECONOMY THE ODESSA REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.63

О. О. Матусевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Облік і оподаткування»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Економіка та менеджмент»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

Л. Д. Галушко

Менеджер-начальник аналітичного відділу Департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель, АТ «Укрзалізниця»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

O. Matusevich

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), Ukraine

T. Charkina

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Economics and management, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), Ukraine

L. Halushko

Manager-Head of Analytical Department, Department of Planning and Expected Value in Procurement, Ukrzaliznytsia JSC

EUROPEAN EXPERIENCE IN CHANGE MANAGING OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES IN THE FIELD OF PASSENGER TRANSPORTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.64

О. В. Кривешко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОЦІНКА ВАГОМОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

O. V. Kryveshko

Department of Management Lviv National University after Ivan Franko

EVALUATION OF THE IMPOTENCE OF COMPETITIVE ADVANTAGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.65

А. С. Колєсніченко

к. е. н., ст. викладач кафедри економічного аналізу та обліку,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. Koliesnichenko

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL ISSUES IN ACCOUNTING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.66

Л. А. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

Я. І. Яричевська

студентка, Національний університет «Львівська політехніка», (м. Львів)

ЕМОЦІОНАЛІЗАЦІЯ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЙ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МІСТА

L. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and logisticsNational University "Lviv Polytechnic", Lviv

Y. Yarychevska

Student of National University "Lviv Polytechnic", Lviv

EMOTIONALISATION OF BRAND COMMUNICATIONS AS A FACTOR OF INCREASING OF CITY ATTRACTION FOR THE TOURISTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.67

О. Ю. Балазюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університет

І. М. Сисоєва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки,Тернопільський національний економічний університет

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА АУДИТУ

О. Balaziuk

PhD in economics, Associate ProfessorAssociate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia training and research institute of еconomics TNEU

І. Sysoieva

PhD in economics, Associate ProfessorAssociate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia training and research institute of еconomics TNEU

FINANCIAL RESULTS REPORT: FEATURES OF COMPILING AND AUDITING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.68

А. М. Вергун

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки,Київський національний університет технологій та дизайну

С. М. Матвієнко

магістрант кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки,Київський національний університет технологій та дизайну

РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

А. Verhun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kiev National University of Technologies and Design

S. Matvienko

Master student of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kiev National University of Technologies and Design

THE ROLE AND PROSPECTS OF MICROCREDIT DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.69

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF RATIONAL USE OF LAND FORESTING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.70

В. В. Венгер

к. е. н. старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

V. Venger

PhD in Economics, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

GLOBAL EXPERIENCE OF INDUSTRIAL POLICY MODELS’ IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.71

О. М. Грибіненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД

O. Hrybinenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic of Enterprises,Dnipro University of Technology, Dnipro

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY LEVEL OF THE WORLD COUNTRIES: INTEGRATION APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.72

А. В. Охотніков

Начальник департаменту регіонального розвитку,АТ «Укргазвидобування», м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ СТОРІН У ПРОЄКТАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

A. Okhotnikov

Head of Regional Development,Ukrgasvydobuvannya JSC, Kyiv

STAKEHOLDERS CLASSIFICATION IN THE DEVELOPMENT PROJECTS OF GAS AND OIL COMPANIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.73

О. М. Стасюк

к. е. н., старший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Л. Ю. Чмирьова

науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Н. О. Федяй

молодший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ШВИДКІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ВИСОКОШВИДКІСНИХ НАЗЕМНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

O. Stasiuk

PhD in Economics, Senior Researcher,State Organization “Institute of the Economy and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine”

L. Chmyrova

ResearcherState Organization “Institute of the Economy and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine”

N. Fediai

Junior Researcher,State Organization “Institute of the Economy and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine”

SPEED AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF HIGH SPEED LAND TRANSPORTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.74

Н. Г. Ревенко

к. е. н., професор, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова м. Херсон, Україна

О. Е. Ломоносова

к. е. н., доцент, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова м. Херсон, Україна

ВАРТІСНЕ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

N. Revenko

PhD in Economics, Professor, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov (KF NUK)

O. Lomonosova

PhD in Economics, Ass. Prof., Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov (KF NUK)

COST RATIONING OF THE CONSUMPTION OF MATERIAL RESOURCES OF ENTERPRISES AS A FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.75

О. В. Смирна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

А. М. Арієнчук

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АКУМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

О. Smyrna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

А. Ariienchuk

Master student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ACCUMULATION OF FINANCIAL RESOURCES BY ENTERPRISES IN THE FINANCIAL MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.76

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент,завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

O. Podolyanchuk

PhD in Economics, associate professor,Head of Accounting and Taxation Department in EconomicsVinnytsia National Agrarian University

ACCOUNTING FOR VALUE ADDED TAX

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.77

Н. В. Сергєєва

науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу,Національний науковий центр «Інститут механізації таелектрифікації сільського господарства», смт. Глеваха

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ

N. Sergeyeva

Research Fellow, Head of Scientific and Organizational Department,National Science Center "Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture", Glevakha

IMPROVEMENT OF THE CAPITAL INVESTMENT REPORTING METHODOLOGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.78

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ПРЕВЕНТИВНИЙ МОНІТОРИНГ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Yu. Hrinchenko

PhD in Economics, associate professor,associate professor of chair of marketing and business administration, Odesa I.I. Mechnikov National University

PREVENTIVE MONITORING OF CONDITIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.79

Г. О. Роганова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій (м. Київ)

І. В. Кравченко

магістрант кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій (м. Київ)

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

H. Rohanova

PhD in Economics, docent of department of finance,National University of Food Technologies (Kyiv)

I. Kravchenko

Master of Finance Department,National University of Food Technologies (Kyiv)

FORECASTING THE AVAILABILITY OF THE WORKING CAPITAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.80

В. О. Дмитрук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Львівський національний університет імені Івана Франка

ПІДХОДИ ДО СУТІ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КАТЕГОРІЙ “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ” ТА “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ”

V. Dmytruk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Economics, Lviv Ivan Franko National University

APPROACHES TO THE ESSENCE, INTERCONNECTION OF CATEGORIES OF "INTELLECTUAL CAPITAL" AND "INTELLECTUAL POTENTIAL"

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.81

Є. О. Музичка

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій

ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВЩИНИ НА РОЗВИТОК ТА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ В ЦІЛОМУ

Y. Muzychka

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

NFLUENCE OF EFFECTIVE BUSINESS PLANNING OF THE LIVESTOCK TOURIST INDUSTRY ON THE DEVELOPMENT AND ATTRACTIVENESS OF THE REGION IN GENERAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.82

О. В. Орловська

к. е. н., доцент кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки, Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

А. О. Бандурко

директор філії «Центр сервісного забезпечення», АТ Укрзалізниця

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

O. Orlovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Humanitarian and Socio-Economic Training of Lviv Branch of the Dniprovsky National University of Railway Transport named after Ac. V. Lazaryan

A. Bandurko

Service Provider Center Director, JSC Ukrzaliznytsia

MACROECONOMIC ASPECT OF DEVELOPMENT OF PASSENGER RAILWAYS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.84

І. І. Каліна

к. е. н., доцент, виконуючий обов’язки завідуючого кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, Вищий навчальний заклад «Інститут дизайну, архітектури та журналістики» (у формі ТОВ)

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

I. Kalina

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Head of the Department of Advertising and Public Relations, Institution of higher education « Institute of Design, Architecture and Journalism» (in the form of LLC), Kyiv

METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.85

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ЕКОСИСТЕМНІ АКТИВИ: НАПРЯМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІДПОВІДНО ДО СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМ

S. Belinska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, Deputy Head of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

AGRICULTURAL LANDS AS ECOSYSTEM ASSETS: AREAS OF REFLECTION IN THE ACCOUNTING SYSTEM IN ACCORDANCE WITH GLOBAL ECONOMIC TRENDS IN ECOSYSTEM DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.150

Я. В. Галицька

магістрант кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ya. Halytska

Master Student, Department of Finance,National University of Food Technology

CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF REINSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.151

Я. В. Микитенко

студентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій

В. С. Фоміна

студентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій

СТРАХОВЕ ШАХРАЙСТВО В УКРАЇНІ

Y. Mykytenko

student, finance department, National University of Food Technology

V. Fomina

student, finance department, National University of Food Technology

INSURANCE FRAUD IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.152

У. В. Ситайло

аспірант кафедри міжнародної економіки,Національний технічний університет України,«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

U. Sytailo

PhD Student of International Economics Department,National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

SCENARIOS FOR IMPLEMENTING THE ECONOMIC SECURITY STRATEGY OF THE UKRAINIAN ENERGY MARKET UNDER EUROPEAN INTEGRATION TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.153

Д. І. Довбенко

бакалавр, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

О. М. Гребешкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РИЗИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ E-COMMERCE ПЛАТФОРМ В УКРАЇНІ

D. Dovbenko

bachelor, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

O. Hrebeshkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Business Economy and Entrepreneurship Department,SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

EFFICIENCY AND RISKS OF E-COMMERCE PLATFORM FUNCTIONING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.154

В. С. Фомина

магістрант кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ

V. Fomyna

Master student of the Department of Finance, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

THE ROLE OF BUSINESS PLANNING IN GOVERNANCE INSURANCE COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.155

Л. В. Чернецька

аспірант, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ

ДЕТЕРМІНАНТИ ВТРАТ РОБОЧОЇ СИЛИ: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ

L. Chernetska

postgraduate student,SO “Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine”, Kyiv

DETERMINANTS OF LABOR LOSSES: ESSENCE AND CLASSIFICATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.156

С. С. Дехтяр

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» ТА ВЗАЄМОДІЯ ЇЇ СУБ’ЄКТІВ

S. Dehtyar

postgraduate student, Dnipro national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

CATEGORY DETERMINATION PROBLEMS "ECONOMIC SECURITY" AND INTERACTION OF ITS SUBJECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.158

М. С. Гарщаль

студент ОКР «магістр» 2 року навчання спеціальності «Управління ризиками і страхування»,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

M. Harschal'

Master's degree student 2 years of study specialty "Insurance Risk Management",Taras Shevchenko National University of Kyiv

D. Tretiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Security, Service and Appropriate Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ANALYSIS OF HEALTH INSURANCE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»