Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.2

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.1

А. Ю. Могилова

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

В. Р. Переходюк

Магістр 6-го курсу,Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

EVENT-МАРКЕТИНГ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

A. Mohylova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing and International Management, Oles Honchar Dnipro National University

V. Perekhodiuk

Master's student of the Department of Marketing and International Management, Oles Honchar Dnipro National University

EVENT-MARKETING IN THE FORMATION OF THE ENTERPRISE BRAND AT THE MARKET OF TOURIST SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.2

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

I. Chkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

MINIMIZATION OF RISKS OF PAYMENT SYSTEMS OF BANKING INSTITUTIONS

Н. В. Трусова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

І. О. Чкан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.3

Н. В. Лохман

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та бізнесу, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

М. О. Лохман

студент спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», кафедра економіки та бізнесу, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ КІБЕРСПОРТУ В УКРАЇНІ

N. Lokhman

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Business, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

M. Lokhman

Student majoring in "Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities", Department of Economics and Business, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

COMMERCIALIZATION OF E-SPORTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.4

І. М. Вахович

д. е. н., професор, ректор, Луцький національний технічний університет

І. М. Камінська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики,Луцький національний технічний університет

Г. В. Недопад

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Луцький національний технічний університет

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ БЮДЖЕТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ

I. Vakhovych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Lutsk National Technical University

I. Kaminska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Logistics, Lutsk National Technical University

H. Nedopad

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Lutsk National Technical University

REVISITING DEVELOPMENT OF THE CRITERIA FOR THE BUDGET EFFICIENCY OF THE TERRITORY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.5

В. В. Венгер

д. е. н. старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Н. І. Романовська

к. е. н., доцент, науковий співробітник відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

V. Venger

Doctor of Economic Sciences, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

N. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO MODELING THE ECONOMIC GROWTH OF THE METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.6

І. Є. Галущак

д. пед. н., професор кафедри обліку і аудиту, ВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

І. В. Кохан

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

В. С. Дмитровська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

I. Halushchak

Doctor of Pedagogy, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

I. Kokhan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

V. Dmytrovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

FORMATION OF TAX POLICY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.7

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. Грінченка

Н. О. Андрусяк

д. е. н., доцент,учений секретар університету,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

НАВЧАННЯ ЦИФРОВОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ВИДИ ТА МЕТОДИКИ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Andrusiak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Academic Secretary, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

TEACHING DIGITAL ENTREPRENEURSHIP: INNOVATIVE TECHNIQUES, TECHNOLOGIES, TYPES AND METHODS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.8

І. І. Мазур

д. е. н, професор,професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ю. А. Фесун

студент 2 курсу магістратури денної форми навчання, економічний факультет, ОП «Прикладна економіка», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СВІТОВИЙ ДОСВІД ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

I. Mazur

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Yu. Fesun

Master's student, 6 year, Applied Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF MANAGEMENT AND INTRODUCTION OF INNOVATIONS INTO THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.9

К. В. Васьківська

д. е. н., професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, Львівський національний університет імені Івана Франка

Я. М. Гринчишин

к. е. н., доцент кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

САНАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ

K. Vaskivska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Management, Ivan Franko National University of Lviv

Ya. Grynchyshyn

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

READJUSTMENT AS A TOOL OF CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.10

Н. П. Карачина

д. е. н, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

В. М. Семцов

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інституту економіки Західноукраїнського національного університету

В. М. Мирончук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інституту економіки Західноукраїнського національного університету

КОНТРОЛІНГ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

V. Semtsov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

V. Myronchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

CONTROLLING OF THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE BEHAVIOR IN CONDITIONS OF TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.11

О. В. Стащук

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Волинський національний університет імені Лесі Українки

І. Г. Боричевська

студентка 5 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Волинський національний університет імені Лесі Українки

ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

O. Stashchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Lesya Ukrainka Volyn National University

I. Borychevska

5th year student specialty 072 "Finance, Banking and Insurance", Lesya Ukrainka Volyn National University

EXTERNAL PUBLIC DEBT OF UKRAINE: CURRENT TRENDS AND FEATURES OF SERVICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.12

О. А. Бялковська

д. е. н., професор кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет

Н. А. Славіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет

І. І. Гуменюк

к. філол. н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов, Подільський державний аграрно-технічний університет

САНАТОРНО-КУРОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Bialkovska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management and Public Administration, State Agrarian and Engineering University in Podilia

N. Slavina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, State Agrarian and Engineering University in Podilia

I. Humeniuk

PhD in Philology, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages,State Agrarian and Engineering University in Podilia

HEALTH RESORT SERVICES AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.13

Л. С. Морозова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

L. Morozova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL SECURITY OF HEALTHCARE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.14

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи,Міжрегіональна академія управління персоналом

Л. О. Карбовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Міжрегіональна академія управління персоналом

І. І. Каліна

д. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри журналістики,Міжрегіональна академія управління персоналом

С. В. Кавун

завідувач кафедри комп'ютерних інформаційних систем і технологій,Міжрегіональна академія управління персоналом

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

L. Karbovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Interregional Academy of Personnel Management

I. Kalina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Acting Head of the Department of Journalism, Interregional Academy of Personnel Management

S. Kavun

Head of the Department of Computer Information Systems and Technologies, Interregional Academy of Personnel Management

STRATEGIC LAND MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.15

А. В. Череп

д. е. н., професор, Запорізький національний університет, Україна

І. М. Дашко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і маркетингу,Запорізький національний університет, Україна

Л. А. Бехтер

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом і маркетингу,Запорізький національний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

А. Cherep

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

I. Dashko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Marketing, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

L. Bekhter

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Management, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

PECULIARITIES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE HUMAN RESOURCES POLICY OF THE ENTERPRISE IN THE FIELD OF MOTIVATION OF WORK

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.70

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian University

CONTROLLING IN THE SYSTEM OF EFFECTIVE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.71

Л. В. Лебедева

к. е. н, доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

А. О. Сорокіна

здобувач освітнього ступеню «бакалавр» кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ВИМІРУ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

L. Lebedeva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

A. Sorokina

Bachelor's degree student, Kyiv National University of Trade and Economics

PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH AND ITS MEASUREMENT IN THE CONDITIONS OF INTENSIFICATION OF GLOBALIZATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.72

М. М. Мамчин

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. С. Косар

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

M. Mamchyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

N. Kuzo

Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

N. Kosar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

MARKETING OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC PRODUCERS OF HOUSEHOLD APPLIANCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.73

С. М. Валявський

к. е. н, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

М. М. Маньківський

фінансовий директор ТДВ «Новоіванівсський цукровий завол»

І. Д. Бикова

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЄМНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

S. Valyavsky

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

N. Mankivsky

Financial Director of TDV «Novoivanivsky Sugar Plant»

I. Bykova

Student, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

MANAGEMENT OF RESOURCE CAPACITY OF PRODUCTS OF SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.74

Н. П. Струк

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

С. В. Сюсько

викладач, Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОВПЛИВ

N. Struk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

S. Siusko

Lecturer of Ivano-Frankivsk College of Lviv National Agrarian University

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND TAX INCENTIVES: INTERCONNECTION AND INTERACTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.75

Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

Я. Я. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

С. А. Наконечна

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

Ya. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

S. Nakonechna

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

TRANSPORT TAX AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.76

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

СВІТОВИЙ РИНОК ЯГІД: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University, Kherson, Ukraine

WORLD BERRIES MARKET: CURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.77

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

А. І. Гутман

студент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

ВПЛИВ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration , Kyiv National University of Technologies and Design

A. Hutman

Student of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

INFLUENCE OF RISKS AND UNCERTAINTIES ON THE EFFICIENCY OF ACTIVITIES SANATORIUMS OF UKRAINE IN CONDITIONS IN A PANDEMIC COVIC-19

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.78

С. В. Іщенко

старший викладач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Н. Ю. Писаренко

магістр факультету економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ю. М. Клюс

магістр факультету економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла

ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

S. Ishchenko

Senior lecturer of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

N. Pysarenko

Master's student of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Yu. Klius

Master's student of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ASSESSMENT AND WAYS OF OVERCOMING CRISIS PHENOMENA IN THE FIELD OF ANIMAL HUSBANDRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.79

І. М. Унінець

к. е. н., докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОЦІНКА РОЗВИТКУ СМАРТЕКОНОМІКИ НА РІВНІ КРАЇНИ

I. Uninets

PhD in Economics, Doctoral candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,Kyiv, Ukraine

FEATURES AND ASSESSMENT OF SMARTECONOMY DEVELOPMENT AT THE COUNTRY LEVEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.80

О. В. Шереметинська

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій, м. Київ

К. С. Рогова

студентка 2-го курсу магістратури спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ КОСМЕТИЧНО-ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. Sheremetynska

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv

K. Rohova

Master's student majoring in «Management FEA», National University of Food Technologies, Kyiv

FEATURES OF NEW PRODUCT SALE ON THE FOREIGN MARKETS BY COSMETIC AND PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.81

Т. В. Лівошко

к. е. н., доцент кафедри ПТБД, НУ «Запорізька політехніка»

Р. В. Севастьянов

к. е. н., доцент кафедри ПТБД, НУ «Запорізька політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

T. Livoshko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of PTBD, National University "Zaporizhzhia polytechnic"

R. Sevastyanov

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of PTBD, National University "Zaporizhzhia polytechnic"

FEATURES OF STRATEGY FORMATION DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.82

О. В. Пащенко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

К. В. Стоянова

магістрант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ МЕТАЛОПРОДУКЦІЄЮ З КРАЇНАМИ ЄС

O. Pashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University

K. Stoianova

Master's student of the Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S FOREIGN TRADE IN METAL PRODUCTS WITH EU COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.83

С. В. Писаревський

викладач кафедри технічного та тилового забезпечення, Національна академія Національної гвардії України

Д. В. Кухарець

підполковник, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії будівництва та оперативного застосування Національної гвардії України науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

S. Pysarevskyi

Lecturer of the Department of technical and logistical support,National Academy of the National Guard of Ukraine

D. Kukharets

Lt. Col., Researcher of the Research Laboratory of Construction and Operational Application of the National Guard of Ukraine of the Research Center of Service and Combat Activities of the National Guard of Ukraine, National Academy of the National Guard of Ukraine

METHOD OF FORMATION OF FINANCIAL INDICATORS OF EFFICIENCY OF BODY SUPPORT OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.84

О. В. Овсієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

ЦИФРОВА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. Ovsiienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

DIGITAL INFRASTRUCTURE OF SMALL BUSINESS SUPPORT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.85

D. Butenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship & Hotel and Restaurant Business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

K. Nemashkalo

Doctor of Philosophy (PhD in Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

CORPORATE CULTURE AS A COMPONENT OF MOTIVATIONAL MANAGEMENT

Д. С. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та готельно-ресторанного бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

К. Р. Немашкало

доктор философії (к. е. н.), доцент, доцент кафедри менеджменту і бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.86

А. В. Ращенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

A. Rashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Natural Resources Management, Polissia National University

NATURE AND CURRENT TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL MARKETING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.87

Л. Ф. Товма

к. т. н., доцент кафедри технічного та тилового забезпечення, Національна академія Національної гвардії України

МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

L. Tovma

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Technical and Logistical Support, National Academy of the National Guard of Ukraine

METHODS OF MONITORING CRISIS PHENOMENA OF BODY SUPPORT MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.88

Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

RESERVES FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF POULTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.89

С. Г. Фірсова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. П. Слуцька

студентка магістратури спеціальності «менеджмент організацій і адміністрування», економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО БРЕНДИНГУ

S. Firsova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

A. Slutska

Master's Degree student in «Management of Organizations and Administration», Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOCIAL MEDIA MARKETING AS A TECHNOLOGY OF POLITICAL BRANDING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.90

М. І. Іоргачова

к. е. н., доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет

О. М. Ковальова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ

M. Iorgachova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Financial Management and Stock Market, Odessa National Economic University

O. Kovalova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Odessa National Polytechnic University

G. Kotsіurubenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University

THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE: THE CURRENT STATE OF THE MAIN SEGMENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.91

Ю. А. Малахова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Національний транспортний університет

М. О. Хобта

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний транспортний університет

Т. М. Гончар

асистент кафедри менеджменту,Національний транспортний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Malakhova

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor of the Department of Management, National Transport University

M. Khobta

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Аssociate Рrofessor of the Department of Management, National Transport University

Т. Gоnchar

Assistant of the Department of Management, National Transport University

FOREIGN EXPERIENCE OF STIMULATION INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.92

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

В. Г. Нікітін

магістрант кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

V. Nikitin

Master's degree of the Department of Management and Innovation, International University of Finance

OPPORTUNITIES AND FUNDAMENTAL STRATEGIC MANAGEMENT OF THE PRODUCTION ENTERPRISE EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.93

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. В. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВПРОВАДЖЕННЯ БУФЕРІВ КАПІТАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

L. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

N. Moroz

0000-0002-8594-8014

CAPITAL BUFFERS INTRODUCTION AS A TOOL OF MACROPRUDENCY REGULATION OF THE UKRAINIAN BANKING SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.94

М. О. Дергалюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

А. С. Коваленко

студентка, «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВИ

M. Dergalyuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

A. Kovalenko

Student, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

UNEMPLOYMENT IN UKRAINE AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.95

І. В. Кравець

к. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

О. В. Іванюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

В. К. Трушковський

магістрант кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

I. Kravets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

O. Ivaniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

V. Trushkovskyi

Master's student of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

THEORY AND PRACTICE OF PUBLIC PROCUREMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.96

А. В. Кравченко

к. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри туризму, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова

В. В. Бойко

к. е. н., старший викладач кафедри туризму, Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ПОСТ-COVID-19 ПЕРІОД

A. Kravchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism, National Pedagogical Dragomanov University

V. Boiko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Tourism, National Pedagogical University

DIGITIZATION OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE POST-COVID-19 PERIOD

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.97

Т. Г. Турпак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

Н. В. Бойко

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

І. О. Карлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

В. В. Масалітіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

ДИСКОНТУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗІ

T. Turpak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

N. Boiko

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

I. Karlova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

V. Masalitina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

DISCOUNTING OF RECEIVABLES IN ACCOUNTING AND ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.98

О. В. Красота

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

І. С. Кір’єв

студент ОКР «Магістр», освітня програма «Економіка та право», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

O. Krasota

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

I. Kiriev

Master's student, Educational program «Economics and Law», Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

FEATURES OF SMALL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT UNDER MACROECONOMIC STABILITY VIOLATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.99

Л. М. Крот

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

L. Krot

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

HISTORICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF ENTREPRENEURSHIP CONCEPTS FORMATION IN DOMESTIC SC HOLAR THOUGHT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.100

І. В. Застрожнікова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, м. Мелітополь

ВПЛИВ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГАРНОГО СЕКТОРУ

I. Zastrozhnikova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melіtopol, Ukraine

THE INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGY ON THE FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.101

Л. П. Альошкіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

І. М. Новак

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, завідувач кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

L. Alioshkina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Managing International Relations, Uman National University of Horticulture

I. Novak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Managing International Relations, Head of the Department of Management, Uman National University of Horticulture

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF STUDENTS IN DOMESTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.102

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. П. Кавун

магістрант кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

O. Kawun

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

MOTIVATIONAL POTENTIAL TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISЕ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.103

Ю. Г. Власенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Т. О. Власенко

к. е. н., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК НЕГАТИВНИЙ ФАКТОР НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Y. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

T. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Production and Investment Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE SHADOW ECONOMY AS A NEGATIVE FACTOR ON THE WAY TO ECONOMIC GROWTH OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.104

О. Б. Філімонова

к. е. н, доцент б.в.з. кафедри фінансів і кредиту, в.о. декана факультету економічних наук, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Я. О. Тараненко

здобувач вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

МОНЕТАРНІ НАСЛІДКИ КОЛИВАННЯ ДОХІДНОСТІ ОВДП

O. Filimonova

PhD in Economics, Petro Mohyla Black Sea National University

Y. Taranenko

Applicant of the Department of Finance and Credit, Petro Mohyla Black Sea National University

MONETARY CONSEQUENCES OF GOVERNMENTAL BONDS` YIELD FLUCTUATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.105

К. В. Бажеріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Н. Л. Писаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

О. О. Подолян

студент 4 курсу спеціальності 075 «Маркетинг», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПАСАЖИРСЬКИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

K. Bazherina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Industrial Marketing, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

N. Pysarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Industrial Marketing, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

O. Podolian

4th year student majoring in "Marketing", National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

CURRENT TRENDS IN PRICING IN THE MARKET OF PASSENGER AIR TRANSPORTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.106

Ю. С. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу,Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Р. М. Остапенко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу,Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

Y. Нerasymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaeva

R. Ostapenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaeva

SPECIFIC ASPECTS OF STATE SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTS IN WORLD PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.107

П. О. Фененко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

А. М. Кучерявий

начальник управління будівництва, архітектури та землекористування,Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація, м. Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

P. Fenenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, European University, Kyiv, Ukraine

A. Kucheriavyi

Head of the Department of Construction, Architecture and Land Use, Svyatoshinskaya district in the city of Kiev public administration, Kyiv, Ukraine

MODELING OF THE BUDGET SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.198

О. О. Мелешко

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФІСКАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

O. Meleshko

Postgraduate student, European University, Kyiv

PECULIARITIES OF FISCAL MECHANISMS OF COUNTERING THE SHADOW ECONOMY AS A CONDITION FOR ENSURING FISCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.199

Хамаілі Акрам

аспірант кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Hamaili Akram

Postgraduate student of the Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT MECHANISM FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.200

О. М. Чернега

аспірант кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМАТИКА ПОЗИЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ НА СВІТОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ВИСТАВКАХ

O. Cherneha

Postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

THE PROBLEM OF POSTION OF NATIONAL DESTINATION ON INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.201

В. О. Степаненко

аспірант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКОЮ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

V. Stepanenko

Postgraduate student, National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tuhan-Baranovskyi, Kryvyi Rih, Ukraine

INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR MANAGING THE UKRAINIAN MARITIME TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.202

О. І. Жидков

аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. А. Ажаман

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

O. Zhydkov

Postgraduate student of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

І. Azhaman

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Head of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES IN THE SERVICE SECTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»