Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2022

DOI: 10.32702/2307-2105.2022.2

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.1

Н. В. Лохман

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

О. В. Корнілова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства,Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Україна

О. А. Грищук

асистент кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Ю. В. Омельченко

студентка спеціальності «Готельно-ресторанна справа», кафедра економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

N. Lokhman

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Business, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade,Krivoy Rog, Ukraine

O. Kornilova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Economics of Enterprise, Mariupol State University, Mariupol, Ukraine

O. Grishchuk

Assistant of the Department of Economics and Business, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

Yu. Omelchenko

Student of the Department of Economics and Busines, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

MONITORING THE REALIZATION OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE TOURISM SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.2

О. В. Нусінова

д. е. н., професор, DBA of corporate governance, MBA, начальник управління корпоративних прав, ТОВ «Смарт Холдинг», Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ

O. V. Nusinova

Doctor of Economics, Professor, DBA of corporate governance, MBA, Head of Corporate Rights Department, Smart Holding LLC, Kyiv

IMPROVING THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM OF UKRAINIAN COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.3

Г. І. Купалова

д. е. н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Н. В. Гончаренко

к. е. н., доцент,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Н. О. Коренєва

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д. К. Маліновська

к. е. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФРАХТОВОЇ БІРЖІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА НІЙ

G. Kupolova

Doctor of Economic Sciences, Professor,Taras Shevchenko National University of Kyiv

N. Goncharenko

PhD in Economics, Associate Professor,Taras Shevchenko National University of Kyiv

N. Koreneva

PhD in Economics, Associate ProfessorTaras Shevchenko National University of Kyiv

D. Malinovska

PhD in Economics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF THE FREIGHT EXCHANGE AND ELEMENTS OF PRICE FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.4

В. В. Венгер

д. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Н. І. Романовська

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

M. Б. Чижевська

к. е. н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ВЕКТОРИ СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

V. Venger

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher, Public Institution «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

N. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor, Researcher, Public Institution «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

M. Chyzhevska

PhD in Economics, Associate Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

VECTORS OF STIMULATION OF FINANCING OF INNOVATION ACTIVITY IN THE METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.5

М. О. Науменко

доктор філософії, професор кафедри менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії України

АНТИКОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

M. Naumenko

PhD, Professor of the Department of Management and the military economy,National Academy of the National Guard of Ukraine

ANTI-CORRUPTION COMPONENT OF THE PROCESS OF ORGANIZATION OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES FOR THE NEEDS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.6

О. В. Добровольська

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

С. В. Качула

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. С. Льовкіна

студентка гр. МгФБСз-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

O. Dobrovolska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance and Banking, Dnipro State Agrarian and Economics University

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance and Banking, Dnipro State Agrarian and Economics University

A. Lovkina

Student of the gr. MGFBSz-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL MANAGEMENT OF CREDIT RISK AS A GUARANTEE OF SECURITY OF THE BANK'S CREDIT ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.7

І. І. Надточій

д. е. н., доцент, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи, Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Херсон

Н. Г. Ревенко

к. е. н., професор, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Херсон

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

I. Nadtochy

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Deputy Director for Educational and Methodological and Scientific Work, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov

N. Revenko

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov

THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE CRITERION OF EFFICIENCY OF CURRENT COSTS OF ENTERPRISES AS PART OF THE ECONOMIC MECHANISM OF THEIR INNOVATIVE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.8

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління та смарт-інновацій,Київський національний університет технологій та дизайну

Г. О. Ляшенко

магістрант кафедри управління та смарт-інновацій,Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ

A. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Smart-Innovation, Kyiv National University of Technologies and Design

G. Lyashenko

Student of the Department of Management and Smart-Innovation, Kyiv National University of Technologies and Design

INNOVATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.9

V. Druzhynina

Doctor of Economics Sciences, Professor,Professor of the Department of Business Administration, Marketing and Tourism,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

G. Likhonosova

Doctor of Economics Sciences, Professor,Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation,National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”

V. Nozhenko

PhD in Technical Sciences, Senior lecturer of the Department of Electrical Engineering,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

G. Lutsenko

Teacher-methodologist of the highest category of the cycle commission of economics and management, Kharkiv National University of Internal Affairs Kremenchuk flight college

INTERDEPENDENCE INNOVATIVE EDUCATIONAL FORMS UNIVERSITIES AND NATIONAL FINANCIAL SECURITY INSTRUMENTS

В. В. Дружиніна

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму,Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Г. С. Ліхоносова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування,Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

В. Ю. Ноженко

к. т. н., старший викладач кафедри електротехніки,Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Г. П. Луценко

викладач-методист вищої категорії циклової комісії економіки та управління, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТА ІНСТРУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.10

К. А. Фісун

д. е. н., професор кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

K. Fisun

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine

MANAGEMENT OF LOGISTIC FLOWS OF BODY SUPPORT OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.11

Н. В. Трусова

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

І. В. Колокольчикова

д. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

М. А. Полегенька

к. е. н., старший викладач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ВНУТРІШНЯ ІНТЕГРАЦІЯ ТА ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

І. Kolokolchykova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

M. Polehenka

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT MECHANISM OF RURAL TERRITORIAL COMMUNITIES: INTERNAL INTEGRATION AND FINANCIAL CAPACITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.12

Т. Є. Кучеренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

Г. Ю. Аніщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

T. Kucherenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine

H. Anishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF CASH FLOW MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.13

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

L. Kushch

Senior Lecturer of the Department of Hotel, Restaurant and Resort Industry, Higher Educational Institution of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade»

S. Dudnyk

Senior Lecturer of the Department of Hotel, Restaurant and Resort Industry, Higher Educational Institution of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade»

N. Goblyk-Markovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRIORITIES OF TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT CLUSTERS IN REGIONS OF UKRAINE

О. О. Маслиган

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Л. І. Кущ

старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

С. О. Дудник

cтарший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Н. М. Гоблик-Маркович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.14

М. В. Жук

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, ЗВО «Подільський державний університет», м. Кам’янець-Подільський

ВИКОРИСТАННЯ ФОРМАЛЬНИХ ТА НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА ПОДАЛЬШОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАВДАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА СЕЛІ

M. Zhuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Podolsk State University, Kamyanets-Podilsky

USE OF FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS FOR DECENTRALIZATION OF POWER AND FURTHER IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IN RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.15

М. С. Пашкевич

д. е. н., професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

С. М. Шагоян

к. е. н., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

M. Pashkevych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro University of Technology

S. Shahoyan

PhD in Economics, Dnipro University of Technology

REGIONAL DEVELOPMENT AND SHAPING REGIONAL POLICY BASED ON INTERNATIONAL CLUSTER FORMATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.70

Т. Ю. Примак

к. ф.-м. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, м. Київ

М. Л. Павленко

студентка магістратури факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,Національний університет харчових технологій, м. Київ

СУТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ

T. Prymak

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kyiv

M. Pavlenko

Master's student of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business,National University of Food Technologies, Kyiv

ESSENTIAL APPROACH TO FORMING THE IMAGE OF A TOURIST DESTINATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.71

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

О. І. Замора

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

С. В. Герчанівська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут

МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОБІЗНЕСУ

L. Yarema

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

O. Zamora

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of t the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

S. Herchanivska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

MANAGEMENT IN THE FIELD OF REGIONAL AGROBUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.72

Г. О. Партин

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»

Х. А. Омелян

студентка кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»

КРЕДИТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

H. Partyn

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

Kh. Omelyan

Student of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

LENDING ACTIVITIES TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE: CURRENT FEATURES AND WAYS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.73

Л. А. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

О. В. Загороднюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

Л. М. Малюга

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

О. С. Фротер

к. е. н., старший викладач кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics,Uman National University of Horticulture

O. Zagorodniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of ManagementUman National University of Horticulture

L. Maliuga

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

O. Froter

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics,Uman National University of Horticulture

IMPROVING THE MANAGEMENT DECISION-MAKING SYSTEM FOR MANAGING OPERATING EXPENSES IN ORDER TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.74

К. М. Крамаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

О. А. Шаповал

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії України

НАПРЯМИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

K. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

O. Shapoval

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

DIRECTIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ACCOUNTING AND FINANCIAL ACTIVITY OF BUDGET INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.75

А. В. Сєріков

к. ф.-м. н., професор, викладач Харківського державного соціально-економічного коледжу

СИНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ В СИСТЕМІ КРЕАТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ

A. Sierikov

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Professor, Lecturer,Kharkiv State Socio-Economic College

SYNERGETIC MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE SYSTEM OF CREATIVE PEDAGOGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.76

С. М. Лихолат

к. е. н, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

М. Є. Левицька

Національний університет «Львівська політехніка»

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Lykholat

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, National University «Lviv Polytechnic»

М. Levytska

National University «Lviv Polytechnic»

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.77

М. Є. Бондарчук

к. е. н., доцент (б.в.з.) кафедри підприємництва і торгівлі, Національний університет "Одеська політехніка", Одеса, Україна

М. В. Хартій

здобувач вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Національний університет "Одеська політехніка", Одеса, Україна

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ІКРЯНИХ ТОВАРІВ

M. Bondarchuk

PhD in Economics, National University "Odessa Polytechnic", Odessa, Ukraine

М. Khartiі

Applicant for higher education, National University "Odessa Polytechnic", Odessa, Ukraine

GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CAVIAR PRODUCTS MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.78

О. В. Шереметинська

к. е. н., доцент,Національний університет харчових технологій, м. Київ

А. А. Петрусь

студентка 2-го курсу магістратури спеціальності «Менеджмент»,Національний університет харчових технологій, м. Київ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

O. Sheremetynska

PhD in Economics, Associate Professor,National University of Food Technologies, Kyiv

A. Petrys

Master's student specialty «Management»,National University of Food Technologies, Kyiv

FEATURES OF NEW PRODUCT SALE ON THE FOREIGN MARKETS BY COSMETIC AND PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.79

Н. П. Струк

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ АНАЛІТИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

N. Struk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

TOOLS OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF CIVIL OFFICERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.80

А. О. Дергоусова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії, Український державний університет залізничного транспорту, Україна

О. В. Сиволовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії, Український державний університет залізничного транспорту, Україна

О. М. Мкртичьян

старший викладач кафедри маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії, Український державний університет залізничного транспорту, Україна

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

A. Derhousova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Commerce and Economic Theory, Ukrainian State University of Railway Transport, Ukraine

O. Sivolovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Commerce and Economic Theory, Ukrainian State University of Railway Transport, Ukraine

O. Mkrtychyan

Senior Lecturer of the Department of Marketing, Commerce and Economic Theory,Ukrainian State University of Railway Transport, Ukraine

FORMATION OF BRAND MANAGEMENT STRATEGY IN THE FIELD OF EDUCATIONAL SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.81

Я. А. Дроботя

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент,Полтавський державний аграрний університет, Україна

А. С. Яременко

здобувач ступеня вищої освіти магістр,Полтавський державний аграрний університет, Україна

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Ya. Drobotya

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava State Agrarian University, Ukraine

O. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava State Agrarian University, Ukraine

A. Yaremenko

Master's student, Poltava State Agrarian University, Ukraine

LIQUIDITY RISK OF A COMMERCIAL BANK

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.82

Л. Б. Прокопович

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

О. Г. Баланенко

старший викладач кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

О. М. Максимішин

магістрант, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

О. А. Колодка

магістрант, Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВВЕДЕННЯ ІНДУСТРІЇ 4.0 В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

L. Prokopovich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

O. Balanenko

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

O. Maksymishyn

Master's student, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

A. Kolodka

Master's student, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

EXPENDITURE OF INTRODUCTION OF INDUSTRY 4.0 IN UKRAINE IN THE ASPECT OF MACROPRUDENCE POLICY. RISKS AND PROSPECTS OF REVOLUTIONARY TECHNOLOGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.83

А. В. Чухлатий

к. е. н., доцент кафедри оперативного мистецтва,Національна академія Національної гвардії України

АНАЛІЗ ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

A. Chukhlatyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Operative Art,National Academy of the National Guard of Ukraine

ANALYSIS OF INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR LOGISTIC SUPPORT OF DAILY ACTIVITIES OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.84

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка»

В. Б. Васюта

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка»

А. В. Даніленко

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка»

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІА-РИНКУ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

V. Dobrianska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Marketing, Poltava National Technical Yuri Kondratiuk University

V. Vasiuta

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Marketing, Poltava National Technical Yuri Kondratiuk University

A. Danilenko

Student, Poltava National Technical Yuri Kondratiuk University

RESEARCH OF THE MEDIA MARKET OF UKRAINE IN ORDER TO MAKE DECISIONS ON MARKETING COMMUNICATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.85

І. В. Новойтенко

к. е. н., доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К. В. Нечипоренко

здобувач вищої освіти ОП «Підприємництво та біржова діяльність»,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ФОНДОВИХ БІРЖАХ

I. Novoitenko

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship,Taras Shevchenko National University of Kyiv

K. Nechyporenko

Bachelor’s degree in Entrepreneurship and exchange activities,Taras Shevchenko National University of Kyiv

EXPERIENCE AND FUTURE FOR UKRAINIAN COMPANIES ON STOCK EXCHANGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.86

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

О. М. Мозговий

д. е. н., професор кафедри міжнародних фінансів,Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗАСНОВАНИХ НА ПАРТНЕРСТВІ В РАМКАХ ІСЛАМСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОКТРИНИ

O. Yurkevich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Mozgovy

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Finance, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

ANALYSIS OF PARTNERSHIP-BASED MODELS WITHING ISLAMIC ECONOMIC DOCTRINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.87

І. В. Чукіна

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ПРОБЛЕМИ І ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

І. Chukina

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman

PROBLEMS AND POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY IN THE CONVENTION OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.88

Ю. А. Харченко

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Yu. Kharchenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and Logistics,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

OPERATING SYSTEM IMPROVING DIRECTIONS AT OIL AND GAS COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.89

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

Н. М. Краус

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ІНКЛЮЗИВНИЙ ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН СУЧАСНОГО МІСТА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

INCLUSIVE AND UNIVERSAL DESIGN OF MODERN CITY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.90

Я. П. Іщенко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Ya. Ishchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

FORMATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE RIGHTS ACCOUNTING OBJECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.91

Н. М. Василик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Луцький національний технічний університет, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

N. Vasilik

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Lutsk National Technical University, Ukraine

IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF STRESS MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.92

О. М. Харченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

К. О. Верес

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

О. В. Наумова

магістр кафедри туристичного та готельного бізнесі, Національний університет харчових технологій

ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Kharchenko

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

K. Veres

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

O. Naumova

Master’s student of the Department of Tourism and Hotel Business,National University of Food Technologies

FORMATION OF TOURISM IMAGE OF LVIV REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.93

М. В. Черкашина

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

M. Cherkashyna

PhD in Economics , Associate Professor, Head of the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine

MANAGEMENT OF FINANCIAL SUPPORT OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.94

В. М. Герасименко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

V. Gerasimenko

Senior Lecturer of the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine

METHODS OF FINANCIAL CONTROL ECONOMIC ACTIVITY OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.95

А. Д. Глушко

к. е. н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

В. В. Пантась

студентка 4 курсу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

С. Р. Бабенко

студентка 4 курсу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

A. Hlushko

PhD in Economics, Associate Professor,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

V. Pantas

4th year student,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

S. Babenko

4th year student,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

INFORMATION POLICY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.96

С. В. Степаненко

к. е. н., докторант, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОЄДНАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. Stepanenko

PhD in Economics, Doctoral Student, Senior Lecturer of the Department of the Department of Finance, Banking and Insurance, State Biotechnological University

RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: ELEMENTS AND FEATURES OF THEIR COMBINATION IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.97

С. В. Адонін

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ю. М. Калашнікова

магістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

S. Adonin

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

Yu. Kalashnikova

Master’s of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

FINANCIAL CONTROLLING IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.98

Ж. Г. Чухлата

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

G. Сhuhlata

Senior Lecturer of the Department of Management and MilitaryEeconomy,National Academy of the National Guard of Ukraine

MECHANISMS OF FINANCIAL SUPPORT OF LOGISTICS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.99

О. М. Кліменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики,ХНЕУ ім. С. Кузнеця

ОСОБЛИВОСТІ ВТРАТИ ІНТЕНСИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ

O. Klimenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Policy, S. Kuznets HNEU

FEATURES OF THE LOSS OF INTENSITY OF STATE ECONOMIC REGULATION IN THE CRISIS PERIOD

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.100

В. В. Коненко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ INTERNET-ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-2019

V. Konenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business Administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

IMPLEMENTATION OF MARKETING STRATEGY OF INTERNET TRADING IN THE CONDITIONS OF THE COVID-2019 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.101

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет», м. Херсон

ГЕНДЕРНА ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian and Economic University", Kherson

GENDER ASSESSMENT OF THE LEVEL OF EMPLOYMENT AND EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF KHERSON REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.200

В. В. Яценко

аспірант кафедри міжнародної економіки, Донецький національний університет ім. В. Стуса, м. Вінниця

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ – СУЧАСНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

V. Yatsenko

Postgraduate student of the Department of International Economy,Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnitsa

DIGITALIZATION - A MODERN FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.201

Я. К. Желобицький

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, на здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 051«Економіка», 3-го року очної (денної) форми за держзамовленням, Київський національний торговельно-економічний університет

ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМАЦІЇ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. Zhelobyts’kyy

Postgraduate student of the Department of Economic Theory and Competition Policy, for the degree of "Doctor of Philosophy" in the specialty 051 "Economics", 3rd year full-time (day-time) by state order/funding, Kyiv National University of Trade and Economics

VALUE PRIORITIES OF THE REFORMATION IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»