Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2009

В. Ю. Безгубенко

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ОРЕНДИ

А. С. Горб

аспирант, Одесский национальный морской университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАРИФА И СКИДКИ НАЗЕМНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

О. П. Левченко

к.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Таврійський державний агротехнологічний університет

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Н. А. Мікула

професор, д.е.н., завідувач відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, Інститут регіональних досліджень НАН України

О. І. Дацко

здобувач відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, Інститут регіональних досліджень НАН України

ЗМІНИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Мошенець

аспірант , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ РЕНТООРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В УКРАЇНІ

Т. В. Березянко

к.е.н., доц., головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

НАПРЯМКИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

І. В. Драган

к.е.н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

І. В. Яскал

асистент, кафедра економіки підприємства, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЯК ЧИННИК ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

О. І. Цимбал

к.е.н., с.н.с., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

О. Г. Хмельов

к.т.н., Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС-ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР

К. С. Салига

к.е.н., доцент, кафедра фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

РОЗРАХУНОК ПЕРІОДУ ПОВЕРНЕННЯ КУМУЛЯТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ З ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІ

В. Г. Поліщук

 аспірант, Луцький національний технічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ З ПОЗИЦІЙ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

О. І. Павлов

доцент, кандидат історичних наук, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління Президентові України

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

А. В. Бохан

к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічнийо університет

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНІ ВИМІРИ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

І. І. Вініченко

к. е. н., професор, Дніпропетровський держагроуніверситет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Р. І. Олексенко

к.е.н. ст. викл., каф. «Менеджменту та туристичної індустрії», Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

С. А. Ткаченко

 старший викладач, кафедра «Облік і економічний аналіз»,  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

БЮДЖЕТУВАННЯ У ВИЗНАЧЕННІ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

А. В. Гнєдков

аспірант, кафедра обліку та аудиту, Донбаський державний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. В. Гриньов

д.е.н., Харківський національний автомобільно-дорожній університет

К. О. Попкова

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ

С. М. Дідух

асистент, кафедра економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Колесник

к.е.н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

С. М. Божко

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. Луста

Миколаївський державний аграрний університет

Н. І. Костаневич

Миколаївський державний аграрний університет

КОРЕЛЯЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ  ДП «ПІВДЕННЕ» СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. А. Мещеряков

д.е.н., зав. кафедрою «Фінанси і кредит», Академія митної служби України

А. А. Каірбєков

студент,  Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

РЕСУРСНА БАЗА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Р. О. Мошенець

Національний університет «Львівська політехніка»

ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

Ю. С. Наумко

асистент, кафедра економіки і контролінгу, Сумський національний аграрний університет

ЗАРОБІТНА ПЛАТА - НАЙВПЛИВОВІШИЙ ЗАСІБ МОТИВАЦІЙНОГО ВПЛИВУ (НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

В. А. Пономаренко

к.э.н., Национальная металлургическая академия Украины

Т. Ш. Гареева

Национальная металлургическая академия Украины

КОГДА СТОИТ НАЧИНАТЬ УПРАВЛЯТЬ ЗНАНИЯМИ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ?

Ю. М. Попова

Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ „МІСТО”

Н. В. Радванська

викладач, Новокаховський політехнічний інститут

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СТАН ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Ю. І. Сайко

Миколаївський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

О. О. Сердюк

Херсонський національний технічний університет

А. С. Синіцина

к.т.н., Херсонський національний технічний університет

РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

О. В. Ткач

к.е.н., доцент,  Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ЕКОНОМІЧНІ СПАДІ ТА ПІДЙОМИ ЯК НЕВІД’ЄМНІ ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ

В. В. Анісім

Миколаївський державний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАЦІЇ „МИКОЛАЇВСАДВИНПРОМ"

Б. А. Бигеев

к.т.н., Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ О КОММИВОЯЖЕРЕ

М. П. Бутко

д.е.н., Чернігівський державний технологічний університет

Н. О. Алєшугіна

к.е.н., Чернігівський державний інститут економіки і управління

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Т. А. Васильєва

ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

С. В. Лєонов

ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

О. В. Макарюк

Сумський державний університет

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

В. О. Гарас

м.н.с., Одеський національний політехнічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПРИНЦИПІВ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

О. Д. Гнаткович

к.е.н., Львівський національний аграрний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

А. Д. Харцій

Запорізький національний університет

С. С. Сохач

Запорізький національний університет

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЧЕРЕЗ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

А. В. Череп

д.е.н., професор, завідувач кафедри ФіК, Запорізький національний університет

О. С. Петрова

аспірант, Запорізька державна інженерна академія

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

О. М. Черниш

аспірант, Уманський державний педагогічний університет

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

А. А. Шиян

к.ф.-м.н., Вінницький національний технічний університет

І. А. Гронський

Вінницький технічний коледж

МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПУСКНИКІВ ВНЗ

В. О. Шпильова

к.е.н., завідувач кафедри менеджменту, Черкаська філія Європейського університету

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

В. М. Якубів

к.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ: ПЕРЕДУМОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

І. Л. Сазонець

д.е.н., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

М. А. Кайбулаєва,

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

О. І. Бобирь

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АСПЕКТ

Н. А. Супрун

к.е.н., доцент ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ІНСТИТУЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ма Пин

аспирант

С. В. Войтко

доцент, кандидат экономических наук, Национальный технический университет Украины “КПИ”, Киев

МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВАРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ УКРАИНЫ

О. І. Балабанова

асистент, ВНЗ «Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету», пошукувач, кафедра економіки ПВНЗ «Європейський університет»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

О. Є. Гарбера

аспірант,  Тернопільський державний технічного університет імені І.Пулюя

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ, ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ)

А. М. Дейнека

к. е. н., доцент, Національний лісотехнічний університет України, м.Львів

ЗАСТОСУВАННЯ SWOT – АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРОБКИ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Б. І. Ковалюк

аспірант, ННЦ Інститут аграрної економіки УААН

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СЕЛІ

И. В. Поповиченко

кандидат технических наук, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЛОГИСТИКИ

Н. В. Хвищун

кандидат економічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Г. О. Крамаренко

проф., д.е.н., Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.. М.Туган-Барановського

К. Є. Сдобнікова

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. Й. Шевцова

проф., д.е.н., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

О. С. Ніколаєва

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

РОЗВИТОК ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ

Г. Ю. Потапчук

аспірант, кафедра економічної теорії, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

М. С. Пашкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»