EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2010

К. В. Кузьменко

економіст - маркетолог

ОСНОВНИЙ СПОСІБ ЕКОНОМІЧНОЇ КООРДИНАЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ю. П. Владика

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук

СПЕЦИФІКА Й УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОГО ПОСТАЧАННЯ

Ю. М. Кушнірчук

аспірант, Львівська комерційна академія

АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ ВЛАСНОСТІ, РЕСУРСІВ Й КАПІТАЛУ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

С. Л. Благодєтєлєва-Вовк

доцент, к.е.н., кафедра економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

ОЦІНКА СТАНУ ЦІННОСТЕЙ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ ГРОМАДЯН ПІДПРИЄМСТВА-МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЇ

А. В. Ступко

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Л. Б. Колінець

кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ВИМОГИ ДО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

А. М. Петрук

здобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОМІНУЮЧИХ СУБ‘ЄКТІВ

А. М. Носуліч

cтарший викладач, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ОПТОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. С. Брехов

Начальник управління контрольно-перевірочної роботи ДПІ в Дніпровському р-ні м. Києва

К. П. Проскура

к.е.н., доц. кафедри фінансів та кредиту Київського економічного інституту менеджменту

СОЦІАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНОЇ ЗНАЧУЩОСТИ ПІДПРИЄМНИЦКОЇ ДІЯЛЬНОСТИ

С. М. Січко

аспірант, Миколаївський Державний Університет імені В.О.Сухомлинського

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У ДИНАМІЧНОМУ РИНКОВОМУ ПРОСТОРІ

А. П. Кривак

аспірант,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. С. Галушко

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ

О. М. Кушнірчук-Ставнича

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ПРОТИДІЇ ВІДПЛИВУ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА КОРДОН

Н. О. Пікалова

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

О. І. Бобирь

к. е. н., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Г. О. Пушкар

к. т. н., асистент Львівська комерційна академія

Б. Б. Семак

к. т. н., доцент Львівська комерційна академія

ІНТЕР’ЄРНИЙ ТЕКСТИЛЬ: ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ

О. М. Савицька

старший викладач, кафедра менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ БІЗНЕС–АНАЛІТИКИ В СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ

О. Б. Погайдак

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Лиса

старший викладач, кафедра фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕЛИЧИНИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ПОЕТАПНОГО ЗНИЖЕННЯ ЙОГО ПРЯМИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ

А. В. Затулко

здобувач, кафедра "Економіка підприємства транспорту", Державний економіко-технологічний університет транспорту, Заступник начальника порту ДП«Миколаївський морський торговельний порт»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС І УКРАЇНИ У НАПРЯМІ ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

І. В. Олександренко

старший викладач кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

Ю. А. Подерня-Масюк

асистент кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В РЕГІОН

О. І. Мілашовська

Мукачівський державний університет

ПРИКОРДОННИЙ РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

К. І. Оксенюк

аспірант, Луцький національний технічний університет

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

С. М. Боняр

к.е.н., доцент, кафедра Перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННІ ВНУТРІШНІМ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ РІКА-МОРЕ

Є. В. Бондаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київської гуманітарної академії

АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ З КРИЗИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця