EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2011

С. Б. Бейгул

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Т. В. Романова

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

І. М.  Підкамінний

к.е.н., доцент

В. С. Ціпуринда

к.е.н., ст. викл., Київський національний торговельно-економічний університет

СИСТЕМНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

М. Сейфоллахи

аспирант кафедры международной экономики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

ИРАНСКИЕ БАНКИ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

О. М. Моісєєва

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

І. М. Кучерова

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ-КАНДИДАТАХ НА ВСТУП ДО ЄС

Т. В. Луцька

к.е.н., доцент, Європейський Університет, м. Київ

РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

В. І. Сацик

к.е.н., доцент кафедри політичної економії факультетів управління та управління персоналом і маркетингу,  ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ЯКІСНЕ  ЕКОНОМІЧНЕ  ЗРОСТАННЯ  В  УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Я. В. Лісун

к.е.н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД

К. С. Салига

д.е.н., професор, кафедра фінансів і кредиту Класичний приватний університет

Г. А. Писаренко

Класичний приватний університет

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Василюк

здобувач, Українська державна академія залізничного транспорту

РОЗРОБКА ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

А. Б. Брутман

Запорожский национальный технический университет

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

О. А. Гавриш

професор, доктор технічних наук

С. М. Савченко

ст. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

СУЧАСНА ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

А. В. Грабарєв

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН

Т. Г. Детюк

Заступник Голови ДПА в Київські області

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК В УМОВАХ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

А. С. Дьяченко

аспирант, Днепропетровский Государственный Аграрный Университет

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ

Н. В. Караєва

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

І. І. Гусєва

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

А. О. Савицька

менеджер, ЧП «Аданіт-Сервіс»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. О. Касич

д.е.н., доцент, декан факультету економіки, Кременчуцький національний університету ім. М.Остроградського

НОВІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. В. Панасюк

к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг Національного університету ДПС України

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРМАНЕНТНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ

Л. Б. Колінець

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

I. О. Темник

Здобувач Iнституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

УМОВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Д. В. Дорошкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ РОЗШИРЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ У РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця