Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2011

С. Б. Бейгул

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Т. В. Романова

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

І. М.  Підкамінний

к.е.н., доцент

В. С. Ціпуринда

к.е.н., ст. викл., Київський національний торговельно-економічний університет

СИСТЕМНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

М. Сейфоллахи

аспирант кафедры международной экономики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

ИРАНСКИЕ БАНКИ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

О. М. Моісєєва

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

І. М. Кучерова

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ-КАНДИДАТАХ НА ВСТУП ДО ЄС

Т. В. Луцька

к.е.н., доцент, Європейський Університет, м. Київ

РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

В. І. Сацик

к.е.н., доцент кафедри політичної економії факультетів управління та управління персоналом і маркетингу,  ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ЯКІСНЕ  ЕКОНОМІЧНЕ  ЗРОСТАННЯ  В  УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Я. В. Лісун

к.е.н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД

К. С. Салига

д.е.н., професор, кафедра фінансів і кредиту Класичний приватний університет

Г. А. Писаренко

Класичний приватний університет

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Василюк

здобувач, Українська державна академія залізничного транспорту

РОЗРОБКА ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

А. Б. Брутман

Запорожский национальный технический университет

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

О. А. Гавриш

професор, доктор технічних наук

С. М. Савченко

ст. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

СУЧАСНА ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

А. В. Грабарєв

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН

Т. Г. Детюк

Заступник Голови ДПА в Київські області

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК В УМОВАХ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

А. С. Дьяченко

аспирант, Днепропетровский Государственный Аграрный Университет

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ

Н. В. Караєва

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

І. І. Гусєва

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

А. О. Савицька

менеджер, ЧП «Аданіт-Сервіс»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. О. Касич

д.е.н., доцент, декан факультету економіки, Кременчуцький національний університету ім. М.Остроградського

НОВІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. В. Панасюк

к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг Національного університету ДПС України

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРМАНЕНТНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ

Л. Б. Колінець

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

I. О. Темник

Здобувач Iнституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

УМОВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Д. В. Дорошкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ РОЗШИРЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ У РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»