Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2012

Н. К. Максишко

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики

В. О. Шаповалова

аспірант, Запорізький національний університет

НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

С. О. Корецька

д.е.н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ В СУЧАСНИХ МОДЕЛЯХ ЕКОНОМІКИ

І. І. Вініченко

д.е.н.,  проф.

Л. І. Рева

к. с.-г. н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

С. Я. Салига

д.е.н., професор Класичного приватного університету

Я. В. Книш

аспірантка Класичного приватного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

Н. П. Мешко

д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту та туризму факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

В. А. Попова

аспірант Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТЕХНОЛОГІЯМИ

І. Г. Ганечко

к.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ

А. А. Халецька

д.держ.упр., доцент, професор кафедри загального та адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління

УМОВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ВСЕСВІТНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

О. М. Грабчук

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ У СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ю. М. Барський

к.е.н, доцент кафедри фінансів Луцького національного технічного університету

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

В. В. Красношапка

к. т. н., доцент, ФММ, НТУ «КПІ»

К. К. Захарченко

студентка 5 курсу, ФММ, НТУ «КПІ»

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ НА ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Т. Є. Моісеєнко

к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

Я. В. Гарбарчук

студент НТУУ «КПІ»

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В. Ф. Горячук

к.т.н., с.н.с., с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ШИРОКОГО РОЗУМІННЯ КАПІТАЛУ

І. П. Ткаченко

к.е.н.. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

І. А. Чувачалова

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. А. Чувачалов

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Г. М. Яровенко

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетик, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

Т. О. Басенко

магістр економічної кібернетики

АВТОМАТИЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Т. І. Сабецька

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ПОБУДОВА КОНКУРЕНТНО-АСОРТИМЕНТНОЇ МАТРИЦІ В РАМКАХ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬГОСПМАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Л. О. Бетехтіна

к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Європейського університету (м. Херсон)

ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Л. А. Бовш

к.е.н., заступник завідувача кафедри маркетингу ІМЕФІТ МАУП

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Ніна Єфремова

к.е.н., доц., зав. кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

Ольга Золотарьова

к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

Ірина Дердуга

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ СКЛАД ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ

А. А. Жигірь

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

С. М. Січко

к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ БЕЗРОБІТТЯ В США

В. В. Орлов

кандидат наук з державного управління, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРЕНДИ ПЕРСОНАЛУ В ПРАКТИКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Ляхова

к.е.н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

В. В. Даценко

к.е.н., Дніпропетровська державна фінансова академія

І. І. Туболець

к.е.н. доцент, Дніпропетровська державна фінансова академія

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Н. І. Паляничко

кандидат економічних наук, Національна академія аграрних наук України

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О. О. Чорний

канд. філос. наук, доцент кафедри маркетингу Інститут міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГТОВКИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

О. І. Дорош

Національний університет «Львівська політехніка», каф. ММП

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РИНКОВА ОРІЄНТАЦІЯ»

В. В. Клочан

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

О. І. Зоріна

к.т.н., доцент, зав.каф. «Маркетинг на транспорті», Українська державна академія залізничного транспорту, м.Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

А. Л. Висоцький

ст. викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Я. Я. Пушак

к.е.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

А. В. Гречко

к.е.н., доцент ФММ, НТУУ «КПІ»

М. В. Гербеда

студентка ФММ, НТУУ «КПІ»

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Дзяд

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

ДОМІНАНТНІ ФОРМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН-ЧЛЕНІВ СОТ

Н. П. Карачина

к.е.н., доцент, Вінницький національний технічний університет

Р. В. Чайка

Вінницький національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РИНКУ БІОПАЛИВА

М. П. Політило

канд.екон.наук, НУ “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ - СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ

Н. М. Польова

к.е.н, доцент кафедри менеджменту Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДІВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Т. П. Приходько

кандидат педагогічних наук, доцент Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

В. В. Білик

старший викладач кафедри менджменту Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Є. В. Міщук

канд. економ. наук, доцент ДВНЗ «Криворізького національного університету»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І ВИДАТКІВ

Н. О. Щербакова

асистент кафедри «менеджменту і туризму» Національного транспортного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

М. В. Шкробот

аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

О. Б. Мосьондз

студент V-го курсу НТУУ «КПІ», м. Київ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ

А. М. Горячко

студентка НТУУ «КПІ»

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА АУТСОРСИНГ

В. В. Суворов

аспірант кафедри міжнародної економіки КНТЕУ

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

К. В. Шелехов

к.т.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ФММ НТУУ «КПІ»

А. О. Тарасенко

студент 5 курсу, магістрант ФММ НТУУ «КПІ»

ПЕРЕВАГИ ПЕРВИННОГО ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ (IPO) ЯК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

А. О. Васильченко

здобувач кафедри маркетингу Донецького національного університету

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики Криворізького факультету Запорізького національного університету

ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЦІНОУТВОРЕННЯ ЗА УМОВ РИНКУ

О. Ш. Набиев

аспирант кафедры экономики предприятия Макеевского экономико-гуманитарного института

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ

І. М. Кучерова

здобувач кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ТНК

Т. В. Муляр

здобувач, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Григор'єва

студентка магістратури Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність «Адміністративний менеджмент»

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

П. М. Копилець

старший викладач Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

ЛОГІСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. С. Якименко

аспірантка кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «КПІ»

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПОДІЙ НА СЦЕНАРІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Бетехтін

аспірант кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ У КОНСАЛТИНГУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

А. В. Зеркаль

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

І. С. Обітоцький

студент ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

В. І. Очередько

ст. викладач

ЕКОНОМІЧНО – ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Г. О. Дудукало

асистент кафедри менеджменту, Національній технічний університет Україні «КПІ»

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

В. І. Гордєєв

студент ФММ НТУУ “КПІ”

ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. В. Юхименко

аспірант, Національний технічний університет України “КПІ”

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ю. М. Петрушенко

к.е.н., доцент, докторант, Сумський державний університет

Н. М. Костюченко

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

Б. Л. Ковальов

к.е.н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

СТАЛИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД

О. В. Гончаренко

к.е.н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

К. Є. Лебідь

магістр з Фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

А. О. Коваленко

магістр з Фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ АКТИВАМИ БАНКІВ

Б. В. Степаненко-Липовик

молодший науковий співробітник ДУ „Інстиут економіки та прогнозування  НАН України”

МОДЕЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВНІ МАКРОІНДИКАТОРИ

В. П. Панченко

асистент кафедри менеджменту ФММ НТУУ «КПІ»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВІНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. Ю. Браславець

старший викладач кафедри фінансів і банківської справи, ВНЗ "Національна академія управління" (Київ)

СПІВВІДНОШЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Д. В. Щербатих

старший викладач кафедри фінансів, ПВНЗ «Європейський університет»,  Черкаська філія

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Т. В. Романова

к.е.н., доц., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ТА В ЕКОНОМІКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х. В. Горбова

асистент кафедри фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

О. Д. Гапончук

студентка магістратури зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

М. Д. Домашенко

аспирант кафедры маркетинга и управления инновационной деятельности, Сумский государственный университет

О. В. Клименко

к.э.н., старший преподаватель кафедры экономической теории, Сумский государственный университет

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

А. Г. Балдинюк

к.е.н., доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ю. Л. Логвиненко

асистент, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНЕ РЕЙТИНГУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. В. Орлов

д.е.н., доц., професор кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету

М. М. Александрова

к.е.н., доцент кафедри фінансів Житомирського державного технологічного університету

ПРОЯВ СТРАХОВОГО ІНТЕРЕСУ В ГАЛУЗЯХ СТРАХУВАННЯ

Ю. В. Вдовиченко

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МОДИФІКАЦІЯ ТЕОРІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

О. П. Савич

здобувач кафедри маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СТРАТИФІКАЦІЯ ТА ДИНАМІКА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ АВТОЗАПЧАСТИН

Г. В. Костюк

Київський національний університет технологій та дизайну

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

В. В. Ковч

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ З ПРИВАТНИМ БІЗНЕСОМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

К. Д. Савчук

аспірант КНЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СУПЕРНИЦТВА В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ

В. В. Лифар

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ УСПІХУ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»