Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2013

В. І. Кравченко

доктор економічних наук, професор, заслужений екнономіст України, Президент Міжнародного інституту фінансів

ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

О. Г. Домбровський

к. е. н., докторант Інституту світової економіки і міжнародних відносин

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСАХ КОЕВОЛЮЦІЇ ТА ЕНТРОПІЇ ЯК УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ НООЕКОНОМІКИ

В. А. Савчук

к. е. н., Національний університет ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

С. Ф. Кучер

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Бердянський державний педагогічний університет м. Бердянськ

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА ІНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРИМОРСЬКОГО МІСТА

В. В. Гоблик

к. філос. н., старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ НА КОРДОНІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

О. С. Трегубов

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет, м. Донецьк

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

О. П. Старицька

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. Р. Жидяк

кандидат економічних наук, докторант Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

С. В. Войтко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

Н. В. Сопрун

магістр кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕКОНОМІЦІ

О. М. Ігнатова

к.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Т. В. Стародубцева

студент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

М. В. Тарасенко

студент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент  кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

С. А. Рибальченко

асистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОГЛЯД ФУНКЦІЙ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТЕЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Комірна

к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу та контролю, Київський національний торгово-економічний університет, м. Київ

ПРОЦЕДУРНИЙ ПІДХІД ДО ПЕРЕВІРКИ ПОРЯДКУ ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ЗА ПРОЕКТОМ

І. В. Лінтур

старший викладач, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ІНВЕСТУВАННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

О. О. Малецька

аспірант кафедри фінансів КНТЕУ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. Г. Підвальна

к.е.н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. О. Козяр

студентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СИНЕРГІЙНИЙ ЕФЕКТ В МЕНЕДЖМЕНТІ

В. Г. Боронос

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІЇ

О. І. Зоріна

к. т. н, доцент, професор кафедри «Маркетинг на транспорті» Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

Ю. Є. Калабухін

д. е. н., професор, декан факультету «Економіка транспорту» Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

В. В. Ткаченко

пошукач, Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

УРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

І. В. Ящишина

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЄВРОСПІЛЬНОТИ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР

А. П. Пухальська

асистент, аспірант кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ТА МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Т. О. Коваленко

асистент кафедри фінансів, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА НАПРЯМОК ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ ДЛЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Л. І. Оппельд

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. М. Шабардіна

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

І. В. Козловський

молодший науковий співробітник відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАНУ», м. Київ

ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю. В. Біляк

к. е. н., ст.викладач кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОТИВАЦІЇ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИГЛЯДІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТИМУЛЮЮЧИХ КОНТРАКТІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

К. В. Клименко

аспірантка НДФІ Академії Фінансового управлінняМіністерства Фінансів України

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

С. С. Букало

аспирант кафедры общего и административного менеджмента Донецкого государственного университета управления

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ В ГОРОДАХ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

А. В. Анисимова

к. э. н., доцент кафедры экономической статистики Донецкого национального университета, г. Донецк

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

В. В. Ржепішевська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

Л. Ю. Чмирьова

молодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

Н. О. Федяй

молодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ПРОСТОРОВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Ю. І. Головня

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

О. Ю. Коваленко

кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою та геоінформатики, Південнослав’янський Інститут Київського славістичного університету

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. А. Квятковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Э. Г. Бабкова

к. э. н., ст. преподаватель кафедры Финансов и кредита, Институт экономики и управления Крымского Гуманитарного Университета, г. Ялта

ОЦЕНКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ, ПРЕДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КРИЗИСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

А. В. Дзюбіна

асистент кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПРОЕКТУ

О. Є. Мезіна

аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

CТРАХУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. А. Трофимчук

студент 4-го курсу економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ – ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. І. Кицкай

к. т. н., доцент, завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін, ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», м. Тернопіль

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

М. М. Кучер

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Д. А. Дашевська

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ПЕРЕДУМОВИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В. А. Лавренчук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Д. В. Олексіч

к. е. н., старший викладач кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

УТОЧНЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ В МОДЕЛІ БАУМОЛЯ-ТОБІНА

К. В. Богун

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансів Донбаської національної академії будівництва та архітектури, м. Макіївка

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІСТА

В. М. Божко

аспірант, Луцький національний технічний університет

МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Сизоненко

к. е. н, доцент кафедри обліку і аудиту Чернігівського державного технологічного університету

Н. В. Завгородня

студент Чернігівського державного технологічного університету

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

С. В. Ксьондз

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

І. В. Яскал

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

І. К. Мадей

магістр, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Х. І. Березовська

аспірант кафедри фінансів, обліку та кредиту, Львівський Національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТЛІ НОВИХ ВИМОГ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

О. В. Рогова

аспірант, Чернігівській державний технологічний університет, м.Чернігів

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАДЛЯ КОРИГУВАННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

О. Д. Рожко

к. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту, економічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

В. А. Музиченко

студент, IV курс, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Г. О. Москалюк

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ

П. В. Захарченко

д. е. н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМИ КОШТАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

В. В. Мельник

старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВІ ІНТЕРЕСИ СУБ’ЄКТІВ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ В КОНТЕКСТІ МЕХАНІЗМУ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

О. В. Файчук

аспірантка кафедри податкової та страхової справи, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Т. С. Шемет

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФИНАНСОВО-БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ: ГЛОБАЛЬНИЙ АСПЕКТ

О. О. Бредіхін

здобувач, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

МОДЕЛЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЯКІСНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

І. Г. Мінін

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТІНЬОВИЙ СЕГМЕНТ ПОДАТКОВОГО ПРОСТОРУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

Д. В. Склярець

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОПРОДОВОЛЬЧИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

О. С. Дорош

декан факультету землевпорядкування, к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЛАНДШАФТНО-КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

В. С. Теленчук

асистент кафедри менеджменту ЗЕД, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

О. Г. Розметова

к. н. з держ. управління, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

В. В. Прядко

д. е. н. професор, Буковинський державний фінансово-економічний університет

К. Є. Крищенко

заступник голови-начальник Головного фінансового управління Чернівецької обласної державної адміністрації, м. Чернівці

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

О. А. Бондар

доцент, кандидат технічних наук

ТИПОЛОГІЯ ГАЛУЗЕВИХ МОДЕЛЕЙ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. В. Лойко

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

А. Г. Жарінова

к. е. н., доцент, докторант Київського національного університету технологій та дизайну МОН України, м. Київ

ІННОВАЦІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

І. О. Удовенко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА НАЙМАНОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

М. В. Бодрецький

викладач, к.е.н., МАУП

ОЦІНКА БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ

С. М. Баранцева

к. е. н., доцент, доцент кафедри прикладної економіки, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

А. К. Андрюшко

директор ДП «Кривбасстандартметрологія», м. Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Г. Д. Чижиков

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ФАКТОР ЧАСУ В СИСТЕМІ ВАРТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. П. Майданевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Н. С. Завізєна

д. е. н., доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ

МОРСЬКІ ПОРТИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. Л. Суюсанова

викладач кафедри господарського та економічного права Донецького юридичного інституту МВС України

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Родіонов

кандидат економічних наук,  ст. викладач каф. Економіки підприємства  та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ, ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КАДРОВОГО ТА ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

О. М. Величко

аспірант кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. M. Velychko

Post-Graduate Student of Economics and Agrarian Economy Department Dnipropetrovsk State Agrarian University

FEATURES INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

L. M. Kurbatska

PhD in Economics, Associate professor Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Dnipropetrovs’k

MARKETING MECHANISM OF PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCE

О. С. Носенко

аспірант Запорізького національного університету

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

К. С. Колеснікова

старший викладач кафедри прикладної економіки Одеського інституту фінансів

ГОСПОДАРСЬКИЙ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Catherine S. Kolesnikovа

senior lecturer Applied Economics Odessa Institute of Finance

COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT MECHANISM FISHERY COMPLEX

К. В. Тінтулов

викладач кафедри «Фінанси» Херсонського економічно-правового інституту

ФАКТОРИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗЕЙ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Л. Г. Чернюк

д. е. н., професор, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м.Київ

МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВИ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»