Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2014

Л. О. Петкова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ)

КРАЇНИ ІЗ ЗРОСТАЮЧИМИ РИНКАМИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Lesia O. Petkova

Dr.Sc. in Economies, Professor, Professor of Finance Department, Cherkasy Institute of Banking of the National Bank of Ukraine University of Banking (Kyiv)

EMERGING MARKETS IN THE GLOBAL ECONOMY

Ю. В. Гончаров

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ЦІЛОМУ ПО ЕКОНОМІЦІ ТА ЗА ДЕЯКИМИ ВИДАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Y. V. Goncharov

PhD, Professor, Head of Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

TRENDS AND CONCERNS ANALYSIS OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE WHOLE ECONOMY AND IN SOME TYPES OF INDUSTRIAL ACTIVITY

О. В. Козьменко

д. е. н., професор кафедри менеджменту ДВНЗ УАБС НБУ, м. Суми

Д. Р. Абрамітова

аспірант кафедри економічної кібернетики ДВНЗ УАБС НБУ, м. Суми

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

O. V. Kozmenko

Ph.D., Professor, Department of Management UABS NBU, Sumy

D. R. Abramitova

PhD student, Department of Economic Cybernetics UABS NBU, Sumy

GLOBAL INSURANCE MARKET TRENDS

Н. С. Іванова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ МЕТОДАМИ БАГАТОВИМІРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

N. S. Ivanova

PhD, associate professor of the department of economic cybernetics, Krivorizky faculty Zaporizhzhya National University

GROUPING OF REGIONS OF UKRAINE ON INDICATORS FINANCIAL SAFETY BY THE METHODS OF MULTIDIMENSIONAL CLASSIFICATION

S. V. Onikiienko

PhD in Economics, associate professor of bank investment chair, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

THE ROLE OF INTRA-INSTITUTIONAL FORCES IN THE CONCEPT OF INSTITUTIONAL REGULATION

С. В. Онікієнко

к. е. н., доцент кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ

РОЛЬ ВНУТРІШНІХ ІНСТИТУЦІЙНИХ СИЛ У КОНЦЕПЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Л. І. Простебі

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

L. I. Prostebi

Candidate of Economics, senior Lecturer, Department of Finance , Chernivtsi Trade and Economics Institute of KNTEU, Chernivtsi

SOME THEORETICAL FOUNDATIONS OF LOCAL FINANCE

І. М. Капаруліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

I. M. Kaparulina

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Aviation University, Kiev, Ukraine

RESEARCH OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF UNIVERSALISM

К. О. Латишев

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

К. О. Latyshev

Ph.D., assistant professor of marketing, Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

MODELLING THE STRATEGY OF MARKETING MANAGEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES MECHANICAL ENGINEERING

Л. І. Григорова-Беренда

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

СПРЯЖЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ РЕЖИМІВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЄС ТА ЄВРАЗЕС/СНД

L. I. Grigorova-Berenda

PhD, Associate Professor of The Chair of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

CONJUGATION TRADE REGIMES INTEGRATION ASSOCIATIONS EU AND EURASEC/CIS

І. М. Мазур

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ

АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ

І. М. Mazur

Ph.D., associate professor, professor of finance and credit, Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galytskyy

ANALYSIS OF ENERGY SECURITY ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES

Н. В. Скидоненко

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет , м. Київ

НАПРЯМКИ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО СЕРЕДОВИЩА

N. Skydonenko

Associate Professor of Economics, National Aviation University, Kyiv

DIRECTIONS THE CREATION OF A COMPETITIVE ENVIRONMENT

Г. П. Гончар

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

АДАПТАЦІЯ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ

H. P. Honchar

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Finance and Banking Chortkivskiy Educational and Research Institute for Entrepreneurship and Business Ternopil National Economic University

ADAPTATION WORLD STANDARDS OF RISK MANAGEMENT TO THE ACTIVITIES OF DOMESTIC COMPANIES

О. В. Чернова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

А. Г. Королевська

магістрант, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

СТАН ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

O. Chernova

Candidate of economic science, assistant professor of Department of International Economics and Business, National University of Stay Tax Service of Ukraine, Irpin

A. Korolevska

MA, National University of Stay Tax Service of Ukraine, Irpin

STATUS AND DEVELOPMENT DYNAMIC OF GLOBAL SECURITIES MARKET

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕСУРСНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

М. І. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

RESEARCH OF INFLUENCE OF RESOURCE FACTORS ON THE FORMATION OF THE RESULTS OF ACTIVITY OF ENTERPRISES

Ю. П. Синиціна

к. т. н., с. н. с, доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

Т. В. Карпенко

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗГІДНО ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ

Yu. P. Synytsina

candidate of technical sciences, docent Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’k

T. V. Karpenko

candidate of economic sciences, assistant Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’k

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE FORMATION AND USE OF HUMAN RESOURCES BY PROGRAM-TARGET APPROACH

В. Я. Чевганова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

V. J. Chevhanova

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuka

METHODOLOGY OF DIAGNOSTICATING OF ECONOMIC POSITION OF ENTERPRISE

К. М. Ромащенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Т. І. Ромащенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

K. M. Romashchenko

Ph.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

T. I. Romashchenko

Ph.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

CURRENT PROBLEMS OF PRIVATE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

А. Н. Брагинец

к. э. н., докторант, Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ С СОВОКУПНОСТЬЮ СВОЙСТВ

A. N. Braginets

cand. of econ. sciences, associate professor, doctoral candidate, Lugansk National Agrarian University, Lugansk

ENTERPRISE AS AN OBJECT WITH A SET OF PROPERTIES

Є. В. Карпенко

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет

Д. О. Смоленніков

асистент кафедри управління, Сумський державний університет

ОБҐРУНТУВАННЯ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ

Y. V. Karpenko

Ph.D., senior lecturer, Department of Management, Sumy State University

D. O. Smolennikov

lecturer, Department of Management, Sumy State University

JUSTIFICATION OF BENEFITS PACKAGE COMPONENTS AND DETERMINATION OF ITS EFFECTIVE STRUCTURE

К. Д. Хорольський

здобувач наукового ступеня кандидата наук кафедри економіки праці та менеджменту ДВНЗ «Кіровоградський національний технічний університет»

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

K. D. Khorolskyi

Candidate for a degree at the Department of Labour Economics and Management SHEE “Kirovograd National Technical University”

MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY OF MINING AND QUARRYING IN UKRAINE

Т. І. Курант

аспірант кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль

ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ

T. I. Kurant

PhD student, International management and marketing department, Ternopil National Economic University

GEOGRAPHICAL DISSEMINATION OF GLOBAL LOGISTICS NETWORKS

Б. М. Марков

аспірант Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МЕЖІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО РЕАЛІЙ УКРАЇНИ

B. М. Markov

a graduate student of Dnepropetrovsk of Alfred Nobel University

ANTITRUST REGULATION : INTERNATIONAL EXPERIENCE SCOPE AND ITS ADAPTATION TO REALITY OF UKRAINE

Б. М. Марков

аспирант Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ : ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРЕДЕЛЫ ЕГО АДАПТАЦИИ К РЕАЛИЙ УКРАИНЫ

Є. В. Гаваза

аспірант, ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

E. Gavaza

postgraduate, National Scientific Centre „Institute of Agrarian Economics”, Kyiv

OPTIMIZATION OF SECTORAL SPECIALIZATION FOR ORGANIC PRODUCER

В. А. Сливенко

к. і. н., доцент кафедри менеджменту та туризму Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ В ТУРИЗМІ ШЛЯХОМ СТРАХУВАННЯ

V. A. Slivenko

candidate of historical sciences, docent, Dnepropetrovsk National University of Oles Gonchar

SECURITY ISSUES IN TOURISM BY INSURANCE

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

М. Р. Корчовна

магістрант, Національний технічний університет України «КПІ»

ТЕХНОЛОГІЯ АBC-МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ НА ОСНОВІ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Alexey Hrynyuk

Ph.D. in Economics, Associated Professor, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

Maryna Korchovna

Undergraduates, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

TECHNOLOGY ABC-METHOD OF COST ALLOCATION BASED ACTIVITIES

В. П. Загарій

здобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СИСТЕМИ

V. P. Zagarii

PhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

BASIC CHARACTERISTICS OF FINANCIAL SECURITY AS A SYSTEM

А. Р. Волкович

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

Л. К. Яцишина

к. т. н., професор, професор кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

A. Volkovych

Master, Kyiv National University of Technologies and Design

L. Yatsyshyna

Ph.D, Associate Professor, Professor of Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design

INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE FIELD OF MARKETING COMMUNICATIONS

А. М. Дейнека

д. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ „СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ”

M. Deyneka

doctor of economic, assoc. prof., NUFWT of Ukraine, Lviv

WAYS OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC AND NATURE PROTECTION ACTIVITY OF NATIONAL NATURAL PARK „SKOLYVSKY BESKYDY”

О. О. Нечай

канд.екон.наук, доцент кафедри міжнародні економічні відносини, Запорізький національний технічний університет

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

O. O. Nechay

Cand. Of Econ.sciences, Zaporizhzhye national technical university

ACTUALITY OF IMPLEMENTATION LOGISTICS SYSTEM IN INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES

М. К. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «НГУ», м. Дніпропетровськ

ОСОБЛИВОСІ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

М. К. Tereshchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, State Higher Educational Institution «National Mining University”, Dnipropetrovsk

FEATURES OF COAL-MINING ENTERPRISE REHABILITATION AUDIT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC INSTABILITY

С. А. Дражниця

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Хмельницький інститут соціальних технологій університету «Україна», м. Хмельницький

ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОНЛАЙН-РІТЕЙЛУ

S. A. Drazhnytsya

Ph.D., docent, head of finance and credit, Khmelnitsky Institute of Social Technology University "Ukraine", Khmelnitsky

SOME METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF ONLINE RETAIL

В. С. Домбровський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ “Українська академія банківської справі Національного банку України”

Н. О. Єременко

провідний економіст відділу економічної роботи та грошово-кредитних відносин, Управління Національного банку України в Харківській області

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

V. Dombrovskyi

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

N. Eremenko

Senior Economist of Economic Activity and monetary relations, Office of the National Bank of Ukraine in Kharkiv region

THE CONCEPT AND ESSENCE OF BANK SUPERVISION IN UKRAINE

О. С. Заклекта-Берестовенко

к. е. н., кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

O.S. Zaklekta - Berestovenko

Ph. D. in Есonomics, Department of tax and fiscal policy Ternopil National Economic University, Ternopil

TAX POLICY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC STATE POLICY

Ю. М. Гальчинська

к. е. н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОЦЕС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ

Julia Galchynska

Ph.D., Associate Professor, Department of marketing and international trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PROCESS AND BASIC MARKETING RESEARCH THE WORLD SUGAR MARKET

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

А. О. Барчук

студентка інституту економіки та менеджменту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ АГРОФОРМУВАНЬ В ПОКРАЩЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОВИРОБНИЦТВА

T. O. Shmatkovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

A. O. Barchuk

student of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

THE ROLE OF INTEGRATED AGRICULTURAL GROUPS IN THE FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IMPROVING

І. А. Шапиро

пошукувач кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТРУБОПРОКАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕЛАСТИЧНОСТІ

I. A. Shapiro

Competitor of the Department of management, National Metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF SYSTEM OF MONITORING OF THE PRODUCTION COST OF PIPE ROLLING PLANT ON THE BASIS OF THEIR ABILITY

Ж. А. Олексіч

кандидат економічних наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

УТОЧНЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНИХ ФІННАНСІВ

Zh. A. Oleksich

Ph.D. in Economics, assistant of accounting and auditing chair, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking Of The National Bank of Ukraine, Sumy

CLARIFICATION OF THE FUNDAMENTAL PROVISIONS OF THE STATE FINANCIAL CONTROL

Т. П. Шевченко

преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента внешнеэкономической деятельности Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков

ПРОБЛЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

T. P. Shevchenko

lector of Marketing and Management of foreign economic Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE PROBLEM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Н. В. Винниченко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудит, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

N. V. Vynnychenko

Ph.D. in еconomics, associate professor, State Higher Educational Institution «Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine», Ukraine

PROBLEMS OF REFORMING BUDGET RELATIONS IN UKRAINE

М. Г. Проскурня

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. Proskurnya

graduate of economy of enterprise department, Vadym Hetman Kyiv National Economic University

MEASURING THE PERFORMANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ENTERPRISES

А. В. Калініченко

аспірант, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

A. Kalinichenko

postgraduate, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkov

THEORETICAL BASES AND MECHANISM OF REALIZATION OF THE MOTIVATIONAL MONITORING ON A RAILWAY TRANSPORT

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., в. о. завідувача кафедри Міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету

СТИМУЛЮВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - ПОТЕНЦІЙНА МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. P. Prikhodko

Dr.Sc. Grad., Senior Scientist, Head of uzghorod national university international relation s department

AUTOMOTIVE INDUSTRY UKRAINE - NOT USED THE POSSIBILITY REORIENTATION OF THE ECONOMY

Д. В. Мангушев

к. е. н., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СУЧАСНИЙ СТАН ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДІВ

D. V. Mangushev

cand. of econ. sciences, Kharkov National University under V. N. Karazin, Kharkov

CURRENT STATUS OF EXHIBITIONS AND EVENTS YARMORKOVYH

Ю. Б. Іванов

д. е. н., професор, заступник директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку, м. Харків

С. В. Ващилін

пошукач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку, м. Харків

ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНОК ВИТРАТ НА КОКСОХІМІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

U. Ivanov

doctor of economic sciences, professor, deputy of director Nauchno-issledovateljskij centr industrialjnih problem razvitiya

S. Vashcilin

graduate student, Nauchno-issledovateljskij centr industrialjnih problem razvitiya

GOING IS NEAR THE INCREASE OF AUTHENTICITY OF ESTIMATIONS OF CHARGES ON A COKECHEMICAL ENTERPRISE

О. В. Усатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ

ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Olga Usatenko

Cand. of Econ. Sciences, Dnepropetrovsk Mining University, Dnepropetrovsk

DEFINITION OF GIFT CERTIFICATES FOR THE AIMS OF ACCOUNTING

О. Я. Ковальчук

к. ф. - м. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

В. М. Періг

к. т. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

О. В. Єрьомін

студент, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

РОЗРОБКА СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИКЛАДНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

O. Ya. Kovalchuk

PhD of Mathematics, Associate professor, Department of International Economic Relations and International Information, Ternopil National Economic University, Ternopil

V. M. Perih

PhD of Technical, Associate professor, Department of International Economic Relations and International Information, Ternopil National Economic University, Ternopil

O. V. Ieromin

student, Ternopil National Economic University, Ternopil

DEVELOPMENT OF SPECIAL APPLICATIONS FOR AUTOMATION OF DENTIST CLINIC BY USING TOOLS OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

О. О. Джалілов

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЙНА СКЛАДОВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

А. O. Dzhalilov

graduate student,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INTEGRATION COMPONENT IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF A NEW RESEARCH PARADIGM OF ECONOMIC SYSTEMS

Х. С. Лошковська

аспірант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

K. S. Loshkovskaya

postgraduate, state higher educational establishment (SHEE) "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

TRENDS OF DEVELOPMENT CREATIVITY IN CONTEXT OF INTERNATIONAL BUSINESS

В. В. Павлов

аспірант, Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, м. Київ

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. V. Pavlov

Post graduate student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

PRECONDITIONS AND PROBLEMS OF CREATIVE TECHNOLOGIES PRACTICAL IMPLEMENTATION IN FORMING OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES STRATEGY

Л. В. Малахова

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національній університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ «НОВИХ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ» КРАЇН

L. V. Malakhova

POSTGRADUATE STUDENT, DEPARTMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, V. N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY, KHARKIV

В. В. Туров

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ІСЛАМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В КАЗАХСТАНІ

Vladislav V. Turov

graduate student of The Department of International Economic Relations, V.N. Karazin National University of Kharkiv

ISLAMIZATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR OF MACROECONOMIC STABILITY IN KAZAKHSTAN

Ю. М. Бездітко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Херсонського національного технічного університету, м. Херсон

ВПЛИВ РІВНЯ ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК НА ДИНАМІКУ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

J. Bezdetko

Ph.D., the assistant professor of Chair of Finance and Credit of Kherson National Technical University, Kherson

THE INFLUENCE OF DEPOSIT RATES ON DYNAMICS IN DOLLARIZATION OF UKRAINE

О. В. Кушнерик

здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

МОТИВАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. Kushneryk

PhD candidate of NRC Institute of Agrarian Economics, Kyiv

THE MOTIVATIONAL SYSTEMS ARE IN THE MECHANISM OF MANAGEMENT AN ENTERPRISE FROM PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCE

А. І. Коріненко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

A. I. Korinenko

Postgraduate, National university of the life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

SEQUENCE OF CALCULATING THE RENT FOR THE USE OF AGRICULTURAL LAND

А. Г. Дем’янченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і управління морським транспортом, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ УКРАЇНІ

A. G. Demyanchenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of economics and management of marine transport, Azov Sea Institute of Odessa National Maritime Academy, Mariupol

IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF SEAPORTS IN UKRAINE

І. В. Причепа

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Prychepa

Ph. D., Assistant professor of the Department of Economics Enterprise and Industrial Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

INNOVATION PRIORITIES OF THE FORMATION OF THE STRATEGIC COMPETITIVE ADVANTAGES OF ENTERPRISE

Н. Л. Шишкова

к. е. н., доц. кафедри обліку та аудиту, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

N. L. Shishkova

PhD Candidate in Economics, Ass. Prof., SHEI “National Mining University”

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT MANAGEMENT OF PAYMENTS WITH COMPANY’S PARTNERS

О. М. Парубець

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ «МЕРЕЖА» І «МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА» ЯК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

O. M. Parubets

PhD, Associate Professor of Economics, National aviation university, Kiev

RELATIONSHIP OF TERMS "NETWORK" AND "NETWORK STRUCTURE" SUCH AS INTEGRATION ASSOCIATIONS OF TRANSPORT ENTERPRISES

Є. В. Алімпієв

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ

Ievgenii V. Alimpiiev

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

LEGAL FRAMEWORK OF FINANCIAL AND MONETARY INTERACTION IN REGULATING THE ECONOMY

Г. І. Андрєєва

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК БАЗА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

G. I. Andreeva

Ph.D. in Economics, Associate Professor, аssociate Professor of accounting and auditing chair, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking Of The National Bank of Ukraine, Sumy

FORMATION SYSTEM OF ECONOMIC INDICATORS AS THE BASIS OF ANALYSIS OF BUSINESS ENTERPRISE

Т. Б. Вiтряк

виклaдaч, Cхiднoєврoпeйcький унiвeрcитeт eкoнoмiки i мeнeджмeнту

OБҐРУНТУВAННЯ КOНЦЕПЦIЇ МOДЕЛЮВAННЯ ПРOЦЕCIВ ЕФЕКТИВНOГO ВИКOРИCТAННЯ ВИРOБНИЧOГO ПOТЕНЦIAЛУ CIЛЬCЬКOГOCПOДAРCЬКИХ ПIДПРИЄМCТВ ГAЛУЗI РОСЛИННИЦТВА

T. Vitryak

teacher,Eastern University of Economics and Management

SUBSTANTIATION CONCEPT DESIGN OF PROCESSES EFFICIENT USE OF THE PRODUCTIVE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES CROP

А. В. Катаев

к. э. н., доцент кафедры маркетинга Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета

А. C. Слипченко

магистрант кафедры маркетинга Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета

МАРКЕТИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: АДАПТАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ МИРОВЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ БРЕНДОВ

A. V. Kataev

Ph. D in Economics, Associate Professor of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

A. S. Slipchenko

Master’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

RELATIONSHIP MARKETING: ADAPTIVE SOLUTIONS GLOBAL ALCOHOL BRANDS

К. В. Бутенко

викладач кафедри контролю і аудиту Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

K. V. Butenko

Lecturer, Department of Control and Audit of Kharkiv National University of Economics named by S. Kuznets

METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATING OF OPERATIVE TAX PLANNING EFFECTIVENESS AT INDUSTRIAL ENTERPRISE

О. Ю. Доценко

асистент кафедри економічного аналізу і фінансів, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ОБГРУНТУВАННЯ УЧАСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ФІНАНСУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

O. Dotsenko

Assistant of the Department of Economic Analysis and Finance, National Mining University, Dnepropetrovsk

EXPLANATION OF PARTICIPATION STEWARDS OF FINANCIAL RESOURCES IN THE FINANCING OF REGIONAL INNOVATION PROJECTS

М. В. Кирику

асистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», аспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

M. V. Kyryku

TEACHING ASSISTANT MARKETING DEPARTMENT, SHEE “KRYVYI RIH NATIONAL UNIVERSITY”, POST-GRADUATE STUDENT, SHEE “KRYVYI RIH NATIONAL UNIVERSITY”

Д. І. Ходико

к. е. н., асистент кафедри економіки України Львівського національного університету імені І. Франка

О. В. Кривень

к. е. н., доц., доцент кафедри економіки України Львівського національного університету імені І. Франка

ВПЛИВ МЕГАРЕГІОНАЛЬНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

D. I. Khodyko

Cand. of economic sc., assistant teacher at the department of economy of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv

O. V. Kryven

Cand. of economic sc., associate prof., associate professor at the department of economy of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv

IMPACT OF MEGA-REGIONAL MACROECONOMIC FACTORS ON THE EXTERNAL TRADE DYNAMICS OF UKRAINE

О. В. Цимбалюк

здобувач, Національна Металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ ЯК МІРА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

O. V. Tsymbaliuk

Lecturer, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF TECHNICAL RISKS AS A MEASURE OF QUANTITATIVE ASSESSMENT OF UNCERTAINTY IN FINANCIAL RESULT

І. П. Васильчук

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІД ВПЛИВОМ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. P. Vasylchuk

Ph. D., associate Professor, post-doctoral fellow at the department of banking management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

SOCIAL FINANCE UNDER INFLUENCE OF SUSTAINABILITY PARADIGM

О. К. Волкова

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного Банку України

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

O. K. Volkova

Senior Lecturer, Department of Accounting and Auditing, Lviv Banking Institute of the University of Banking of the National Bank of Ukraine

ANALYSIS OF FOREIGN BANKING SECTOR RESTRUCTURING IN UKRAINE

В. Р. Колодин

студент группы 41ФК, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”

Ю. Л. Смелянский

cт. преподаватель, каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный університет”

В. Д. Белик

к. э. н. каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный університет”

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ЯУЭГХ ПАО “КРЫМГАЗ”

V. R. Kolodin

41 finance and сredit student group Crimean University of Humanities

Y. L. Smelyanskiy

senior lecturer of Finance and Credit department, Crimean University of Humanities

V. D. Belik

PhD in Economics of Finance and Credit department Crimean University of Humanities

WAYS OF IMPROVING THE ANALYSIS METHODS OF ASSETS OF AN ENTERPRISE USING EFFICIENCY ON AN EXAMPLE OF DOGF PUBLIC COMPANY “CRIMEAGAS

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Н. В. Семенова

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ ТА ІНШОГО СУКУПНОГО ДОХІДУ ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»ЗА СТАНОМ НА 01.01.2014 Р

O. P. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

N. V. Semtnova

master, the 6-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

THE ANALYSIS OF THE INCOME AND EXPENSES AND OTHER CUMULATIVE INCOME OF JSC RAIFFEISEN AVAL BANK AS OF 01.01.2014

Н. О. Маргіта

к. е. н., асистент кафедри маркетингу та логістики, НУ «Львівська політехніка»

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

N. O. Marhita

Ph.D., assistant professor, department of Marketing and Logistics Lviv Polytechnic National University

DIAGNOSTIC OF RETAILER’S FINANCIAL POSITION IN UKRAINE

В. М. Олексюк

аспірант, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

ЕНЕРГЕТИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ДОСЯГНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. M. Oleksyuk

Postgraduate, Chernivtsi national university named after Y. Fedcovich

ENERGETIC INNOVATIONS AS A FACTOR OF ACHIEVEMENT OF UKRAINIAN ECONOMY ENERGETIC INDEPENDENCE

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент кафедри маркетингу

Л. С. Безугла

к. н. з держ. упр., доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СИСТЕМІ

I. Kadyrus

PhD, an associate professor of marketing department

L. Bezugla

PhD, an associate professor of marketing department Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

THEORETICAL ASPECTS OF MARKETING INNOVATION IN AGROINDUSTRIAL SYSTEM

И. Г. Кадырус

к. э. н., доцент кафедры маркетинга

Л. С. Безуглая

к. н. с гос. упр., доцент кафедры маркетинга Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЕ

О. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

С. А. Бугаєнко

к. е. н., доцент Одеської національної академії харчових технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ

M. Kovalenko

PhD in Economics, Associate Department of Management of foreign and innovation activities of Odessa National Polytechnic University

S. Bugaenko

Candidate of Science, associate Professor, Odessa national Academy of food technologies

IMPROVEMENT ORGANIZATION AND ECONOMIC MECHANISM OF INTEGRATION PROCESS IN THE FOOD INDUSTRY

Т. М. Пестова

аспірантка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ, КАПІТАЛУ ТА ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПУ

T. M. Pestova

candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE FOREIGN PRACTICES ON THE INTELLECTUAL LABOR, CAPITAL AND PROPERTY FORMATION AND FUNCTIONING, IN CONDITIONS OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY

Л. О. Комісарова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

L. О. Komissarova

Ph.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

ECONOMIC PRINCIPLES OF CONTENTS PEDAGOGICAL CULTURE OF TEACHERS-ENGINEERS

С. П. Бендасюк

старший лаборант Центру економічних досліджень Одеської національної академії харчових технологій

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕГІОНІ

S. F. Bendasyuk

Senior Laboratory Center for Economic Studies of Odessa National Academy of Food Technologies

METHODS GENERATE INNOVATIVE ENVIRONMENT IN THE REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»