Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2015

Р. О. Толпежніков

д. е. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ СУКУПНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

R. Tolpezhnikov

Doctor of Science, Assoc. Prof., Director of The Education and Scientific Institute of Economics and Management, SHEI «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

MASTERING CHANGE OF TOTAL POTENTIAL OF ENTERPRISE

О. М. Десятнюк

д. е. н., професор кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

М. О. Харкавий

здобувач кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

НОВІТНЯ ПАРАДИГМА РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР

М. І. Пітюлич

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу перспективного розвитку сільських територій, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, Україна, м. Ужгород

І. Р. Шніцер

здобувач, Львівський університет бізнесу та права, Україна, м. Львів

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ І СТАНДАРТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

M. I. Pityulych

Doctor of Economics, Professor, Transcarpathian Regional Center for Socio-Economic and Humanities Research NAS of Ukraine, Ukraine, Uzhgorod

I. R. Shnitser

Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

SOCIAL NORMS AND STANDARDS OF HEALTH OF UKRAINE

В. В. Писаренко

д. е. н., доцент, завідувач, професор кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія

РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ

V. V. Pisarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy

IMPLEMENTATION OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS OVER THE INTERNET

М. П. Бутко

доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. P. Butko

PhD Economics, head of innovation management and public administration Chernigiv State Technological University

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE AT MACHINE BUILDING PLANTS

Л. В. Забуранна

д. е. н., професор кафедри менеджменту імені проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

А. В. Кулік

к.е.н., старший викладач кафедри торговельного підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. V. Zaburanna

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor at Department of Management named after prof. Zavads’kyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

A. V. Kulik

PhD, Senior lecturer Commercial Activities Department, Kyiv National University of Trade and Economics

MANAGEMENT OF LOGISTICS SYSTEM OF ENTERPRISE

С. Б. Довбня

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки промисловості, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

S. B. Dovbnya

doctor of economic, professor, head of a chair of department of economy of industry, National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

METHODICAL FEATURES OF COMPLEX ESTIMATION OF THE FINANCIAL STATE AND ECONOMIC RESULTS OF ENTERPRISE

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Ф. Острий

асистент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. В. Сташко

аспірант, Вінницький торговельно-економічний інститут, м. Вінниця

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

O. V. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

P. N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

I. F. Ostryi

Asistant, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

I. V. Stashko

Postgraduate, Vinnytsia Institute of trade and Economics, Vinnitsa

SUBSTANTIATION OF ECONOMIC EFFECT IN IMPLEMENTATION TECHNOLOGIES OF PRODUCTION QUALITY MANAGEMENT ON ENTERPRISES

В. М. Левківський

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і менеджменту, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ТНК

V. M. Levkіvsky

Dr. Hab. In Economics, Professor of Economics and Management Department, Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko

DIVERSIFICATION OF MARKET MECHANISMS OF EXTERNAL FINANCING OF TNC

В. Б. Запухляк

к. т. н., доцент кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ДІЮЧИХ ГАЗОПРОВОДАХ

V. B. Zapukhlyak

PhD, associate professor of the department of construction and repair of oil and gas pipelines and storage facilities, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ECONOMICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF PROVIDING THE REPAIR OF OPERATING GAS PIPELINES

І. А. Дем’янчук

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

АКТИВІЗАЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

I. A. Demianchuk

Ph.D., in Economics. Associate Professor, Private Higher Education Establishment Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne

ACTIVATION OF FISCAL SUPPORT ENTERPRISE SECTOR OF ECONOMICS

С. А. Побігун

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

S. A. Pobihun

Ph.D., assistant professor of economics and management theory Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF OIL AND GAS COMPANIES BASED ON ECONOMETRIC STUDIES

О. П. Романко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано – Франківськ

ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

О. P. Romanko

PhD, associate professor, assistant professor of economics and management theory, Ivano - Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano – Frankivsk

THE CONCEPT OF COMPETITIVENESS OF THE REGION AND ITS FEATURES

К. Ф. Черкашина

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Д. І. Продан

студент 2-го курсу магістратури економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

K. F. Cherkashina

Ph.D. in Economics, Lecturer of Banking Department, Kyiv National Taras Shevchenko University

D. I. Prodan

2th year master degree student, school of economics, Kyiv National Taras Shevchenko University

THE ECONOMETRIC INFLUENCE MODELING OF BANKS’ WITH FOREIGN CAPITAL ACTIVITY ON UKRAINIAN BANKING SYSTEM OPERATING EFFICIENCY

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу економічних досліджень, Інституту продовольчих ресурсів НААН України, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. V. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research,  Institute of Food Resources, Kyiv, Ukraine

PROBLEMATIC ASPECTS OF BECOMING AN INNOVATIVE SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

А. В. Тодощук

аспірант Національного університету «Львівська політехніка»

ІДЕНТИФІКУВАННЯ СЕЗОННОСТІ МИТНИХ РИЗИКІВ ТА ВИБІР МЕТОДІВ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

A. V. Todoshchuk

Postgraduate student of Lviv Polytechnic National university

IDENTIFICATION OF SEASONALITY OF CUSTOMS RISKS AND SELECTION OF METHODS ITS REDUCTION

С. Г. Маринчук

аспірант Національної металургійної академії України, м. Дніпропетровськ

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

S. G. Marynchuk

a postgraduate student of National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

MODELING OF TAX OPTIMIZATION MECHANISM BASED ON FUZZY LOGIC

Г. Є. Павлова

кандидат економічних наук наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

G. E. Pavlova

PhD, Associate Professor, director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

GENERATE INNOVATIVE ORIENTED MANAGEMENT SYSTEM AGRICULTURAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY

О. В. Бріт

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини, м. Умань

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

О. V. Brit

candidate of economic Sciences, associate Professor of business economics, finance and financial security Uman State Pedagogical university named after Pavlo Tychyna, Uman

THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE FORMATION OF THE LABOR SUPPLY OF SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION

Ю. Г. Мельниченко

к. т. н., доцент кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОСУШЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Y. G. Melnychenko

Ph. D., Associate Professor of Department of Construction and Repair Oil and Gas Pipelines and Storage Facilities , Ivano-Frankivsk National Technical University Oil and gas, Ivano-Frankivsk

A COMPARATIVE ANALYSIS OF EXISTING TECHNOLOGIES OF GAS MAINS DRYING WAS PROVIDED

Б. О. Тішков

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем в економіці, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, м. Київ

І. В. Науменко

асистент кафедри інформаційних систем в економіці, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИРОБНИЦТВА ВАГОНОРЕМОНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

B. O. Tishkov

Ph.D., Associate Professor of information systems in economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

I. V. Naumenko

assistant professor of information systems in economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

OPTIMIZATION MODEL OF PRODUCTION WAGON ON THE BASIS OF THE BALANCED SCORECARD

В. М. Олійник

к. ф. - м. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ СТАВКИ НА БАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ

Viktor Oliynyk

candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, PhD, Head of the Department of Economic Cybernetics, “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TARIFF RATES FORMATION BASED ON THE UTILITY THEORY USAGE

Л. В. Лебедева

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

L. V. Lebedeva

PhD in Economics, Associate Professor of Chair of Economics and Competition Policy

THE INFLUENCE OF SOCIAL CAPITAL ON IMPROVING THE QUALITY OF LIFE

В. В. Дурицький

к. е. н, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВЩИНИ

V. V. Durytskyi

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of finance National University «Lvivs’ka politehnika»

ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LVIV REGION

Ж. П. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

МОДЕЛІ БЮДЖЕТУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Z. P. Lysenko

Ph.D., assistant professor of the department  of finance Bukovyna State Finance and Economics University, Chernivtsi

MODELS OF BUDGET PROCESS IN THE SPHERE OF STATE FINANCE MANAGEMENT

А. Г. Олексин

к. е. н., доцент кафедри грошового обігу і кредиту, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

A. H. Oleksyn

Ph.D., assistant professor of the department of monetary and credit, Bukovyna State Finance and Economics University, Chernivtsi

PECULIARITIES AND PROBLEMS OF INSURANCE COMPANIES AND COMMERCIAL BANKS COOPERATION

В. П. Залуцький

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. Є. Федорчак

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємнитцтва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Vasyl  Zalutskyi

Candidate of Economic Sciences,  the assistant of the department of economic of the enterprise and investment, Polytechnic National University, Lviv

Oleksiy Fedorchak

postgraduate of  Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

IMPROVING MATHEMATICAL MODEL OF THE MECHANISMS OF THE ATTRACTION INVESTMENTS

Н. С. Морозюк

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет, Одеса (Україна)

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Nataliia Moroziuk

PhD , candidate of economical sciences, assistant professor of the chair «Accounting and Auditing» Odesa state agrarian university, Odesa (Ukraine)

THE MODERN STATE OF ECONOMIC SECURITY IS IN CRISIS TERMS

О. М. Лобова

к. е. н., асистент, асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Д. Е. Акопян

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

O. M. Lobova

Ph.D. in Economics, assistant lecturer of the Department of Insurance and Risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

D. E. Akopyan

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

PROBLEMS OF THE MANDATORY HEALTH INSURANCE IMPLEMENTATION IN UKRAINE AND MEASURES TO SOLVE THEM

С. А. Ус

к. ф - м. н., доцент, професор кафедри системного аналізу та управління, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

Л. В. Тимошенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри прикладної економіки, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

М. Бальнов

магістр, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ З СЕЗОННИМИ КОЛИВАННЯМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

S. А. Us

Candidate of Physico-mathematical Sciences,  professor of department of system analysis and control, State Higher Educational Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk

L. V. Tymoshenko

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer,  department of applied economics, State Higher Educational Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk

M. Balnov

master, State Higher Educational Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk

JUSTIFICATION OF METHODICAL APPROACH TO FORECAST PRODUCT SALES WITH SEASONAL OFFTAKE FLUCTUATIONS

О. М. Кобзар

к. е. н., старший науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м.Київ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ МЕХАНІЗМІВ (ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА)

O. M. Kobzar

C.Sc. (Economics), Senior Researcher of Department of economic problems and environmental policy of sustainable development, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

FORMATION OF EFFECTIVE MECHANISMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION (EXPERIENCE OF REPUBLIC OF MOLDOVA)

М. І. Русінко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», м. Дніпропетровськ

О. І. Судакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», м. Дніпропетровськ

Г. О. Ларченко

магістр, ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури», м. Дніпропетровськ

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА» ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ

M. Rusinko

Ph.D., associate professor, the Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

O. Sudakova

Ph.D., associate professor, the Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

G. Larchenko

Student of the Faculty of Economics,, Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

THE EVOLUTION OF CONCEPTION «THE PERSONNEL» AND THEORETICAL APPROACHES FOR ITS DETERMINATION

Л. Є. Дейкало

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

А. Ю. Чубак

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЛЬ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ

L. E. Deykalo

DnipropetrovskState Financial Academy

A. I. Chubak

DnipropetrovskState Financial Academy

THE ROLE OF THE MANAGERS OF BUDGET FUNDS AT ALL STAGES OF THE BUDGET PROCESS

І. С. Земляков

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу ПВНЗ «Галицька академія», м. Івано-Франківськ

МАРКЕТИНГ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

I. S. Zemliakov

Ph.D, associate professor head of department of  marketing institute "Galician academy", Ivano-Frankivsk

MARKETING FARMS

В. В. Баєв

к. е. н., професор кафедри організації туристичної діяльності, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РИНКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ

V. Baev

PhD in Economics, Professor of the Department of tourism, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

DESCRIPTION OF STRUCTURAL ELEMENTS OF THE MEDICAL TOURISM MARKET

О. В. Гайдучок

к. е. н., доцент кафедри прикладної математики, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ МАКРОПОКАЗНИКІВ

О. V. Gaiduchok

Ph.D. in economics, associate professor of department of applied mathematics, National University “Lviv Polytechnics”, Lviv

PREDICTION OF ENERGYDEPENDENT ECONOMY BY CONTROLLING THE SYSTEM OF DYNAMICS FOR BASIC MACROECONOMIC INDICATORS

Є. В. Сотченко

аспірант, Українська Академія Зовнішньої Торгівлі (УАЗТ), м. Київ

ВИБІР ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ БАЗОВИХ УМОВ ПОСТАВКИ ІНКОТЕРМС

Eugene Sotchenko

graduate student, Ukraine Academy of Foreign Trade, Kyiv, Ukraine

SELECT OF INTERNATIONAL PAYMENTS IN THE IMPLEMENTATION THE BASIC TERMS OF DELIVERY INCOTERMS

І. М. Ізвєкова

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академії України, м. Дніпропетровськ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

I. M. Izviekova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovs’k

THE WAY TO IMPROVEMENT ORGANIZATION OF THE QUALITY CONTROL AND ITS INFORMATION SUPPORT

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

L. S. Ryneyskaya

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE INTERNET MARKETING USE

Р. М. Скриньковський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВИ НА ЗАСАДАХ ГАРАНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

R. M. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

SOCIO-ECONOMIC STRATEGY OF STATE ON THE BASIS OF GUARANTEEING SOCIAL SECURITY: MECHANISM OF FORMATION AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION

І. А. Чухно

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. A. Chukhno

PhD in Public Administration, Associate Professor of department of Management and Administration, National University of Pharmacy, Kharkiv

DETERMINATION OF SOURCES OF FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT OF GOVERNANCE TO THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN MODERN CONDITIONS

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ПРОТИДІЯ НЕСПОСТЕРЖУВАНИМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ ПРОЦЕСАМ ЯК ПРІОРИТЕТ НА ШЛЯХУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

V. M. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

OPPOSITION UNOBSERVABLE FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES IS A PRIORITY TO ACHIEVING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

Н. О. Андрусяк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. O. Andrusyak

Ph.D., associate professor, assistant professor of economics company, accounting and auditing, Cherkasy National University Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY

В. В. Шпілєвський

кандидат економічних наук, завідувач відділу економічних проблем машинобудування Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

Г. М. Феденко

аспірантка  Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. Харків

ОЦІНКА СИРОВИННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА МОТОРНОГО ПАЛИВА В УКРАЇНІ

V. V. Shpilevskyi

Candidate of Sciences (Economics), Head of Department, Department of Economic Problems of Mechanical Engineering, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkіv

G. M. Fedenko

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Economics named after S. Kuznets, Kharkіv

EVALUATING THE ROW POTENTIAL OF MOTOR FUEL PRODUCTION IN UKRAINE

І. В. Цистан

магістр з банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СУЧАСНИЙ ВИМІР БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ

I. V. Tsystan

Master of Banking Cherkasy Institute of Banking University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

CURRENT DIMENSION OF BANK INVESTMENT CREDITING OF AGRICULTURAL SECTOR AND PERSPECTIVE DIRECTIONS OF ACTIVIZATION

С. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ЗНОС ТА АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

S. O. Shevchenko

PhD (Economics), Associate, Kyiv National University of Trade and Economics University

DEPRECIATION AND AMORTIZATION OF FIXED ASSETS BUDGETARY INSTITUTIONS

В. Г. Бабенко-Левада

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ПРОЦЕС ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

V. G. Babenko-Levada

Ph.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

THE SEARCH PROCESS OF THE OPTIMAL CONDITIONS OF INSURANCE MARKET TRANSFORMATION UNDER FINANCIAL INSTABILITY

Л. Б. Штефан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ

L. Shtefan

Ph.D. in Economics, assistant professor of finance and credit, Vinnytsia Training and Research Institute of Economy, Vinnitsa

PROBLEMS OF CREDIT RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS UKRAINE

Д. В. Яцюк

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

БРЕНДИНГОВА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БРЕНДУ: ТЕРМІНОЛОГІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

D. Iatsiuk

PhD, Docent of marketing and advertising department, Kyiv National University of Trade and Economics

BRANDING POLICY AND BRAND DEVELOPMENT STRATEGY: TERMINOLOGICAL AMBIGUITY

В. С. Тихенко

аспірант, кафедра управління, Сумький державний університет

ВПЛИВ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІНННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЕКТАМИ В КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ НА КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. S. Tykhenko

Sumy state university

EFFECT OF MECHANISMS UPRAVLINNNYA CONSERVATION PROJECTS IN COUNTRIES AND UKRAINE ON MAIN INDICATORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

А. С. Фесун

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

A. S. Fesun

Postgraduate of building construction management Kiev National University of Construction and Architecture, Kyiv

CURRENT APPROACHES OF ASSESSING THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECTS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

О. А. Чала

аспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. A. Chala

graduate student of Classic Private University, Zaporizhia

MODERN ASPECTS OF THE DISTRIBUTION OF ENVIRONMENTAL TAX IN THE CONTEXT OF GREENING THE NATIONAL ECONOMY

С. Д. Волощук

к. ф. - м. н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ АКЦІЙ З ЧАСТКОВО ВІДОМИМИ ПОЧАТКОВИМИ УМОВАМИ

S. Voloshchuk

PhD, associate professor of economic and mathematical modelling department, SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

DENSITY OF SHARES MODELING WITH PARTIALLY KNOWN INITIAL CONDITION

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Д. С. Савельєв

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

D. S. Savelyev

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF ASSORTMENT POLICY OF THE ENTERPRISE

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

М. Р. Корчовна

аспірант кафедри Економіки і підприємництва, Київського національного технічного університету України «КПІ», м. Київ

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

A. Hrynyuk

Ph.D. in Economics, Associated Professor, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

M. R. Korchovna

Postgraduate Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY COMPANIES: KEY ELEMENTS

Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

БАР’ЄРНИЙ АЛГОРИТМ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ СХЕМИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО БРЕНДА В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

E. V. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

THE BARRIER ALGORITHM OF THE EVOLUTIONARY SCHEME OF THE SUCCESSFUL RESTAURANT MANAGEMENT BRAND

Н. Б. Стоволос

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в галузях АПК, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА АПК

N. B. Stovolos

Ph.D., assistant professor of management in the fields of agriculture, Sumy National Agrarian University, Sumy

THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF ORGANIC PRODUCTION AIC

Р. Т. Мацьків

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

R. T. Matskiv

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

NON-FINANCIAL REPORTING – COMPONENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT AT ENTERPRISES OF OIL AND GAS INDUSTRY

С. М. Белінська

к. е. н., доцент (б. в. з.) кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

S. M. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea State University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF LAND RESOURCES FOR ACCOUNTING PURPOSES

С. І. Ус

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСНОВНІ ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Us

postgraduate, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

THE MAIN TYPES AND CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PRODUCTION OPTIMIZATION

О. О. Карась

к. е. н., доцент каф. «Менеджмент», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

СПЕЦИФІКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Olena Karas

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Management, State Economic and Technological University of Transport

THE SPECIFIC OF RISK MANAGEMENT SYSTSEM IN THE BANKING SECTOR

І. Ф. Романів

аспірант, Львівський університет бізнесу та права”, м. Львів

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

I. F. Romaniw

graduate student, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO SOLVING PROBLEMS OF SOCIAL DEVELOPMENT

О. С. Мельничук

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ Е-КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Olena Melnychuk

PhD, Department of Management Innovation and Investment Activity Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

USING KNOWLEDGE MANAGEMENT MODELS FOR THE STUDY OF E-COMMERCE MARKET IN UKRAINE

І. Л. Комарова

старший викладач Уманської філії Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу і технологій» ТОВ, м. Умань

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. L. Komarova

Senior Lecturer Uman branch Private higher education institution "Kyiv Institute of Business and Technology" Ltd, Uman

IMPROVE THE MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. П. Левченко

докторант Національного університету державної податкової служби України

В. М. Кремень

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Valentina Levchenko

doctoral student at the National University of State revenue service of Ukraine

Victoria Kremen

Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of Chair of Finance, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

SCIENTIFIC APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE REGULATORY AND SUPERVISORY INDEPENDENCE AT THE NON-BANK FINANCIAL SERVICES MARKET

В. А. Козирєв

аспірант кафедри менеджменту УАБС НБУ, м. Суми

Я. П. Руденко

аспірант кафедри економічної кібернетики УАБС НБУ, м. Суми

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

V. A. Kozyriev

UAB NBU graduate, faculty management, Sumy

Y. P. Rudenko

UAB NBU graduate, faculty of cybernetic, Sumy

THE IMPACT OF FINANCIAL INTERMEDIARIES IN THE FUNCTIONING OF THE INSURANCE MARKET

Ю. С. Рогозян

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО (ПРИКОРДОННОГО) СПІВРОБІТНИЦТВА

Y. S. Rohozyan

Ph.D., senior researcher of the problems of regional cooperation Lugano branch of the Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INTERREGIONAL (BORDER) COOPERATION

Д. С. Черненко

аспірант ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

РОЛЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

D. S. Chernenko

postgraduate student ‘Institute of Agrarian Economics’ National Scientific Centre, Kyiv

THE ROLE OF HOUSEHOLDS IN THE PRODUCTION OF LIVESTOCK PRODUCTS

О. Г. Шевлюга

аспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. G. Shevliuga

PhD Student of the department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

METHODICAL APPROACH TO MANAGEMENT SYSTEM OPTIMIZATION OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Ю. Ю. Чебан

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ОБЛІКУ, ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

J. Cheban

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Accounting and Auditing Department, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

SOCIAL COSTS OF AGRARIAN ENTERPRISES: THE FEATURES OF THE FORMATION, REGISTRATION AND AUDITING REFLECTED IN THE FINANCIAL ACCOUNTING

С. О. Єрмак

к. е. н.,доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

О. О. Лісніченко

старший викладач кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

S. О. Yermak

Ph.D, Associate Professor of the Department of the economics of enterprise, Donetsk national University of Economics and trade named after Mychaylo Tugan-Baranovsky, Kryviy Rig

Е. A. Lisnichenko

Senior Lecturer of the Department of the economics of enterprise, Donetsk national University of Economics and trade named after Mychaylo Tugan-Baranovsky, Kryviy Rig

SOURCES OF FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

Т. В. Князєва

кандидат економічних наук, доцент, м. Київ, Україна

ПЕРЕДУМОВИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. V. Kniazieva

CANDIDATE OF SCIENCE IN ECONOMICS, ASSOCIATE PROFESSOR, KYIV, UKRAINE

О. Г. Дзьоба

д. е .н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

O. G. Dzoba

doctor of economic sciences, professor, vice-rector for scientific and pedagogical work, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

RISK EVALUATION AS A METHOD OF DETERMINING THE LEVEL OF ENERGY SECURITY

К. А. Андрющенко

к. е. н. доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

ВАРТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the «National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

COST CHARACTERISTICS OF INTELLECTUAL CAPITAL

О. В. Довгаль

в. о. доцента кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права ", м. Херсон

ОЦІНКА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

О. Dovgal

associate professor of the department professor of department of management, University of International Business and Law, Kherson

EVALUATION OF THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY

Р. І. Жовновач

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ

R. I. Zhovnovach

PhD in Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cybernetics, Kirovograd National Technical University, Kirovograd

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF MARKETING

А. А. Ващенко

аспірант, Запорізька державна інженерна академія

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. А. Vashchenko

postgraduate, Zaporizhya state engineering academy

ORGANIZATION OF PRODUCTION IN A CHANGING INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT OPERATION ENGINEERING ENTERPRISES

С. І.  Плотницька

канд., екон., наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Plotnytska

Associate Professor, PhD (Econ.), O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

THE MECHANISM OF THE INTERNAL RESOURCES MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. О. Попова

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ З СИСТЕМНИХ ПОЗИЦІЙ

A. O. Popova

postgraduate, Classic Private University, Zaporizhja

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S MANAGEMENT FROM SYSTEMATIC APPROACH

Н. І. Смелянець

студент, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КАДРОВА ПОЛІТИКА БАНКУ: ЕЛЕМЕНТИ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

N. I. Smelianets

undergraduate student, National University of Food Technology, Kyiv

BANK PERSONELL POLICY: ELEMENTS AND EFFICIENCY INDICATORS

Є. В. Чазов

студент, Національний університет харчових технологій, м. Київ

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

E. V. Chazov

undergraduate student, National University of Food Technologies, Kyiv

WAYS TO INCREASE THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»