Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2017

Н. А. Ясинськa

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки України, м. Миколаїв

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЕМПІРИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ Й РОЗВИТКУ СЕКТОРАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

N. A. Yasynska

D.Sc. (Economics), Associate Professor, Head of finance, banking and insurance Vasilya Sukhomlynsky National University of Mykolaiv, Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND EMPIRICISM OPERATION AND DEVELOPMENT OF SECTORAL ENTITIES FINANCIAL INFRASTRUCTURE

Д. В. Дорошкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інновацій Міжнародного університету фінансів

Є. М. Мокін

аспірант, Національний транспортний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ВСЕСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

D. V. Doroshkevych

Doctor of Science (Economics), associated professor, the Head of Management and Innovations Department, International University of Finances

E. M. Mokin

Graduate Student, National Transport University

ECONOMIC STUDY OF SCIENTIFIC LAWS OF WORLD WIDE WEB DEVELOPMENT

Д. О. Баюра

д. е. н., професор, професор кафедри економіка підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, м. Київ

В. І. Похилюк

студентка кафедри економіка підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, м. Київ

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИХОДУ ІЗ КРИЗОВОГО СТАНУ

D. Baiura

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Pokhyliuk

Student of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

RESTRUCTURING OF DAIRY INDUSTRY AS A TOOL OF CRISIS RECOVERY

Л. В. Гуцаленко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

Т. О. Попик

студентка, Вінницький національний аграрний університет

ПОМИЛКИ ТА ШАХРАЙСТВА В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, Head of Audit and State Control Department, Vinnytsia National Agrarian University

T. O. Popik

student,  Vinnytsia National Agrarian University

ERRORS AND FRAUD IN THE AUDIT PRACTICE

Н. І. Верхоглядова

д. е. н., проф., ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Є. В. Коваленко-Марченкова

аспірант, кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

N. I. Verhogliadova

Doctor of Economics, Professor, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

Ye. V. Kovalenko-Marchenkova

Doctor of Economics, Professor, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF THE CONSTRUCTION BRANCH POTENTIAL OF UKRAINE

О. О. Терещенко

д. е. н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

М. В. Стецько

к. е. н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДІАГНОСТИКА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ

O. Tereschenko

Doctor of Sciences in Economics, Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

M. Stetsko

Candidate of science in Economics, Associate Professor of the Department of Financial of Business Entities and Insurance, Ternopil National Economic University, Ternopil

DIAGNOSTICS OF ENTERPRISES’ INSOLVENCY AS TECHNOLOGY FOR SUPPORT FINANCIAL DECISIONS

М. С. Пашкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

О. В. Лобата

аспірант, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ З МЕТОЮ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У ЦИРКУЛЯРНІЙ ЕКОНОМІЦІ

M. Pashkevych

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining University

O. Lobata

Postgraduate Student, National Mining University

IMPROVEMENT IN THE SYSTEM OF STATE REGULATING REGIONAL DEVELOPMENT WITH THE AIM OF STIMULATING SMES WITHIN THE CIRCULAR ECONOMY

О. М. Левченко

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Р. І. Жовновач

д. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Ґ. М. Хаідура

аспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. R. Yampolskyi

Post-graduate

N. V. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

INFLUENCE OF NEW TRANSFER PRICING RULES FOR FINANCIAL TRANSACTION IN CYPRUS ON THE BUSINESS ACTIVITY OF THE UKRAINIAN TAXPAYERS

О. Р. Ямпольський

аспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ НОВИХ ПРАВИЛ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА КІПРІ НА БІЗНЕС-ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

T. O. Shmatkovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University in Lutsk

AUTOMATED WORKSTATION OF AN ACCOUNTANT IN ENSURING ACCOUNTING PROCESS IN BUDGETARY INSTITUTIONS

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ БУХГАЛТЕРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

В. В. Подольна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

М. В. Вартова

М. В. Вартова, магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ЗАКЛАДУ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

V. V. Podolna

PhD, Associate Professor Department of Economic Cybernetics and Marketing Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

M. V. Vartova

Magister, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

PECULIARITIES OF PROMOTION INSTITUTION IN RESTAURANT BUSINESS

І. В. Паризький

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права , Національна академія управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З МЕТОЮ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. V. Paryzhskyy

PhD of juridical sciences, Associate Professor, Department of Criminal law, Criminology, and Hrazhdanskoho Hozyaystvennoho rights, National Academy of Management

STATE SUPPORT OF THE FORMATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE TO PROVIDE THE INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

В. В. Ясишена

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Л. І. Пославська

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: ОБЛІКОВИЙ, ПРАВОВИЙ І МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТИ

V. V. Yasyshena

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

L. I. Poslavskа

Ph.D., lecturer of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

TRADEMARK: ACCOUNTING, LEGAL AND MARKETING ASPECTS

І. В. Тюха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, м. Київ

Д. А. Герасимчук

бакалавр, Національного університету харчових технологій

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Tykha

Ph. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, Kyiv

D. Gerasimchuk

bachelor, National University of Food Technologies

FORMING OF STRATEGY OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE EXPORTPOTENTIAL

Т. А. Чупілко

к. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

T. A. Chupilko

Candidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnipro

MODELING AND FORECASTING OF EMPLOYMENT INDICATORS IN UKRAINE USING METHODS OF ECONOMETRIC ANALYSIS

О. І. Клімова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

РОЗВИТОК НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

O. I. Klimova

Cand. Sci. (Econ.), Docent, Department of Finance, Accounting and Auditing, Donetsk State University of Management, Mariupol

DEVELOPMENT OF DIRECTIONS OF STATE INVESTMENT POLICY TO ENCOURAGE ENTERPRISES IN ENGINEERING INDUSTRY

В. В. Подольна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

М. В. Вартова

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ЗАКЛАДУ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

V. V. Podolna

PhD, Associate Professor Department of Economic Cybernetics and Marketing Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

M. V. Vartova

мagister, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

PECULIARITIES OF PROMOTION INSTITUTION IN RESTAURANT BUSINESS

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ОБ’ЄКТИВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

I. V. Kryvovyazyuk

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Lutsk National Technical University, Lutsk

OBJECTIVE REGULARITIES AND THEORETICAL BASES OF CREATION OF REGIONAL STUDIOS OF ENTREPRENEURIAL MASTERY IN CONDITIONS OF ECONOMY DECENTRALIZATION

О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

А. Д. Марченко

магістрант, кафедра менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

O. V. Mizina

PhD in economics, associate professor, associate professor of  the department of management, Donetsk National Technical University, c. Pokrovsk

A. D. Marchenko

Master’s degree student, department of management, Donetsk National Technical University, c. Pokrovsk

COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

В. В. Вахлакова

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ОЦІНЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕКОЛОГІЇ МІКРОРІВНЯ

V. V. Vahlakova

PhD on economy, assistant professor in the department of accounting and audit, Donbas State technical university, Lysychans’k

PROBLEM FIELD OF EVALUATION IN ECONOMICAL SECURITOLOGY ON THE MICROLEVEL

І. М. Крекотень

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ У ЄВРОПІ

I. M. Krekoten

PhD, Associate Professor of Finance and Banking Poltava national technical Yuri Kondratyuk University

FEATURES OF THE POST-CRISIS RECOVERY OF ASSETS SECURITIZATION MARKET IN EUROPE

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЙОГО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

O. O. Liubar

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

AMORTIZATION POLICY OF THE ENTERPRISE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF ITS ACCOUNTING POLICY

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

М. С. Миколаєнко

студент, Сумський державний університет, м. Суми

Ю. М. Данилюк

студент, Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА ПРИКЛАДІ ТОРГІВЕЛЬНОГО СУПЕРМАРКЕТУ "АТБ" В М. ЛЕБЕДИН

N. S. Illiashenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

M. S. Mykolaenko

Student, Sumy State University, Sumy

Yu. M. Danylyuk

Student, Sumy State University, Sumy

THE ANALYSIS OF OBSERVANCE OF MERCHANDISING BASIC RULES FOR EXAMPLE OF TRADE SUPERMARKET "ATB" IN LEBEDYN

L. P. Bondarenko

PhD, senior lecturer of Finance Department National University «Lviv Polytechnic», Lviv

P. I. Viblyj

PhD, senior lecturer of Finance Department National University «Lviv Polytechnic», Lviv

FEATURES AND MAIN STAGES OF UKRAINIAN BANKS LEAD GENERATION IN SOCIAL NETWORKS

Л. П. Бондаренко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

П. І. Віблий

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ЛІДОГЕНЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТОРГОВИХ МАРОК НА УКРАЇНСЬКОМУ ТОВАРНОМУ РИНКУ

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FEATURES OF TRADE MARKS’ PROMOTION ON THE UKRAINIAN COMMODITY MARKET

І. Г. Канцур

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ДОРІГ В УКРАЇНІ НА УМОВАХ КОНЦЕСІЇ

I. H. Kantsur

Ph.D. in Economics, associate Professor in the Department of Management, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

CURRENT STATUS AND FEATURES OF CONSTRUCTION OF ROADS IN UKRAINE ON CONCESSION

Т. О. Харченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ

T. A. Kharchenko

Ph.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

S. M. Bondarenko

Ph.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

LOCAL GOVERNMENT: REFORMING THE EUROPEAN EXPERIENCE

Н. І. Паляничко

к. е. н., старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

N. I. Palianychko

PhD, Senior Research, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL BASES FOR DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC TOOLS TO ENSURE SUSTAINABLE LAND USE

Є. А. Носова

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Д. Б. Могге

студент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

E. A. Nosova

PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv

D. B. Mohhe

master’s degree student Taras Shevchenko National University of Kyiv

CURRENT CONDITIONS AND FEATURES OF VENTURE CAPITAL FUNDS IN UKRAINE

Гжегож Павловські

аспірант кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (Україна)

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТИПОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИЧНА ЦІЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ

Grzegorz Pawlowski

Postgraduate Student, Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law (Ukraine)

DIAGNOSTICS OF EFFICIENCY OF A TYPICAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE ENTERPRISE AS A GENERAL DIAGNOSTIC PURPOSE OF SYSTEM OF MANAGEMENT DIAGNOSTICS

О. С. Журавка

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

А. Ю. Васильчук

студентка 4-го курсу, напрям підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація «банківські технології і процеси», Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. S. Zhuravka

candidate of economic sciences, associate professor of the department of finance,   banking and insurance, «Sumy State University», Sumy

A. Y. Vasylchuk

the student of 4 course, the specialty «Finance and credit» (specialization «Banking technologies and processes»), «Sumy State University», Sumy

ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET IN UKRAINE

С. М. Короленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ

S. M. Korolenko

Ph.D., assistant professor of economics of Krivoy Rog National University

IMPROVEMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT IS IN BUDGETARY PROCESS

С. І. Стахорська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту, ЗЕД Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. Харків

А. В. Мордовець

аспірант кафедри політичної економії, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Stakhorska

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, The Head of the Department of International Economy and Management of International Economic Activity of Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkov

A. Mordovets

postgraduate student of department of political economy of Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkov

METHODOLOGY APPROACH OF ASSESSMENT LEVEL OF RISK PARTNERSHIPS IN THE PRIORITY SPHERES OF NATIONAL ECONOMY

І. Я. Ткачук

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СФЕРА ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА ДОМОГОСПОДАРСТВ

Iryna Ja. Tkachuk

PhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CIVIL SOCIETY AS THE SPHERE OF INTERACTION BETWEEN THE STATE, BUSINESS AND HOUSEHOLDERS

О. С. Євсейцева

к. е. н. доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

І. В. Лучанська

магістр напряму підготовки «Комунікаційний маркетинг», Київський національний університет технологій та дизайну

PUBLIC RELATION ЯК СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВУЗУ

O. Yevseytseva

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Economic

I. V. Luchanska

master specialty "Marketing Communications", Kyiv National University of Technology and Design

PUBLIC RELATION AS A SYSTEM FOR FORMING THE IMAGE OF THE UNIVERSITY

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Б. В. Ярушенко

студент магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПЕРЕДУМОВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ІМІДЖУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

N. Buhas

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

B. Iarushenko

Ph.D student of Kyiv National University of Technologies and Design of Technologies and Design

BACKGROUND AND PROBLEMS OF BUSINESS IMAGE OF ENTERPRISES IN UKRAINE CAR MARKET

М. О. Михайлюк

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. Mykhailiuk

PhD student, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Куіv

SYSTEMATICS METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF MATERIAL RESOURCES FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

Є. М. Богатирьова

к. е. н., викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КОНЦЕПЦІЙ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Y. Bogatyreva

Candidate of Economic Sciences, lecturer of Finance Department, Odessa National Economic University

METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF TAX REFORMS IN UKRAINE

Г. В. Алданькова

старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торгівельно-економічний університет, м. Київ

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

H. V. Aldankova

Senior lecturer, Department of marketing and advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MARKETING COMMUNICATIONS IN THE FORMATION OF THE ADVERTISING AND INFORMATION SPACE OF THE TRADING NETWORK

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РЕЖИМІ РОЗВИТКУ

К. Boiarynova

PhD. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute”

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF INNOVATION-ORIENTED INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT MODE

Г. О. Кундєєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет харчових технологій

О. А. Куліш

Публічне акціонерне товариство Державна продовольчо-зернова корпорація України

РОЗВИТОК РОСЛИННИЦТВА І ЕКОНОМІЧНА САМОДОСТАТНІСТЬ УКРАЇНИ

G. Kundieieva

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

О. Кulish

“State Food and Grain Corporation of Ukraine” Public Joint-Stock Company, Kyiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF PLANT GROWING AND ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY OF UKRAINE

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF ECOLOGICALLY-BALANCED DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MEDICINAL HERBAL SUBSTANCE

В. М. Масюк

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. Є. Селюченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ТА ФАЗ КРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Viktoriya Masiuk

Postgraduate, Department of Business Economics and Investment, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

Nadiia Seliuchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Business Economics and Investment, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

IDENTIFICATION OF FEATURES AND PHASES OF THE CRISIS ON NATIONAL MACHINE-BUILDING COMPANIES

У. Х. Бабірлі

аспірант, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

О. П. Павленко

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

СУТНІСТЬ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

U. H. Babirli

Postgraduate,Odessa State Ecological University, Odessa

O. P. Pavlenko

PhD in Economics, Assistant professor of department of management of nature safety activities, Odessa State Ecological University, Odessa

THE ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF ENTERPRISES

Е. Х. Бабіров

аспірант, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

М. Т. Бець

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Г. Й. Лучко

кандидат економічних наук,асистент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ІЗ ВРАХУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОСТІ РИНКІВ

E. H. Babirov

postgraduate, Odessa State Ecological University, Odessa

M. T. Bets

PhD, associate professor of department of ecological expertise of goods, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

H. Y. Luchko

PhD, associate professor of department of management technologies National University "Lviv Polytechnic", Lviv

THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF GOODS IN TERMS OF THE INTEGRATION OF MARKETS

А. В. Сало

асистент кафедри міжнародних економічних відносин, Кіровоградський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ

A. V. Salo

assistant of the Department of international economic relations, Kirovograd national technical University, Kropyvnytsky, Ukraine

CONTINUAL EDUCATION AS A PRIORITY TO IMPROVE THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALISTS

В. С. Захаров

аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

V. S. Zakharov

Ph.D. student of Kyiv National University of Trade and Economics

THE FINANCIAL PROVISION STRATEGY OF ENERGY SECTOR ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE

Т. О. Костюк

аспірант кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. І. Мартиненков

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І. О. Луценко

аспірант кафедри аудиту та економічного аналізу Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь)

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

T. O. Kostyuk

graduate student of department Economics and Rural Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv)

V. I. Martynenkov

PhD student of the Department of Management of innovation and investment activities of the Kyiv National Taras Shevchenko University

I. O. Lucenko

PhD student of the Department of Economic Analysis and Audit of the University of the State Fiscal Service of Ukraine

ASSESSING THE IMPACT OF AN INCREASE MINIMUM WAGE ON THE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN UKRAINE

Л. В. Прудивус

аспірант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

L. Prudyvus

postgraduate, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

STAGES OF FORMATION AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT THE ORGANIZATIONAL MECHANISM OF STATE SUPPORT FOR ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURAL PRODUCTION

О. І. Дума

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

O. I. Duma

Junior lecturer, Administrative and financial management department Lviv Polyetchnic National University, Lviv

EFFICIENCY OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: PROBLEMS AND CHALLENGES

К. С. Коваленко

асистент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТОВАРОПОТОКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

K. Kovalenko

assistant of finance department in the National University "Lviv Polytechnic"

THE PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE DIVERSIFICATION OF TRADE FLOWS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

І. В. Горячківська

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ОCОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

I. V. Horiachkivska

Applicant of the Department of Management and Economic Security Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, city of Cherkasy

FEATURES OF PERSONNEL LOYALTY EVALUATION HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»