Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2018

О. В. Ходаківська

доктор економічних наук, завідувач відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

І. В. Юрченко

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В РУМУНІЇ

Olga Khodakskiya

doctor of economic, head of the department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics"

Ihor Yurchenko

candidate of economics, senior researcher, department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics"

MODEL OF REGULATION MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN ROMANIA

О. І. Котикова

доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Л. Р. Скора

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ

O. I. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

L. R. Skora

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

SCIENTIFIC ACTIVITY OF UKRAINE IN THE EUROPEAN QUANTITY

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор, професор менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Р. Б. Вільгуцька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

У. І. Когут

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

N. H. Heorhiadi

Doctor of Science in Economics, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

R. B. Vilhutska

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

U. I. Kohut

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

THE ENTERPRISES APPLICATION THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AT THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURES

В. П. Мартиненко

д. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Н. В. Легеза

студент магістратури факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

V. P. Martynenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Economics and Business NTU "KPI them. Igor Sikorsky"

N. V. Legeza

Student FMM, NTUU "KPI them. Igor Sikorsky"

MANAGEMENT METHODS TO IMPROVE MANAGEMENT BY PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

T. O. Mulyk

PhD, Associate Professor, Head of the Department of Analysis and Statistics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ASSESSMENT OF BIOENERGETIC POTENTIAL IN VINNYTSIA REGION

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

В. М. Ціхановська

д. е. н., завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

O. L. Polova

PhD, Vinnitsa National Agrarian University

V. M. Tsikhanovska

PhD, Vinnitsa National Agrarian University

MARKETING INVESTIGATIONS FOR THE COMPETITIVE ENVIRONMENT FOR THE FOOD MARKET OF UKRAINE

І. М. Мазур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Універстет Короля Данила

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТНІХ УСТАНОВ

I. M. Mazur

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, University of King Danylo

ANALYSIS OF ENERGY SAVING MANAGEMENT EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL SYSTEM REFORM

О. Ю. Попова

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

З. С. Каїра

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

О. Р. Вакулішина

магістрант кафедри міжнародної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

Ю. А. Колодій

магістрант кафедри міжнародної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Yu. Popova

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk

Z. S. Kaira

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor of the Department of International Economics and Marketing Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

O. R. Vakulishina

Master of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk

Y. А. Kolodii

Master of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PROVISION FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE POWER SUPPLY SERVICE AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

М. С. Пашкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

АГЕНТНО-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-МЕРЕЖЕВИХ УТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ БАЛАНСУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

M. Pashkevych

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National TU Dnipro Polytechnic

AGENT AND PROCESS APPROACH TO CLUSTERING ON THE BASIS OF BALANCED REGIONAL ECONOMIC INTERESTS

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент, кафедра економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ПОДОЛАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Н. Kucherova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of EconomicsClassic private university, Zaporozhye

OVERCOMING THE STRATEGIC UNBALANCE OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF UKRAINE

О. М. Воронкова

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

О. О. Качур

аспірант Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

O. M. Voronkova

Doctor of Economics, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Economic Security of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

O. O. Kachur

Postgraduate Student of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

CONCEPTUALIZATION OF APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL SECURITY OF ENTREPRENEURS OF THE WINE INDUSTRY

Н. В. Валінкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

А. О. Ахромкін

здобувач Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

N. V. Valinkevish

Doctor of Science (Economics), Head of Department of Economics and Entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

Ye. M. Akhromkin

Getter, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

FORECASTING OF THE REGIONAL ENERGY POLICY DEVELOPMENT

Н. М. Богацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

N. M. Bogatska

PhD of economic sciences, Associate Professor of Economics and International Relation Department, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

REGULATION OF THE EXCHANGE MARKET BY THE NATIONAL BANK OF UKRAINE

О. В. Терентьєва

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана»

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ОСУЧАСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Terentieva

Ph.D. (Econ.), Senior Lecturer of Business Economics Department, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv, Ukraine

PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR MODERNIZING THE CRISIS REPUTATION MANAGEMENT OF ENTERPRISES

О. В. Каут

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАБОРУ, ДОБОРУ ТА АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Olha Kaut

PhD, Associate Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine

AN IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF SET, SELECTION AND ADAPTATION OF PERSONNEL, IS ON AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

В. А. Бова

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПРИБУТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. Khryniuk

PhD in Economics, docent, Associated Professor, Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

V. A. Bova

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

PROFIT AS A TOOL MANAGING FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

О. М. Овдіюк

к. е. н, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука Житомирського національного агроекологічного університету

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА МАЛИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. M. Ovdiuk

Ph.D. (Economics), Assistant professor, Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

DETERMINATION OF MARKETING RESEARCH ORGANIZATION FEATURES, AS AN INSTRUMENT OF EFFECTIVE GOVERNMENTAL DECISIONS ON SMALL PROCESSING ENTERPRISES

Л. Д. Бачишина

старший викладач, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ : ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Larysa Bachyshyna

Senior Lecturer, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

TRANSFORMATION OF GRAIN PRODUCTION IN UKRAINE: INFLUENCING FACTORS

О. В. Любкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

М. О. Шмельова

магістрант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

O. V. Liubkina

PhD, associate professor, the associate professor of department of finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Mariia Shmelova

master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FINANCIAL ACTIVITY DIAGNOSTICS AND PROSPECTS FORECASTING OF BUSINESS DEVELOPMENT ON THE BASIS OF MULTIFACTOR PROFITABILITY MODELS

П. В. Гриценко

к. е. н, асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ПРАКТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ОСНОВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ РЕІНЖИНІРИНГУ

Pavlo V. Hrytsenko

C.Sc. (Economics), Assistant of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

PRACTICAL ASSESSMENT OF THE STATE OF THE MAIN BUSINESS PROCESSES OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE IMPLEMENTATION OF REENGINEERING

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РИЗИКИ В СИСТЕМІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

RISKS IN THE SYSTEM OF CUSTOMS REGULATION OF INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS

Т. А. Рябова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

T. A. Ryabova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics Chernihiv National Technological University, Chernihiv

CONSUMER BEHAVIOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS

Т. Г. Олійник

к. е. н., старший викладач, кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет , м. Миколаїв

МОТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. G. Oliinyk

senior lecturer, Department of Economics of enterprise, Mykolaiv national agrarian University, Nikolaev

MOTIVATION AS A WAY OF IMPROVING PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Л. В. Каленчук

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Житомирський державний технологічний університет, м. Житоми

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКИ ЄС

L. V. Kalenchuk

PhD, Assistant Professor of the Department of International Economic Relations, Zhytomyr State Technological University

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL OF LOGISTICS COSTS AS AN ELEMENT OF THE STRATEGY OF THE EXIT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INTO THE EU MARKETS

О. І. Омельченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

О. М. Рац

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ

Oksana І. Omelchenko

Candidate of Economic Sciences, Docent Associate Professor at the Department of Banking Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Olga M. Rats

Candidate of Economic Sciences, Docent Associate Professor at the Department of Banking Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

ANALYSIS AND REGULATION OF THE MONEY SUPPLY OF UKRAINE

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

А. М. Бекмурзіна

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

К. Boiarynova

PhD (Economics), Associate Professorof the Department of Management National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

A. M. Bekmurzina

Masters, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MODELING AND IMPLEMENTATION OFBUSINESS PROCESSES STRATEGIC MANAGEMENTIN ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

L. S. Ryneyska

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing, Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE INTERNATIONAL STRATEGIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT FORMATION

О. О. Григоревська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ БАНКРУТСТВОМ

O. Hryhorevska

Associate Professor of Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and Design, PhD in Economics, assistant professor

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF THE LIQUIDATION PROCEDURE OF BANKRUPTCY ENTERPRISES

В. В. Ніколаєвська

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

V. V. Nikolaevska

PhD, an associate professor of marketing and international trade department, National university of life and environmental sciences of Ukraine

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING AS A TOOL OF PROMOTION

Т. М. Корпанюк

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. І. Мулик

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ В БІЗНЕСІ ТА ЇХ ОБЛІК

Tatiana Korpaniuk

Candidate of Economic Sciences Associate Professor of Department of Accounting and Taxation in economics, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

Yaroslavna Mulyk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Audit and State Control Department, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Ю. Ю. Марчук

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК РИНКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. V. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

Y. Y. Marchuk

Student, master, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

DEVELOPMENT OF AUTO INSURANCE MARKET IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

І. В. Котькалова-Литвин

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ АКСЕЛЕРАТОРІВ У ВДОСКОНАЛЕННІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

I. Kotkalova-Lytvyn

Candidate of economic sciences, Associate professor, Department of Management and Marketing Private Higher Education Institution “European University” Kyiv

THE ROLE OF FINANCIAL ACCELERATORS IN ENTERPRISE’S FINANCIAL PROVISION IMPROVEMENT

М. С. Наумов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. S. Naumov

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Economic Theory, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

MODERNIZATION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A FACTOR OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT

О. П. Романко

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано – Франківськ

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ

O. P. Romanko

TECHNOLOGY FOR MANAGING THE COMPETITIVENESS OF THE REGION

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. І. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Т. Г. Китайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Inna Lepetan

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting Department, Vinnytsa National Agrarian University

Nataliya Koval

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Taxation in the Branches of Economy Department, Vinnytsia National Agrarian University

Tetyana Kitychuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Taxation in the Branches of Economy Department, Vinnytsia National Agrarian University

ACCOUNTING OF THE CREATION AND USE OF MOBILE APPS AS THE OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Р. Т. Мацьків

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Т. Б. Топольницька

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКІВ: ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ

R. Matskiv

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

T. Topolnytska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INFRASTRUCTURE OF MARKETS: APPROACHES TO CLASSIFICATION

Я. І. Мулик

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету

А. О. Цуркан

студентка Вінницького національного аграрного університету

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Yaroslavna Igorevna Mulyk

candidate of economic sciences, senior lecturer of the audit and state control department The Vinnytsia National Agrarian University

Anna Olegovna Tsurkan

student of the Vinnytsia National Agrarian University

INTERNAL CONTROL IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF AN AGRARIAN ЕNTERPRICE

О. В. Нєізвєстна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

К. В. Ткачук

здобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З БОКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

O. V. Nieizviestna

Associate Professor Department of Finance and Banking Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky Associate Professor, Candidate of Sciences (Economics)

K. V. Tkachuk

applicant in higher education Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

RESEARCH THE CURRENT STATE OF THE UKRAINE'S ECONOMY CREDITING BY THE BANKING SECTOR

О. А. Дудзяк

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ (АГРОТУРИСТИКИ) В ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ТА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПОЛЬЩІ

O. A. Dudziak

PhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE RURAL GREEN TOURISM (AGROTOURISM) DEVELOPMENT IN THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE AND IN THE POLAND BORDER REGIONS

А. А. Дюк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

A. A. Diuk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics, Vinnytsia National Agrarian University

FORMATION OF THE SYSTEM OF STATE BUDGET EXPENDITURES AND THEIR OPTIMIZATION

В. В. Даценко

Кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

V. V. Datsenko

candidate of economic sciences, associate professor, dean of economic faculty, University of custom business and finances, Dnepr

IMPROVEMENT OF CUSTOM TAXATION: HIS INFLUENCE IS ON FINANCIAL SAFETY OF THE STATE

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Є. К. Зайберт

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Y. V. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

E. K. Zaybert

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

INVENTORY ACCOUNTING

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕКООПЕРАТИВНОЇ ТЕОРІЇ ІГОР

Iryna Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

FORMATION OF RESEARCH-BASED STRATEGIES FOR THE USE OF INSTRUMENTS OF NON-COOPERATIVE GAME THEORY

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕКООПЕРАТИВНОЇ ТЕОРІЇ ІГОР

Iryna Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

FORMATION OF RESEARCH-BASED STRATEGIES FOR THE USE OF INSTRUMENTS OF NON-COOPERATIVE GAME THEORY

В. В. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, Запоріжжя

О. В. Яришко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, Запоріжжя

Л. І. Кирилова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, Запоріжжя

Є. Ю. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, Запоріжжя

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. V. Fatyuha

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, Zaporizhzhia

O. V. Yarishko

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, Zaporizhzhia

L. I. Kirilova

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, Zaporizhzhia

E. Y. Tkachenko

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, Zaporizhzhia

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

В. А. Панченко

к. е. н., доцент, ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

V. A. Panchenko

Associate Professor, PhD in Economics (Candidate of Economic Sciences) Higher Education Institution Kirovohrad Cooperative College of Economy and Law named after N.P. Sai

THE MAIN ELEMENTS OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

О. М. Драбик

начальник Кам’янець-Подільського відділу обслуговування громадян управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, здобувач ПДАТУ

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

O. Drabyk

the Head of the Kamyanets-Podilsky Department of Servicing Citizens of the Main Department of Servicing Citizens of the Pension Fund of Ukraine in the Khmelnytsky region, the applicant of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES OF PENSION SYSTEM DEVELOPMENT

С. І. Мельник

кандидат економічних наук, доцент,заступник декана факультету №2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції)Львівського державного університету внутрішніх справ

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ НАДІЙНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Stepan Melnyk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Dean of the Faculty No. 2 (training specialists for criminal police units)Lviv State University of Internal Affairs

DETERMINATION OF MAIN FACTORS INFLUENCING FINANCIAL RELIABILITY IN THE CONTEXT OF MANAGING THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. V. Shashyna

PhD of Economic sciencesAssociate professor of the Department of Economics and BusinessIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DETERMINATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE REGIONAL ECONOMY

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Д. В. Бойчук

магістрант кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. Tkachenko

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

S. Tulchynska

Doctor of Economics, professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

D. V. Boichuk

magistrate, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

INCOME MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

Ю. В. Охота

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ТА ІНШІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ

Yu. Okhota

postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRARIAN SECTOR: THE ESSENCE, ORGANIZATIONAL-LEGAL FORM AND OTHER BASIC ASPECTS

М. Ю. Поворозник

аспірант кафедри Міжнародного обліку та аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІННОВАЦІЙНЕ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФІНАНСОВИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРАКТИК

M. Povoroznyk

Post graduate student of International accounting and audit department SHEE “Vadym Hetman Kyiv national economic university”

EUROPEAN INTEGRATION IMPERATIVE OF UKRAINE HEALTHCARE SYSTEM TRANSFORMATION

Т. О. Скакун

аспірант кафедри фінансових розслідувань та економічної безпеки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ: СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЇХ ВЧИНЕННЯ

T. O. Skakun

Post-graduate student of the Department of Financial Investigations and Economic Security, Ternopil National Economic University, Ternopil

ECONOMIC CRIMES INTRINSIC FEATURES AND FORENSIC ANALYSIS OF THEIR COMMISSION

Б. В. Костюк

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

СТИМУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ НА РІВЕНЬ ПОДАТКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

B. V. Kostiuk

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics

INCENTIVE EFFECT OF TAX AUDIT ON THE LEVEL OF TAX DISCIPLINE

Т. В. Вдовиченко

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

T. V. Vdovychenko

post-graduate student of the Department of Taxes and Fiscal Policy Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF FINANCIAL SUPPORT OF SOCIAL AND PROFESSIONAL ADAPTATION OF SERVICEMEN EXEMPTED FROM MILITARY SERVICE IN UKRAINE

В. П. Чекановський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. P. Chekanovskii

post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

STRATEGIC PRIORITIES FOR THE REFORM OF THE BUDGET SYSTEM OF UKRAINE

Ю. А. Кучеренко

аспірант кафедри фінансів, Сумського Національного аграрного університету, м. Суми

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

ECONOMIC PRINCIPLES OF PRESERVATION AND REPRODUCTION OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

І. В. Домінова

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ АУТСОРСИНГУ

I. V. Dominova

Postgraduate Student of the Department of Banking Management Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE MINIMIZATION METHODS OF ELECTRONIC BANKING OPERATIONAL RISKS THROUGH OUTSOURCING

Ю. О. Прокопенко

аспірант заочної форми навчання Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РЕЗЕРВУ) МОЖЛИВИХ ВТРАТ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ НОВАЦІЙ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Yu. Prokopenko

Post-graduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF PROVISION (RESERVE) OF POSSIBLE LOSSES FROM DEPRECIATION OF NOVATIONS ON INNOVATIVE PROJECTS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF ROCKET-SPACE INDUSTRY

Г. М. Максимюк

аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Hanna Maksymiuk

postgraduate, Kharkiv National Automobile and Highway University

FORMATION OF LABOR POTENTIAL RATING SYSTEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»