Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.3

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.1

O. Velychko

Doctor of Economics, Professor, Head of Management and Law Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

L. Velychko

PhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economics, Entrepreneurship and Management of Enterprises, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

R. Іvanchyk

Master of Management, Junior Scientific OfficerDnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE SUPPLY CHAIN IN THE LOGISTICAL SYSTEMS OF A SMALL AGRARIAN BUSINESS

О. П. Величко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

О. П. Величко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Р. О. Іванчик

магістр менеджменту, молодший науковий співробітник,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ МАЛОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.2

З. П. Двуліт

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

Н. В. Стасів

магістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

Р. М. Терно

магістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Z. P. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of theDepartment of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University

N. V. Stasiv

Master student of the Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National University

R. M. Terno

Master student of the Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National University

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND BASIC PRINCIPLES OF HOLISTIC MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.3

А. О. Бандурко

начальник відділу координації закупівельних процедур Департаменту матеріально-технічного забезпечення АТ «Укрзалізниця»

Л. В. Марценюк

доктор економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, ДНУЗТ

О. П. Власова

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології, ДНУЗТ

АЛЬТЕРНАТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Anna Bandurko

Head of Procurement Coordination Department, Department of Logistics JSC «Ukrainian railways»

Larysa Martseniuk

Doctor of Economical Sciences, Associate Professor of Economical Sciences Department of Economics and Management Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Olha Vlasova

Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy and Sociology Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

ALTERNATIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PASSENGER RAILWAY COMPANIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.4

Л. С. Ладонько

д. е. н, доцент, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Київ

О. Г. Мітал

к. е. н, доцент, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

L. S. Ladonko

Phd, associate professorTavriysky National University of V.І.Vernadsky, Kyiv

O. G. Mital

Phd, associate professorTavriysky National University of V.І.Vernadsky, Kyiv

METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATING ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.5

М. М. Жибак

доктор економічних наук, професор, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

І. О. Федуняк

кандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

M. Zhybak

Doctor of Economic Science, Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

І. Feduniak

Ph.D. in Economics, Associate Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF POTATO FARMING UNDER MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.6

Н. П. Резнік

д. е. н., професор, завідувач кафедрою біржової діяльності і торгівліНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Ю. А. Лещук

аспірант, Уманський державний педагогічний університетімені Павла Тичини, м. Умань

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДСЬКИХ СВІДОЦТВ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

N. P. Reznik

Doctor of Economics, head of Department of exchange activities and trade, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

J. A. Lеschuk

Postgraduate student,Pavlo Tychyna uman state pedagogical university, UMAN

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF USE OF STOCK CERTIFICATES ON THE EXPORT MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.7

Л. В. Козарезенко

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Liudmyla Kozarezenko

D.Sc.(Economics), Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY FUNCTIONALITY OF EDUCATIONAL SERVICES SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.8

Н. В. Бутенко

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництваКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Nataliia Butenko

Doctor of economic sciences, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FORMATION MARKETING STRATEGY OF COMPANIES OF CORPORATE SECTOR BASED ON PARTNERSHIP RELATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.9

А. О. Князевич

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університет

О. В. Крайчук

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики з методикою викладання, Рівненський державний гуманітарний університет

С. О. Крайчук

кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університет

Р. М. Стрільчук

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університет

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СИНЕРГЕТИКИ

А. Kniazevych

D.Sc. in Economics, Associate Professor, The Professor of the Department of Management,Rivne State University of Humanities

A. Kraychuk

Ph.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics with Teaching Methods, Rivne State University of Humanities

S. Kraychuk

Ph.D. in Engineering, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of Humanities

R. Strilchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of Humanities

MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE THEORY OF SYNERGETICS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.10

Н. В. Валінкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

А. О. Ахромкін

здобувач Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

РЕЗУЛЬТАТИ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N. V. Valinkevish

Doctor of Science (Economics), Head of Department of Economics and Entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

Ye. M. Akhromkin

Getter, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

THE RESULTS OF THE SITUATIONAL ANALYSIS OF THE REGIONAL ENERGY IMPLEMENTATION POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.30

С. Л. Литвиненко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

О. М. Коновалова

магістрант кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

Л. Л. Литвиненко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НИЗЬКОБЮДЖЕТНИХ АВІАКОМПАНІЙ НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАРИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Sergiy Lytvynenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor,Department of Air Transport Economics National Aviation University

Olha Konovalova

Master of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation University

Larysa Lytvynenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Management of Foreign Economic Activity of EnterprisesDepartment National Aviation University

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LOW BUDGET AIRLINE COMPANIES ON THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AIR MARKET IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.31

І. І. Никифорак

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ОБЛІК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

I. Nykyforak

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of accounting, analysis and audit, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

RESPONSIBILITY ACCOUNTING FOR FORMATION OF THE RESULTS OF CITY ELECTRIC TRANSPORT ENTERPRISES` ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.32

М. Є. Юрченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці,Чернігівський національний технологічний університет

ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Maryna Iurchenko

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,Chernihiv National University of Technology

DISCRETE MODEL OF OPTIMAL INVENTORY MANAGEMENT OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.33

О. О. Кизенко

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри стратегії бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВПЛИВ КОНВЕРГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СИСТЕМУ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Kyzenko

PhD, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INFLUENCE OF CONVERGENT TECHNOLOGIES ON THE ENTERPRISE STRATEGIC CONTROLLING SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.34

С. В. Стеблюк

к. пед. н., викладач економічних дисциплін,Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Svetlana Stebljuk

Candidate of Pedagogical SciencesMukachevo Cooperative Trade and Economic College

DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.35

М. А. Гнатишин

Кандидат економічних наукДоцент кафедри аналітичної економії і міжнародної економікиЛьвівського національного університету імені Івана Франка

ПАРИЗЬКА УГОДА: ПРОГРЕС В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ

Maria Hnatyshyn

PhD (Economics), Associate ProfessorAnalytical Economy and International Economics DepartmentIvan Franko National University of Lviv

THE PARIS AGREEMENT: PROGRESS IN IMPLEMENTATION AND TRADE ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.36

Н. О. Адвокатова

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

К. С. Нікітенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ МОРСЬКОЇ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

N. O. Advokatova

PhD in Economics sciences,Associate Professor of the Department of Economics and FinanceKherson State Agricultural University, Kherson

K. S. Nikitenko

PhD in Economics sciences,Associate Professor of the Department of Economics and FinanceKherson State Agricultural University, Kherson

LOGISTIC STRATEGY OF MARITIME REFORM THE PORT AREA OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.37

Є. Б. Хаустова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Y. B. Khaustova

Ph.D (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Accounting and Audit,Kyiv National University of Technologies and Design

CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL ACTIVITY AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.38

С. О. Назарко

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи,Чернігівський інститут МАУП, м. Чернігів

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. O. Nazarko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

THE EFFICIENCY OF REGIONAL HIGHER EDUCATION AS A MODERN ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.39

С. В. Кальний

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В. А. Висоцький

магістрант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльностіКиївський національний університет імені Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

S. V. Kalnyi

PhD in Economics, Associate Professor Department of Management of Innovation and Investment Activity,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

V. A. Vysotskyi

Master student Department of Management of Innovation and Investment Activity,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MANAGEMENT FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.40

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

С. А. Зварищук

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. A. Smetaniuk

PhD, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

S. A. Zvaryshchuk

student , Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

FEATURE IDENTIFICATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.41

І. І. Білоус

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідуваньТернопільського національного економічного університету

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

I. I. Bilous

I. I. BilousCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial Investigations Ternopil National Economic University

CONCEPT OF SOCIAL SECURITY AND ITS ROLE IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.42

О. В. Лепьохін

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

О. В. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Oleksandr Lepokhin

PhD in Economics, associate professor, Head of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National University

Olga Ivashchenko

PhD in Economics, associate professor of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National University

MEASURES TO STIMULATE THE CONCENTRATION OF BANK CAPITAL IN THE PROCESS OF FORMING A MECHANISM FOR ENSURING UKRAINE'S FINANCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.43

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

О. О. Казак

к. e. н., фізична особа-підприємець

РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. М. Shevchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Аssоciate Professor of the Department of еconomic theory and еconomic cybernetics, Yurii Kondratyuk Poltava National Technical University, Ukraine

О. О. Kazak

PhD (Economics), individual entrepreneu

CROWDFUNDING DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF UKRAINE’S ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.44

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджментуНаціональний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

К. О. Копішинська

к. е. н., старший викладач кафедри менеджментуНаціональний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПІВОТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПУ

К. Boiarynova

PhD. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

K. Kopishynska

PhD. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementNational Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PIVOT AS TOOL OF PROVIDING SUCCESSFUL STARTUPS IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.45

Л. М. Ганас

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»

О. І. Дорош

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»

О. В. Мукан

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»

Л. С. Ноджак

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»

С. М. Трухан

студент Національного університету «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖІВ В МИТНОМУ РЕЖИМІ “ІМПОРТ”

L. M. Hanas

PhD (Economics), Assistant of the Department of ForeignEconomic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National

O. I. Dorosh

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

O. V. Mukan

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National University

L. S. Nodzhak

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National University

S. M. Trukhan

student Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF CUSTOMS CLEARANCE OF INTERNATIONAL CARGOES IN THE CUSTOMS REGIME OF “IMPORT”

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.46

О. М. Калівошко

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітниквідділу фінансово-кредитної та податкової політикиНаціонального наукового центру «Інститут аграрної економіки»

ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ, ЯК ЕЛЕМЕНТА ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Oleksii Kalivoshko

Ph.D. in Economics, Associate professor, Senior ResearcherDepartment of financial-credit and fiscal policyNational Scientific Center ‘Institute of Agrarian Economics’

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF STOCK EXCHANGE AS ELEMENTS OF THE INFRASTRUCTURE OF FINANCIAL AND CREDIT MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.47

С. В. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництваНаціональної академії статистики, обліку та аудиту

Є. Ю. Пархоменко

аспірант кафедри аудиту та підприємництваНаціональної академії статистики, обліку та аудиту

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЗМІСТ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ

S. V. Shulha

PhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professor of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

Y. Y. Parkhomenko

graduate of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

PROFESSIONAL ETHICS OF AUDITOR IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN UNION INTEGRATION: CONTENT AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF ADJUSTMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.48

Е. В. Пахуча

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин,Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Ю. Л. Філімонов

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин,Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Л. О. Лещенко

к. е. н., старший викладач кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ АГРАРНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

E. Pakhucha

Ph.D., associate professor, Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev

Y. Filimonov

Ph.D., associate professor, Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev

L. Leshchenko

Ph.D., senior lecturer, Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev

STRUCTURAL CHANGES IN UKRAINE'S FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.49

Т. В. Поснова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПЕРЕДУМОВИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

T. V. Posnova

PhD (Economics), Associate professor of the department ofeconomic theory, University of state service of Ukraine, Irpin, Ukraine

PRECONDITIONS AND DETERMINANTS OF CREATIVE HUMAN CAPITAL FORMATION IN A POST-INDUSTRIAL SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.50

В. М. Коломієць

к. е. н., доцент, докторант кафедри «Фінанси та економічна безпека»Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Victoriia Kolomiiets

Ph.D., doctoral student Department of Finance and Economic SecurityDnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

FORMATION OF HUMAN CAPITAL SYSTEM IN NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.51

С. М. Рогозян

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля МОН України, м. Сєвєродонецьк

В. М. Алтухов

кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля МОН України, м. Сєвєродонецьк

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

S. M. Rohozian

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation,Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University named,Ministry of Education and Science of Ukraine, Sievierodonetsk

V. M. Altukhov

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,Department of Machine Science and Equipment of Industrial Enterprises,Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University named,Ministry of Education and Science of Ukraine, Sievierodonetsk

THE EFFICIENCY ENHANCING OF THE ACCOUNTING POLICY FORMATION OF THE MAIN ACTIVITIES IN THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.52

О. І. Юдіна

кандидат економічних наук, завідувач кафедрою готельно-ресторанного бізнесу, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

Т. С. Яровенко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Olena Judina

PhD (Economics), Head of the Department of Hotel and Restaurant Business, Higher Educational Institution "Dnipro Humanities University"

Tetiana Yarovenko

D.Sc. (Economics), Associated Professor, Professor of the Department of Economics and Management of National Economy Oles Honchar Dnipro National University

ECONOMIC CONTENT OF EXPENSES AND THEIR ROLE IN THE PROCESS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.150

М. В. Баланюк

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Maksym Balanyuk

postgraduate student National University of Water Management and Nature Management, Rivne

INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE BANKING SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.151

В. С. Мухін

аспірант, Державний педагогічний університет, м. Бердянськ

КОНЦЕПЦІЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

V. S. Mukhin

postgraduate student, State Pedagogical University, Berdyansk

CONCEPT OF «GREEN ECONOMY» AND ITS APPLICATION IN RESORT -TOURIST AREA

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.152

К. Е. Лисенко

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. E. Lysenko

student, Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF DIVERSIFIED ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.153

М. В. Фомічов

аспірант кафедри економіки і менеджменту агробізнесу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СИСТЕМИ ЗРОШУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Maksym Fomichov

Assistant of the Department of Agrobusiness Economics and Management,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

IRRIGATION SYSTEMS AS AN ECONOMIC CATEGORY AND THEIR EFFECTIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.154

І. Ю. Предко

аспірант, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО-КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

I. Yu. Predko

postgraduate student,National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

IMPROVING THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL SUPPORT OF RESTRUCTURING AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»