Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.3

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.1

Є. П. Желібо

д. х. н., професор, професор кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Л. П. Гацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Т. О. Мурована

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ye. Zhelibo

Doctor of Chemical Sciences, Professor,Professor of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety,University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

L. Hatska

PhD in Economics, Docent of Department of Environmental Management and Entrepreneurship,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

T. Murovana

PhD in Economics, Docent of Department of Environmental Management and Entrepreneurship,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

DEVELOPMENT PROSPECTS OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.2

М. В. Корягін

д. е. н., проф., професор кафедри обліку і аудиту,Львівський національний університет ім. Івана Франка

В. М. Корягін

студент 2 курсу спеціальності «Облік і оподаткування»,Національний університет «Львівська політехніка»

ВІДОБРАЖЕННЯ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ЗВІТНОСТІ

M. Koryagin

Doctor, Doctor of Economic Sciences, Professor, Prof. the Department of Accounting and Audit, Ivan Franko National University of Lviv

V. Koryagin

student of the specialty "Accounting and taxation",Lviv Polytechnic National University

REPORTING OF ASSESSMENT OF COMPANY’S MARKET VALUE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.3

О. О. Плахотнік

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна

І. М. Чернявська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ

O. Plakhotnik

Doctor of Economic Scinces, Professor,Head of the Department of Economics and Industry engineering,Dniprovsk state technical university, Kamianske, Ukraine

I. Chernyavs'ka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Industry engineering,Dniprovsk state technical university, Kamianske, Ukraine

THE MECHANISM OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S INDUSTRY IN AN UNSTABLE GEOPOLITICAL SITUATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.4

О. В. Усатенко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

O. Usatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate professor, Professor Department of accounting and auditNational Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF INVESTMENT REAL ESTATE ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.5

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Management and Logistics,National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

DIGITAL ECONOMY AND INNOVATION-ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY IN THE LIGHT OF COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.6

О. С. Гринькевич

д. е. н., доцент, професор кафедри статистики,Львівський національний університет імені Івана Франка

C. А. Квак

асистент кафедри статистики,Львівський національний університет імені Івана Франка

МОНІТОРИНГ І СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Hrynkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Ivan Franko National University of L'viv

S. Kvak

assistant, Ivan Franko National University of L'viv

MONITORING AND STRATEGIC DIAGNOSTICS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ACTIVITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.7

Л. Г. Мельник

д. е. н., проф, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування,Сумський державний університет

А. О. Дериколенко

м. н. с. кафедри економіки та бізнес-адміністрування,Сумський державний університет

ІНСТРУМЕНТИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

А. Derykolenko

Researcher in department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

TOOLS OF DIGITAL-MARKETING AS A METHOD OF INDUSTRIAL PRODUCTS PROMOTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.8

В. В. Вітлінський

д. е. н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

В. І. Скіцько

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ГІБРИДИЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ

V. Vitlinskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor , Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. Skitsko

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE HYBRIDIZATION OF THE ANALYTICAL MODELS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LOGISTIC SYSTEMS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.9

Г. Т. Карчева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту,ДВНЗ «Університет банківської справи»

ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГРОЗИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

G. Karcheva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, head of departments of economics and management Banking University

THE FINANCIAL CONDITION OF UKRAINIAN BANKS IN THE FACE OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS THREAT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.10

С. В. Богачов

д. е. н., професор, заслужений економіст України,Голова правління ГО «Інститут місцевого та регіонального розвитку»

АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД

S. Bogachov

Doctor of Economic Sciences, Professor,Honored Economist of Ukraine,Chairman of the Board of the PO "Institute for Local and Regional Development"

ASPECTS OF RECOVERING THE ECONOMIC TIES BETWEEN THE ENTERPRISES IN THE POST-CONFLICT PERIOD

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.11

М. В. Мельникова

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітниквідділу економіко-правових проблем містознавства,Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

Є. С. Градобоєва

к. е. н., старший науковий співробітниквідділу економіко-правових проблем містознавства,Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА

M. V. Melnykova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-study,Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Кyiv

Ye. S. Gradoboieva

PhD in Economics, Senior Researcher,Department of Economic and Legal Problems of City-study,Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Кyiv

ECONOMIC AND LEGAL FEATURES OF MANAGING CITY’S ENVIRONMENTAL SECURITY SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.12

Т. І. Олешко

д. т. н., професор, Національний авіаційний університет

Д. М. Квашук

к. е. н., Національний авіаційний університет

А. К. Берідзе-Стаховський

магістр, Національний авіаційний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ БІБЛІОТЕКИ PYLAB

T. Oleshko

Doctor of Technical Sciences, Professor, National Aviation University

D. Kvashuk

Ph.D in economics, National Aviation University

A. Beridze-Stakhovsky

mаstеr's dеgrее, National Aviation University

DETERMINING THE COMPANY'S OPTIMAL STRATEGY WITH THE PYLAB LIBRARY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.13

М. В. Савченко

д. е. н., в. о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет імені Василя Стуса

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ МАРКЕТИНГУ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я: НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ

M. Savchenko

Doctor of Economic Sciences, Acting Head of the International Economic Relations Department, Vasyl’ Stus Donetsk National University

MARKETING PARADIGM TRANSFORMATION IN THE HEALTHCARE: NEW TOOLS AND STRATEGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.14

Б. М. Андрушків

д. е. н., професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

А. Ю. Шахно

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

В. О. Ільченко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

КАПІТАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

B. Andrushkiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Innovation Management and Services, Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy

A. Shakhno

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of economics, organization and management of enterprises, Kryvyi Rih National University

V. Ilchenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Kryvyi Rih National University

CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE IN ENSURING COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.50

М. Є. Юрченко

к. ф.-м. н., доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Чернігівський національний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ

M. Iurchenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Chernihiv National University of Technology

MODELING OF INSURANSE RISKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.51

С. В. Тимошук

к. х. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності, Львівський національний університет імені Івана Франка

В. М. Фірман

к. т. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка

Р. C. Петришин

к. х. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка

БЕЗПЕКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

S. Tymoshuk

PhD in Chemical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of Life Safety Department, Lviv National University of Ivan Franko

V. Firman

PhD in Technical Sciences, Assistant Professor of Life Safety Department, Lviv National University of Ivan Franko

R. Petryshyn

PhD in Chemical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of Life Safety Department, Lviv National University of Ivan Franko

PROFESSIONAL SECURITY AND ECONOMIC CONSEQUENCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.52

Г. О. Селезньова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

І. Я. Іпполітова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

H. Seleznova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics Enterprise and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

I. Ippolitova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics Enterprise and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

EVALUATION OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.53

В. А. Таращенко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ: ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ

V. Tarashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis, University of the State Fiscal Service of Ukraine

TAX AUDIT: APPROACHES TO INTERPRETATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.54

Т. А. Репіч

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління, Національний університет харчових технологій, Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ У ЛОГІСТИЦІ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

T. Repich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics of Labor and Management of the Educational-Scientific Institute of Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv

FEATURES OF USING LOGISTICS CONCEPT IN THE LOGISTICS OF CRISIS SITUATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.55

А. В. Колеватова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку,Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

О. В. Пащенко

студентка, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ»

А. Kolevatova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Accounting, Mikola's National Unification of V.O. Sukhomlinskiy

О. Paschenko

student, Mikola's National Unification of V.O. Sukhomlinskiy

«THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REGULATION OF THE MONETARY POLICY OF THE STATE»

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.56

О. В. Овсієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

О. А. Чуприна

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. Ovsiienko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Department of Economic Theory, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

O. Chupryna

PhD in Economics, associate professor, associate professor ofDepartment of Statistics, Accounting and Audit,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

NATIONAL ECONOMIC REFORMS AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.57

Т. В. Поснова

к. е. н, доцент кафедри економічної теорії,Університет ДФС України, м. Ірпінь

ІННОВАЦІЙНА ТА КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

T. Posnova

PhD in Economics, Associate professor of the department of economic theory, University of state service of Ukraine, Irpin

INNOVATIVE AND CREATIVE ECONOMY: THE DIALECTICS OF COMMUNICATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.58

В. В. Макарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВА РІЗНОВЕКТОРНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЦІННОСТІ І ЦІНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

V. Makarova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate professor at Marketing and logistics DepartmentSumy National Agrarian University

MARKETING DIVERSITY IN THE FORMATION OF THE VALUES AND PRICES OF AGRICULTURAL LANDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.59

Е. В. Камишникова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

E. Kamyshnykovа

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economics of an EnterpriseDVNZ “Pryazovskyi State Technical University”

DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCEPT: EVOLUTION AND MODERN TRENDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.60

Н. П. Струк

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

N. Struk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Public Management and Administration,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MONITORING AND EVALUATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.61

О. О. Маслиган

к. е. н., доц. кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

Л. І. Медвідь

ст. викладач кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

ТЕОРЕТИЧНА ПЛАТФОРМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ У РЕГІОНАХ

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography,Mukachevo State University

L. Medvid

Senior Lecturer of Tourism and Geography, Mukachevo State University

A THEORETOCAL PLATFORM THE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF TOURISM AND RECREATION CLUSTER

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.62

Н. А. Зінчук

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права,ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

N. Zinchuk

PhD in Pedagogical Sciences,The University of Educational Management of the National Academy of Pedagogical Sciences

RESEARCH METHODOLOGY OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF A PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTION ON THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.63

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Y. Hrinchenko

PhD in Economics, assistant professor,assistant professor of the chair of marketing and business administration,Odesa Mechnikov National University

THE CONSUMER VALUE AS A FACTOR FOR THE STATE POLICY OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.64

О. М. Карамушка

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

І. І. Шрамко

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

С. О. Горбонос

к.ф.-м.н., доцент кафедри диференціальних рівнянь,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

О. Karamushka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

І. Shramko

Senior Lecturer of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

S. Horbonos

PhD in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of Department of Differential Equations, Oles Honchar Dniprо National University, Dnipro

USE OF SYNERGY EFFECT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF DNIPROPETROVSK REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.65

І. П. Малик

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ю. П. Тадеєв

к. е. н., доцент, доцент кафедри математичних моделей економічних систем,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

М. В. Шкробот

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ФОРСАЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

I. Malyk

PhD in Economics, Associate Professor,Senior Lecturer at Department of Management,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Y. Tadeyev

PhD in Economics, Associate Professor,Senior Lecturer at Department of Mathematical Models of Economical SystemsNational Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

M. Shkrobot

PhD in Economics, Associate Professor,Senior Lecturer at Department of ManagementNational Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

FORESIGHT AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT COUNTRY'S ENERGY SECTOR BY THE EXAMPLE OF POLAND

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.66

М. С. Наумов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

M. Naumov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

INSTITUTIONAL COMPLEMENTARITY AS A FACTOR FOR OVERCOMING REGIONAL AND STRUCTURAL IMBALANCES IN UKRAINE'S ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.67

С. С. Турлакова

к. э. н., доцент, старший научный сотрудник,Институт экономики промышленности НАН Украины

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

S. Turlakova

PhD in Economics, assistant professor,Senior Researcher, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine

THE CONCEPT OF MODELING THE PROCESSES OF REFLEXIVE MANAGEMENT OF HERD BEHAVIOR AT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.68

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Analysis and Statistics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

METHODOLOGICAL TOOLS OF THE ANALYSIS OF PUBLIC PROCUREMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.69

В. В. Смачило

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури

О. С. Шуміло

д. е. н., доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури

Є. В. Попова

магістрант, Харківський національний університет будівництва та архітектури

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ

V. Smachylo

PhD in Economics, professor, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

O. Shumilo

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

E. Popova

master student, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT THROUGH THE LENS OF GENERATIONAL THEORY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.70

О. А. Хименко

начальник головного управління з реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій, Міністерство освіти і науки України

ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

О. Khymenko

Head of the General Department of Science and Innovation Policy Implementation of the Science and Innovation Directorate, Ministry of Education and Science of Ukraine

THE PRINCIPLES AND THE WAYS TO IMPROVE THE STATE POLICY ON ACTIVATING THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.71

Г. О. Тютюнник

к. е. н., н. с. відділу економічного регулювання природокористування,Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У РАМКАХ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ

H. Tiutiunnyk

PhD in Economics, Researcher, Department of Economic Regulation of Nature Management Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research NAS of Ukraine, Odessa

AN INTEGRATED APPROACH TO DETERMINING LAND USE RESERVES IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EXPERIENCE ECONOMY FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.72

І. С. Сагайдак

к. т. н., доцент,доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки,Університет державної фіскальної служби України

В. П. Биховченко

к. е. н., доцент,доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул,Університет державної фіскальної служби України

ЩОДО ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДІВ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

I. Sahaidak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Departmentof Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety,University of State Fiscal Service of Ukraine

V. Bykhovchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor, Department of Finance, L. L. TarangulUniversity of State Fiscal Service of Ukraine

ON THE TARGET USE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION FUNDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.73

К. М. Предун

к. т. н., доцент, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ: СУЧАСНІ ВИМІРИ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

K. Predun

PhD in Technical Sciences, associate Professor, Professorof the Department of Heat and Gas Supply and Ventilation,Kyiv National University of Construction and Architecture

EVOLUTION OF CONCEPTUAL-THEORETICAL BASIS OF ECOLOGICAL-ECONOMIC OPTIMIZATION: MODERN MEASUREMENTS AND PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.74

І. А. Малюта

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму,Університет митної справи та фінансів

Н. О. Небаба

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму,Університет митної справи та фінансів

В. А. Калюжна

магістр, Університет митної справи та фінансів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

I. Maluta

PhD in Economics, Associate professor, Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism,University of Customs and Finance

N. Nebaba

PhD in Economics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

V. Kaliuzhna

master, University of Customs and Finance

FEATURES OF THE WORLD MARKET OF ELECTRIC VEHICLES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.75

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЇНИ

O. Sakhnenko

Senior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

STATE MANAGEMENT OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT PROCESS IN THE COUNTRY SUPPLY SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.76

Н. О. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

N. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

IMPACT OF INTERNATIONAL RANKINGS ON THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.77

Г. В. Шпакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри будівельних технологій,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ДЕТЕРМІНАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ БІОСФЕРОСУМІСНОГО ВИРОБНИЦТВА

H. Shpakova

PhD in Technical Sciences, associate Professor at the Department of Building Technology,Kyiv National University of Construction and Architecture

DETERMINATION OF THE SYSTEM OF EVALUATION OF ENVIRONMENTAL-ECONOMIC EFFECTS ON THE BASIS OF INDICATORS OF BIOSPHEREOSMOOTH PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.78

М. А. Коноплянникова

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Київський національний торговельно-економічний університет

ЗАДАЧІ ВИБОРУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

M. Konopliannykova

Philosophy Doctor, Associate Professor of Marketing DepartmentKyiv National University of Trade and Economics

SOLVING THE PROBLEM OF CHOOSING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR THE MARKETING ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.79

Ю. В. Набока

викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Дніпровський гуманітарний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ І ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕДИЧНИХ ТУРИСТІВ

Y. Naboka

teacher of the Department of hotel-restaurant business,Dniprovskii University of the Humanities

OPTIMIZATION OF PROCESSES AND FORMS OF ENTREPRENEURIAL SERVICES FOR MEDICAL TOURISTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.80

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій,Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

О. Ф. Сєнкевич

здобувач, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

О. О. Топчій

к. е. н., докторант, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management DepartmentNational University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

O. Senkevich

applicant, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

O. Тоpсhіy

PhD in Economics, Doctoral candidate, Public Institution «Institute of Environmental Economicsand Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine»

D. Voit

PhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

STRUCTURAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INVESTMENT RESOURCES OF THE REGIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.81

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності,доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет

СТРАТЕГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. Lutkovska

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities, Associate Professor of the Department of Administrative Management and alternative energy sources Vinnytsia National Agrarian University

GLOBALIZATION STRATEGY FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.82

О. С. Прокопишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

O. Prokopyshyn

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVE RELATIONSHIPS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.83

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, докторант кафедри обліку і аудиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, PhD Student in Accounting and Auditing Department, Zhytomyr Polytechnic State University

AUDIT OF MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.84

І. П. Купріянчик

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО АГАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

I. Kupriianchyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Land Resources Management, National University of Life and Environmental Scienсes of Ukraine, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF ECOLOGICALLY SAFE AGRICULTURAL LAND USE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.85

Р. Ю. Тормосов

к. е. н., доц. виконавчий директор, Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», м. Київ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ

R. U. Tormosov

PhD in economic sciences, Assistant Professor, Executive Director of All-Ukrainian Charitable Organization “Municipal Development Institute”, Kyiv

SYSTEMATIZATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF STRATEGIC PLANNING OF SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.86

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет Запорізького національного університету

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

I. Dashko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Management, Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT INDUSTRY INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.87

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ

Zh. V. Prokopenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration,Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

SYSTEM OF GENERALIZED INDICATORS OF PERFORMANCE ACTIVITIES BY MAIN TYPES OF NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.148

Т. В. Корявченкова

аспірант кафедри підприємництва і торгівлі,Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна

РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

T. Koryavchenkova

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine

DEVELOPMENT OF APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF CREATIVE INDUSTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.149

Лі Гуаньнань

аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ЕВОЛЮЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ДОКУМЕНТАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

Li Guannan

Postgraduate student, Dnipro University of Technology

EVOLUTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ISSUES IN THE UNITED NATIONS ORGANIZATION RESOLUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.150

В. І. Неджеря

студент магістратури, КНУ ім. Тараса Шевченка

РИЗИКИ СТРАХОВОГО ШАХРАЙСТВА ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ

V. Nedzheria

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

METHODS OF COMBATING INSURANCE FRAUD

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.151

Н. С. Ринкевич

асистент кафедри фінансів і маркетингу,Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

N. Rynkevich

assistant of the Department of Finance and Marketing,Pridneprovsk State Academy Construction and Architecture (Dnipro)

FEATURES OF ORGANIZATIONAL CULTURE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN THE FIELD OF INFORMATION SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.152

А. В. Волошанська

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ

A. Voloshanska

postgraduate student, Ivan Franko National University of Lviv

INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT AS A TOOL OF TRANSFORMATION OF ECONOMIC POLICY OF COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.153

Ю. О. Білянський

здобувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Подільський державний аграрно-технічний університет

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ УГОД

Yu. Bilianskyi

аpplicant, Department of Management,Public management and administration, State Agrarian and Engineering University in Podilia

FORMATION OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF UKRAINE'S AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRADE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.154

Л. О. Єфімцева

аспірант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЦІНИ НА ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ СТОРОННІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

L. Yefimtseva

postgraduate student of the department of investment, material and technical ensuring, National Scientific Centre “Institute of Agrarian Economics”

THE TRENDS OF PRICE TO PERFORM THE MAIN TYPES AGRO-TECHNICAL WORKS AND SERVICES BY THIRD PARTIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.155

А. В. Ворона

аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Vorona

postgraduate student of the Department of Managementand Economic Security, Cherkasy National University named after Bohdana Khmelnytskoho

INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES AS A PROSPECT OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.156

T. V. But

Student of Economic Sciences Faculty, Petro Mohyla Black Sea National University

K. L. Netudyhata

Candidate of Economic Science, Associate Professor of Management Cathedra,Petro Mohyla Black Sea National University

ANALYSIS OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Т. В. Бут

студентка факультету економічних наук,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

К. Л. Нетудихата

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.157

Є. В. Німак

студентка ІІ курсу ОС «Магістр», освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ТА ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ye. Nimak

Master in Organization Management and Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MARKETING SUPPORT FOR THE NEW PRODUCT DEVELOPMENT AND LAUNCH ON THE DOMESTIC FOOD MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.158

В. П. Варга

магістрант, ДвНЗ «Ужгородський національний університет»

КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Varga

master student, Uzhgorod National University

COMPETITIVE POTENTIAL AS THE BASIS OF ENTREPRENEURSHIP STABILITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»