Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.3

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.1

В. В. Рисін

д. е. н., професор кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

А. П. Біда

студентка освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування», Національний університет «Львівська політехніка»

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ: ЧИННИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

V. Rysin

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

A. Bida

student of educational-scientific program “Finance, banking and insurance”,Lviv Polytechnic National University

FINANCIAL RESILIENCE OF THE BANK: FACTORS AND FEATURES OF PROVIDING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.2

О. В. Усатенко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

МЕТОДИКА ІНДЕКСАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОБЛІКОВІ ПРОЦЕДУРИ

O. Usatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of accounting and audit, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

METHODOLOGY OF WAGE INDEXATION: ACCOUNTING PROCEDURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.3

Ю. О. Гернего

д. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

О. О. Ляхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

ФІНАНСУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Iu. Gernego

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, SHEE “Kyiv national economic university named after V. Hetmana”

O. Liakhova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, SHEE “Kyiv national economic university named after V. Hetmana”

FINANCING THE POTENTIAL OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.4

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

А. О. Маслов

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНІ ФРЕЙМИ МЕНТАЛЬНОСТІ “ЦИФРОВОЇ ЛЮДИНИ” ЯК “ГЕНЕТИЧНОГО КОДУ” ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

A. Maslov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INSTITUTIONAL-EVOLUTIONARY FRAMES OF THE MENTALITY OF “DIGITAL MAN” AS A “GENETIC CODE” OF DIGITAL ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.5

Ю. І. Гайда

д. с.-г. н., професор, професор кафедри економіки та економічної теорії, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

І. В. Кузик

магістрант кафедри економіки та економічної теорії , Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ

Yu. Hayda

Doctor of Аgricultural Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic and Economic Theory, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

I. Kuzyk

Master's student of the Department of Economic and Economic Theory, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

FOREST INDUSTRY COMPLEX OF UKRAINE: CURRENT STATE AND DOMINANTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.6

Л. В. Боровік

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів, Херсонський державний аграрно-економічний університет

В. С. Петренко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва, Херсонський державний університет

А. С. Карнаушенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів, Херсонський державний аграрно-економічний університет

РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

L. Borovik

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State agrarian and economic University

V. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Entrepreneurship,Kherson State University

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Finance,Kherson State agrarian and economic University

THE ROLE OF SCHOOL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.7

І. І. Кичко

д. е. н, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Д. В. Гайова

магістрант кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет «Чернігівська політехніка»

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЗА КРИТЕРІЯМИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБИСТОГО ВНЕСКУ

І. Kychko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labor Economics, “Chernihiv Polytechnic” National University

D. Haiova

Master's student of the Department of Personnel Management and Labor Economics, “Chernihiv Polytechnic” National University

PROSPECTS OF USING THE PERSONNEL EVALUATION SYSTEM OF HOTEL BUSINESS ENTERPRISES ACCORDING TO THE CRITERIA OF COMPETENCE AND PERSONAL CONTRIBUTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.8

О. В. Добровольська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. М. Йолтухівський

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЛІКВІДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. Dobrovolska

Doctor of Economic Sciences,Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

V. Yoltukhivskiy

Master, Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

LIQUID PROVISION AS A GUARANTEE OF QUALITY CREDIT POLICY OF A COMMERCIAL BANK: A PRACTICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.69

О. М. Бондарчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет (Кривий Ріг)

Г. В. Темченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет (Кривий Ріг)

К. О. Астаф’єва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет (Кривий Ріг)

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Bondarchuk

PhD in Technical Sciences, Associate professor, Associate Professor of the Department of Economics, organization and management of enterprises, Kryvyi Rih National University

H. Temchenko

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Economics, organization and management of enterprises, Kryvyi Rih National University

K. Astafieva

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Economics, organization and management of enterprises, Kryvyi Rih National University

USING THE PRINCIPLE OF BENCHMARKING FOR ENSURING PERFORMANCE IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.70

Yu. Papizh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology

A. Kosolapov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Dnipro University of Technology

V. Yudenko

Asssitant of the Department of Management, Dnipro University of Technology

MANAGEMENT OF THE MINING ENTERPRISES IN A SUSTAINABLE WAY

Ю. С. Папіж

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

А. Ф. Косолапов

к. т. н., доцент, доцент кафедри геодезії, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

В. В. Юденко

асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

УПРАВЛІННЯ ГІРНИЧОДОБУВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ СТІЙКОСТІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.71

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління і адміністрування, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. П. Кавун

студентка 2 курсу спеціальності «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» ОКР «Магістр», Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗТАРИФНОЇ СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

O. Kawun

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORGANIZATIONAL, ECONOMIC AND MOTIVATIONAL ASPECTS OF INTRODUCTION OF TARIFFLESS SYSTEM OF PAYMENT FOR SMALL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.72

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет

Л. С. Маркевич

аспірант кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

O. Podolyanchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

L. Markevych

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

PRIMARY ACCOUNTING OF ORGANIC PRODUCTION OF PLANT PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.74

О. В. Кривешко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Г. С. Кундицька

викладач, Львівський техніко-економічний коледж, НУ «Львівська політехніка»

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНО-ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

O. Kryveshko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

G. Kynditska

Lecturer, Lviv technical and economic collage of Lviv Politechnic National University

MANAGING OF ASSORTMENT AND PRICE POLICY OF RETAIL IN CRISIS CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.75

І. В. Сахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії України

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НГУ

I. Sakhno

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

MONEY SECURITY FOR STUDENTS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.76

С. В. Глухова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і маркетингу,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Є. В. Кильницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу,Харківський національний університет будівництва та архітектури

СИСТЕМА ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

S. Glukhova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Marketing, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Ye. Kylnytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Business, Kharkiv National University оf Civil Engineering and Architecture

SYSTEM OF DYNAMIC INDICATORS OF EVALUATION OF THE INVESTMENT IN THE INNOVATION ACTIVITIES OF THE BUILDING INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.77

Л. І. Долгова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет

ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР В СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

L. Dolgova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Business Processes, National Aviation University

APPLICATION OF ADAPTIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURES IN MODERN BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.78

О. М. Кліменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики, ХНЕУ ім. С. Кузнеця

ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

O. Klimenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Policy, S. Kuznets HNEU

DOMESTIC INVESTMENTS AS A STRATEGIC DIRECTION OF UKRAINE'S ECONOMIC POLICY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.79

Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

О. Г. Коваленко

аспірант кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

O. Kovalenko

Postgraduate student of the Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

CURRENT STATE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL MACHINE BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.80

K. Redko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Faculty of Management and Marketing, International Economy Department, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

O. Batyuk

student of the group UM–01, Faculty of Management and Marketing, Department of Industrial Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ALTERNATIVE ENERGY IN UKRAINE: BLESSING OR PUNISHMENT?

К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач, Факультет менеджменту та маркетингу, Кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

О. О. Батюк

студентка групи УМ–01, Кафедра промислового маркетингу, Факультет менеджменту та маркетингу, Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т і́мені І́горя Сіко́рського», м. Київ

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ: БЛАГОСЛОВЕННЯ ЧИ КАРА?

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.81

A. Podgornyj

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

J. Olvinskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

O. Samotoenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

K. Vitkovskaja

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

А. З. Підгорний

к. е. н., професор, професор кафедри статистики, Одеський національний економічний університет

Ю. О. Ольвінська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри статистики, Одеський національний економічний університет

О. В. Самотоєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, Одеський національний економічний університет

К. В. Вітковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, Одеський національний економічний університет

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.82

С. О. Пермінова

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

СТВОРЕННЯ EDTECH СТАРТАПІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОНЛАЙН-ОСВІТИ

S. Perminova

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Management,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",Kyiv, Ukraine

CREATION OF EDTECH STARTUPISES AS A FACTOR OF ONLINE EDUCATION DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.83

А. О. Вікнянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

М. П. Федишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА 2017-2019 РОКИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

A. Viknianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of public, corporate finance and financial intermediation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

M. Fedyshyn

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of public, corporate finance and financial intermediation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ANALYSIS OF FINANCIAL SUPPORT OF THE SOCIAL INSURANCE FUND OF UKRAINE FOR 2017-2019 (ON THE EXAMPLE OF CHERNIVTSI REGION)

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.84

П. К. Бечко

к. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

Б. С. Гузар

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

В. П. Бечко

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

О. С. Наталич

аспірант, Уманського національного університету садівництва

ПОДАТКОВІ РИЗИКИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

P. Bechko

PhD in Economics, Professor, Uman National University of Horticulture

B. Husar

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

V. Bechko

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

O. Natalych

Postgraduate student, Uman National University of Horticulture

TAX RISKS IN THE IMPLEMENTATION OF TAX POLICY TO STIMULATE INNOVATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.85

К. К. Горячко

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

АНАЛІЗ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ПОСЛУГ У СТРАТЕГІЧНОМУ ТА ОПЕРАТИВНОМУ МАРЕКТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТІ

K. Horiachko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism,National Transport University, Kyiv, Ukraine

ANALYSIS OF THE MICRO ENVIRONMENT OF SERVICE ORGANIZATIONS IN STRATEGIC AND OPERATIONAL MARKETING MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.86

Г. О. Партин

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»

О. В. Дідух

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВПЛИВ НА ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ВВП

H. Partyn

PhD in Economics, Professor,Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

O. Didukh

PhD in Economics, Associate Professor,Associate of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

CAPITAL INVESTMENTS: ESSENCE, CURRENT TRENDS AND IMPACT ON GDP GROWTH

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.87

Н. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,Сумський національний аграрний університет, м. Суми

О. В. Карпець

студентка, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Pylypenko

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Economic and entrepreneurship, Sumy National Agrarian University of Ukraine

О. Karpets

student, Sumy National Agrarian University of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.88

С. В. Степаненко

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, обліку та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

О. Г. Римар

к. е. н., доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту ЗУНУ

О. І. Гулюк

магістр, Харківський торговельно-економічний інституту КНТЕУ

МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. Stepanenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of International Business, Accounting and Finance, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

O. Rymar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Fundamental and Special Disciplines, Novovolynsk Educational and Scientific Institute of Economics and Management of WUNU

O. Huliuk

Mаstеr's dеgrее, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

METHODS OF IMPROVING THE BANK'S LOAN PORTFOLIO MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.89

Н. Я. Пітель

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

М. І. Дяченко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

N. Pitel

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Horticulture

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Horticulture

THE INFLUENCE OF THE INVESTMENT CLIMATE ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.90

І. О. Жувагіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, декан Інженерно-економічного факультету, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО - ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

I. Zhuvahina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Organization of Production, Dean of the Faculty of Engineering and Economics, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

TRENDS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT SOCIALLY ORIENTED ECONOMY OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.91

О. О. Казак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Д. С. Чистякова

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Kazak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

D. Chestyakova

candidate of the first (bachelor's) level of higher education, Borys Hrinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF UKRAINIAN BANKS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION ECONOMY DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»